Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowaqualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (np. niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznychIf new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (e.g. inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
Przy wykorzystaniu metody przesiewowej można stosować różne podejścia analityczne: podejście czysto przesiewowe i podejście ilościoweDifferent analytical approaches may be performed using a screening method: a pure screening approach and a quantitative approach
Inne działania prowadzone w kontekście zdrowia publicznego obejmowały zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej[‧] oraz zalecenie ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych od ‧ Hz ‧ GHz[‧]Other activities in the context of the public health framework included Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community and Recommendation ‧/EC of ‧ July ‧ on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields ‧ Hz to ‧ GHz
Jeśli potrzebne jest nowe badanie, wykonać badanie przesiewowe, stosując ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧) lub metodę równoważnąIf new testing is necessary, perform a screening test by use of ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
"Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej"Populational programme for the detection of breast cancer by screening mammography
Dla każdego podejrzewanego wystąpienia, w odniesieniu do którego uzyskano pozytywne wyniki testu(-ów) przesiewowych, zgodnie z metodą wymienioną w załączniku I, i dla którego oczekuje się potwierdzenia lub wykluczenia tego wyniku po zakończeniu wszystkich badań według opisanej metody, należy zachować i odpowiednio przechowywaćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test (s) has been identified according to the methods set out in Annex I, and confirmation or refutation by completion of the said methods is awaited, there should be the retention and appropriate conservation of
We wszystkich przypadkach podejrzenia wystąpienia organizmu, gdy uzyskano pozytywny wynik badania/badań przesiewowego dla wyszczególnionego materiału roślinnego, stosując właściwą metodę określoną w załączniku II, lub we wszystkich innych przypadkach-stosując inną dowolną oficjalnie zaakceptowaną metodę, gdy oczekuje się na potwierdzenie lub wykluczenie wyniku po zakończeniu stosowanych badań, należy we właściwy sposób zachować i zabezpieczyćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test(s) has been identified according to, for the listed plant material, the relevant method set out in Annex ‧ or, in all other cases, any other officially approved method, and confirmation or refutation by completion of the said method is awaited, there should be retention and appropriate conservation of
Metoda przesiewowa analizy, z popartym dowodami, ogólnie możliwym do przyjęcia uzasadnieniem i wysoką wydajnością, mogłaby być wykorzystywana do selekcjonowania próbek o znaczących poziomach dioksynA screening method of analysis with proven, widely acceptable validation and high throughput could be used to select the samples with significant levels of dioxins
Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to należy wykonać badania przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metodyIf new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
Następujące roztwory podstawowe są używane(o różnych współczynnikach rozcieńczenia) dla metod DOC Die-Away, zmodyfikowanego badania przesiewowego OECD, wydzielanie CO‧, respirometrii manometrycznej i badania „zamkniętej butli”The following stock solutions may be used (with different dilution factors) for the methods DOC Die-Away, Modified OECD Screening, CO‧ Evolution, Manometric Respirometry, Closed Bottle test
Długoterminowy wpływ leczenia testosteronem na gruczoły piersiowe pozostaje obecnie nieznany, dlatego należy uważnie obserwować pacjentki pod kątem raka piersi zgodnie z aktualnie zaakceptowanymi metodami badań przesiewowych i indywidualnymi potrzebami pacjentkiThe long-term effect of testosterone treatment on the breast is currently unknown, therefore patients should be carefully monitored with regard to breast cancer in accordance with currently accepted screening practises and individual patient needs
Metody przesiewowe to metody stosowane do wykrywania obecności dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) na oczekiwanym poziomieScreening methods are methods that are used to detect the presence of dioxins and dioxin-like PCBs at the level of interest
Zmodyfikowane badanie przesiewowe OECD-DOC metoda „Die-Away”(Metoda C.‧-BModified OECD Screening-DOC Die-Away (Method C.‧-B
METODY PRZESIEWOWESCREENING METHODS
Niniejsza dyrektywa ustanawia te techniczne wymagania, które uwzględniają zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej [‧], niektóre zalecenia Rady Europy, opinię Komitetu Naukowego ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, monografii Farmakopei Europejskiej, w szczególności dotyczących krwi lub składników krwi jako materiału wyjściowego do produkcji leków gotowych oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również międzynarodowe doświadczenie w tej dziedzinieThis Directive lays down those technical requirements, which take account of Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community, certain recommendations of the Council of Europe, the opinion of the Scientific Committee for Medicinal Products and Medical Devices, the monographs of the European Pharmacopoeia, particularly in respect of blood or blood components as a starting material for the manufacture of proprietary medicinal products and recommendations of the World Health Organisation (WHO), as well as international experience in this field
w przypadku gdy wynik pierwszego badania przesiewowego nie został potwierdzony kolejnym szybkim testem, tkanka musi zostać poddana badaniu z zastosowaniem jednej z pozostałych metod potwierdzających; w przypadku gdy wynik zastosowanego badania histopatologicznego jest niejednoznaczny lub negatywny, tkanki poddaje się dalszemu badaniu, z zastosowaniem jednej z pozostałych metod i protokołów badania potwierdzającegowhere the result of the primary screening is not confirmed by the subsequent rapid test, the sample must be subjected to an examination by one of the other confirmatory methods; in case the histopathological examination is used for that purpose but proves to be inconclusive or negative, the tissues must be submitted to a further examination by one of the other confirmatory methods and protocols
Mowa tu o wynalezionym przez rumuńskiego badacza, Raluka-Ioana van Stadego, czujniku, który pozwala przeprowadzać badania przesiewowe w kierunku raka przed wystąpieniem symptomów, co zapewnia najdokładniejszą metodę dostępną na rynku, ułatwiając tym samym osiągnięcie wyższego wskaźnika terapii zakończonej powodzeniem.It is a sensor invented by Romanian researcher Raluca-Ioana van Stade, which can screen for types of cancer before the symptoms appear, providing the most accurate method available on the market, thereby facilitating a higher rate of treatment success.
Próbki zbadano metodą przesiewową pod kątem rażąco niskiego stopnia skażenia mikrobiologicznego i w takim przypadku badane metodą CENSamples were screened for abnormally low microbiologic contamination and in that case, analysed with the CEN Method
Państwa Członkowskie wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ ustanawiają wykaz odmian pszenicy durum kwalifikujących się do specjalnej premii jakościowej określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ zgodnie metodą przesiewową odmian określonych w ust. ‧ niniejszego artykułuMember States listed in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall establish the list of durum wheat varieties eligible for the special quality premium referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ in accordance with the variety screening method laid down in paragraphs ‧ to ‧ of this Article
Różne podejścia analityczne mogą być przeprowadzane z zastosowaniem metody przesiewania: czysto przesiewowe podejście i podejście ilościoweDifferent analytical approaches can be performed using a screening method: a pure screening approach and a quantitative approach
Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to badanie przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metodyIf new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
Metody analiz GC/MS i pomiaru aktywności biologicznej mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań przesiewowychGC/MS methods of analysis and bioassays may be used for screening
W przypadku gdy państwo członkowskie stosuje jakościowe metody przesiewowe, pozostałe próbki analizuje za pomocą metod oznaczania pozostałości wielu pestycydówWhere a Member State uses qualitative screening methods, it shall analyse the remaining number of samples by multi-residue methods
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45665 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 10,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.