wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczyevery minute counts
liczenie bakteriibacterial counting
liczenie koloniicolony counting
liczenie komórekcell counting
liczenie mikroorganizmówmicroorganism counting
liczę na, mam nadzieję naI'm hoping for
liczyćexpect; tally; reckon; consider; calculate; account; score; number; take into account; compute; matter; ; count on; figure; work out; add up; rely; depend; count; charge; estimate; to count
liczyć baranyto count sheep
liczyć sięcount; reckon
liczyć się z faktami; stwierdzać faktyface the facts
mnie nie liczciecount me out
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję nawe must hope for
Nie licząc psaTo Say Nothing of the Dog
nie liczące się latadrop-out years
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęściaI wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłemthis is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Żadna pomoc inna niż ta, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ Traktatu lub ta udzielana w ramach projektów badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską lub ta, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, nie jest udzielana na rzecz Alstom przed zakończeniem procesu restrukturyzacji a w każdym razie w ciągu dwóch lat, licząc od przyjęcia niniejszej decyzjiNo aid other than that referred to in Article ‧ of the Treaty, or aid granted under research projects jointly financed by the European Union, or aid covered by Regulation (EC) No ‧/‧ shall be granted to Alstom until the restructuring process has been completed and, at all events, for two years following the adoption of this Decision
Po odpowiednim okresie inkubacji liczy się kolonie rewertantów i porównuje z liczbą spontanicznych rewertantów w hodowlach niepoddanych działaniu substancji i/lub kontrolnych hodowlach z rozpuszczalnikiemAfter a suitable period of incubation, revertant colonies are counted and compared to the number of spontaneous revertants in an untreated and/or solvent control culture
W Republice Czeskiej gospodarka leśna przerodziła się w biznes, w którym liczą się tylko korzyści finansowe zaangażowanych firm.In the Czech Republic, forestry management has become a business, in which the financial profits of the firms involved are all that matters.
Oznacza to, że wobec przywozu towarów po niskich cenach dumpingowych przemysł wspólnotowy jest zmuszony albo obniżać ceny w próbie utrzymania swojego udziału w rynku, poziomu produkcji i wykorzystania zdolności, albo liczyć się ze stratami w udziale w rynku, jeśli usiłuje utrzymać swoje cenyThis means that faced with low priced dumped imports, the Community industry is either forced to lower its prices in order to try to maintain market share, production level and capacity utilisation, or set to lose market share if it tries to maintain its prices
Z doniesień wynika, że menedżerowie zarządzający funduszami liczą na spadek wartości euro, obligacji rządu greckiego, a także innych obligacji, i na wzrost zadłużenia i deficytu, i pogorszenie tym samym warunków kredytowania.Articles report that fund managers are betting on a fall in the euro, Greek Government and other bonds and on debt and deficit, thereby exacerbating borrowing.
Wiem, że to się nie liczy, ale ja nigdy nie byłam szczęśliwszaAnd I know this doesn' t count, but I was never happier
Liczę na jego współpracę za obietnicę zmniejszenia wyrokuI' m hoping he' il cooperate for a reduced sentence
Idąc dalej w tym kierunku, możemy kontynuować wdrażanie planu D, wyciągać wnioski z nabytych doświadczeń i współpracować z obywatelami w zakresie realizacji szeregu projektów i modeli, które, mamy nadzieję, nabiorą trwałego charakteru - nie tylko jako projekt realizowany przez sześć miesięcy - liczymy też, że uda się zaangażować w ten proces decydentów i zbliżyć ich w ten sposób do obywateli Europy.Along these lines we can continue Plan D, learn from the experience so far and engage with citizens on a number of projects and models that we hopefully can establish permanently - not only as something that runs for six months or so - and ensure that we can involve decision-makers with European citizens in these ways.
Prawa autora utworu literackiego lub artystycznego w rozumieniu art. ‧ Konwencji berneńskiej podlegają ochronie w okresie życia autora i przez okres ‧ lat licząc od dnia jego śmierci, niezależnie od daty zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomościThe rights of an author of a literary or artistic work within the meaning of Article ‧ of the Berne Convention shall run for the life of the author and for ‧ years after his death, irrespective of the date when the work is lawfully made available to the public
Liczę na to, że będzie pan punktualnieI hope you can arrive on time tomorrow!
