Tłumaczenia na język angielski:

  • headlines   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (21)

blok nagłówkaheader block
nagłówekhead-line; headline; letterhead; inscription; caption; capital; screamer; preamble; captain; header; head; headstall; title; heading
nagłówek formularzaform header
nagłówek grupygroup header
nagłówek hostahost header
nagłówek kolumnycolumn heading
nagłówek P1P1 header
nagłówek P2P2 header
nagłówek pakietupacket header
nagłówek raportureport header
nagłówek sekcjisection header
nagłówek stronypage header
nagłówek wiadomościmessage header
nagłówek wierszarow heading; row header
nagłówek zamówieniaorder header
nagłówek zawartościcontent header
plik nagłówkaheader file
styl nagłówkaheading style
tytuł, nagłówekheading
wiersz nagłówkaheader row
źródło nagłówkaheader source

Przykładowe zdania z "nagłówki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pokaż listę nagłówków w eleganckim formacieView-> headersShow the list of headers in a fancy format
w dodatku ‧ załącznika ‧ nagłówek tabeli oraz pkt ‧ otrzymują brzmieniein Annex XI, Appendix ‧, the heading of the table and point ‧ shall be replaced by the following
tekst pod nagłówkiem ZASADY OGÓLNE otrzymuje następujące brzmienieThe text under the heading GENERAL PRINCIPLES is amended as follows
Liczba kolb w typowym badaniu jest opisana pod nagłówkiem każdego badaniaThe number of flasks in a typical run is described under the headings of each tests
Ukryj nagłówek jedynej widocznej kartyHide the tab bar when only one tab is open
Usunie z wiadomości wszystkie pola nagłówka o określonej nazwie. Jest to użyteczne do usuwania nagłówków Reply-ToWill remove all header fields with the given name from the message. This is useful mainly for removing bogus Reply-To: headers
Nagłówek i paragraf B‧ zostały zmienioneA heading and paragraph B‧ are amended
W części ‧ tytuł ‧ rozdział ‧ nagłówek otrzymuje brzmienieThe heading of Chapter ‧ of Title ‧ of Part ‧ is replaced by the following
Uwaga: Jeżeli ten wzór wykorzystuje się do homologacji typu zgodnie z art. ‧ ust. ‧, nie może on zawierać nagłówkaIf this model is used for type-approval pursuant to Article ‧, it must not bear the heading
Czy na pewno chcesz usunąć ten nagłówek?Really delete this header?
Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ (Technologie teleinformatyczne), podsekcja Działania, nagłówek ‧ Badania nad zastosowaniami tiret pierwsze a (noweAnnex I, part Themes, section ‧ (Information and Communication Technologies), subsection Activities, heading ‧ (Applications Research), indent ‧a (new
Rząd nagłówka nigdy nie kończy się znakiemThe header row never ends on a
Pod nagłówkiemThe following entries shall be added under the heading
Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ (środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), podsekcja Działania, nagłówek ‧ Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia tiret trzecieAnnex I, part Themes, section ‧ (Environment (including climate change)), subsection Activities, heading ‧ (Climate change, pollution and risks), indent
Po paragrafie ‧ nagłówek i paragrafy ‧-‧ zostały usunięteAfter paragraph ‧ the heading and paragraphs ‧–‧ are deleted
w kolumnach pod nagłówkiemunder the columns headed
Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy zmianaHeading in the specification affected by the amendment
Tel. komórkowy: Usunąć nagłówek, jeśli nie dotyczy (patrz: instrukcjeMobile: (remove if not relevant, see instructions
Nagłówek " Opcje powiadamiania o losie wiadomości " zawiera nieznany wymagany parametrHeader " Disposition-Notification-Options " contained required, but unknown parameter
Usuń nagłówekRemove Header
Nagłówek otrzymuje brzmienieThe head line reads as follows
Po art. ‧ nagłówekAfter Article ‧, the heading
pod nagłówkiemunder the heading
Nagłówek otrzymuje brzmienieThe heading is replaced by the following
W art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ określono, pod nagłówkiem Współpraca zgodnie z art. ‧ ust. ‧ TraktatuArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ reads, under the heading Cooperation pursuant to Article ‧ of the Treaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397 zdań frazy nagłówki.Znalezione w 0,696 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.