Tłumaczenia na język angielski:

  • cake           
    (verb, noun   )
  • oil cake   
  • oilcake   

Pozostałe znaczenia:

 
Nasiona oleiste wyciśnięte
 
produkt uboczny po wytłoczeniu oleju z nasion lub owoców roślin oleistych
 
kuch
 
tłusty odpad na paszę
 
z wyciśniętych nasion roślin oleistych

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

makuch lnianylinseed cake
makuch migdałowyalmond cake
makuch rzepakowyrapeseed cake
makuch z nasion bawełnycottonseed cake
makuch z rdzenia palmypalm kernel expeller
makuchyoil cakes; oil meals
makuchy arachidowepeanut cake; groundnut cake
makuchy lnianelinseed cake
makuchy rzepakowerapeseed cake
makuchy z ziarna palmypalm kernel cake

Przykładowe zdania z "makuch", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszym Portugalia jest upoważniona do zniesienia ceł mających zastosowanie w przywozie makuchów i innych pozostałości stałych objętych kodami NC ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧, z wyłączeniem kodów NC ‧ ‧ i ‧ ‧, pochodzących z pozostałych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej w przywozie z państw trzecichPortugal is hereby authorized to abolish duties applicable to imports of oil cake and other solid residues falling within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧, with the exception of CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in the other Member States and to apply the Common Customs Tariff duties to imports of those products originating in third countries
jako komponenty białkowe: – śruty z łubinu, bobiku, grochu śruta poekstrakcyjna sojowa, śruta poekstrakcyjna rzepakowa, makuchy rzepakowe, drożdże pastewne, lub susze z zielonekas protein components: lupin, field bean and pea middlings, post-extraction soya meal, post-extraction rapeseed meal, rapeseed oilcake, fodder yeast or dried green fodder
Cel i zakres metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobiPurpose and scope The method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
Na przykład w przypadku próbki oliwy z oliwek o wielkości ‧ g należy dodać ‧ l, a w przypadku próbki oleju z nasion lub makuchów oliwek takiej samej wielkości-‧ l ‧ % roztworu-cholestanuFor example, for ‧ g of sample add ‧ ml of the ‧ % a-cholestanol solution in the case of an olive oil and ‧ ml for seed oils or olive-pomaca oil
Do tego celu bierze się pod uwagę wartość średnich ilości olejów i makuchów uzyskanych we Wspólnocie w wyniku przetwarzania ‧ kilogramów nasion rącznika po odjęciu kwoty reprezentującej koszty przetwarzania nasion rącznika na olej i makuchyFor that purpose account shall be taken of the value of the average quantities of oil and oil-cake obtained in the Community from processing ‧ kilograms of castor seed less an amount representing the cost of processing the seed into oil and oil-cake
nasiona lnu; makuch lniany; śruta poekstrakcyjna lnianalinseed; linseed expeller; linseed extracted
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. upoważniające Portugalię do zniesienia należności przywozowych na makuchy pochodzące z innych Państw Członkowskich i do stosowania należności według Wspólnej Taryfy Celnej przy przywozie makuchów z państw trzecichCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ authorizing Portugal to abolish import duties on oil cake from other Member States and to apply Common Customs Tariff duties to imports of oil cake from third countries
Kiedy dla ustalenia ceny nasion rącznika na rynku światowym nie można zastosować oferty lub ceny, a ponadto, kiedy nie jest możliwe ustalenie wartości makuchów lub olejów uzyskiwanych w wyniku przetwarzania takiego ziarna, cena na rynku światowym jest równa cenie orientacyjnej nasion rącznikaWhere no offer and no price can be used to determine the world market price for castor seed and, further, where it is impossible to establish the value of the oil-cake or oil processed from such seed, the world market price shall be equal to the guide price for castor seed
jeśli ochrona ma być całkowita i spójna w odniesieniu do makuchów, innych pozostałości pochodzących z ekstrakcji oliwy z oliwek i oliwek przeznaczonych do produkcji oliwy, należy zastosować system, który miałby taki sam skutekwhereas if protection is to be complete and consistent, a system which would have the same effect must be applied to oil-cake, other residues resulting from the extraction of olive oil and olives for oil production
