Tłumaczenia na język angielski:

  • pulp   
    (verb, noun   )
  • wood pulp   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "masa celulozowa z drewna", pamięć tłumaczeniowa

add example
W pozycji ‧ wyrażenie masa celulozowa do przeróbki chemicznej oznacza chemiczny ścier z drewna, posiadający zawartość części nierozpuszczalnych ‧ % masy lub więcej w odniesieniu do sodowej lub siarczanowej masy celulozowej, względnie ‧ % masy lub więcej w odniesieniu do siarczynowej masy celulozowej, po jednej godzinie w roztworze wodorotlenku sodu, zawierającym ‧ % masy wodorotlenku sodu (NaOH) w temperaturze ‧ °C i w odniesieniu do siarczynowej masy celulozowej zawartość popiołu nie przekracza ‧,‧ % masyFor the purposes of heading ‧, the expression chemical wood pulp, dissolving grades means chemical wood pulp having by weight an insoluble fraction of ‧ % or more for soda or sulphate wood pulp or of ‧ % or more for sulphite wood pulp after one hour in a caustic soda solution containing ‧ % sodium hydroxide (NaOH) at ‧ °C, and for sulphite wood pulp an ash content that does not exceed ‧,‧ % by weight
Działalność łączących się przedsiębiorstw pokrywa się jedynie na czterech etapach procesu, mianowicie w dziedzinie komór fermentacyjnych (na etapie gotowania, na którym drewno jest mieszane ze środkami chemicznymi, a także podgrzewane na parze w celu rozpuszczenia ligniny), urządzeń służących do mycia masy celulozowej (mycia i oczyszczania z resztek chemicznych), urządzeń służących do delignifikacji tlenowej (dalszej delignifikacji z użyciem tlenu) oraz służących do bielenia (bielenia masy, która po etapie delignifikacji jest nadal brązowaThe merging parties' activities overlap only in four process islands, namely in the field of digesters (cooking stage, where wood is mixed with chemicals and heated with steam in order to dissolve the lignin), equipment for brown stock washing (washing and cleaning of chemical residues), for oxygen delignification (further delignification with oxygen) and for bleaching (bleaching of the pulp which is still brown after the delignification stage
obaw związanych z miejscowym oddziaływaniem na drogi oddechowe w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe związanego z produkcją i dalszym przetwarzaniem substancji jako półproduktu chemicznego, produkcją preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbką metali, obróbką drewna, produkcją masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), pracą w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, pracą przy wykonywaniu podłóg, w przemyśle budowlanym i przy stosowaniu kosmetykówconcerns for local effects in the respiratory tract as a consequence of repeated inhalation exposure arising from manufacture and further processing as a chemical intermediate, production of formulations (paints, lacquers, adhesives, cleanser), metal treatment, electro-engineering, wood treatment, pulp and paper production (paints and adhesives), flooring works, building trade and use of cosmetics
W komunikacie porusza się przede wszystkim wyzwania, przed jakimi stoi przemysł związany z leśnictwem definiowany jako obejmujący: przemysł wytwórczy masy celulozowej, papieru i opakowań papierowych, przemysł przetwórczy drewna- od tartaków po wytwórnie płyt drewnopochodnych, a także przemysł korkowy i poligraficznyThe Communication in the first instance addresses the challenges faced by the forest-based industries (FBI), defined as the industries producing pulp, paper and paper packaging, the woodworking industries (like sawmills and wood-based panels) and the cork and printing industries
obaw związanych z oddziaływaniem ogólnoustrojowym w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbce metali, w elektrotechnologii, obróbce drewna, produkcji masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), wykonywaniu podłóg, przemyśle budowniczymconcerns for systemic effects as a consequence of repeated inhalation exposure arising from the production of formulations (paints, lacquers, adhesives, cleanser), metal treatment, electro-engineering, wood treatment, pulp and paper production (paints and adhesives), flooring works, building trade
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebliWastes from wood processing and the production of paper, cardboard, pulp, panels and furniture
ODPADY Z PRZETWÓRSTWA DREWNA ORAZ PRODUKCJI PAPIERU, TEKTURY, MASY CELULOZOWEJ, PŁYT I MEBLIWASTES FROM WOOD PROCESSING AND THE PRODUCTION OF PAPER, CARDBOARD, PULP, PANELS AND FURNITURE
Dyrektywa ‧/‧/WE stanowi, iż drewno z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, drewna do sztauerowania, przekładek drewnianych i drewna wspornikowego, włącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA jest okorowane i pozbawione wydrążonych przez chodniki larwalne dziur o średnicy większej niż ‧ mm, a poziom wilgotności wyrażonej w procentach suchej masy i uzyskanej w trakcie obróbki jest mniejszy niż ‧ %Directive ‧/‧/EC stipulates that wood of conifers (Coniferales), except that of Thuja L., in the form of packing cases, crates, drums, pallets, box pallets or other load boards, dunnage, spacers and bearers including that which has not kept its natural round surface, originating in Canada, China, Japan, Korea, Taiwan and the USA shall be stripped of its bark, and shall be free from grub holes larger than ‧ mm across, and shall have a moisture content expressed as a percentage of dry matter, of less than ‧ %, achieved at the time of manufacture
