Tłumaczenia na język angielski:

  • screening method   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

jakościowa metoda przesiewowaqualitative screening method

Przykładowe zdania z "metoda przesiewowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przy wykorzystaniu metody przesiewowej można stosować różne podejścia analityczne: podejście czysto przesiewowe i podejście ilościoweDifferent analytical approaches may be performed using a screening method: a pure screening approach and a quantitative approach
W wyniku postępu, jaki dokonał się w chemii analitycznej od czasu przyjęcia dyrektywy ‧/WE koncepcja metod rutynowych i metod referencyjnych została zastąpiona podejściem opartym o kryteria, w ramach którego ustala się kryteria wydajności i procedury zatwierdzenia metod przesiewowych oraz potwierdzającychAs a result of advances in analytical chemistry since the adoption of Directive ‧/EC the concept of routine methods and reference methods has been superseded by criteria approach, in which performance criteria and procedures for the validation of screening and confirmatory methods are established
Metody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMSScreening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methods
Metoda ‧.‧ ASP ELISA, opublikowana w Dzienniku AOAC w czerwcu ‧ r., powinna być uważana za alternatywną metodę badania przesiewowego w stosunku do metody wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) dla celów wykrywania ASP w żywych małżachThe ‧.‧ ASP ELISA Method, as published in the AOAC Journal of June ‧, should be considered as an alternative screening method to the high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the detection of ASP in bivalve molluscs
Państwa członkowskie wykorzystujące metody oznaczania pozostałości wielu pestycydów mogą stosować jakościowe metody przesiewowe przy analizie nie więcej niż ‧ % próbek do pobrania i poddania analizie zgodnie z tabelą w pktMember States using multi-residue methods may use qualitative screening methods on up to ‧ % of the samples to be taken and analysed in accordance with the table in point
Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to badanie przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metodyIf new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
Do standardowych metod zapobiegających zakażeniu w wyniku stosowania produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkiego należą: dobór dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobrań i puli osocza na swoiste markery zakażenia, skuteczne metody unieczynniania/usuwania wirusów w trakcie procesu wytwarzaniaStandard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses
Do standardowych metod zapobiegających zakażeniu w wyniku stosowania produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkiego należą: dobór dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobrań i puli osocza na swoiste markery zakażenia, skuteczne metody unieczynniania/usuwania wirusów w procesie wytwarzaniaStandard measures to prevent infections resulting from the use of medicinal products prepared from human blood or plasma include selection of donors, screening of individual donations and plasma pools for specific markers of infection and the inclusion of effective manufacturing steps for the inactivation/removal of viruses
Jeżeli konieczne jest nowe badanie, to należy wykonać badania przesiewowe przy zastosowaniu metody OECD ‧, ISO ‧, ECETOC nr ‧ (czerwiec ‧ r.) lub równoważnej metodyIf new testing is necessary, perform a screening test by use of OECD ‧, ISO ‧, ECETOC No ‧ (June ‧) or an equivalent method
wykrycie przeciwciał Treponema pallidum metodą testu przesiewowego (TPHA, TPPA lub EIA) ORAZ dodatkowo wykrycie przeciwciał Tp-IgM (metodą IgM-ELISA, IgM immunoblot lub ‧S-IgM-FTA-abs) – potwierdzone w drugiej próbie IgMDetection of Treponema pallidum antibodies by screening test (TPHA, TPPA or EIA) AND additionally detection of Tp-IgM antibodies (by IgM-ELISA, IgM immunoblot or ‧S-IgM-FTA-abs)- confirmed by a second IgM assay
Metody przesiewowe to metody stosowane do wykrywania obecności dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) na oczekiwanym poziomieScreening methods are methods that are used to detect the presence of dioxins and dioxin-like PCBs at the level of interest
We wszystkich przypadkach podejrzenia wystąpienia organizmu, gdy uzyskano pozytywny wynik badania/badań przesiewowego dla wyszczególnionego materiału roślinnego, stosując właściwą metodę określoną w załączniku II, lub we wszystkich innych przypadkach-stosując inną dowolną oficjalnie zaakceptowaną metodę, gdy oczekuje się na potwierdzenie lub wykluczenie wyniku po zakończeniu stosowanych badań, należy we właściwy sposób zachować i zabezpieczyćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test(s) has been identified according to, for the listed plant material, the relevant method set out in Annex ‧ or, in all other cases, any other officially approved method, and confirmation or refutation by completion of the said method is awaited, there should be retention and appropriate conservation of
