Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotemSpeech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.Speech is silver, silence is golden.
Milczenie jest złotemSilence is golden
Spencer!-... a milczenie jest złotemSpencer!-... and silence is money
Mama powiada, że milczenie jest złotemMother says no flies enter a closed mouth
Czasami milczenie jest złotemThere are times when silence is golden
Milczenie jest złotemYour silence is golden
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.Speech is silver, silence is gold.
bardzo łatwo może on bowiem, pozornie korzystając jedynie ze swoich praw, rozszerzyć je i pod pretekstem spokoju publicznego przeszkodzić zgromadzeniom, przeznaczonym do przywrócenia dobrego porządku; tak, że w rezultacie powołuje się na milczenie, którego przerwać nie pozwala, lub na nieprawidłowości, jakie sam wywołuje, bądź by podawać milczenie ze strachu za korzystne dlań wypowiedzenie się, bądź by karać tych, co śmią mówić.for, seeming to avail himself only of his rights, he finds it very easy to extend them, and to prevent, under the pretext of keeping the peace, assemblies that are destined to the re-establishment of order; with the result that he takes advantage of a silence he does not allow to be broken, or of irregularities he causes to be committed, to assume that he has the support of those whom fear prevents from speaking, and to punish those who dare to speak.
Chociaż współwinne milczenie Unii Europejskiej jest bardzo uderzające, to jeszcze poważniejsze jest milczenie hiszpańskiego rządu, który przede wszystkim należy winić za obecną sytuację w Saharze Zachodniej z powodu porzucenia przez niego tego obszaru.While the complicit silence of the European Union is very striking, what is even more serious is the silence of the Spanish Government, which is primarily to blame for the current situation in the Western Sahara due its abandonment of the area.
Tu zaczyna się obszar milczenia. To, co się tam dzieje, jest właśnie milczeniem, powolną pracą na całe życie. Ciągle jeszcze patrząc na te nawiedzone dzieci, jestem równie daleko od zgłębienia tajemnicy.It’s the area on whose brink silence begins. What happens there is silence, the slow travail of my whole life. I’m still there, watching those possessed children, as far away from the mystery now as I was then.
Milczenie instytucji polegające na aktywnym lub pasywnym unikaniu odpowiedzialności, tak za pomocą czynów jak i ich zaniedbania, poprzez skazanie lub obawę przed powodowaniem problemów z uwagi na naciski ze strony sprzymierzonego kraju. Milczenie to jest jedną z największych hańb, z jakimi mamy do czynienia w dobie współczesnej demokracji i ma wpływ na wszystkie zaangażowane strony.Institutional silence concerning responsibility, whether active or passive, through actions or through negligence, through conviction or the fear of causing problems following pressure from an ally nation: this silence is one of the major disgraces of the democratic context we live in today, and it affects all those involved.
Czy art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ powyżej cytowanej dyrektywy zabraniają, aby obowiązujący w danym państwie system prawny interpretował milczenie ze strony władz, do których zwrócono się z wnioskiem o udzielenie informacji – milczenie utrzymywane przez okres dwóch miesięcy, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy – jako dorozumianą decyzję odmowną, decyzję, która nie jest zatem uzasadniona, ale która może stać się przedmiotem rozpatrzenia na drodze prawnej lub administracyjnej, o której mowa w art. ‧?Do Articles ‧ and ‧ of the Directive prohibit a relevant national legal system from interpreting a failure to respond on the part of the authority to which a request for information is referred – a failure to respond which continues throughout the two-month period referred to in Article ‧ of the Directive – as a decision implicitly refusing that request, a decision for which no reasons are thus given but which may be the subject matter of the judicial or administrative review provided for in Article ‧?
Jestem zaniepokojony milczeniem prezydencji Rady na samym początku tej debaty w sprawie wspomnianego mechanizmu. Martwi mnie też długoletnie milczenie Rady w sprawie mechanizmu przesiedlania uchodźców, o czym już mówił pan poseł Tavares.I am concerned about the silence of the Presidency of the Council at the start of this debate concerning this mechanism, and I am also concerned about the Council's year-long silence concerning the mechanism for resettling refugees, as already mentioned by Mr Tavares.
Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dniaThat song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
Państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności, pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, jak również transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnegoMember States shall exempt from VAT the supply, the intra-Community acquisition and the importation of investment gold, including investment gold represented by certificates for allocated or unallocated gold or traded on gold accounts and including, in particular, gold loans and swaps, involving a right of ownership or claim in respect of investment gold, as well as transactions concerning investment gold involving futures and forward contracts leading to a transfer of right of ownership or claim in respect of investment gold
W takich okolicznościach mogłoby być dla nas korzystniej przestrzegać kilkumiesięcznego milczenia w zawstydzeniu - chociaż muszę przyznać, że przedmiotowe sprawozdanie w obecnej postaci może być uznane ze niezwykle wyważone, jak na standardy obowiązujące w tej Izbie, i jest w nim słuszna krytyka wielu spraw, takich jak sytuacji na Kubie czy w Zimbabwe.In these circumstances, it may be advisable for us to observe a couple of months' ashamed silence - although I do admit that the report in its present form can be described as remarkably balanced by the standards of this House, and rightly criticises a large number of matters such as the situation in Cuba and Zimbabwe.
Jesteśmy wiewiórami, które właśnie/ złamały śluby milczenia i chcą śpiewać./ Jesteśmy mnichami u wiewióra Charliego,/ zaraz dostaniecie coś przepysznego./ A gdy będzie to już w naszych brzuszkach,/ pobiegamy troszkę na wiewiórczych nóżkach.Robimy za dupska owłosionych zakonnikówWe Chip Monks just broke/ our vow of silence, and we want to sing!/ We are the monks/ of chip monk Charlie' s/ We will give you food to eat/ And once it' s in our tummies/ We will move our chip monk feet/ We are the butts of Chip Monk ass/ But we' ve got the ass
Wyruszając na szczyt afrykański, byliśmy świadomi stojących przed nami trudności, ale udało się nam je przezwyciężyć, ponieważ od początku byliśmy pewni, że mamy rację, że Europa płaci cenę za siedem lat politycznego milczenia między Europą a Afryką, które jest niekorzystne zarówno dla Afryki, jak i dla Europy i całego świata.When we embarked on the Africa summit we were well aware of the difficulties we were facing, but we overcame them because it was clear from the start that we were right, that Europe was paying the price of seven years with no political dialogue with Africa, that this was bad for Africa, bad for Europe and bad for the world.
Wolność prasy jest rzeczywiście prawem o istotnym znaczeniu; dlaczego więc zachowywali państwo milczenie przez ostatnie 20 lat, kiedy oczywiste było, że w byłych państwach socjalistycznych media skoncentrowane były w bardzo dużym zakresie w rękach byłych partii komunistycznych?Freedom of the press is indeed an important right, but why have you kept quiet for the last 20 years when it was obvious that in the former socialist countries, the media was concentrated, to a very large extent, in the hands of the former Communist parties?
W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
Pewnego dnia templariusze zaprzestali poszukiwań./ Opuścili świętą ziemię/ i udali się prosto do Rzymu./ Gdzie zaszantażowali papieża./ Czy kościół kupił ich milczenie?/ Nikt tego nie wie./ Ale faktem jest, że/ Kościół podarował tym rycerzom.../ nieograniczone wpływy./ Do roku ‧ templariusze za/ bardzo urośli w siłę, zaczęli zagrażać./ Więc Watykan wydał sekretne rozkazy,/ które otworzono w jednym czasie w całej Europie./ Papież nazwał templariuszy/ czcicielami szatana./ I stwierdził, że Bóg nakazał mu/ oczyścić ziemię z tych heretyków./ Plan zadziałał jak w zegarku./ Templariusze zostali zgładzeni./ To był ‧ Październik ‧ roku./ Piątek./ Piątek trzynastego./ Papież wysłał odziały,/ by zabrać skarb./ Ale nic nie znaleźli./ Kilku ocalałych rycerzy zakonu, zniknęło./ A poszukiwania ich sekretnego/ artefaktu ponownie się zaczęły./ Jakiego artefatku?/ Nigdy o tym nie słyszałamThey quit the Holy Land and traveled directly to Rome.Whether they blackmailed the papacy...... or the Church bought their silence, no one knows. But it is a fact the papacy declared these Priory knights...... these Knights Templar, of limitless power
Panie przewodniczący! Najgorsze dla obywateli Iranu nie byłyby niedobory spowodowane nałożeniem tych sankcji; najgorsze byłoby nasze milczenie, brak działania z naszej strony.However, the worst thing for Iranian citizens, Mr President, would not be the shortages caused by these sanctions; the worst thing would be our silence, our failure to act.
Byłem przekonany, że jego milczenie oznacza jedynie to, że jego umysł jest zaprzątnięty znacznie ważniejszymi sprawamiI was sure his silence meant only that there were more important matters on his mind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1309841 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 81,166 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.