Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością wynoszącą ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from grazing livestock manure, with nitrogen and phosphorus maximum fertilisation rates and conditions on land use
Nawożenie podstawowe i nawożenie azotem stosuje się w zależności od potrzeb uprawyBasic dressing and nitrogenous fertilizing are rationed according to the needs of the crop
Referencyjne zlewnie monitorujące są reprezentatywne dla różnych rodzajów gleb, poziomów intensywności i praktyk nawożeniaThe reference monitoring catchments shall be representative of the different soil types, levels of intensity and fertilisation practices
wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystejthe cadmium input rate (due to mineral fertilisers but also to atmospheric deposition, soil conditioning preparations, sewage sludge and weathering of parent rock
Zabrania się nawożenia przy podlewaniuFertirrigation is prohibited
sprzęt do nawożenia nawozem organicznym: rozrzutniki kompostu, rozrzutniki nawozów organicznych, rozrzutniki obornika, zbiorniki na nawóz płynny z systemem rozlewaniaequipment for adding organic material: compost spreaders, organic matter spreaders, manure spreaders and slurry vats equipped with spreader systems, etc
na wszystkich typach gleby po zaoraniu trawy następuje bezpośrednio uprawa roślin o wysokim poborze azotu, a nawożenie jest oparte na analizie gleby pod kątem azotu mineralnego i innych parametrów stanowiących odniesienie dla oszacowania uwalniania azotu poprzez mineralizację materii organicznejploughed grass on all soil types shall be followed immediately by a crop with high nitrogen demand and fertilisation shall be based on soil analysis concerning mineral nitrogen and other parameters providing references for estimate of nitrogen release from soil organic matter mineralisation
Miedź odkłada się w glebie, a na zawartość miedzi w glebie wpływ może mieć nie tylko stosowanie środków ochrony roślin, lecz również chów i hodowla zwierząt oraz nawożenieCopper accumulates in soil and the level of copper in soil can be affected not only by applications of plant protection products but also from animal husbandry and from the application of manure
ustalenie planów nawożenia dla każdego gospodarstwa rolnego oddzielnie oraz prowadzenie rejestru wykorzystania nawozuthe establishment of fertilizer plans on a farm-by-farm basis and the keeping of records on fertilizer use
Warunki te obejmują ustalenie planów nawożenia oddzielnie dla każdego gospodarstwa rolnego, rejestrację praktyk nawożenia poprzez prowadzenie rejestrów nawożenia, okresowe analizy gleby, zielone pole w okresie zimowym po uprawie kukurydzy, specjalne przepisy dotyczące zaorywania trawy, niestosowania nawozu naturalnego przed zaoraniem trawy oraz dostosowanie nawożenia w taki sposób, aby uwzględnić udział roślin strączkowychThese conditions include the establishment of fertiliser plans on a farm by farm basis, the recording of fertiliser practices through fertiliser accounts, periodic soil analysis, green cover in winter after maize, specific provisions on grass ploughing, no manure application before grass ploughing and adjustment of fertilisation to take into account the contribution of leguminous crops
Przy nawożeniu, podlewaniu, kontrolowaniu i innych procedurach, należy bardzo uważać, aby unikać kontaminacjiWhen fertilising, watering, inspecting and any other manipulations take great care to avoid cross-contamination
wyraża pogląd, że optymalizacja przechowywania i rozsiewania nawozów mineralnych może istotnie przyczynić się do redukcji emisji tlenku azotu; w związku z tym wzywa do dalszego upowszechniania nawożenia z użyciem masy organicznej zamiast nawozów mineralnychTakes the view that optimised storage and application of mineral fertiliser can make a significant contribution to reducing nitrous oxide emissions; calls in this connection for fertilisation with organic mixtures in place of mineral fertiliser to be further stepped up
W rzeczywistości, w chwili powiadomienia rolników o niemożności współfinansowania (maj ‧), większa część prac związanych z uprawami (prace rolne przygotowawcze, zasiew, nawożenie, prace wiosenne i przycinanie) – w celu wypełnienia przyjętych zobowiązań – została już wykonanaIndeed, when the farmers were informed (May ‧) that there would be no co-financing, the bulk of the cultivation operations had already been carried out in compliance with the commitments given (preparatory work, seeds, fertilisers, spring treatment, pruning
Plany nawożenia muszą zawierać przewidywaną potrzebę stosowania azotu lub fosforu; poziom stosowania azotu ustala się na ‧ % poniżej optymalizacji nawożeniaFertilisation plans must include the estimated need for nitrogen and phosphorous application, and nitrogen application shall be fixed ‧ % below the economic optimum
Czynniki wywierające szkodliwy wpływ na tereny rolnicze obejmują porzucanie pastwisk , nadmierne lub niedostateczne wypasanie , niezrównoważone nawożenie , stosowanie pestycydów , z miany praktyk uprawy , zalesianie oraz usuwanie elementów krajobrazu takich jak żywopłoty .Pressures in agricultural areas include the abandonment of pastures , over- or under-grazing , unbalanced fertilisation , pesticides , changing cultivation practices , afforestation and the removal of landscape features such as hedges .
