Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowaqualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strategia przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie metody przesiewowej dla wszystkich potwierdzonych przypadków TSE u małych przeżuwaczy na poziomie krajowych laboratoriów referencyjnychThe strategy includes firstly implementing screening of all confirmed TSE cases in small ruminants at the level of the national reference laboratories
Następnie we wszystkich przypadkach, w których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wybrane laboratoria podlegające laboratorium referencyjnemu Wspólnoty ds. TSE (CRL) próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metodSecondly, a ring trial with at least three different methods in selected laboratories under the heading of the Community Reference laboratory for TSEs (CRL) to be carried out on all cases in which the first screening test could not exclude BSE
Następnie we wszystkich przypadkach, u których po pierwszych testach przesiewowych nie wykluczono obecności BSE, przeprowadzona zostanie przez wyselekcjonowane przez CRL laboratoria próba pierścieniowa przy zastosowaniu przynajmniej trzech różnych metodSecondly, a ring trial with at least three different methods in selected laboratories under the heading of the CRL to be carried out on all cases in which the first screening test could not exclude BSE
Państwa Członkowskie wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ ustanawiają wykaz odmian pszenicy durum kwalifikujących się do specjalnej premii jakościowej określonej w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ zgodnie metodą przesiewową odmian określonych w ust. ‧ niniejszego artykułuMember States listed in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall establish the list of durum wheat varieties eligible for the special quality premium referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ in accordance with the variety screening method laid down in paragraphs ‧ to ‧ of this Article
Metody analiz GC/MS i pomiaru aktywności biologicznej mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań przesiewowychGC/MS methods of analysis and bioassays may be used for screening
Krótki okres czasu między przyjęciem rozporządzenia (WE) nr ‧ a wejściem w życie specjalnej premii jakościowej z tytułu pszenicy durum uniemożliwia ustanowienie wykazu uprawianych odmian kwalifikujących się do przyznania pomocy w latach ‧ zgodnie z przewidzianą metodą przesiewowąThe short time between the adoption of Regulation (EC) No ‧ and the entry into force of the specific quality premium for durum wheat makes it impossible to establish a list of eligible varieties for the granting of the aid in the years ‧ and ‧ according to the envisaged screening method
Wiemy, że najtańszą metodą zwalczania raka jest zapobieganie, a mimo to istnieją państwa członkowskie, w tym na przykład Węgry, w których w tym roku znaleziono fundusze jedynie na programy badań przesiewowych w kierunku raka gardła, piersi i jelita grubego, ale nie w kierunku innych odmian raka.We know that the most cost-effective way to combat cancer is prevention, and yet there are Member States, including Hungary for example, where this year money is only being put into screening programmes for mouth, breast and cervical cancers, but not other types of cancer.
Metody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMSScreening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methods
Zaleca się wstępne badanie przesiewowe metodą PCR dla genu M z szybkim przeprowadzeniem badań na pozytywną identyfikację w stosunku do H‧ (w terminie dwóch tygodni), a w przypadku pozytywnego wyniku jak najszybciej należy przeprowadzić analizę miejsca rozszczepu w celu ustalenia, czy mamy do czynienia z motywem DNA wysoce zjadliwej grypy ptaków czy nisko zjadliwej grypy ptakówInitial screening using M gene PCR is recommended, with rapid testing of positives for H‧ (but within two weeks) and in case of a positive finding analysis of the cleavage site must be undertaken as soon as possible to determine whether or not it has a highly pathogenic avian influenza (HPAI) or a low pathogenic avian influenza (LPAI) motif
wzywa Komisję, aby wskazała państwom członkowskim dostępne możliwości finansowania metod prowadzenia badań przesiewowych i profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, jak również możliwości dalszych badań naukowych w dziedzinie chorób układu krążenia za pośrednictwem Siódmego ramowego programu w dziedzinie badań, funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu RozwojuCalls on the Commission to point out to Member States the funding opportunities available for cardiovascular disease and high blood pressure screening and prevention methods as well as for further research into cardiovascular disease, such as through the Seventh Research Framework Programme, the Structural Funds and the European Development Fund
Niniejsza dyrektywa ustanawia te techniczne wymagania, które uwzględniają zalecenie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej [‧], niektóre zalecenia Rady Europy, opinię Komitetu Naukowego ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, monografii Farmakopei Europejskiej, w szczególności dotyczących krwi lub składników krwi jako materiału wyjściowego do produkcji leków gotowych oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również międzynarodowe doświadczenie w tej dziedzinieThis Directive lays down those technical requirements, which take account of Council Recommendation ‧/EC of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the European Community, certain recommendations of the Council of Europe, the opinion of the Scientific Committee for Medicinal Products and Medical Devices, the monographs of the European Pharmacopoeia, particularly in respect of blood or blood components as a starting material for the manufacture of proprietary medicinal products and recommendations of the World Health Organisation (WHO), as well as international experience in this field
