Tłumaczenia na język angielski:

  • mendicant   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "mnich żebrzący", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na ulicach pełno ludzi... żebrzących o coś do jedzeniaHOWARD:Gold in Mexico? Sure
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.The situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Wspomniano o moratorium i na pewno w chwili obecnej nie wydaje mi się ono realnym rozwiązaniem, bo gdybyśmy je wprowadzili, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że stalibyśmy się jak bogacz, który decyduje się rozdać swoje pieniądze i który kończy żebrząc od tych, którym je rozdał.People have spoken about a moratorium and certainly, at this point in time, it does not seem to me to be a feasible option, because if we were to do that, there is a grave danger that we could become like a rich man who decides to give away all his money and finishes up having to beg from those he gave his money to.
Nie można generalizować w ten sposób, "to wina tej społeczności, trzeba się jej pozbyć, ponieważ żaden z jej członków nie ma pozwolenia na pracę, nie pasuje do naszych wyobrażeń lub kultury, bądź też wszyscy z nich są bezrobotni czy żebrzą".It is not possible to say in a general way' 'it is this group's fault, and this group has to go, because none of its members have work permits, or because they do not fit in with our idea of our culture, or because they are all unemployed, or because they are begging'.
Żywimy współczucie do dzieci, które spotykamy na ulicach i wkładamy monetę do ich żebrzących rąk.We have compassion for children who we meet in the street and put a coin in their begging hands.
Lewicowi romantycy często przymykają oczy oraz chcą wierzyć, że osoby te żebrzą dobrowolnie i nie ma czegoś takiego jak turystyka czy mafia żebraków.Left-wing romantics often shut their eyes and would have the public believe that these people are begging voluntarily and that there is no such thing as begging tourism or the begging mafia.
Chciałbym zapytać komisarza Špidlę, kto chroni dzieci żebrzące na ulicach, sprzedające róże i myjące szyby w samochodach na skrzyżowaniach we włoskich miastach; mówiąc krótko, wykorzystywane dzieci, których rodzice są często nieznani?I would like to ask Commissioner Špidla who is protecting the children who are on the streets begging, selling roses and cleaning car windscreens at traffic lights in Italian cities; in short, exploited children, whose parentage is often undetermined?
Straciłem przyjaciół.I skończyłem, dosłownie, żebrząc na Sunset BoulevardI lost my friends, and ended up, literally, panhandling in the streets on Sunset Boulevard
Tutaj właśnie zaczyna rozmywać się i zanikać granica między coraz liczniejszą i zubożałą klasą średnią a osobami ostatecznie wykluczonymi, bezdomnymi, żebrzącymi i uzależnionymi od opieki charytatywnejIt is here that the line becomes blurred between a growing and increasingly impoverished middle class and those who are definitively excluded, homeless, beggars, and those dependent on charity
Prezydenci nie żebrząPresidents don' t beg
Nasze banki żebrzą na kolanach przed rządami krajowymi.Our banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
Mistrz karate nie lubi mnichów z TybetuThe Okinawa chief and Cho Lung used to have secret trouble
Wrogowie Waltera Mapa. Kobiety i mnisi w „De nugis curialium”Enemies of Walter Map. Women and monks in „De nugis curialium”
A nie macie Mnicha Biegacza?Don' t have a running monk?
Mnichu, gdzie spędziłeś noc?Priest.Where did you spend the night?
Przedmiot: Domniemane naruszenie praw człowieka w stosunku do mnichów i mniszek buddyjskich w WietnamieSubject: Alleged violation of human rights against Buddhist monks and nuns in Vietnam
Prawdopodobnie pierwsza w historii świata sprawa dotycząca praw autorskich miała miejsce w Irlandii 1500 lat temu, kiedy to mnich Finian zaprosił mnicha zwanego Columcille do swojego klasztoru.Probably the first copyright case in the history of the world took place in Ireland 1 500 years ago, when a monk called Finian invited another monk called Columcille to his monastery.
Ostatnim przykładem polityki reżimu wobec Tybetu jest pacyfikacja mnichów okazujących radość z powodu uhonorowania Złotym Medalem Kongresu Dalajlamę (który jest przecież także uhonorowany nagrodą Nobla), od kilkudziesięciu lat walczącego o poszanowanie praw człowieka.The latest example of the regime's policy towards Tibet is the repression of the monks who expressed their delight at the award of the Congressional Gold Medal to the Dalai Lama. The Dalai Lama has also received the Nobel Prize and has been fighting for respect for human rights over several decades.
Introvertit mnich?Celibate a monk?Celibate Monk?
Mnisi jako pierwsi do przetworzenia oliwek zastosowali ług, czyli roztwór alkaliczny otrzymywany dzięki rozpuszczeniu jednej części wapna z ‧-‧ częściami popiołu drzewnego w wodzieUnpublished documents from the Benedictine monastery archives provide information on growing, harvesting and using table olives in the Ascoli area dating to before
Mnich Preston, masz natychmiast pójść z namiCleric John Preston, you are to come with us immediately
Mówię do ciebie, mnichu!I' m speaking to you monk
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 576 zdań frazy mnich żebrzący.Znalezione w 0,391 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.