Tłumaczenia na język angielski:

  • even now   

Przykładowe zdania z "nawet teraz; w tej chwili", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiesz, po prostu Ty i ja... chyba w końcu mamy " chemiczną " chwilę... a nawet pokój w motelu... gdzie możemy się udać... i przeżywać dobry, komfortowy seks...Bo to, o czym teraz myślę, to nie tylko rzyganieYou know, it' s just that you and I finally have this chemistry moment, you know, and I even have a motel room where we could go back and have completely justifiable comfort sex, but all I can think about is not throwing up
Niemniej jednak może jedynie wyrazić ubolewanie, że trzeba było około trzech lat, aby poddać przeglądowi środki, które okazały się niemożliwe do zrealizowania i sformułować nowe, nawet jeśli po części opóźnienie to jest prawdopodobnie związane z faktem, że teraz dysponujemy danymi i rozwiązaniami technicznymi, których nie mieliśmy w chwili, gdy obecnie obowiązująca dyrektywa została zatwierdzonaHowever, it regrets the almost three-year delay in reviewing the measures that have proved not to be feasible and in drafting new ones, although the delay is probably due in part to the appearance of data and technical solutions that were not available when the current directive was adopted
To przywraca pamięć/ wiecznej zieloności/ Jestem znowu z tobą/ pod gwiazdami/ A dalej na brzegu/ gra orkiestra/ I nawet palmy/ wydają się kołysać/ Kiedy zaczynają/ grać beginę/ Przeżyć to znowu/ jest poza wszelką mocą/ Chyba, że ta nuta/ chwyci mnie za serce/ I my znowu/ Przysięgamy kochać się na wieki/ Przyrzekamy nigdy/ Nigdy się nie rozstać/ Co za boskie chwile/ Jak zachwycająca scena/ Dopóki obłoki nie zjawiły się, aby rozwiać/ przyjemności, których zakosztowaliśmy/ Teraz, kiedy słyszę ludzi przeklinających/ zmarnowaną szansę/ Wiem aż za dobrze/ co zamierzają/ Więc nie pozwól im zacząć/ grać beginy/ Niech miłość, która kiedyś była płomieniem/ pozostanie rozżarzonym węgielkiem/ Niech śpi, jak martwe pragnienie/ Ja pamiętam jedynie/ Kiedy zaczęli/ grać beginę/ Kiedy zaczęliIt brings back a memory evergreenI' m with you once more under the stars And down by the shore an orchestra' s playing
Artykuł ‧ pkt ‧ rozporządzenia Rady (WE) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim, jak w sprawie przed sądem krajowym, przepis ten może być powoływany w ramach powództwa wniesionego w państwie członkowskim przeciwko pozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w tym państwie oraz przeciwko współpozwanemu mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, nawet gdy powództwo to od chwili jego wniesienia jest niedopuszczalne w stosunku do pierwszego pozwanego na mocy uregulowania krajowegoArticle ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in a situation such as that in the main proceedings, that provision may be relied on in the context of an action brought in a Member State against a defendant domiciled in that State and a co-defendant domiciled in another Member State even when that action is regarded under a national provision as inadmissible from the time it is brought in relation to the first defendant
Jednakże przepisy art. ‧ ust. ‧ akapit drugi w związku z art. ‧ ust. ‧ (B) lit. c) tej dyrektywy i art. ‧a rozporządzenia nr ‧/‧, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji nr ‧/‧, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku towarów zajętych przez organy po ich nielegalnym wprowadzeniu na ten obszar, to jest od chwili opuszczenia przez nie terenu, na którym znajduje się pierwszy urząd celny położony wewnątrz tego obszaru, i równocześnie lub w późniejszym okresie zniszczonych przez te organy, pozostając przez cały czas w posiadaniu tych organów, ma miejsce zdarzenie podatkowe i powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT, nawet jeśli towary te zostaną następnie objęte procedurą celnąHowever, the second subparagraph of Article ‧ in conjunction with Article ‧(B)(c) of that directive and Article ‧a of Regulation No ‧/‧, as amended by Regulation No ‧/‧, must be interpreted as meaning that, for goods which are seized by those authorities after their unlawful introduction into that territory, namely once they have gone beyond the area in which the first customs office inside that territory is situated, and are simultaneously or subsequently destroyed by those authorities, without having left their possession, the chargeable event for value added tax occurs and that tax is chargeable, even if those goods are subsequently placed under a customs warehousing procedure
