Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Warunki te obejmują ustalenie planów nawożenia oddzielnie dla każdego gospodarstwa rolnego, rejestrację praktyk nawożenia poprzez prowadzenie rejestrów nawożenia, okresowe analizy gleby, zielone pole w okresie zimowym po uprawie kukurydzy, specjalne przepisy dotyczące zaorywania trawy, niestosowania nawozu naturalnego przed zaoraniem trawy oraz dostosowanie nawożenia w taki sposób, aby uwzględnić udział roślin strączkowychThese conditions include the establishment of fertiliser plans on a farm by farm basis, the recording of fertiliser practices through fertiliser accounts, periodic soil analysis, green cover in winter after maize, specific provisions on grass ploughing, no manure application before grass ploughing and adjustment of fertilisation to take into account the contribution of leguminous crops
Warunki te obejmowały ustalenie planów nawożenia oddzielnie dla każdego gospodarstwa rolnego, rejestrację praktyk nawożenia poprzez prowadzenie rejestrów nawożenia, okresowe analizy gleby, zielone pole w okresie zimowym po uprawie kukurydzy, szczegółowe przepisy dotyczące zaorywania trawy, niestosowania nawozu naturalnego przed zaoraniem trawy oraz dostosowanie nawożenia w taki sposób, aby uwzględnić udział roślin strączkowychThese conditions included the establishment of fertiliser plans on a farm by farm basis, the recording of fertiliser practices through fertiliser accounts, periodic soil analysis, green cover in winter after maize, specific provisions on grass ploughing, no manure application before grass ploughing and adjustment of fertilisation to take into account the contribution of leguminous crops
Oprócz nawożenia podłoża przed wysiewem, w czerwcu przeprowadza się nawożenie wierzchniej warstwy azotem, uzupełniające poprzednie nawożenieIn addition to the basal dressing before sowing, a top dressing is applied in June to provide additional nitrogen
Krótki opis hodowli kapusty: w okresie od października do listopada- nawożenie obornikiem, zaoranie, w zimie- przerwa w pracach polowych, w marcu- wyrównanie pola, w kwietniu- siew, maj-czerwiec- okopywanie, przerywanie, pielenie, nawożenie, ponowne okopywanie, sierpień-listopad- zbiór, po dokonaniu zbioru zagospodarowanie resztek pożniwnych, orka głębokaBrief description of how the cabbage is cultivated: during October-November, farmyard litter is applied to the land and worked into the soil; in winter the land is allowed to rest; in March, the parcel is levelled; April, sowing; May-June, hoeing, thinning out, weeding, dressing with fertiliser, further hoeing; August-November harvesting; after the harvest, working-in of harvest residue, deep ploughing
Nawożenie stosuje się w zależności od zapotrzebowania danej uprawy; nawożenie winno dostarczyć najbardziej odpowiednich elementów odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas, aby można było uzyskać produkcję optymalną zarówno z ilościowego jak i jakościowego punktu widzeniaFertilisation is carried out as required by the crop and must provide the most appropriate nutritional elements, such as nitrogen, phosphorous and potassium, so as to produce the best possible crop in terms of both quantity and quality
ogólna wielkość dawki azotu jest zgodna z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe poszczególnych roślin uprawnych oraz zawartością substancji w glebie; poziom nawożenia ustala się na ‧ % poniżej poziomu optymalizacji nawożeniathe total nitrogen inputs must comply with the nutrient demand of the considered crop and the supply from the soil, the fertilisation rate being fixed ‧ % under optimal economic level
Plany nawożenia muszą zawierać przewidywaną potrzebę stosowania azotu lub fosforu; poziom stosowania azotu ustala się na ‧ % poniżej optymalizacji nawożeniaFertilisation plans must include the estimated need for nitrogen and phosphorous application, and nitrogen application shall be fixed ‧ % below the economic optimum
Nawożenie i ochrona roślin odbywa się poprzez zastosowanie łagodnych i przyjaznych dla środowiska metod (nawożenie organiczne, zawieszanie łapek na muszki oliwne, spryskiwanie itpFertiliser provision and plant protection are carried out using mild methods compatible with the environment (organic fertilizers, suspended olive fly traps, bait spraying, etc
Nawożenie podstawowe i nawożenie azotem stosuje się w zależności od potrzeb uprawyBasic dressing and nitrogenous fertilizing are rationed according to the needs of the crop
Nawożenie wykonuje się według standardowych zasad nawożenia roślin sadowniczychFertiliser is applied in accordance with the standard rules for the use of fertilisers on fruit plants
