Tłumaczenia na język angielski:

  • mobile         
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (13)

adres mobilnymobile address
Dostęp mobilny do programu Windows SharePoint ServicesMobile Access for Windows SharePoint Services
Folder mobilnej usługi Sky DriveSkyDrive camera roll
formanty mobilnemobile controls
jednostka mobilnamobile units
Łącze mobilneMobile Link
Mobilna młodzieżYouth on the move
mobilna stacja radiolokacyjnamobile radar
mobilny dostęp do kluczykey roaming
Mobilny Wojskowy Szpital ChirurgicznyMobile army surgical hospital
podwójny międzynarodowy numer identyfikacji abonenta mobilnegodual International Mobile Subscriber Identity (dual-IMSI)
profil użytkownika mobilnegoroaming user profile
telewizja mobilnamobile TV

Przykładowe zdania z "mobilny", pamięć tłumaczeniowa

add example
międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego (IMSI) nadawcy połączeniathe International Mobile Subscriber Identity (IMSI) of the calling party
uważa, że długoterminowa mobilność zatrudnienia we wszystkich obszarach może odegrać decydującą rolę w promowaniu celów dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, usankcjonowanych w strategii lizbońskiej, jeżeli zostanie ona połączona z ochroną zabezpieczeń socjalnych pracowników i uprawnieniami związków zawodowych, zgodnie z tradycjami i zwyczajami państw członkowskich; uważa, że bardziej mobilna siła robocza Unii Europejskiej, w połączeniu z odpowiednimi warunkami pracy, programami edukacyjnymi i programami zabezpieczeń społecznych może przynieść odpowiedź na szereg zachodzących obecnie zmian oraz może znacząco przyczynić się do podejmowania powyższych działań w kontekście wyzwań globalnej gospodarki, starzenia się ludności i szybkich zmian na rynku pracy; podkreśla, że trzeba wziąć pod uwagę socjalne i gospodarcze aspekty mobilności, oraz te związane z ochroną środowiskaConsiders that long-term labour mobility in all fields can play a key role in promoting the growth and employment objectives of the Lisbon Strategy if combined with safeguarding workers' social security and trade union rights, in accordance with the traditions and customs of the Member States; believes that an expanded, EU-wide mobile workforce, in combination with appropriate working conditions, education programmes and social protection schemes, can constitute a response to such current developments and can significantly enhance efforts to do so in the context of the challenges of the global economy, an ageing population and rapid change in the workplace; emphasises that the social, economic and environmental aspects of mobility must be taken into account
Nowe technologie, np. coraz powszechniejszy Internet czy technologie mobilne, zmieniły w ‧ wieku charakter i postrzeganie umiejętności czytaniaThese technologies, such as the extended use of internet and mobile technologies, have changed the nature and perception of reading literacy in the ‧st century
Dlatego tak ważny jest dogłębny przegląd strategii politycznych na rzecz wprowadzenia młodych ludzi do życia zawodowego, jak sprawozdanie w sprawie programu "Mobilna młodzież”.This is what makes an in-depth review of policies to get young people into work, such as the Youth on the Move report, so necessary.
Członkowie i partnerzy EURES świadczą usługi informacyjne oraz usługi poradnictwa i doradztwa na rzecz osób poszukujących pracy i pracowników mobilnych (pracowników z obszarów transgranicznych, pracowników migrujących i pracowników delegowanych) oraz pracodawców, a także osób o szczególnych potrzebach w zakresie informacji, takich jak osoby młode, starsze, niepełnosprawne i kobiety oraz członkowie rodzin pracowników mobilnych UEEURES members and partners shall provide information services, counselling and advice to job-seekers and mobile workers (cross-border workers, migrant workers and posted workers) as well as employers, including persons with special information needs such as the young, the elderly, the disabled and women as well as to family members of EU mobile workers
Telefoniczna komunikacja mobilna w edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnymTelefonic mobile communication in education of primery education children
opłaty subskrypcyjne oraz koszty komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i mobilna, teleks, telegraf, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatki na sieci transmisji danych, usługi teleautomatyczne itp. oraz zakup książek telefonicznychsubscription charges and the cost of cable or radio communications (land and mobile telephones, telex, telegraph, television, teleconferencing and videoconferencing), expenditure on data-transmission networks, telematic services, etc., and the purchase of directories
Word Zoom: System wspomagający czytanie tekstu dla urządzeń mobilnychWord Zoom: mobile application enhancing reading of traditional text
Nokia zamierza również rozwinąć swoje mobilne usługi internetowe poprzez własny portal OVI, w tym tak zwane usługi lokalizacyjne (LBSNokia also intends to develop mobile online services via its OVI portal, including so-called Location-Based Services (LBS