jako komponenty białkowe: śruty ze strączkowych (łubinu, bobiku, grochu), śruta poekstrakcyjna sojowa, makuch rzepakowy lub śruta poekstrakcyjna rzepakowa oraz susz z zielonekas protein components: middlings of leguminous crops (lupin, field bean and pea), post-extraction soya meal, rapeseed oilcake or post-extraction rapeseed meal and dried green fodder
makuch z kopry; śruta poekstrakcyjna z koprycopra expeller; copra extracted
CPA ‧.‧.‧: Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnychCPA ‧.‧.‧: Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils
makuch z kiełków ryżowychrice germ expeller
Makuchy i inne pozostałości stałeOilcake and other solid residues
Portugalia wnioskowała o upoważnienie do zniesienia, na mocy wspomnianego wcześniej art. ‧, ceł na makuchy w odniesieniu do reszty Wspólnoty i do zastosowania Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do państw trzecich od dnia ‧ stycznia ‧ rwhereas Portugal has requested authorization to abolish, pursuant to Article ‧ mentioned above, the customs duties on oil cake vis-à-vis the rest of the Community and to apply the Common Customs Tariff vis-à-vis third countries from ‧ January
nasiona rzepaku; makuch rzepakowy; śruta poekstrakcyjna rzepakowa; łuski nasion rzepakurape seed; rape seed expeller; rape seed extracted; rape seed hulls
środek ten miał na celu ułatwienie zaopatrzenia portugalskiego przemysłu paszowego w makuchywhereas the aim of that measure was to facilitate the supply of oil cake to the Portuguese feedingstuffs industry
Obejmuje ona wyroby będące przedmiotem przetwórstwa i ich produkty uboczne (np. powrót odtłuszczonego mleka, otrąb, makuch, miazgi buraków cukrowych, naci, jak również powrót nasion po przetworzeniuThese include goods subjected to treatment and processing and their by-products (e.g. the return of skimmed milk, bran, oilcake and sugar beet pulp and tops, as well as the return of seeds after treatment
Metoda ta umożliwia oznaczenie zawartości olejku gorczycznego w makuchach sporządzonych z gatunków Brassica i Sinapis oraz w złożonych paszach, zawierających makuchy sporządzone z powyższych gatunków. Zawartość olejku gorczycznego wyrażona jest zawartością izotiocyjanianu allilu, który można wyekstrahować za pomocą paryThis method makes it possible to determine the amount of mustard oil contained in cakes made from the Brassica and Sinapis species, and in compound feeding-stuffs which contain cakes made from those species, and, expressed as allyl isothiocyanate, which can be steam entrained
W przypadku oznaczania wolnego gossypolu w nasionach bawełny, w makuchach i mączce z nasion bawełny masa próbki do analizy nie może przekraczać ‧ g. W przypadku mieszanek paszowych może wynosić do ‧ g. W większości przypadków wystarczające jest ‧ ml podzielnej części filtratuFor the determination of free gossypol in cottonseed, cottonseed meal and cottonseed cake, the test sample shall not exceed ‧ g; for compound feed, it may be as much as ‧ g
Zawartość oleju w makuchu i innych wytłokach powstających przy ekstrakcji oliwy z oliwek (kody CN ‧ ‧ i ‧ ‧) oznaczane są metodą przedstawioną w załącznikuThe oil content of oil cake and other residues resulting from the extraction of olive oil (CN codes ‧ ‧ and ‧ ‧) shall be determined using the method set out in Annex
wszystkie makuchy bez dodatku mocznikaall cattle-cakes with no added urea
metody Metoda ta umożliwia określenie zawartości aflatoksyny B‧ w następujących paszach: orzechach ziemnych, koprze, siemieniu lnianym, soji, sezamie indyjskim, makuchach z palmy babbasu i kiełkach kukurydzy, roślinach zbożowych i produktach zbożowych, mączce grochowej, pulpie ziemniaczanej i skrobiThe method makes it possible to determine the level of aflatoxin B‧ in the following feedingstuffs: groundnut, copra, linseed, soya, sesame, babassu palm and maizegerm oil cakes, cereals and cereal products, pea meal, potato pulp and starch
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 66 zdań frazy makuch.Znalezione w 0,277 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.