Tłumaczenia na język angielski:

  • locale   
    (noun   )
  • lodgings   
    (noun   )
  • venue   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "lokum", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dała mi lokum w piwnicyShe put me up in her basement
Zdaje się, że Edmunds jest za ścianą LokumIt looks like Edmunds is up on the side of the Habitat
Był naprawdę bardzo rozgniewany. Potrząsał złotymi lokami, rozsypującymi się na wietrze.He was really very angry. He tossed his golden curls in the breeze.
Ale cała moja namiętność odeszła wraz z jej złotymi lokamiBut all my passion went with her golden hair
Rozdział ‧ projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę i rozwój rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w gminie Škofja Loka obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy następujących artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strChapter ‧ of the draft Rules on granting State aid for conservation and development of agriculture, forestry and rural areas in the municipality of Škofja Loka for the period ‧-‧ includes measures constituting State aid in accordance with the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Znaleźliście już w końcu jakieś lokum?ZnaleŸliœcie ju ¿ w koñcu jakieœ lokum?
Znaleźliście już w końcu jakieś lokum?Did you find a place yet?
Potrzebuję twojego lokumI need your home
Posłuchaj, Znalazłem lokumPos3uchaj, Znalaz3em lokum
Mogę ci dać lokum na jakiś czasI can give you a place to sleep every now and then
Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
Wielu obywateli europejskich kurczowo trzyma się swojego lokum, własnościowego czy socjalnego, ze względu na brak podaży, z przyczyn podatkowych lub z powodu warunków kredytowaniaMany people are captives of their homes, whether social or owner-occupied housing, because of lack of supply, tax reasons or the cost of borrowing
Załatwię jej bezpieczne lokumI' il keep her close.Protected. Off the grid
Zatrzymacie się u mnie... dopóki nie znajdziemy dla was lepszego lokumYou' re coming with me... until we can find someplace more suitable for you and Annie
Peruki wsadzaj z loków całym lasemPut on the wigs of a million curls
Ta, która wyglądała jak gwiazda filmowa... z tymi bąbelkowo ciętymi lokamiThe one that looked like the film star... with the bubble- cut curls
Na pierwszej za balkonową balustradą widniał młodzieniec w krótkim płaszczyku, obejmujący dziewczę w białej sukni z mieszkiem na jałmużnę przy pasku; dalej były portrety anonimowych angielskich ladies z lokami blond, patrzących wielkimi jasnymi oczyma spod okrągłych słomkowych kapeluszy.Here behind the balustrade of a balcony was a young man in a short cloak, holding in his arms a young girl in a white dress wearing an alms-bag at her belt; or there were nameless portraits of English ladies with fair curls, who looked at you from under their round straw hats with their large clear eyes.
Znalazłam ci lokumI found you a place
Każdy pęk loków figury jest odtworzonyEach wave and curl of the subject' s own hair is reproduced
Równie dobrze możemy skorzystać z mojego nowego lokumWe might as well use my new apartment
Lokum ‧, więc musiałem znać wszystkich bileterów... na Stadionie Jankesów i Shea, takżeLocaI ‧, so I got to know aII the ushers... at Yankee Stadium and Shea, too
Szkoda będzie, bo nie znajdziemy tańszego lokumIt would be a pity, because we' il never find a cheaper place
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49 zdań frazy lokum.Znalezione w 0,197 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.