Inicjatywa "Mobilna młodzież” ma na celu zwiększenie do roku 2020 możliwości wszystkich młodych Europejczyków w zakresie mobilności i umożliwienie im łagodniejszego przejścia z etapu kształcenia do życia zawodowego, poprzez zapewnienie im kształcenia, które przygotuje ich na zapotrzebowania rynku.Youth on the Move seeks to increase opportunities for educational mobility for all Europe's young people by 2020, enabling them to progress more smoothly from education to the world of work, by giving them an education that prepares them for the demands of the market.
przedsiębiorstwo TMA: telefonia mobilna i stacjonarna w Austriifor undertaking TMA: Provider of mobile and fixed-line telephony in Austria
konieczność wyraźniejszego uwzględnienia rosnącego zjawiska handlu prowadzonego przez telefon lub przez telefon komórkowy (tzw. handlu mobilnego), a szczególnie ustanowienia ogólnego systemu opt-in w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi ofertamithe need to give greater consideration to the growing phenomenon of business conducted by telephone or by mobile phone (m-commerce), including contemplation of a general opt-in system to protect against unsolicited offers
Zaspokajanie potrzeb mobilnej kadry naukowej w zakresie zabezpieczenia społecznego i dodatkowych programów emerytalnychMeeting the social security and supplementary pension needs of mobile researchers
czy, w związku z bezczynnością transgenu wskutek dodania mobilnych elementów genetycznych, ponowne dodanie elementów przenoszalnych spowoduje powstawanie nowych fenotypówif re-insertion of transposable elements results in new phenotypes, due to inactivation of the transgene by the insertion of mobile genetic elements
jest przekonany, że niezbędnym warunkiem uzyskania wysokiego poziomu ochrony i gotowości w globalizującym się i wysoce mobilnym świecie jest poparcie i współpraca krajów ościennych i krajów trzecichIs convinced that in order to achieve a high level of protection and preparedness in a globalising and highly mobile world, it is absolutely necessary to support and cooperate with neighbouring and third countries
Naprawdę niecierpliwie oczekuję rozpoczęcia debat w poszczególnych parlamentach krajowych (szczególnie w moim kraju) dotyczących sposobu, w jaki chcemy zmienić prawo pracy tak, by stworzyć bardziej elastyczną i mobilną siłę roboczą.I am really looking forward to the debates in the various national parliaments, and especially my own, over how we want to amend labour law in order to achieve a more flexible and more mobile workforce.
mobilny dostęp do Internetu (Internet bezprzewodowy dostępny przy użyciu laptopów, komputerów przenośnych, telefonów komórkowych lub innych podobnych urządzeńmobile Internet provision (wireless Internet accessible using laptops, netbooks, mobile phones or other similar devices
Przewidziana w inicjatywie "Mobilna młodzież” strategia zatrudnienia ludzi młodych zawiera wytyczne wskazujące, jak decydenci, zainteresowane strony i instytucje mogą wypracować postęp w tej dziedzinie.The Youth Employment Framework under 'Youth on the move' gives guidance on how policy makers, stakeholders and institutions can make progress in this area.
Inicjatywa "Mobilna młodzież” wspiera programy uczenia się przez całe życie i inicjatywę Komisji Europejskiej "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”.The YoM initiative supports lifelong learning and the 'new skills for new jobs' initiative of the European Commission.
Przykładami usług PPECS są: dostarczanie dostępu do Internetu, przesyłanie informacji poprzez sieci elektroniczne, połączenia telefonii mobilnej i stacjonarnej itpExamples of PPECS include providing access to the Internet, transmission of information through electronic networks, mobile and telephone connections, etc
Rozwój telefonii mobilnej i implementacja nowych usług dodanych na przykładzie rynków w Polsce i w SenegaluDevelopment of mobile telephony and implementation process of new value added services: case study of markets in Poland and Senegal
W Unii Europejskiej, gdzie społeczeństwo jest coraz bardziej mobilne, wierzyciele alimentacyjni - zwłaszcza dzieci - nie powinni napotykać przeszkód w egzekwowaniu należnych im świadczeń, zwłaszcza kiedy dłużnik, w tym przypadku jedno z rodziców, wyjeżdża lub przenosi się za granicę.In the European Union, where people are increasingly mobile, maintenance creditors - especially children - should not face obstacles to recover money due to them, particularly when the debtor, such as a parent, leaves or has moved abroad.
W rezultacie nie można zezwolić na pomoc regionalną dla projektu, który nie byłby mobilny geograficznieTherefore, no regional aid may be authorised for a project that is not geographically mobile
Osoby mobilne zawodowo i przestrzennie mają opinię łatwiej przystosowujących się do nowych sytuacji, a tym samym łatwiej nabywających nowe umiejętnościPeople who are flexible with regard to jobs and locations are more likely to be able to adapt to new situations and thus to acquire new skills
Wprowadza się je do coraz lżejszych terminali mobilnych, w których zastosowane oprogramowanie oraz moc obliczeniowa są wykorzystywane z myślą o połączeniu telefonu, dostępu do internetu i geolokalizacji (chipy SirfThey are incorporated into increasingly light mobile terminals where the embedded software and calculation power can be used to integrate telephony, internet access and geolocation (e.g. SiRF ‧ chips
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 605 zdań frazy mobilny.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.