urządzenia i budynki wykorzystywane w procesie produkcji materiału rozmnożeniowego warzyw, jak również polepszenie istniejących obiektów, w szczególności związanych z procesami wysiewu, kiełkowania, nawożenia, klimatyzacji i kontroli środowiskowejinstalling, building or improving facilities used in the production of vegetable planting material, in particular for sowing, germination, fertirrigation, air conditioning and climate control
Właściwe organy przeprowadzają kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością azotu pochodzącego z odchodów wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem i fosforem, z warunkami użytkowania gruntów oraz przetwarzania i transportu nawozu naturalnegoThe competent authorities shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of nitrogen per hectare per year from livestock manure, with nitrogen and phosphorus maximum fertilisation rates, conditions on land use and on manure treatment and transport
stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania i nawadniania/odwadnianiause of balanced fertilisation, liming and irrigation/drainage practices
Zalesione obszary gospodarstwa, które są przedmiotem środków działania mających wpłynąć na lub przyspieszyć wzrost drzewa, takich jak trzebienie, nawożenie, inne ulepszenia lub regeneracja drzewostanuThe wooded areas of the holding that are subjected to measures to influence or to accelerate the wood growth, such as thinnings, fertilising, other stand improvement or regeneration
każda hodowla bydła przedłoży wraz z rocznym wnioskiem rejestr nawożenia i przyjmuje, iż może podlegać losowej kontrolieach cattle farm must submit, together with its annual application, the fertilisation account and accept that they can be subject to random control
przygotowanie warstwy siewu poprzez orkę; frezowanie w celu wyrównania powierzchni; wałowanie; nawożenie bez stosowania nawozów organicznych zapobiegające zjawisku brązowienia korzeni będącego wynikiem rozkładu substancji organicznych podczas cyklu wegetacyjnegoPreparing the sowing bed by ploughing, milling to refine the surface, rolling, and fertilising without manure (to avoid browning the roots as a result of the organic matter decomposing during the growing cycle
Nawożenie i zastosowanie produktów fitosanitarnych: odnoszą się do sposobów, które zmieniają się w zależności od rodzaju gleby i wpływu plag i/lub chorób uwarunkowanych klimatemApplication of fertilisers and plant protection products: practices vary depending on the type of soil and the incidence of pests and/or diseases brought on by weather conditions
przeznaczonego do stosowania, pod nadzorem właściwych władz, do nawożenia ziemi stanowiącej część jednego gospodarstwa położonego po obu stronach granicy dwóch Państw Członkowskich. bintended for application, under the supervision of the competent authorities, to land forming part of a single holding located on both sides of the border of two Member States
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością ‧ kg azotu pochodzącego z nawozu naturalnego pochodzącego od wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from grazing livestock manure, with nitrogen maximum fertilisation rates and conditions on land use
I/‧ b) Rośliny ustalające poziom azotu wykorzystywane do celów nawożeniaI/‧ (b) Nitrogen fixing crops used for fertilising purposes
sprzęt do nawożenia nawozem organicznym: rozrzutniki kompostu, rozrzutniki nawozów organicznych, rozrzutniki obornika, zbiorniki na nawóz płynny z systemem rozlewaniaequipment for adding organic material: compost spreaders, organic matter spreaders, manure spreaders and slurry vats equipped with spreader systems, etc
Każde gospodarstwo rolne, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, zgadza się na objęcie kontrolą stosowania, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, planu i rejestru nawożeniaEach farm benefiting from an individual derogation shall accept that the application referred to in Article ‧, the fertilisation plan and the fertilisation accounts can be subject to control
Plan nawożenia zawieraThe fertilisation plan shall include the following
Zabrania się nawożenia przy podlewaniuFertirrigation is prohibited
Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożeniaNon-fertilising irrigation is authorised from the time of setting
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 216 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 3,128 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.