wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczyevery minute counts
liczenie bakteriibacterial counting
liczenie koloniicolony counting
liczenie komórekcell counting
liczenie mikroorganizmówmicroorganism counting
liczę na, mam nadzieję naI'm hoping for
liczyćexpect; tally; reckon; consider; calculate; account; score; number; take into account; matter; compute; ; count on; figure; work out; add up; rely; depend; count; charge; estimate; to count
liczyć baranyto count sheep
liczyć sięcount; reckon
liczyć się z faktami; stwierdzać faktyface the facts
mnie nie liczciecount me out
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję nawe must hope for
Nie licząc psaTo Say Nothing of the Dog
nie liczące się latadrop-out years
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęściaI wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłemthis is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zawsze liczyłem na to, że będzie czas by to wszystko wyjaœnićI just always figured we had time to straighten things out
Za moją usługę liczę sobie dwa pensy.Ile ma zamiar zapłacić?What I wanna know, right... is at off like him, how much is he offerin '?
Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinieIt shall specify the period, which shall not exceed ‧ months from the date of publication of the notice, within which interested parties may make their views known in writing
Jedyna rzecza, jaka się liczy to co czujesz do mnieThe only thing that matters is how you feel about me
Nie licząc Taro, Jiro jest najwyższy.Except for Taro, Jiro is the tallest.
Termin przedawnienia kończy się po upłynięciu ostatniej chwili jego ostatniego dnia; powinien być obliczony zgodnie z oficjalnym kalendarzem państwa członkowskiego, w którym skarżący wszczyna postępowanie; dzień, w którym wystąpiła podstawa roszczenia nie powinien być liczonyThe limitation period should expire upon expiry of the last moment of its last day; it should be computed in accordance with the official calendar of the Member State in which the claimant issues proceedings; and the day on which the cause of action arises should not be counted
Nie liczę na nicYou know?I' ve stopped caring
wzywa Komisję i Radę do natychmiastowej i konkretnej odpowiedzi na rosnące nadzieje narodu ukraińskiego, który coraz bardziej liczy na UE, oraz do rozważenia dalszego wzmocnienia środków zawartych w planie działania europejskiej polityki sąsiedztwa, które mają na celu wspieranie przyszłego rozwoju demokracji na Ukrainie, w szczególności w odniesieniu do wzmacniania rządów prawa oraz kontynuacji i umocnienia reform społecznych i gospodarczych; wzywa również Państwa Członkowskie do podjęcia podobnych inicjatyw i projektów, aby zapewnić konkretną pomoc, przyczyniając się do dalszej demokratyzacji i wspierając proces reform na UkrainieUrges the Commission and Council to respond promptly and concretely to the growing hopes of the Ukrainian people, who are increasingly looking to the EU, and to consider a further strengthening of the measures included in the European Neighbourhood Policy's Action Plan which are designed to support the further democratic development of Ukraine, in particular with regard to strengthening respect for the rule of law and the continuation and strengthening of social and economic reforms; also urges the Member States to undertake similar initiatives and projects to provide concrete support, contributing to a continuation of the democratisation and reform process in Ukraine
Niezależnie od warunków, w jakich odbywa się wypłacanie funduszy UE, nie możemy umywać rąk, licząc na pomyślny rozwój wypadków.Regardless of the circumstances whereby EU funds are disbursed, we cannot wash our hands and hope for the best.
Tym, co się liczy, jest również fakt, że ta nowa katastrofa uderzyła w już bardzo słabą gospodarkę europejską, która musi sprostać konsolidacji fiskalnej.What matters is also the fact that this new disaster has hit the already very fragile European economy facing the need for fiscal consolidation.
Rozmawiałem z każdym liczącym się zawodnikiem i wszyscy twierdzą, że pięć tygodni to za mało, żeby przygotować formęI got hold of every worthwhile contender and they all say five weeks isn' t enough time to get into shape
Kwota dodatkowych funduszy nie może w żaden sposób zrekompensować strat kraju, które wynikają z przedwczesnego demontażu bloków i są liczone w miliardach euro.The amount of the additional funding cannot compensate in any way for the losses the country has suffered running into billions of euro due to the premature dismantling of the units.