Pozycje planet są obliczane dokładnie tylko dla z przedziału około ‧ lat w przeszłość i przyszłość od chwili obecnej. Pozycje planet są przewidywane za pomocą analizy Fouriera ich orbit, jakie obserwowane były przez kilka ostatnich wieków. W szkole uczyliśmy się, że planety krążą po eliptycznych orbitach wokół Słońca, jednakże nie jest to do końca prawdą. Byłoby tak tylko, gdyby w Układzie Słonecznym była tylko jedna planet i ona wraz ze Słońcem byłyby masami punktowymi. Jednakże w obecnej sytuacji, planety stale oddziałują na siebie i ich orbity się zmieniają. Wpływ na orbity ma też zjawisko pływowe. W rzeczywistości, ostatnie analizy wskazują, że orbity planet mogą być niestabilne nawet w długim okresie czasu (np. milionach, czy miliardach lat). Możesz spodziewać się, że pozycje planet będą zgadzać się z dokładnością do kilku sekund łukowych w latach od-‧ doPlanet positions are only accurate for dates within ‧ years or so of the current epoch. The planet positions are predicted using a Fourier-like analysis of their orbits, as observed over the past few centuries. We learnt in school that planets follow simple elliptical orbits around the Sun, but this is not strictly true. It would be true only if there was only one planet in the Solar system, and if the Sun and the planet were both point masses. As it is, the planets are constantly tugging on each other, perturbing the orbits slightly, and tidal effects also induce precessional wobbling. In fact, recent analysis suggests that the planets ' orbits may not even be stable in the long term (i. e., millions or billions of years). As a rule of thumb, you can expect the position of a planet to be accurate to a few arcseconds between the dates-‧ and
(ES) Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz Malmström! Problem z komunikatem, który przedstawiła Komisja, jest taki, że ten komunikat nie jest w chwili obecnej wiarygodny w odniesieniu do problemów o charakterze krótkoterminowym, wynikających z poruszanej tu sprawy, a nawet do nadzwyczajnych rozwiązań, które Unia Europejska powinna w tej chwili wprowadzić.(ES) Madam President, Mrs Malmström, the problem with the communication tabled by the Commission is that it is a communication that is not credible at the present time, in relation to the long-term problems that the issue raised here involves, or even to the emergency solutions that the European Union should have implemented at this time.
- (ET) Jestem pewna, że nikt na tej sali - nawet ci, którzy zdają się mieć coś ważniejszego do robienia w tej chwili - nie zgodziłby się na to, co zdarzyło się w państwach bałtyckich sześćdziesiąt lat temu, kiedy to około 100 000 ludzi, głównie kobiet i dzieci, zesłano na Syberię, Tym bardziej godne ubolewania jest, że w kontekście toczącej się już walki wyborczej, niektórzy wytykają socjaldemokratom, że jakoby nie rozumieją przestępczego charakteru tych wydarzeń.- (ET) I am certain that no one in this hall - not even those who have something better to do at the moment - would condone what took place 60 years ago in the Baltic States, when nearly 100 000 people, mostly women and children, were deported to Siberia. This is made all the more regrettable by the fact that in the context of the already ongoing election struggle, some are pointing their fingers at the social democrats, claiming that we do not understand the criminality of these events.
Moim zdaniem żadne ciepłe słowa wypowiadane tu dzisiaj, nawet przez Komisję, nie mogą zmienić tego, że Unia Europejska jest w Libii nieobecna, i że w tej chwili nie potrafi nawet uporać się z sytuacją kryzysową w miastach ani powstrzymać żołnierzy Kaddafiego.I do not think that any of the warm words expressed here today, even those expressed by the Commission, can change the facts that the European Union has no presence in Libya and that, at the moment, it is not even able to put a stop to the crisis in the cities or the actions of Mr Gaddafi's ground troops.
co? nie wiesz co to jest maszyna czasu? to coś dzięki czemu mozesz przenosić się w czasie. maszyna czasu... używana do przenoszenia w czasie. mozemy przenieśc się gdziekolwiek do przeszłości, do przyszłości wiem ale czy jest prawdziwa? oczywiście ze jest prawdziwa wujek jest największym naukowcem na świecie ‧ lat temu opuścił NASA... i wtedy mógł przyjechać tutaj. i mógł robić badania nad maszyną. zbudował ją nie ma nic interesującego w mojej dłoni... przyglądasz się tylko mojej twarzy przypomnij sobie. postaraj się przypomnieć sobie czas kiedy byłaś Anarkali... a ty kiedy byłeś Saleem. zapomniał to pan panie Khanna. jestem sprytna nawet jezeli byłam Anarkali... jak teraz mnie rozpoznasz?. czyz moja twarz nie wygląda teraz inaczej?What?Don' t you know what a time machine is? In which you can travel through time
To też jest bardzo ważne: mieć rozeznanie, co i w jaki sposób angażujemy, i być gotowym, by to zrewidować, zmobilizować się i powiedzieć: że zrobiliśmy to z wielu powodów, które uważamy za słuszne, bez względu na to, o jaki kraj chodzi; że uważamy, iż w tych okolicznościach zaangażowanie jest lepsze, choć istnieją okoliczności, w których nie byłoby to właściwe i okoliczności, w których nawet jeśli to robiliśmy, teraz nie jest to już właściwe.This is also very important: to have an assessment of what we engage and how we engage and be prepared to review that and stand up and say: we have done this for a set of reasons we think are right, whichever country it is; that we believe engagement in these circumstances is better, but there are circumstances when that is not appropriate and circumstances where, even if that is what we did, it is not appropriate now.