Programy są realizowane przez okres przynajmniej jednego roku i nie dłużej niż przez trzy lata, licząc od dnia wejścia w życie umowy związanej z danym programem i określonej w art. ‧ ustProgrammes shall be implemented over a period of at least one year but not more than three years from the date on which the relevant contract takes effect, as referred to in Article
poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata (wspomniane roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia liczonego od momentu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżeja level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma and appropriate professional experience of at least one year when the normal period of university education is at least three years (this one year's professional experience cannot be included in the post-graduate professional experience required below
Z zadowoleniem odnosi się do zobowiązania Komisji do zmiany lub zniesienia tych środków, które w oczywisty sposób nie przynoszą takich korzyści oraz liczy, że słowa będą konsekwentnie przekładane na czynyIt welcomes the Commission's commitment to modify or repeal those measures that clearly fail to pass such a test and looks forward to words consistently being turned into action
Musimy przyjrzeć się danym statystycznym, ponieważ moim zdaniem, o ile państwa członkowskie w ogóle liczą pszczoły, to używają w tym celu różnych sposobów.We need to look at the statistics, because I gather that if Member States count bees at all, they count them in very different ways.
Nie liczę, że dostanę drugą szansęI don' t count on second chances
Decyzje Izb Odwoławczych stają się skuteczne z dniem upływu terminu określonego w art. ‧ ust. ‧ lub jeżeli skarga została wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości w tym terminie, licząc od daty odrzucenia takiej skargiThe decisions of the Boards of Appeal shall take effect only as from the date of expiration of the period referred to in Article ‧ or, if an action has been brought before the Court of Justice within that period, as from the date of rejection of such action
dziewięć miesięcy od chwili, w której dowiedział się lub powinien był powziąć wiadomość o sprzedaży statku w przypadku gdy przetarg nie miał miejsca, pod warunkiem że Komisja lub jedno z Państw Członkowskich zostały powiadomione o zamiarze złożenia wniosku, zawierającego informację, którymi może dysponować składający skargę w celu zidentyfikowania określonej transakcji, w ciągu sześciu miesięcy liczonych od określonego momentunine months from the time that the complainant knew, or should have known, of the sale of the vessel in the absence of an invitation to tender, provided that a notice of intent to apply, including information reasonably available to the complainant to identify the transaction concerned, had been submitted no later than six months from that time to the Commission or a Member State
Liczmy do trzechOn the count of three
Zgłoszenia muszą zostać przesłane pocztą elektroniczną albo listem poleconym nie później niż do dnia ‧ września ‧ r. (liczy się data wysłania wiadomości elektronicznej lub data stempla pocztowegoApplications must be sent either by e-mail or by registered mail no later than ‧ September ‧ (date of e-mail or date as postmark for registered mail
Słuchasz muzyki klasycznej, więc liczysz do czterechYou listen to classical music, so you think in fours
Sektor prywatny, na którego pieniądze liczą Komisja i Rada, nie widzi powodu, dla jakiego miałby finansować bezsensowne mrzonki polityków i urzędników.The private sector, whose money the Commission and the Council are relying upon, does not see why it should finance a senseless dream of politicians and officials.
W takiej sytuacji, możesz liczyć tylko na jednoA time like this, there' s only one thing you can count on
Yattawan, liczymy na ciebie!Yatterwan, we' re counting on you!
Liczę na to, że nowa Komisja i prezydencja hiszpańska pomogą nam położyć podwaliny pod nowy budżet europejski, konieczności stworzenia którego nie kwestionuje już nikt.I am counting on the new European Commission and on the Spanish Presidency to help us lay the foundations of the new budgetary Europe, which no one now disputes is necessary.
zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odsetek od kwoty ‧ tys. EUR, licząc od dnia wniesienia wniosku czyli ‧ września ‧ r. do dnia rzeczywistej zapłaty tej kwoty skarżącemuorder the defendant to pay to the applicant, with effect from the date of the request of ‧ September ‧ until the date of actual payment of the sum of EUR ‧, interest on that sum
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 6,107 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.