Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzonaHowever, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęliIt brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
Od wielu lat czy nawet kilkudziesięciu lat staram się wypełniać swoją rolę i pomagać w rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej. Teraz jednak nadeszła chwila, gdy drogą polityczną i parlamentarną można rozwiązać sprawę kurdyjską i uniknąć przemocy.For many years now, indeed for decades, I have been trying to play my part to help resolve the Kurdish issue, but now the time has come when it is possible to have a political and parliamentary solution to the Kurdish issue and abandon violence.
Musimy trwać przy tym celu, a teraz nie jest najlepsza chwila na jego zmianę, nawet gdyby oznaczało to dążenie do pomniejszego celu.We must persist with this target, and now is not the right time to change it, even if that were to mean aiming for a lower target.
Jednakże przepisy art. ‧ ust. ‧ akapit drugi w związku z art. ‧ ust. ‧ (B) lit. c) tej dyrektywy i art. ‧a rozporządzenia nr ‧/‧, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji nr ‧/‧, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku towarów zajętych przez organy po ich nielegalnym wprowadzeniu na ten obszar, to jest od chwili opuszczenia przez nie terenu, na którym znajduje się pierwszy urząd celny położony wewnątrz tego obszaru, i równocześnie lub w późniejszym okresie zniszczonych przez te organy, pozostając przez cały czas w posiadaniu tych organów, ma miejsce zdarzenie podatkowe i powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, nawet jeśli towary te zostaną następnie objęte procedurą celnąHowever, the second subparagraph of Article ‧ in conjunction with Article ‧(B)(c) of that directive and Article ‧a of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, must be interpreted as meaning that, for goods which are seized by those authorities after their unlawful introduction into that territory, namely once they have gone beyond the area in which the first customs office inside that territory is situated, and are simultaneously or subsequently destroyed by those authorities, without having left their possession, the chargeable event for value added tax occurs and that tax is chargeable, even if those goods are subsequently placed under a customs warehousing procedure
Państwa rozwijające się, takie jak Indie czy Chiny, przejmujące naszą produkcję fabryczną nawet w chwili, kiedy to mówię, muszą spoglądać na nas w zdumieniu.The emerging countries such as India and China, who take over our manufacturing production even as I speak, must stare in wonder at us.
Miliardy płynęły do słabych państw członkowskich, a wydawało się, że nawet w chwili swojego przystąpienia Grecja manipulowała liczbami; ale nie, państwo przymykaliście na to oczy.Billions have flowed to weak Member States and, even at the time of its accession, Greece appeared to be manipulating the figures, but no, you were blind to that.
W przypadku gdy w momencie przyznawania pomocy ogólna kwota pomocy przekracza wspomniany pułap, pomoc ta nie może być objęta przepisami niniejszego rozporządzenia ani w chwili przyznawania pomocy, ani później, nawet w odniesieniu do tej części pomocy, która nie przekracza tego pułapuWhen an overall aid amount exceeds this ceiling, that aid cannot benefit from this Regulation, even for a fraction not exceeding that ceiling, either at the time it is granted or in respect of a later period
Niemniej jednak , nawet jeżeli by przyjąć , że w przypadku zapłodnienia in vitro chwilą tą byłby transfer zapłodnionych komórek jajowych do macicy kobiety , to jednak z uwagi na przestrzeganie zasady pewności prawnej nie można dopuścić , aby ochrona ustanowiona przez art . 10 dyrektywy 92 / 85 była rozciągnięta na pracownicę wówczas , gdy w chwili dokonania jej wypowiedzenia nie został jeszcze dokonany transfer komórek zapłodnionych in vitro do jej macicy .However , even allowing , in regard to in vitro fertilisation , that the date is that of the transfer of the fertilised ova into the woman s uterus ’ , it cannot be accepted , for reasons connected with the principle of legal certainty , that the protection established by Article 10 of Directive 92 / 85 may be extended to a worker when , on the date she was given notice of her dismissal , the in vitro fertilised ova had not yet been transferred into her uterus .
Nawet jeśli pomoc ta okaże się zbyt mała, aby rozwiązać problem w tym sektorze, co najmniej wydaje się ona potrzebna w tej chwili.Even if that aid is certainly not enough to resolve the problems in the sector, it does at least seem necessary at this point.
Nawet projekt w sprawie sytuacji zatrudnieniowej w służbie zdrowia, który został nieco zredukowany przez Komisję Budżetową, jest szczególnie bliski memu sercu, ponieważ w tej sferze zaistniały poważne problemy od chwili rozszerzenia UE w 2004 r. i w 2007 r.Even the project on the employment situation in health care, which has been reduced somewhat by the Committee on Budgets, is particularly close to my heart, because there have been considerable problems here since the EU enlargements in 2004 and 2007.
Nawet w tych wypadkach jednak postęp był osiągany, a porozumienia podpisywane, w ostatniej chwili, pod ogromną presją ze strony społeczności międzynarodowej.However, even in these cases, progress was always achieved and agreements were signed at the last minute and under considerable pressure from the international community.