Jeśli potrzebne jest nowe badanie, wykonać badanie przesiewowe stosując ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub metodę równoważnąIf new testing is necessary, perform a screening test by use of ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
Pod pewnymi warunkami państwa członkowskie powinny być uprawnione do stosowania jakościowych metod przesiewowychMember States should be allowed, under certain conditions, to use qualitative screening methods
informacje dotyczące kontroli klinicznych i planów pobierania próbek na potrzeby nadzoru czynnego i biernego oraz analiz przesiewowych (częstotliwość, metody, wynikiinformation relating to the clinical checks and sampling plans for active and passive surveillance and screening analyses (frequencies, methods, results
We wszystkich przypadkach podejrzenia wystąpienia organizmu, gdy uzyskano pozytywny wynik badania/badań przesiewowego dla wyszczególnionego materiału roślinnego, stosując właściwą metodę określoną w załączniku II, lub we wszystkich innych przypadkach-stosując inną dowolną oficjalnie zaakceptowaną metodę, gdy oczekuje się na potwierdzenie lub wykluczenie wyniku po zakończeniu stosowanych badań, należy we właściwy sposób zachować i zabezpieczyćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test(s) has been identified according to, for the listed plant material, the relevant method set out in Annex ‧ or, in all other cases, any other officially approved method, and confirmation or refutation by completion of the said method is awaited, there should be retention and appropriate conservation of
Dla każdego podejrzewanego wystąpienia, w odniesieniu do którego uzyskano pozytywne wyniki testu(-ów) przesiewowych, zgodnie z metodą wymienioną w załączniku I, i dla którego oczekuje się potwierdzenia lub wykluczenia tego wyniku po zakończeniu wszystkich badań według opisanej metody, należy zachować i odpowiednio przechowywaćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test (s) has been identified according to the methods set out in Annex I, and confirmation or refutation by completion of the said methods is awaited, there should be the retention and appropriate conservation of
W przypadku metod przesiewowych wartość współczynnika odzysku wynosi od ‧ do ‧ %For screening methods, the recoveries shall be in the range of ‧ to ‧ %
METODY PRZESIEWOWESCREENING METHODS
Próbki zbadano metodą przesiewową pod kątem rażąco niskiego stopnia skażenia mikrobiologicznego i w takim przypadku badane metodą CENSamples were screened for abnormally low microbiologic contamination and in that case, analysed with the CEN Method
Przesiewowe metody analizyScreening methods of analysis
Do wyboru próbek o znaczących poziomach dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) powinno stosować się analizę metodą przesiewową, ze sprawdzoną, szeroko akceptowalną walidacją, o wysokiej wydajnościA screening method of analysis with proven, widely acceptable validation and high throughput should be used to select the samples with significant levels of dioxins and dioxin-like PCBs
analizowanie sytuacji oraz wymiana informacji w sprawie wyznaczników genetycznych i wykorzystanie badań genetycznych prowadzonych metodą przesiewowąanalysing the situation and exchange information on genetic determinants and the use of genetic screening
Przy ustalaniu wymagań technicznych i dostosowywaniu ich do postępu należy uwzględnić zalecenie Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie przydatności dawców krwi i osocza oraz badania metodą przesiewową oddanej krwi we Wspólnocie Europejskiej[‧], odnośne zalecenia Rady Europy i WHO, jak również wskazówki odnośnych instytucji i organizacji europejskich w rodzaju wskazań Farmakopei EuropejskiejSetting of technical requirements and adaptation to progress should take into account the Council recommendation of ‧ June ‧ on the suitability of blood and plasma donors and the screening of donated blood in the EC, relevant recommendations of the Council of Europe and the WHO as well as indications of relevant European institutions and organisations such as the monographs of the European Pharmacopoeia
Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (na przykład niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznychIf new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (for example, inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
W wyniku postępu, jaki dokonał się w chemii analitycznej od czasu przyjęcia dyrektywy ‧/WE koncepcja metod rutynowych i metod referencyjnych została zastąpiona podejściem opartym o kryteria, w ramach którego ustala się kryteria wydajności i procedury zatwierdzenia metod przesiewowych oraz potwierdzającychAs a result of advances in analytical chemistry since the adoption of Directive ‧/EC the concept of routine methods and reference methods has been superseded by criteria approach, in which performance criteria and procedures for the validation of screening and confirmatory methods are established
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43613 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 4,411 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.