Tłumaczenia na język angielski:

  • locale   
    (noun   )
  • lodgings   
    (noun   )
  • venue   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Gniazdo, legowisko
 
własne miejsce
 
siedziba
 
Siedlisko
 
pomieszczenie do mieszkania
 
sadyba
 
Gniazdko potocznie
 
pokój lub magazyn
 
siedziba firmy
 
Miejsce pobytu
 
pomieszczenie, siedziba
 
cztery kąty
 
cztery kąty lub ściany
 
Miejsce, pomieszczenie dla kogoś
 
kwatera
 
kwatera, lokal, dom
 
ciepłe gniazdko
 
gniazdo, (ciepłe) gniazdko
 
mieszkanie
 
cela
 
turecki deser z cukru i mąki ziemniaczanej;
 
Lokal mieszkalny
 
gniazdo
 
gniazdko
 
zakwaterowanie
 
własny kąt
 
cztery ściany
 
pokój
 
locum
 
Miejsce bytowania
 
dach nad głową
 
własny kąt, dach nad głową
 
pomieszczenie dla kogoś
 
mieszkanie dla ludzi
 
pomieszczenie, siedlisko
 
siedziba, pomieszczenie
 
miejsce, siedlisko dla kogoś
 
pomieszczenie
 
miejsce, pomieszczenie
 
Lokator za nie płaci
 
dom
 
Sadyba, miejsce zamieszkania
 
lokal
 
miejsce

Przykładowe zdania z "lokum", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dała mi lokum w piwnicyShe put me up in her basement
Zdaje się, że Edmunds jest za ścianą LokumIt looks like Edmunds is up on the side of the Habitat
Był naprawdę bardzo rozgniewany. Potrząsał złotymi lokami, rozsypującymi się na wietrze.He was really very angry. He tossed his golden curls in the breeze.
Ale cała moja namiętność odeszła wraz z jej złotymi lokamiBut all my passion went with her golden hair
Rozdział ‧ projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę i rozwój rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w gminie Škofja Loka obejmuje środki stanowiące pomoc państwa na mocy następujących artykułów rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strChapter ‧ of the draft Rules on granting State aid for conservation and development of agriculture, forestry and rural areas in the municipality of Škofja Loka for the period ‧-‧ includes measures constituting State aid in accordance with the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Znaleźliście już w końcu jakieś lokum?ZnaleŸliœcie ju ¿ w koñcu jakieœ lokum?
Znaleźliście już w końcu jakieś lokum?Did you find a place yet?
Potrzebuję twojego lokumI need your home
Kolejny zauważalny wzrost dotyczy środków na budynki Trybunału ( środki trwałe zwiększyły się dwukrotnie w latach 2006 – 2008 ) , które zaspokoją zapotrzebowanie na lokum dla nowo zatrudnionych pracowników w tzw . K3 , budynku , który zostanie ukończony do 2013 r. w ramach drugiej rozbudowy głównej siedziby Trybunału .Another notable increase concerns the Court s building appropriations ’ ( fixed assets almost doubled between 2006 and 2008 ) , which address the need to accommodate future , newly recruited staff in the Court s second extension ’ , calle d ‘ K3 ’ , which will be completed by 2013 .
500 punktów informacyjnych Europe Direct pełni rolę loka lnych łączników pomiędzy UE a jej obywatelami .The 500 Europe Direct information centres are the local interface between the EU and its citizens .
Posłuchaj, Znalazłem lokumPos3uchaj, Znalaz3em lokum
Mogę ci dać lokum na jakiś czasI can give you a place to sleep every now and then
Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
W 2010 r. po dwuletnim okresie przejściowym Ukraina będzie musiała spełnić wymóg zapewnienia lokum setkom lub nawet tysiącom nielegalnych imigrantów z krajów trzecich , którzy aktualnie zatrzymani są w sąsiadujących państwach UE – na Węgrzech , Słowacjii w Polsce , a którzy przedostalisię nielegalnie na teren UE przez Ukrainę .In 2010 , after atransitionalperiodoftwoyears , Ukraine willfacetherequirementto househundredsoreventhousandsofillegal migrantsfromthirdcoun-tries , currently being heldinthe neighbouring EU countries of Hungary , Slovakia and Poland , whoreachedthe EUillicitly via Ukraine .
Centra prowadzą również szkolenia patrono wane przez przemysł bądź we własnych loka lach , bądź w lokalach zainteresowanych przedsiębiorstw .The Agency ' s overall aim is to assist economicgrowth by ensuring the provision and operation of
Wielu obywateli europejskich kurczowo trzyma się swojego lokum, własnościowego czy socjalnego, ze względu na brak podaży, z przyczyn podatkowych lub z powodu warunków kredytowaniaMany people are captives of their homes, whether social or owner-occupied housing, because of lack of supply, tax reasons or the cost of borrowing
Załatwię jej bezpieczne lokumI' il keep her close.Protected. Off the grid
Zatrzymacie się u mnie... dopóki nie znajdziemy dla was lepszego lokumYou' re coming with me... until we can find someplace more suitable for you and Annie
Peruki wsadzaj z loków całym lasemPut on the wigs of a million curls
Ta, która wyglądała jak gwiazda filmowa... z tymi bąbelkowo ciętymi lokamiThe one that looked like the film star... with the bubble- cut curls
Na pierwszej za balkonową balustradą widniał młodzieniec w krótkim płaszczyku, obejmujący dziewczę w białej sukni z mieszkiem na jałmużnę przy pasku; dalej były portrety anonimowych angielskich ladies z lokami blond, patrzących wielkimi jasnymi oczyma spod okrągłych słomkowych kapeluszy.Here behind the balustrade of a balcony was a young man in a short cloak, holding in his arms a young girl in a white dress wearing an alms-bag at her belt; or there were nameless portraits of English ladies with fair curls, who looked at you from under their round straw hats with their large clear eyes.
Znalazłam ci lokumI found you a place
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57 zdań frazy lokum.Znalezione w 0,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.