Tłumaczenia na język angielski:

  • mendicant   
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "mnich żebrzący", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tutaj właśnie zaczyna rozmywać się i zanikać granica między coraz liczniejszą i zubożałą klasą średnią a osobami ostatecznie wykluczonymi, bezdomnymi, żebrzącymi i uzależnionymi od opieki charytatywnejIt is here that the line becomes blurred between a growing and increasingly impoverished middle class and those who are definitively excluded, homeless, beggars, and those dependent on charity
Nasze banki żebrzą na kolanach przed rządami krajowymi.Our banks are on their knees, engaged in begging-bowl pleading to national governments.
Prezydenci nie żebrząPresidents don' t beg
Chciałbym zapytać komisarza Špidlę, kto chroni dzieci żebrzące na ulicach, sprzedające róże i myjące szyby w samochodach na skrzyżowaniach we włoskich miastach; mówiąc krótko, wykorzystywane dzieci, których rodzice są często nieznani?I would like to ask Commissioner Špidla who is protecting the children who are on the streets begging, selling roses and cleaning car windscreens at traffic lights in Italian cities; in short, exploited children, whose parentage is often undetermined?
Wspomniano o moratorium i na pewno w chwili obecnej nie wydaje mi się ono realnym rozwiązaniem, bo gdybyśmy je wprowadzili, to istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że stalibyśmy się jak bogacz, który decyduje się rozdać swoje pieniądze i który kończy żebrząc od tych, którym je rozdał.People have spoken about a moratorium and certainly, at this point in time, it does not seem to me to be a feasible option, because if we were to do that, there is a grave danger that we could become like a rich man who decides to give away all his money and finishes up having to beg from those he gave his money to.
Kryteriom handlu ludźmi może odpowiadać też sytuacja żebrzącego Roma, jeżeli uwarunkowana jest przymusem.The situation surrounding a Roma beggar may match the human trafficking criteria if it is organised and based on compulsion.
Żywimy współczucie do dzieci, które spotykamy na ulicach i wkładamy monetę do ich żebrzących rąk.We have compassion for children who we meet in the street and put a coin in their begging hands.
Lewicowi romantycy często przymykają oczy oraz chcą wierzyć, że osoby te żebrzą dobrowolnie i nie ma czegoś takiego jak turystyka czy mafia żebraków.Left-wing romantics often shut their eyes and would have the public believe that these people are begging voluntarily and that there is no such thing as begging tourism or the begging mafia.
Nie można generalizować w ten sposób, "to wina tej społeczności, trzeba się jej pozbyć, ponieważ żaden z jej członków nie ma pozwolenia na pracę, nie pasuje do naszych wyobrażeń lub kultury, bądź też wszyscy z nich są bezrobotni czy żebrzą".It is not possible to say in a general way' 'it is this group's fault, and this group has to go, because none of its members have work permits, or because they do not fit in with our idea of our culture, or because they are all unemployed, or because they are begging'.
Straciłem przyjaciół.I skończyłem, dosłownie, żebrząc na Sunset BoulevardI lost my friends, and ended up, literally, panhandling in the streets on Sunset Boulevard
Na ulicach pełno ludzi... żebrzących o coś do jedzeniaHOWARD:Gold in Mexico? Sure
Mnisi buddyjscy nie są małą elitarną mniejszością.The Buddhist monks are not a small elite minority.
Przedmiot: Przemoc wobec mnichów i zakonnic w buddyjskim zakonie Bat Nha na Płaskowyżu Centralnym w WietnamieSubject: Violence against monks and nuns at the Buddhist monastery of Bat Nha, in the Central Highlands of Vietnam
Odwiedził nas mnich Zheng z Góry WudanMonk Zheng came by from the Wudang Mountain
To autentyczne nauki Buddy, przekazywane przez pokolenia mnichów, bez żadnej przerwyThey are the true, authentic teachings of Buddha, passed down through generations of monks, without interruption
Później, dzięki mnichom benedyktynom oliwetanom zracjonalizowano prace rolne przy uprawie oliwekSubsequently, the Benedictine Olivetan monks were responsible for rationalising olive growing practices and were the first to pickle olives by using lye, an alkaline liquid obtained by dissolving one part of quicklime to ‧-‧ parts of wood ash in water
W związku z tym szokiem było dla nas spotkanie z wietnamskimi mnichami, którzy padli ofiarą brutalnych ataków.Against this background, it is shocking to meet Vietnamese monks who have been the victims of a violent attack.
Nim umarł... w bardzo sędziwym wieku, podobno podzielił się swoją opowieścią z franciszkańskim mnichemBefore dying of... extreme old age, he supposedly imparted his tale to a Franciscan friar
Odwiedził nas mnich Zheng z Góry WudanMonk Zheng came by from the Wudan Mountain
Mały mnichu, poproś Buddę o opiekęLittle monk, ask Buddha to protect us
mając na uwadze, że ‧. rocznica narodowego powstania tybetańskiego przeciwko chińskiej administracji doprowadziła do masowych demonstracji tybetańskich mnichów, mniszek i zwykłych Tybetańczyków, protestujących przeciwko represjom ze strony Chinwhereas the ‧th anniversary of the Tibetan national uprising against the Chinese administration led to major demonstrations by Tibetan monks and nuns and ordinary Tibetan citizens protesting against Chinese repression
Mnich złoży brońCleric, your weapon, please
A może ty powinieneś zostać mnichemMaybe it' s you who should join a monastery
I mamy tylko tego małego mnicha, który modli się całe dnieAnd all we ' v e got is this little monk who just prays all day long
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 576 zdań frazy mnich żebrzący.Znalezione w 1,072 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.