Tłumaczenia na język angielski:

  • seed banding   

Przykładowe zdania z "nawożenie pasowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Właściwy organ co roku sporządza i przekazuje Komisji sprawozdanie na temat nawożenia i plonów w odniesieniu do różnych typów gleby i upraw w celu przedstawienia informacji dotyczących zarządzania w gospodarstwach posiadających użytki zielone, w których odstępstwo ma zastosowanie, oraz osiągniętego poziomu optymalizacji zarządzaniaIn order to provide elements regarding management in grassland farms, for which a derogation applies, and the achieved level of optimisation of management, a report on fertilisation and yield shall be prepared annually for the different soil types and crops by the competent authority and submitted to the Commission
Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożeniaNon-fertilising irrigation is authorised from the time of setting
Wykaz państw trzecich, z których na przywóz przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika do nawożenia gleby państwa członkowskie mogą udzielać zezwolenia (świadectwo weterynaryjne z rozdziałuList of third countries from which Member States may authorise imports of processed manure and processed manure products for the treatment of soil (Health Certificate Chapter
Porównanie mikoryzy arbuskularnej lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia Mill.) z upraw różniących się typem nawożeniaArbuscular mycorrhiza of lavender (Lavandula angustifolia Mill.) from fields under contrasting fertilization regimes
Plan nawożenia zawieraThe fertilisation plan shall include the following
rozrzucanie osadów ściekowych na powierzchni gleby w celach nawożenia lub użyźniania, szlamu w tym szlamu kanalizacyjnego i osadów z oczyszczalni ścieków oraz podobnych substancjithe spreading of sludges, including sewage sludges, and sludges resulting from dredging operations, and similar matter on the soil for the purposes of fertilisation or improvement
Nawożenie organiczne przeprowadzane jest jednorazowo, z wykorzystaniem nawozu krowiego lub kurzegoOrganic fertiliser is applied once as a basal dressing (cow dung or poultry dung
Nawożenie, nawadnianie i środki ochrony roślin stosuje się stosownie do potrzebFertilisation, irrigation and plant health protection are provided as needed
Przycinanie zimowe, przecinanie, nawożenie, zapylanie, przycinanie letnie, letnie nawadnianie, walka z wiosennymi przymrozkami i ręczny zbiór są częścią know-how nabytego przez producentów Kiwi de l'AdourThe winter pruning, thinning, fertilisation, pollination, summer pruning, summer irrigation, spring-frost protection measures and hand-picking all attest to the know-how acquired by the kiwis de l'Adour producers
Nawożenie upraw selera należy prowadzić w odniesieniu do wszystkich cykli uprawy, które następują po sobie w ciągu roku uprawowegoThe approach to fertilising celery must be informed by the rotation of crops for the whole year
Każde gospodarstwo posiada swój plan nawożenia opisujący płodozmian na użytkach rolnych i planowane stosowanie nawozu naturalnego oraz nawozów azotowych i fosforanowychA fertilisation plan shall be kept for each farm describing the crop rotation of the farmland and the planned application of manure and nitrogen and phosphate fertilisers
EUR w przypadku zakupu nowych traktorów, pod warunkiem, że przy okazji zakupu traktorów zezłomowane zostaną maszyny do nawożenia lub rozpylania środków fitosanitarnychEUR ‧ for the acquisition of new tractors when, along with the tractors, equipment for the application of phytosanitary products or fertilisers is scrapped
Czynniki wywierające szkodliwy wpływ na tereny rolnicze obejmują porzucanie pastwisk , nadmierne lub niedostateczne wypasanie , niezrównoważone nawożenie , stosowanie pestycydów , z miany praktyk uprawy , zalesianie oraz usuwanie elementów krajobrazu takich jak żywopłoty .Pressures in agricultural areas include the abandonment of pastures , over- or under-grazing , unbalanced fertilisation , pesticides , changing cultivation practices , afforestation and the removal of landscape features such as hedges .
Stan, który przejawia się tym, że owoc jest twardy i niedojrzały; stan ten powstaje w wyniku nawożenia, podczas szybkiego wzrostu jądra orzecha przy bardzo wysokich temperaturachA condition yielding undeveloped firm fruit obtained after fertilization during rapid kernel growth in extremely high temperatures
informacje o historii miejsca (to jest szata roślinna, podawanie środków ochrony upraw, nawożenie, przypadkowe zanieczyszczenia itpinformation on the history of the site (i.e. vegetation cover, treatments with crop protection products, treatments with fertilisers, accidental contamination, etc
Każde gospodarstwo przygotowuje swój rejestr nawożeniaFertilisation accounts shall be prepared by each farm
Nawożenie azotem mineralnym musi być rozłożone w czasie i zakończone na co najmniej jeden miesiąc przed zbiorem cebuliMineral nitrogen inputs must be staggered and may not be applied later than one month prior to harvest
Każde gospodarstwo rolne, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, zgadza się na objęcie kontrolą stosowania, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, planu i rejestru nawożeniaEach farm benefiting from an individual derogation shall accept that the application referred to in paragraph ‧ of article ‧, the fertilisation plan and the fertilisation accounts can be subject to control
Referencyjne zlewnie monitorujące są reprezentatywne dla różnych rodzajów gleb, poziomów intensywności i praktyk nawożeniaThe reference monitoring catchments shall be representative of the different soil types, levels of intensity and fertilisation practices
Wśród tych działalności ważne są: nawożenie roślin, oranie, sianie, pielenie, zwalczanie szkodników, ochrona roślin, zbiór siana, młócenie oraz strzyżenie owiecNotable among these activities are manuring, liming, ploughing, sowing, weeding, pest control, plant protection, hay harvesting, threshing and the shearing of sheep
Każde gospodarstwo posiada swój rejestr nawożeniaFertilisation accounts shall be kept by each farm
każde gospodarstwo ma opracowany plan nawożenia i prowadzi rejestra fertilisation plan and account must be kept for each farm
Każde gospodarstwo rolne, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, zgadza się na objęcie kontrolą stosowania, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, planu i rejestru nawożeniaEach farm benefiting from an individual derogation shall accept that the application referred to in Article ‧, the fertilisation plan and the fertilisation accounts can be subject to control
Właściwy organ krajowy przeprowadza kontrole administracyjne wszystkich gospodarstw korzystających z indywidualnego odstępstwa w celu oceny zgodności z maksymalną ilością wynoszącą ‧ kg azotu pochodzącego z odchodów wypasanych zwierząt gospodarskich na hektar rocznie, z maksymalnymi poziomami nawożenia azotem i fosforem oraz z warunkami użytkowania gruntówThe competent national authority shall carry out administrative controls in respect of all farms benefiting from an individual derogation for the assessment of compliance with the maximum amount of ‧ kg nitrogen per hectare per year from grazing livestock manure, with nitrogen and phosphorus maximum fertilisation rates and conditions on land use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 227 zdań frazy nawożenie pasowe.Znalezione w 0,33 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.