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po sześciu okresów ‧ godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynkuA weekly rest period shall start no later than at the end of six ‧-hour periods from the end of the previous weekly rest period
Zbiór plonu może odbywać się w jednej lub większej liczbie operacji (np. kiedy w ciągłej sekwencji stosuje się kilka maszyn o różnych funkcjach). W takim przypadku różne maszyny liczy się jako jednąHarvesting of a crop may be carried out in one or more operations (e.g. when several machines having different functions are used in a continuous sequence, in such a case the various machines are counted as a single machine
Przez cały ubiegły weekend krążyły sprzeczne informacje na temat restrukturyzacji zadłużenia i wyjścia Grecji ze strefy euro: te pogłoski rozpowszechniali ci, którzy przede wszystkim liczą na miliardy z tytułu wystąpienia niewypłacalności.The whole of last weekend was filled with misinformation on debt restructuring and Greece's exit from the euro: rumours spread by those who have wagered billions on a default they are trying to create in the first place.
W przypadku zmiany średniej ceny paliw i/lub stosunku wymiany euro do dolara amerykańskiego przekraczającej ‧ % w każdym kwartale, w okresie liczonym od pierwszego kwartału ‧ roku, taryfy muszą ulec procentowej zmianie zgodnie ze stwierdzoną zmianą średniej ceny oraz proporcjonalnie do wpływu kosztów paliwa na koszty prowadzenia działalności przewoźnika, szacowanych zazwyczaj na poziomie ‧ %As from the first quarter of ‧, if the average cost of fuel and/or the average euro/US dollar exchange rate varies by more than ‧ % in any quarter, the fares must be revised in proportion to such variation and to the effect the cost of fuel has on the carrier's operating costs, usually estimated at ‧ %
każdy statek pływający pod jego banderą lub zarejestrowany pod jego pełną jurysdykcją, z załogą liczącą ‧ lub więcej pracowników i wypływający na międzynarodowy rejs dłuższy niż trzy dni, ma lekarza odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad pracownikami na pokładzieevery vessel flying its flag or registered under its plenary jurisdiction, with a crew of ‧ or more workers and engaged on an international voyage of more than three days, has a doctor responsible for the medical care of the workers on board
Pierwsza wartość jest cyfrą arabską i określa rząd siedzeń, licząc od początku do końca pojazduThe first digit is an Arabic numeral and designates the row of seats, counting from the front to the rear of the vehicle
w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u koni (wszystkich typów) – sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na tę chorobę zostały ubite, z wyjątkiem przypadków zarażenia się wirusem gorączki zachodniego Nilu, kiedy okres sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym zakażone koniowate zdechło, zostało usunięte z gospodarstwa lub wyzdrowiałoin the case of equine encephalomyelitis of any type, six months beginning on the day on which the equidae suffering from the disease have been slaughtered, except in case of West Nile virus infection where the period of six months begins on the day the infected equidae died, have been removed from the holding or fully recovered
W tym kontekście, moje służby przeprowadziły w czerwcu misję rozpoznawczą i zidentyfikowały istotne braki w strukturze organizacyjnej i warunkach przeprowadzenia wyborów jak: niepewność co do neutralności komisji wyborczej, kompletności i prawidłowości rejestru wyborców, rygorystyczne przepisy dotyczące zgłaszania kandydatur, jak również brak przejrzystości w procesie liczenia głosów i ogłaszania wyników.In this context, my services carried out an exploratory mission in June, and they identified, I have to say, important shortcomings in the framework and the conditions for elections, including concerns about the independence of the Election Commission, the completeness and the accuracy of the voter register, restrictive candidature provisions, as well as lack of transparency in the results process.
witaminy inne niż witamina E, prowitaminy i substancje o podobnym działaniu: nazwa szczegółowa dodatku zgodnie z załącznikiem I lub II, poziom zawartości substancji czynnej oraz data wygaśnięcia gwarancji dla tego poziomu lub dopuszczalny czas składowania licząc od daty produkcjivitamins other than vitamin E, provitamins and substances having a similar effect: specific name of the additive in accordance with Annexes I or II, active substance level and expiry date of the guarantee of that level or storage life from the date of manufacture
Czy mogę liczyć... na Pani odpowiedź?Well...- And pray that you will do me... the kindness of answering my letters
Liczyłam, że tu będzieszI was hopin ' I' d bump into you, to be honest
Muszę powiedzieć, że dla nas absolutnie nie do przyjęcia jest nie tylko istnienie "lewej kasy”. W mojej ocenie rzekoma umowa dżentelmeńska, która liczy sobie 39 lat, również nie ma obecnie racji bytu.I must say that not only is the existence of slush funds absolutely unacceptable to us, but also that this supposed gentlemen's agreement, which will be 39 years old, does not, in my view, now have any reason to exist.
Idę do przodu o własnych siłach i to się liczyI' m going in under my own steam now, that' s what' s important
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 1,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.