W związku z tym szokujące jest obserwowanie, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości stara się teraz podważyć duńskie prawo i możliwość wyłączenia w zakresie spraw wewnętrznych, a jeszcze bardziej szokujące jest to, że ten Parlament jest w stanie przyjąć sprawozdanie - nieważne, że dzieje się tak wbrew mojemu głosowi i głosowi Duńskiej Partii Ludowej - nawet nie zajmując się kwestią - kwestią, która pociąga za sobą odebranie narodowi prawa do kształtowania swojej własnej polityki w sprawie obcokrajowców, a przy tym kłamiąc i oszukując w sprawie obietnic, które zostały pierwotnie dane takiemu krajowi, jak Dania.It is therefore shocking to see how the European Court of Justice is now trying to undermine the Danish justice and home affairs opt-out, and even more shocking is the fact that this Parliament can adopt a report - never mind that it is in contravention of my vote and that of the Danish People's Party - without even dealing with this matter - the matter that entails removing people's right to determine their own policy relating to foreigners and, in particular, in cheating and deceiving with regard to the promises that were originally given to a country like Denmark.
Jeżeli uda nam się teraz wzmocnić politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony UE w chwili, gdy multilateralizm ponownie nabiera znaczenia - jak powiedział przed chwilą wysoki przedstawiciel Solana - to znaczy, jeżeli uda nam się w większym stopniu w obecnych czasach multilateralizmu uwzględnić swoją wizję działań prewencyjnych i miękkiej siły we wspólnej transatlantyckiej strategii, czeka nas pomyślna przyszłość.If we now succeed in strengthening EU foreign, security and defence policy at a time when multilateralism is increasing again - as the High Representative, Mr Solana, has just said - that is, if we manage to incorporate our vision of preventive measures and soft power into a common transatlantic strategy to a greater extent at this time of multilateralism, we shall have a good future ahead.
W przypadku gdy w momencie przyznawania pomocy ogólna kwota pomocy przekracza wspomniany pułap, pomoc ta nie może być objęta przepisami niniejszego rozporządzenia ani w chwili przyznawania pomocy, ani później, nawet w odniesieniu do tej części pomocy, która nie przekracza tego pułapuWhen an overall aid amount exceeds this ceiling, that aid cannot benefit from this Regulation, even for a fraction not exceeding that ceiling, either at the time it is granted or in respect of a later period
Z tego względu musimy rozpocząć już teraz planowanie, w jaki sposób możemy przywrócić stabilność w tym kraju w sercu Afryki za pomocą wszelkich dostępnych nam środków pokojowych i w razie potrzeby wojskowych, w tym nawet sił pokojowych.For this reason, it is essential that we begin to plan straight away how we can bring stability back to this country at the heart of Africa with all the peaceful and, if necessary, military means at our disposal, or even using peacekeeping troops.
Po drugie przy rozpatrywaniu potencjalnej konkurencji istotne jest, że sektor pocztowy jest całkowicie otwarty na konkurencję od ‧ r. i że do chwili obecnej jedynym tego skutkiem było uzyskanie przez konkurentów łącznego szacowanego udziału w rynku w wysokości zaledwie ‧ % – nawet w segmencie, w którym wprowadzenie konkurencji było najłatwiejsze (usługi w zakresie listów adresowanych B‧B, krajowe i międzynarodoweSecond, as to the potential competition, it is significant that the entire postal sector has been opened to competition since ‧ and that this has until now only resulted in competitors gaining an aggregate estimated market share of just ‧ % even in the most readily competitive segment (BtB addressed letter services, domestic and international
Tak jest w tej chwili w Rumunii, nawet w samym regionie, z którego pochodzę, w związku ze składowiskim odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej w Kozłoduju.This is the case at the moment in Romania, even in the region I come from, with regard to the radioactive landfill from the Kozloduy power station.
Nawet projekt w sprawie sytuacji zatrudnieniowej w służbie zdrowia, który został nieco zredukowany przez Komisję Budżetową, jest szczególnie bliski memu sercu, ponieważ w tej sferze zaistniały poważne problemy od chwili rozszerzenia UE w 2004 r. i w 2007 r.Even the project on the employment situation in health care, which has been reduced somewhat by the Committee on Budgets, is particularly close to my heart, because there have been considerable problems here since the EU enlargements in 2004 and 2007.
