Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotemSpeech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Milczenie jest złotemYour silence is golden
Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.Speech is silver, silence is golden.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.Speech is silver, silence is gold.
Czasami milczenie jest złotemThere are times when silence is golden
Milczenie jest złotemSilence is golden
Mama powiada, że milczenie jest złotemMother says no flies enter a closed mouth
Spencer!-... a milczenie jest złotemSpencer!-... and silence is money
Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dniaThat song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
Będzie to celem planu działania, i niewątpliwie zajmiemy się problemem ochrony ofiar uwzględniając to, co powiedziano podczas niniejszej debaty, to znaczy przede wszystkimi konieczność podjęcia starań, by uświadomić ludziom tragedię i cierpienia ofiar, które często pomijane milczeniem, a nawet pogardzane.This will be the aim of the action plan, and there is no doubt that we will deal with this problem of victim protection by taking account of what has been said during the debate, namely the need to try, first of all, to make people aware of the tragedy and the suffering of victims, who are often the subject of silence, if not contempt.
Mamy więc instrumenty w ręku, musimy ich tylko użyć, musimy też przekonać świat, że po latach milczenia naprawdę wolność chrześcijan jest dla nas ważna.We therefore have the instruments at our disposal, we need only use them, and we must also convince the world that, after years of silence on the matter, the freedom of Christians really is important to us.
Odtąd łatwiej było znosić jej milczenieFrom then on it was easier to be silent with her
Teraz, gdy jeden z komisarzy oraz rzecznik siedzą obok siebie w milczeniu, myślę, że dobrze byłoby, gdyby rozpoczęli ze sobą cichą i rzeczową rozmowę o tym, czy wzajemnie szanują swoją pracę i czy gotowi współpracować oraz działać zgodnie z zasadami UE.Now that a Commissioner and the Ombudsman are sitting there quietly next to each other, I think it would be a good idea if they began a confidential and thorough discussion about whether they respect one another's work and whether they are prepared to cooperate and act in accordance with the EU's very own basic principles.
Do dziś ta Golgota wschodu, jak ją nazywają ocaleni, jest przedmiotem tabu i wstydliwego milczenia. Jak na ironię stawiane pomniki liderów ówczesnych nacjonalistów.Today, this Golgotha of the east, as the survivors call it, is a subject of taboo and embarrassed silence and, most ironically, statues are now being erected to the nationalist leaders of that time.
Jestem skłonna pominąć to milczeniemNow, I' m willin ' to overlook that
UWIELBIA CZYTAĆ/ Czy byś poszła do domu/ z kimś takim jak ja/ I nie obchodzą nas młodzi ludzie/ Rozmawiający o młodym stylu/ I nie obchodzą nas starzy ludzie/ Rozmawiając o starym stylu/ I nie obchodzą nas nasze wady/ Rozmawiając o naszym stylu ‧ JEST MILCZENIEM/ Obchodzi nas tylko rozmowa/ Rozmawiamy tylko ty i jaHad all of my historyWould you go along with someone like me? And we don' t care about the young folks
Milczenie oznacza zgodę, chciałam zatem powiedzieć, że żarówki energooszczędne nie stanowią zagrożenia, jeżeli konsumenci - domownicy - właściwie się z nimi obchodzą, i jeżeli produkowane we właściwych warunkach, z poszanowaniem tak zdrowia pracowników, jak i środowiska.Silence lends assent, so I would just like to say that energy-efficient light bulbs are not a danger to the public if properly handled by the consumer, by the householder, and if produced in a proper working environment where the health of the employees and the environment are both respected.
A jeśli miałby pan napisać, że to było doświadczenie jak żadne inne jedynie milczenie byłoby właściwą odpowiedzią?Yeah, but do they take pictures of each other there?Are they smiling?
Kurdowie, szyici, mniejszości niemuzułmańskie, działacze związkowi, Ekumeniczny Patriarchat, Ormianie, Cypryjczycy, więźniowie, władze lokalne, homoseksualiści, kobiety, kurdyjskie partie polityczne i środki masowego przekazu będą miały bardzo dużo do powiedzenia, kiedy ośmielą się przerwać milczenie.Kurds, Alevi, non-Muslim minorities, trade unionists, the Ecumenical Patriarchate, Armenians, Cypriots, prisoners, local authorities, homosexuals, women, Kurdish political parties and the mass media have a great deal to say when they dare to break their silence.
Milczenie oraz przyzwolenie w tej sprawie niedopuszczalne i pragniemy je zdecydowanie potępić.This silence and complicity are unacceptable, and we wish to strongly denounce them here.
Lepiej już byłoby komunikować się z zagadkowym bytem, niż być przezeń obserwowanym w milczeniuI am concerned whether it understands the same concept of reason we do
"Gdyby cała ludzkość z wyjątkiem jednego człowieka sądziła to samo i tylko ten jeden człowiek był odmiennego zdania, ludzkość byłaby równie mało uprawniona do nakazania mu milczenia, co on, gdyby miał po temu władzę, do zamknięcia ust ludzkości.”'If all mankind minus one were of one opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.'
Moim zdaniem ich milczenie lub chłodne reakcje oznaczają ciche poparcie dla takich działań, a taka postawa jest dla mnie równie karygodna, jak postawa tych, którzy wymierzają prawo szariatu.In my opinion their silence or lukewarm reaction amounts to quietly supporting such activities and such a stance is, for me, just as criminal as those who actually administer Sharia law.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1371581 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 106,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.