drewno i produkty z drewna oznaczają drewno i produkty z drewna określone w załączniku, z wyjątkiem produktów wytworzonych z drewna lub z produktów z drewna, które już zostały wprowadzone na rynek, oraz produkty z drewna lub części składowe takich produktów wytworzone z drewna lub z produktów z drewna, których cykl życia zakończył się i w innym przypadku zostałyby one usunięte jako odpadytimber and timber products means the timber and timber products set out in the Annex, with the exception of timber products derived from timber or from timber products which have already been placed on the market as well as timber products or components of such products manufactured from timber or timber products that have completed their life cycle and would otherwise be disposed of as waste
Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; pozostałe artykuły z masy papierniczej, papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowychOther paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
Papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, w rolkach o szerokości nieprzekraczającej ‧ cm lub pocięte do kształtu lub wymiaru; chusteczki do nosa, chusteczki kosmetyczne, ręczniki, obrusy, serwety, serwetki, pieluszki dla niemowląt, tampony, podpaski higieniczne, prześcieradła i podobne artykuły do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzież i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowychToilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding ‧ cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bedsheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
drewno i produkty z drewna oznaczają drewno i produkty z drewna określone w załączniku, z wyjątkiem produktów z drewna lub części składowych takich produktów wytworzonych z drewna lub z produktów z drewna, których cykl życia zakończył się i w innym przypadku zostałyby one usunięte jako odpady, jak określono w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie odpadówtimber and timber products means the timber and timber products set out in the Annex, with the exception of timber products or components of such products manufactured from timber or timber products that have completed their lifecycle and would otherwise be disposed of as waste, as defined in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on waste
Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura oraz artykuły z nichPulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and articles thereof
ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICHPULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD; PAPER AND PAPERBOARD AND ARTICLES THEREOF
dostaw produktów z drewna przez podatników, włączając drzewo na pniu, drewno okrągłe lub łupane, drewno opałowe, produkty z drewna, drewno bez oblin lub rozdrobnione, a także drewno surowe lub przetworzone oraz półprodukty z drewnasupplies of wood products by taxable persons including standing timber, round or cleft working wood, fuel wood, timber products, as well as square edged or chipped wood and wood in the rough, processed or semi-manufactured wood
zmieniono definicję drewna i produktów z drewna, aby zasygnalizować, że produkty wytworzone z drewna uzyskanego z recyklingu – tj. produkty z drewna lub części składowe takich produktów wytworzone z drewna i z produktów z drewna, których cykl życia zakończył się i w innym przypadku zostałyby one usunięte jako odpady – nie zostaną objęte tą definicją, ponieważ uznano, że wymóg, by podmioty sprawdzały informacje dotyczące pierwotnego źródła drewna obecnego w produktach z recyklingu, byłby nieproporcjonalnythe definition of timber and timber products was modified to indicate that recycled timber products- that is timber products or components of such products manufactured from timber and timber products that have completed their lifecycle and would otherwise be disposed of as waste- will not be covered by that definition as it was considered that it would be disproportionate to require operators to ascertain information concerning the original source of timber present in recycled products
ŚCIER Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADYPULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD
Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpadyPulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowy (tylko z węglem pochodzącym z biomasywood-based waste from the pulp and paper industries, e.g. black liquor (with only biomass carbon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1346113 zdań frazy masa celulozowa z drewna.Znalezione w 198,77 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.