Pani przewodnicząca! Wielu europejskich obywateli - między innymi ci, których ja reprezentuję - chciało zapytać pana przewodniczącego Barroso i pana przewodniczącego Sarkozy'ego, czy zdaniem obu panów to sprawiedliwe, żeby koszty tego kryzysu finansowego ponosili zwykli europejscy obywatele, a nie członkowie zarządów banków w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, którzy zarobili miliony na nieodpowiedzialnym postępowaniu - czy też nawet, w niektórych przypadkach, na przestępstwach - i którzy teraz korzystają z tych milionów, ponieważ przechowują je w rajach podatkowych albo na bezpiecznych rachunkach bankowych.Madam President, many European citizens - including some whom I represent - wanted to ask Mr Barroso and Mr Sarkozy whether they thought it was fair that the cost of this financial crisis should be borne by the ordinary European citizen, rather than by those banking executives in the United States or in Europe who made millions out of acting negligently - or even criminally in some cases - and who now enjoy their millions by having them in tax-free havens or in secure savings accounts.
W związku z tym, nawet w Bałkanach Zachodnich - choć nie w Chorwacji, gdzie byłby to teraz krok całkowicie nielogiczny - kraje, w których przystąpienie byłoby procesem bardziej długotrwałym mogłyby - gdyby tego chciały - skorzystać z tego etapu przejściowego, by użyć go jako instrumentu.Accordingly, even in the Western Balkans - though not in Croatia, where it would now be a totally illogical step - countries where accession would be a lengthier process could take advantage of this transitional stage, if they so wished, to use it as an instrument.
Jeżeli instytucja Państwa Członkowskiego przyznała pracownikowi lub członkowi jego rodziny prawo do protezy, sprzętu dużych rozmiarów lub prawo do innych świadczeń rzeczowych o znacznej wartości, zanim został on objęty ubezpieczeniem w instytucji innego Państwa Członkowskiego, to przysługują mu świadczenia na koszt pierwszej instytucji, nawet jeżeli świadczenia te zostały faktycznie udzielone w chwili, kiedy ten pracownik był już ubezpieczony w drugiej instytucjiWhere the right of a worker or a member of his family to a prosthesis, a major appliance or other substantial benefits in kind has been recognised by the institution of a Member State before be becomes insured with the institution of another Member State, the said worker shall receive such benefits at the expense of the first institution, even if they are granted after he becomes insured with the second institution
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Próbował pan w dokumencie strategicznym dokonać oceny funkcjonowania polityki rolnej, nie tyle w kwestii rolnictwa, ponieważ rozwija się ono w tej chwili stosunkowo dobrze, nawet jeśli nie we wszystkich sektorach.on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, you have attempted in a strategy paper to carry out a health check of agricultural policy, not so much in terms of agriculture, because that is going relatively well as the moment, even if not in all sectors.
Nawet gdyby uznano, że wpływ środków masowego przekazu we Włoszech był silniejszy od wpływu, który zaznaczył się w innych państwach europejskich, mając na uwadze wrażliwość ludzi w kwestii bezpieczeństwa żywności oraz istnienie bardzo krytycznej opinii o systemach produkcji w sektorze zwierzęcym, nie wydaje się to w chwili obecnej wystarczające, aby wykazać nadzwyczajny charakter przedmiotowego zdarzeniaEven were it to be concluded that the media impact in Italy was greater than in other European countries, because of public sensitivity to questions of food safety and the existence of a strand of public opinion that was very critical of livestock-rearing systems, this would still not demonstrate the exceptional nature of the event
Ja również byłbym wdzięczny, gdyby pan komisarz, którego chciałbym powitać na nowym stanowisku, spojrzał świeżym okiem na sprawę, nawet jeśli nie wchodzi to w zakres jego kompetencji, i zaakceptował fakt, że ta szlachetna, lecz wadliwa propozycja jest dokładnie tym, czego sektor owiec i kóz nie potrzebuje w tej chwili.I would appreciate it as well if the Commissioner, whom I welcome to his new post, could perhaps bring a fresh pair of eyes - as opposed to a pair of tags - to this issue, even though it is not within his remit, and accept that this well-meaning but deeply flawed proposal is precisely what the sheep and goat sector of Europe does not need at this time or at all.
Państwo, które nawet nie zbliża się do poszanowania praw człowieka, państwo, które stosuje środki opresji przeciw całemu narodowi i toczy wojnę, nawet w tej chwili, z całym narodem celem jego zniszczenia, a ten naród to naród kurdyjski.A state which does not even come close to respecting human rights, a state which exercises oppression against an entire nation and wages a war, even as we speak, on an entire nation with the aim to destroy it, and that nation is the Kurdish people.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2996331 zdań frazy nawet teraz; w tej chwili.Znalezione w 761,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.