Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówkaheader block
nagłówekhead-line; headline; letterhead; inscription; caption; capital; screamer; preamble; captain; header; head; headstall; title; heading
nagłówek formularzaform header
nagłówek grupygroup header
nagłówek hostahost header
nagłówek kolumnycolumn heading
nagłówek P1P1 header
nagłówek P2P2 header
nagłówek pakietupacket header
nagłówek raportureport header
nagłówek sekcjisection header
nagłówek stronypage header
nagłówek wiadomościmessage header
nagłówek wierszarow heading; row header
nagłówek zamówieniaorder header
nagłówek zawartościcontent header
plik nagłówkaheader file
styl nagłówkaheading style
tytuł, nagłówekheading
wiersz nagłówkaheader row
źródło nagłówkaheader source

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pod nagłówkiembelow the heading
Reorganizowanie nagłówkówReorganizing headers
sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI. - (CS) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mamy przed sobą sprawozdanie dotyczące ochrony interesów finansowych UE z nieco dwuznacznym nagłówkiem "Zwalczanie nadużyć”.draftsman of the opinion of the Committee on Regional Development. - (CS) Mr President, ladies and gentlemen, we have before us a report on the protection of the financial interests of the EU with the somewhat equivocal subheading: 'Fight against fraud'.
Nagłówki prasowe. Konceptualizacja i wyrażanieNewspaper headlines. Conceptualisation and expression
Lista w centrum zakładki pokazuje uczestników zdarzenia i pozwala na edycję oraz usuwanie uczestników. Pamiętaj, że możesz zmienić kolejność uczestników. Kliknij na nagłówek jakiejkolwiek kolumny (Nazwisko, E-mail, Rola, Stan, RSVP), aby posortować listę zgodnie z wybraną kolumną. Kolumna RSVP pokazuje, czy od danej osoby wymagane jest potwierdzenie przybyciaThe list in the center of the tab displays the attendees selected for this event, and lets you select attendees to edit or remove. Please note that you can change the order of attendees. Click any of the column headings (Name, Email, Role, Status, RSVP) to sort the list according to that column. The RSVP column indicates whether or not a response is requested from the attendee
Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmianaHeading in the product specification affected by the amendment
W tytule ‧ część ‧ nagłówekIn Part II, Title II, the heading
W tym celu rozporządzenie wprowadza wyczerpującą listę definicji terminów, które w niektórych przypadkach mogą się różnić od definicji używanych w dyrektywie; lista obejmuje zarówno substancje zanieczyszczające, jak i działalność (przedsiębiorstwa), do których rozporządzenie będzie się stosować, czy to z sektora publicznego czy prywatnego i dokonuje uporządkowania informacji, które musi zawierać PRTR (art. ‧), pod trzema nagłówkamiTo this end, it sets out an exhaustive list of definitions of terms that may differ in several instances from the IPPC Directive terms and it covers both the pollutants (substances) and activities (facilities) to which the Regulation would apply, whether they be in the public or private sector, and arranges the information that the PRTR (Art. ‧) must contain under three headings
pod nagłówkiem Choroby zakaźne: Doenças infecciosasUnder Communicable diseases: Doenças infecciosas
To by dopiero były nagłówkiTell them you' re a witch?That' il make the headlines
Wyłączenia stają się skuteczne w odniesieniu do każdej strony począwszy od właściwej daty wskazanej w kolumnie z nagłówkiemThe exemptions shall take effect in relation to each party as from the relevant date shown in the column headed
Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ Technologie teleinformatyczne, podsekcja Działania, nagłówek ‧ Badania nad zastosowaniami tiret pierwsze podtiret pierwszeAnnex I, part Themes, section ‧ (Information and Communication Technologies), subsection Activities, heading ‧ (Applications Research), indent ‧, sub-indent
pod nagłówkiem Medycyna ratunkowaunder Accident and Emergency medicine
w zakresie objętym nagłówkiem Inne waluty państw członkowskich, dodaje się za ostatnią kolumną tabeli dwie nowe kolumny oznaczone, odpowiednio, BGN oraz RONunder the heading Other Member State currencies, two columns entitled BGN and RON, respectively, are inserted after the last column
odanie krajów pod nagłówkiemEntering countries under the heading
Oznaczenie należy podać na urzędowej etykiecie przewidzianej w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/EWG pod nagłówkiemThe designation shall be indicated on the official label provided for in Annex ‧ to Directive ‧/EEC, under the heading
W dodatku ‧ załącznika ‧ nagłówek tabeli oraz punkt ‧ otrzymują następujące brzmienieIn Annex XI, Appendix ‧, the heading of the table and point ‧ shall be replaced by the following
lecz poza nagłówkami, teoria była niestety zagmatwanaThese are numbers like how much an electron weighs, the strength of gravity, the electromagnetic force and the strong and weak forces
Pokaż nagłówek & wierszaShow the row header
W niektórych gazetach można dziś było przeczytać nagłówki: "Europa stawia Włochy przed sądem” lub "Towarzysz Schulz, wróg Berlusconiego, przeciwko Włochom”.Some newspaper headlines today read 'Europe puts Italy on trial' or 'Comrade Schulz, Berlusconi's enemy, against Italy'.
Intertekstualność nagłówków prasowych na przykładzie wybranych polskich tabloidówIntertextuality of the headlines on example of the selected Polish tabloids
w rozdziale ‧ w pkt ‧.‧.‧ pod nagłówkiem Akceptowane rynki na końcu ustępu dodaje się przypis ‧ w brzmieniuIn Chapter ‧, Section ‧.‧.‧, under the heading Acceptable markets, the following footnote ‧ is inserted at the end of the paragraph
Zgłoszenie musi zawierać dokumenty wymienione w załączniku ‧ do rozporządzenia w sprawie zmian przedstawione zgodnie z odpowiednimi nagłówkami i numeracją według formatu CTD UE lub formatu Uwag dla wnioskodawców zawartych w tomie ‧B (weterynaryjne produkty lecznicze, gdy nie jest dostępny format CTD UEThe notification must contain the elements listed in Annex ‧ of the variations regulation, presented as follows in accordance with the appropriate headings and numbering of the EU-CTD format or the Notice to applicants Volume ‧B format (veterinary medicinal products when EU-CTD format is not available
W tym celu na pierwszej stronie każdego uwierzytelnionego tłumaczenia i w nagłówku każdej kolejnej strony, a także na internetowej stronie głównej rządu hiszpańskiego znajdzie się odpowiednia wzmiankaA statement to that effect will be made, in the language concerned, on the first page of each certified translation and as a header on each of the following pages, as well as on the home page of the Spanish Government Internet site on which they are available
Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ (Żywność, rolnictwo i biotechnologia), podsekcja Działania, nagłówek ‧ (Zrównoważona produkcja i zarządzanie...) tiret czwarteAnnex I, part Themes, section ‧ (Food, agriculture and biotechnology), subsection Activities, heading ‧ (Sustainable production and management of...), indent
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1434 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 0,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.