przeznaczonego do stosowania, pod nadzorem właściwych władz, do nawożenia ziemi stanowiącej część jednego gospodarstwa położonego po obu stronach granicy dwóch Państw Członkowskich. bintended for application, under the supervision of the competent authorities, to land forming part of a single holding located on both sides of the border of two Member States
Stan, który przejawia się tym, że owoc jest twardy i niedojrzały; stan ten powstaje w wyniku nawożenia, podczas szybkiego wzrostu jądra orzecha przy bardzo wysokich temperaturachA condition yielding undeveloped firm fruit obtained after fertilization during rapid kernel growth in extremely high temperatures
Każde gospodarstwo posiada plan nawożenia dla całej powierzchni opisujący płodozmian i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowychA fertilisation plan shall be kept for each farm, for its whole acreage, describing the crop rotation and planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
urządzenia i budynki wykorzystywane w procesie produkcji materiału rozmnożeniowego warzyw, jak również polepszenie istniejących obiektów, w szczególności związanych z procesami wysiewu, kiełkowania, nawożenia, klimatyzacji i kontroli środowiskowejinstalling, building or improving facilities used in the production of vegetable planting material, in particular for sowing, germination, fertirrigation, air conditioning and climate control
Plan nawożenia zawieraThe fertilisation plan shall include the following
Ilości referencyjne dla normalnego nawożenia: użyć od ‧,‧ do ‧,‧ kg czystego nawozu azotowego (N organiczny > ‧ %) na roślinę rocznie dla roślin o wydajności wynoszącej ‧ kgReference amounts for normal fertilising: apply ‧,‧ to ‧,‧ kg of pure nitrogen fertiliser (organic N > ‧ %) per plant per annum for plants with an output of ‧ kg
Nawożenie upraw selera należy prowadzić w odniesieniu do wszystkich cykli uprawy, które następują po sobie w ciągu roku uprawowegoThe approach to fertilising celery must be informed by the rotation of crops for the whole year
Nawożenie azotem mineralnym musi być rozłożone w czasie i zakończone na co najmniej jeden miesiąc przed zbiorem cebuliMineral nitrogen inputs must be staggered and may not be applied later than one month prior to harvest
Gleba na tym obszarze jest piaszczysto-gliniasta o dużej zawartości czynnego wapna, jej ph waha się między subalkaliczną i alkaliczną, przy czym duża zawartość substancji organicznych wynika przede wszystkim z tego, że rolnicy Fucino przeprowadzają co dwa lata nawożenie bogatymi nawozami organicznymiThe soil is sandy-loam with a high level of active lime; the pH is between subalkaline and alkaline, with high levels of organic matter that can be attributed to the abundant manuring carried out by Fucino farmers every other year
każde gospodarstwo ma opracowany plan nawożenia i prowadzi rejestra fertilisation plan and account must be kept for each farm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 227 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 0,815 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.