Tłumaczenia na język angielski:

  • gross operating surplus   

Przykładowe zdania z "nadwyżka operacyjna brutto", pamięć tłumaczeniowa

add example
PKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarkiGDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
Pierwsza metoda polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa jako wielokrotności jego normatywnej nadwyżki operacyjnej bruttoThe first method consists of valuing the undertaking as a multiple of its normative gross operating surplus
poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicjiimprovement of the estimate of the gross operating surplus of individual firms, in particular by correcting definitions
Wartość dodana w kosztach czynników produkcji używana jest przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i saldValue added at factor cost is used in the calculation of gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto zmienia się w takim samym stopniu co wartość dodanaIn the income approach gross operating surplus changes to the same extent as value added
W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto wzrasta odpowiednio do zmian w wartości dodanejIn the income approach gross operating surplus rises corresponding to the change in value added
Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnymGross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the function of expense method
Do wyliczenia ceny sprzedaży wykorzystano dwie oddzielne metody: metodę wielokrotności nadwyżki operacyjnej brutto i metodę wolnych przepływów pieniężnychTwo distinct methods have been used to calculate this selling price: the gross operating surplus multiple method and the free cash flow method
Koszty osobowe wykorzystuje się przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i saldPersonnel costs is used in the calculation of Gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
W ujęciu od strony dochodów zmiana wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w zmianie nadwyżki operacyjnej brutto, której znaku wpływu nie można określić a prioriIn the income approach the change in value added is mirrored in a change in gross operating surplus the sign of which cannot be established a priori
W ujęciu od strony dochodu nadwyżka operacyjna brutto zwiększa się o kwotę odpowiadającą dodatkowemu zużyciu środków trwałychIn the income approach gross operating surplus rises by an amount corresponding to the extra consumption of fixed capital
Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się w następujący sposóbGross operating surplus is based on
Państwa Członkowskie stosujące do PKB podejście oparte na dochodach ustalają opis wszystkich takich korekt i obliczeń w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, nadwyżki operacyjnej brutto niestowarzyszonych przedsiębiorstw i nadwyżki operacyjnej brutto stowarzyszonych przedsiębiorstwMember States applying the income approach to GDP shall establish a description of all such adjustments and calculations in respect of compensation of employees, gross operating surplus of unincorporated enterprises and gross operating surplus of incorporated enterprises
W ujęciu od strony dochodu wzrost wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in value added is mirrored in an equivalent increase in gross operating surplus
W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto wynika ze zmiany wartości dodanejIn the income approach the change in gross operating surplus follows from the change in value added
Nadwyżka operacyjna brutto obliczana jest na podstawie następujących pozycji rachunkowych firmyGross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
W ujęciu od strony dochodu wpływ dotyczy jedynie nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach gross operating surplus is the only item affected
W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach gross operating surplus will be affected
W ujęciu od strony dochodu wzrost zużycia środków trwałych pociąga za sobą wzrost nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in consumption of fixed capital entails a rise in gross operating surplus
Nadwyżka operacyjna bruttoGross operating surplus
Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowegoGross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
aby JRD były dostrzegalne, system informacyjny przedsiębiorstwa musi mieć możliwość wykazania lub obliczenia dla każdej JRD co najmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, nadwyżki operacyjnej i zatrudnienia oraz środków trwałych bruttowhereas for a KAU to be observable, the enterprise
W przypadku każdej z tych pozycji Państwa Członkowskie określają procedury stosowane w celu zapewnienia, aby zarówno część, która jest dochodem do opodatkowania, jak i część zwolniona z opodatkowania były uznane za wynagrodzenie pracowników lub nadwyżkę operacyjna brutto przedsiębiorstw niestowarzyszonych (a nie jako zużycie pośrednieMember States shall describe for each of these items the procedures used to ensure that both the part which is taxable income and the part which is tax-exempt are treated as remuneration of employees or gross operating surplus of unincorporated enterprises (and not as intermediate consumption
Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczymGross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the nature of expense method
W ujęciu od strony dochodu odpowiednik zmiany wartości dodanej występuje jako zmiana nadwyżki operacyjnej brutto, której znak wpływu nie może być określony a prioriIn the income approach the counterpart of the change in value added shows up as a change in gross operating surplus the sign of which again cannot be determined in advance
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23877 zdań frazy nadwyżka operacyjna brutto.Znalezione w 3,789 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.