Tłumaczenia na język angielski:

  • silence is golden   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Mowa jest srebrem, a milczenie złotemSpeech is silver, but silence is golden

Przykładowe zdania z "milczenie jest złotem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Milczenie jest złotemYour silence is golden
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.Speech is silver, silence is gold.
Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.Speech is silver, silence is golden.
Spencer!-... a milczenie jest złotemSpencer!-... and silence is money
Czasami milczenie jest złotemThere are times when silence is golden
Milczenie jest złotemSilence is golden
Mama powiada, że milczenie jest złotemMother says no flies enter a closed mouth
Pieśń ta powinna brzmieć jak gitara, w której zamieszka słowików para, milczeć jak opuszczona kopalnia złota, i być tak przytulna jak bar w ciągu dniaThat song should sound like a guitar with a nightingale' s nest in it.Be quiet as a gold mine where nobody digs anymore, and as cosy as a bar by day
Dla uczonych zagadnieniami. Dla mego Bankiera są złotem. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą.For others, who are scholars, they are problems. For my businessman they were wealth. But all these stars are silent.
Ojcze! pamiętaj.. jesteś nam winny milczenieRemember, you owe us your silence.Secrets are born here
A jeśli miałby pan napisać, że to było doświadczenie jak żadne inne jedynie milczenie byłoby właściwą odpowiedzią?Yeah, but do they take pictures of each other there?Are they smiling?
Mamy więc instrumenty w ręku, musimy ich tylko użyć, musimy też przekonać świat, że po latach milczenia naprawdę wolność chrześcijan jest dla nas ważna.We therefore have the instruments at our disposal, we need only use them, and we must also convince the world that, after years of silence on the matter, the freedom of Christians really is important to us.
To niedopuszczalne , że zajęcie tak poważnego i szkodliwego stanowiska w kwestii praw człowieka przez Watykan i jego przedstawiciela w ONZ spotyka się jedynie z milczeniem, gdy instytucje europejskie praktycznie co miesiąc występują z apelami przeciwko państwom w dalszym ciągu prześladującym ludzi, których jedynym przestępstwem jest to, że homoseksualistami,.It is unacceptable that the European institutions should launch appeals almost every month against those states that continue to persecute people whose only crime is to be homosexual and yet for there to be silence when such a serious and prejudicial position on human rights is assumed by the Vatican and its representative at the UN.
Ale jedyną odpowiedzią ze strony lidera Bośniackich Serbów jest milczenieBut the only response from the Bosnian- Serb leadership today was silence
Moim zdaniem ich milczenie lub chłodne reakcje oznaczają ciche poparcie dla takich działań, a taka postawa jest dla mnie równie karygodna, jak postawa tych, którzy wymierzają prawo szariatu.In my opinion their silence or lukewarm reaction amounts to quietly supporting such activities and such a stance is, for me, just as criminal as those who actually administer Sharia law.
Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ... jest moją różą.because it is she that I have listened to, when she grumbled, or boasted, or even sometimes when she said nothing. Because she is my rose.
I zawsze będę skłonna żałować tego wszystkiego, co robię, co pozostawiam, co biorę, zarówno dobrego jak i złego, autobusu, kierowcy autobusu, z którym śmialiśmy się wspólnie, żujących betel staruszek z tylnych miejsc, dzieci na bagażnikach, rodziny w Sadek, straszliwej rodziny w Sadek i jej genialnego milczenia.And I’ll always have regrets for everything I do, everything I’ve gained, everything I’ve lost, good and bad, the bus, the bus driver I used to laugh with, the old women chewing betel in the back seats, the children on the luggage racks, the family in Sadec, the awfulness of the family in Sadec, its inspired silence.
Postęp w tym kraju jest jednak niemożliwy tak długo, jak długo zmusza się do milczenia działaczy broniących praw człowieka, kiedy również międzynarodowe media nagłaśniają przypadki łamania tych praw.However, this country cannot make progress along the road to democracy if human rights activists are forced to keep silent when the international media as well highlight violations that have been committed.
Tu zaczyna się obszar milczenia. To, co się tam dzieje, jest właśnie milczeniem, powolną pracą na całe życie. Ciągle jeszcze patrząc na te nawiedzone dzieci, jestem równie daleko od zgłębienia tajemnicy.It’s the area on whose brink silence begins. What happens there is silence, the slow travail of my whole life. I’m still there, watching those possessed children, as far away from the mystery now as I was then.
Niemniej jednak wojna była po części naszym niepowodzeniem: przez 14 lat byliśmy nazbyt ostrożni; przyglądaliśmy się w milczeniu, jak w separatystycznych regionach nasilały się prowokacje.However, the war was partly our own failure: for 14 years, we have been overcautious; we have looked on in silence as the provocations in the separatist regions escalated.
Jestem skłonna pominąć to milczeniemNow, I' m willin ' to overlook that
W takich okolicznościach mogłoby być dla nas korzystniej przestrzegać kilkumiesięcznego milczenia w zawstydzeniu - chociaż muszę przyznać, że przedmiotowe sprawozdanie w obecnej postaci może być uznane ze niezwykle wyważone, jak na standardy obowiązujące w tej Izbie, i jest w nim słuszna krytyka wielu spraw, takich jak sytuacji na Kubie czy w Zimbabwe.In these circumstances, it may be advisable for us to observe a couple of months' ashamed silence - although I do admit that the report in its present form can be described as remarkably balanced by the standards of this House, and rightly criticises a large number of matters such as the situation in Cuba and Zimbabwe.
Jeśli chęć dyskutowania na te tematy zwycięży nad milczeniem, będziemy wtedy również dysponować siłą wspierania sprawy wyzwolenia kobiet na świecie z islamskiej opresji.If the spirit of debate on these issues prevails over silence, then we will also have the strength to support the cause of liberating women in the world from Islamic oppression.
Obecna tu dziś Rada jest Radą milczenia i Radą złudzeń.The Council here today is a Council of silence and a Council of illusions.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1371581 zdań frazy milczenie jest złotem.Znalezione w 234,702 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.