Jeden i pół procenta PKB państw członkowskich - to było wystarczająco dużo w chwili, w której o tym mówiliśmy, ale obecnie kryzys jest nawet gorszy, niż wówczas myśleliśmy.One and a half percent of Member States' GDP - that was right when we said it, but now the crisis is even worse than we thought at that time.
Rozumiem, że ponownej oceny nie można opublikować z dużym wyprzedzeniem z uwagi na możliwość spekulacji, jednak Parlament wymaga, że kiedy podobne środki zostają podjęte po sporządzeniu sprawozdania dotyczącego konwergencji, konsultacje z Parlamentem powinny być przeprowadzone, nawet jeżeli miałoby to się w ostatnich chwilach tej decyzji.I understand that the reassessment cannot be published very far ahead because of the possibility of speculation, but this Parliament requires that when similar measures are taken after the convergence report has been compiled, we as Parliament should be consulted, even if it is not until the last moments of this decision.
Ponownie wrócił do lektury: < Jednak nawet tego opuszczonego przez świat człeka, w obliczu najstraszliwszej nędzy, do której mogło go doprowadzić łamanie prawa, stać było na poświęcenie ostatnich chwil wolności na wyrobienie sobie reputacji zuchwalca >.He went on reading: < But even he, with all the world now gone from him, with nothing before him but the extremest misery which the indignation of offended laws could inflict, was able to spend the last moments of his freedom in making a reputation at any rate for audacity. >
Bomby spadają nawet w tej chwili gdy to mówięThe bombs are falling even as we speak
Nawet gdy linie lotnicze otrzymałyby 100% przydziałów z chwilą wejścia do systemu - przy czym nikt z nas o to nie zabiega - roczny wzrost w lotnictwie na poziomie 5% wymagałby równie wysokiego wolumenu oszczędności w kategoriach emisji CO2.Even if airlines were issued with 100% allowances upon entering the scheme - and none of us is asking for that - an annual growth in aviation of 5% would require an equally high volume of savings in terms of CO2 emissions.
Trybunał krytykuje faktycznie zakaz przedłużania ze skutkiem natychmiastowym, nawet czasowo, zezwoleń centrów koordynacyjnych, jako naruszający uzasadnione oczekiwania tych spośród nich których wniosek o przedłużenie zezwolenia nie został jeszcze rozpatrzony w chwili notyfikacji zaskarżonej decyzji lub których zezwolenie wygasało wraz z notyfikacją tej decyzji lub tuż po niejThe Court criticises the prohibition with immediate effect of the renewal, even temporarily, of the coordination centre authorisations since it violates the legitimate expectation of certain centres with an application for renewal of their authorisation pending on the date on which the contested decision was notified or with an authorisation which expired at the same time as or shortly after the notification of the decision
Zadzwonił po raz drugi, bez rezultatu. W tej chwili ucieszyłby się nawet na widok niedoszłego szantażysty Iwana. Nie miał już nikogo, dosłownie nikogo, z kim mógłby porozmawiać.He tried the bell a second time, but there was no reply. He would have welcomed at that moment even Ivan who had tried to blackmail him. There was no one — literally no one — left to whom he could speak.
Jedno z tych państw położone jest niedaleko stąd i być może jest to nawet państwo, w którym w tej chwili jesteśmy.One country is not far from here and perhaps it is even the country that we are in right now.
Ponadto skarżąca podnosi, że nawet jeżeliby przyjąć, że pozwana miała do tego prawo, aczkolwiek skarżąca twierdzi, że tak nie jest, to pozwana naruszyła zasady dobrej administracji, przejrzystości i równego traktowania, w chwili gdy zadecydowała o przeprowadzeniu do końca procedury przyznania zamówienia nawet po upłynięciu okresu przedłużenia, ponieważ zdaniem skarżącej, nie powinno dojść do podpisania jakiejkolwiek umowy, po upływie ważności jednej lub kilku ofertIn addition, the applicant argues that even if one assumed that the defendant had right to do so, quod non, it was in violation of the principles of good administration, transparency and equal treatment that it decided to proceed with the completion of the award process even after the expiration of the extension as, in the applicant’s opinion, no contract can be signed when one or more tenders are not valid anymore
Możesz zostać nadkomisarzem, ale niech ci się nawet przez chwilę nie zdaje, że będziesz chociaż w ‧ % takim gliną, jakim był Gene HuntNow, you might get to be my DCl, but don' t think for one minute you' il be a tenth of the copper Gene Hunt was
Projekt „ Espace Femmes ” jest związany z ośrodkiem dla kobiet w Pays de Dinan , założonym w 2004 r . ; jest to miejsce , gdzie kobiety mogą choć na chwilę zapomnieć o tro-skach i znaleźć przyjaźń , a może nawet szczęście .The Espace Femmes project ‘ ’ concerns a women s centre ’ in the Pays de Dinan which was set up in 2004 as somewhere where women could forget their cares for a short while , and nd friendship and perhaps even happiness .
W chwili obecnej jest to jedyne uznane źródło czystej energii do produkcji na masową skalę, lecz jego ideologiczni oponenci znajdują się nawet w PE.At present this is the only recognised source of clean energy producible on a large-scale but it has its ideological opponents even in the EP.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3159625 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 748,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.