wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczyevery minute counts
liczenie bakteriibacterial counting
liczenie koloniicolony counting
liczenie komórekcell counting
liczenie mikroorganizmówmicroorganism counting
liczę na, mam nadzieję naI'm hoping for
liczyćexpect; tally; reckon; consider; calculate; account; score; number; take into account; compute; matter; ; count on; figure; work out; add up; rely; depend; count; charge; estimate; to count
liczyć baranyto count sheep
liczyć sięcount; reckon
liczyć się z faktami; stwierdzać faktyface the facts
mnie nie liczciecount me out
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję nawe must hope for
Nie licząc psaTo Say Nothing of the Dog
nie liczące się latadrop-out years
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęściaI wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłemthis is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
jeżeli okres zawiera części miesiąca, przy obliczaniu tych części bierze się pod uwagę miesiąc liczący trzydzieści dniIF A PERIOD INCLUDES PARTS OF MONTHS, THE MONTH SHALL, FOR THE PURPOSE OF CALCULATING SUCH PARTS, BE CONSIDERED AS HAVING THIRTY DAYS
Panie przewodniczący! Jestem pełen uznania dla wysiłków pani poseł Klamt i pana posła Gauberta, ale na zakończenie muszę wyrazić żal z powodu, że opinia tego Parlamentu niezbyt się liczy.While applauding the efforts of Mrs Klamt and Mr Gaubert, I should like to end, Mr President, by regretting that, once again, the opinion of this Parliament does not seem to particularly count.
których To nie liczy, jeżeli jesteś na urlopie, dobrze?It doesn' t count if you' re on vacation, right?
Co się tyczy bezpieczeństwa energetycznego, chciałbym wezwać Komisję i Radę, by liczyły się one ze stanowiskiem Parlamentu, przedstawionym rok temu we wrześniu, w sprawie zagranicznego bezpieczeństwa energetycznego, które obejmuje również pewne usprawnienia instytucjonalne.As for energy security, I would like to call on the Commission and the Council to take serious account of Parliament's position from last September on foreign energy security, which also offers some institutional improvements.
Teraz jest tylko jedno pytanie, które się liczyThere' s only one why that matters
Liczę na to, że wspólne zaangażowanie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w tę sprawę będzie kontynuowane.I very much hope that the Commission and Parliament will continue to work together in such a committed way.
roszczenia innych osób uprawnionych- po trzech latach, licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiła śmierć podróżnego, najpóźniej jednak po pięciu latach, licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpił wypadekin the case of other persons entitled, three years from the day after the death of the passenger, subject to a maximum of five years from the day after the accident
Aby umożliwić komitetowi o zmniejszonym składzie odgrywanie koniecznej roli koordynacyjnej oraz skuteczne działanie w wyjątkowych okolicznościach, komitet ten musi liczyć nie więcej niż pięciu członków i powinna istnieć możliwość konsultowania się z nim regularnieTo enable the select committee to play the necessary coordinating role and to deal effectively with exceptional circumstances, that committee must be able to have up to five members and be able to consult regularly
Liczyłam, że mnie wesprzeszI was hoping for some reassurance
urządzenie otrzymujące informacje z urządzenia liczącego i wskazujące masę przeniesionego ładunkudevice receiving information from the totalization device and indicating the mass of the load conveyed
W przypadku pomieszczeń sypialnych objętość ta musi wynosić co najmniej ‧ m‧ na pierwszą osobę i co najmniej ‧ m‧ na każdą następną osobę (nie licząc kubatury wyposażeniaIn sleeping quarters it shall be at least ‧ m‧ for the first occupant and at least ‧ m‧ for each additional occupant (not counting volume of furniture
pojazd M‧ lub M‧ klasy A oznacza pojazd M‧ lub M‧ mogący przewozić nie więcej niż ‧ pasażerów, nie licząc kierowcy, zaprojektowany do przewożenia stojących pasażerów i posiadający miejsca siedzące oraz umożliwiający przewożenie pasażerów stojącychclass A M‧ or M‧ vehicle means an M‧ or M‧ vehicle with a capacity not exceeding ‧ passengers, in addition to the driver, designed to carry standing passengers and having seats and provision for standing passengers
Raport roczny i raport półroczny muszą być publikowane w następujących terminach, licząc od zakończenia okresu, którego dotycząThe annual and half-yearly reports must be published within the following time limits, with effect from the ends of the periods to which they relate
Wystąpił kolejny błąd KIO w czasie liczenia: %The next KIO-error occurred by counting: %
Okres ochrony przysługujący na podstawie niniejszego Porozumienia wykonawcom i producentom fonogramów będzie trwać co najmniej do końca okresu ‧ lat liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nagrania lub miało miejsce wykonanieThe term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of ‧ years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place
Oczywiście Parlament Europejski będzie liczył mniej miejsc i będzie mieć mniejsze kompetencje niż na mocy traktatu lizbońskiego, ale Komisja Europejska też będzie mieć mniejszą liczbę komisarzy niż liczba państw członkowskich.Of course, the European Parliament will have fewer seats and fewer powers than with the Treaty of Lisbon, but the European Commission will also have fewer Commissioners than Member States.
jeśli wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie należące do gatunków podatnych na chorobę nie zostały ubite, czas zakazu dotyczący gospodarstwa pochodzenia musi liczyć co najmniejif all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have not been slaughtered, the period of prohibition concerning the holding of origin must be at least
Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez wstępny okres ‧ lat licząc od dnia jego wejścia w życieThis Agreement shall reamin in force for an initial period of ‧ years after the date of its entry into force
Na koniec chciałbym podziękować sprawozdawcy, podziękować komisarzowi i podziękować Radzie za ten kompromis, który umożliwi Parlamentowi należyte dbanie o interesy Europy i tych, którzy na nas liczą.One final word to thank the rapporteur, to thank the Commission and also to thank the Council for this compromise, which will enable Parliament to properly look after the interests of Europe and of those who rely on us.
Nie licz na toBe there but not so sure
Co się tyczy największych państw, sprawozdanie Francji liczy ‧ stron, Niemiec- ‧ strony, Hiszpanii- ‧, a Wielkiej BrytaniiIn the case of the large states, France's report was ‧ pages, Germany's ‧ pages, Spain's ‧ pages and the United Kingdom's ‧ pages
Nie mam nawet przyzwoitego mieszkania.Tylko dlatego, że jestem kawalerem nie mogę liczyć na mieszkanie służboweJust because I' m single, I can' t get Government housing
Banknoty składa się w paczki po ‧ sztuk, które są następnie banderolowane i grupowane w wiązki liczące po ‧ paczekThe sheets are cut length- and crosswise, producing packets of ‧ banknotes, which are banded and stacked together in bundles of ten packets
Liczę na ciebieI' m counting on you
To , co się liczy , to chęć współdziałania między regionami i na rzecz projektodawców .What matters is the desire to act between reg ions and in the service of the project promoters .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7224 zdań frazy liczenie.Znalezione w 5,274 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.