w przypadku gdy wynik pierwszego badania przesiewowego nie został potwierdzony kolejnym szybkim testem, tkanka musi zostać poddana badaniu z zastosowaniem jednej z pozostałych metod potwierdzających; w przypadku gdy wynik zastosowanego badania histopatologicznego jest niejednoznaczny lub negatywny, tkanki poddaje się dalszemu badaniu, z zastosowaniem jednej z pozostałych metod i protokołów badania potwierdzającegowhere the result of the primary screening is not confirmed by the subsequent rapid test, the sample must be subjected to an examination by one of the other confirmatory methods; in case the histopathological examination is used for that purpose but proves to be inconclusive or negative, the tissues must be submitted to a further examination by one of the other confirmatory methods and protocols
W przypadku gdy państwo członkowskie stosuje jakościowe metody przesiewowe, pozostałe próbki analizuje za pomocą metod oznaczania pozostałości wielu pestycydówWhere a Member State uses qualitative screening methods, it shall analyse the remaining number of samples by multi-residue methods
Dla każdego podejrzewanego wystąpienia, w odniesieniu do którego uzyskano pozytywne wyniki testu(-ów) przesiewowych, zgodnie z metodą wymienioną w załączniku I, i dla którego oczekuje się potwierdzenia lub wykluczenia tego wyniku po zakończeniu wszystkich badań według opisanej metody, należy zachować i odpowiednio przechowywaćFor each suspected occurrence for which a positive result in the screening test (s) has been identified according to the methods set out in Annex I, and confirmation or refutation by completion of the said methods is awaited, there should be the retention and appropriate conservation of
zastosowane metody analityczne i uzyskane poziomy sprawozdawczości, zgodnie z wytycznymi w sprawie Procedur walidacji metod i kontroli jakości dotyczących analizy pozostałości pestycydów w żywności i paszy; w przypadku stosowania jakościowych badań przesiewowych, wyniki niższe od poziomu raportowania badania należy oznaczyć jako nie stwierdzonothe analytical methods used and reporting levels achieved, in accordance with the guidance on Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed; where qualitative screening is employed, results below the screening reporting level should be reported as not detected
w przypadku gdy wynik pierwszego badania przesiewowego nie został potwierdzony kolejnym szybkim testem, próbka musi zostać poddana badaniu z zastosowaniem jednej z pozostałych metod potwierdzających; w przypadku gdy wynik zastosowanego badania histopatologicznego jest niejednoznaczny lub negatywny, tkanki poddaje się dalszemu badaniu, z zastosowaniem jednej z pozostałych metod i protokołów badania potwierdzającegowhere the result of the primary screening is not confirmed by the subsequent rapid test, the sample must be subjected to an examination by one of the other confirmatory methods; in case the histopathological examination is used for that purpose but proves to be inconclusive or negative, the tissues must be submitted to a further examination by one of the other confirmatory methods and protocols
Zmodyfikowane badanie przesiewowe OECD-DOC metoda „Die-Away”(Metoda C.‧-BModified OECD Screening-DOC Die-Away (Method C.‧-B
EpiDermTM (zwalidowana metoda referencyjna ‧) zaleca się do stosowania jedynie jako przesiewową metodę badania lub w ramach strategii badań sekwencyjnych, zgodnie z podejściem uwzględniającym wartość naukową danych, w celu zaklasyfikowania do kategorii ‧ według GHS, substancje drażniąceMethods with a performance equivalent to EpiDermTM (validated reference method ‧) are only recommended as a screen test method, or as part of a sequential testing strategy in a weight of evidence approach, for classifying GHS category ‧ irritant substances
Metoda przesiewowa oznacza metody stosowane do wykrycia obecności substancji lub klasy substancji na poziomie udziałuScreening method means methods that are used to detect the presence of a substance or class of substances at the level of interest
Próbki zbadano metodą przesiewową pod kątem rażąco niskiego stopnia skażenia mikrobiologicznego i w takim przypadku badane metodą CENSamples were screened for abnormally low microbiologic contamination and in that case, analysed with the CEN Method
informacje dotyczące kontroli klinicznych i planów pobierania próbek na potrzeby nadzoru czynnego i biernego oraz analiz przesiewowych (częstotliwość, metody, wynikiinformation relating to the clinical checks and sampling plans for active and passive surveillance and screening analyses (frequencies, methods, results
Jeśli potrzebne jest nowe badanie, a także w przypadku problemów doświadczalnych w badaniu przesiewowym (np. niemożność wykonania z powodu toksyczności badanej substancji), powtórzyć badanie stosując dozowanie małych ilości środka powierzchniowo czynnego i monitorować degradację przy pomocy pomiarów ‧C lub metodą analiz chemicznychIf new testing is necessary, and in the case of experimental problems in the screening test (e.g. inhibition due to toxicity of test substance), repeat testing by using a low dosage of surfactant and monitor degradation by ‧C measurements or chemical analyses
"Populacyjny program wykrywania raka piersi metodą mammografii przesiewowej"Populational programme for the detection of breast cancer by screening mammography
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43613 zdań frazy metoda przesiewowa.Znalezione w 17,492 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.