wymowa: IPA: ljiˈʧ̑ɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • numeration   
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → liczyć
 • calculation   
  (noun   )
 • count         
  (verb, noun   )
 • counting     
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

każda minuta się liczyevery minute counts
liczenie bakteriibacterial counting
liczenie koloniicolony counting
liczenie komórekcell counting
liczenie mikroorganizmówmicroorganism counting
liczę na, mam nadzieję naI'm hoping for
liczyćexpect; tally; reckon; consider; calculate; account; score; number; take into account; matter; compute; ; count on; figure; work out; add up; rely; depend; count; charge; estimate; to count
liczyć baranyto count sheep
liczyć sięcount; reckon
liczyć się z faktami; stwierdzać faktyface the facts
mnie nie liczciecount me out
musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję nawe must hope for
Nie licząc psaTo Say Nothing of the Dog
nie liczące się latadrop-out years
nie liczyłbym na zbyt dużo szczęściaI wouldn't count on too much luck
to właśnie to, na co liczyłemthis is just what I hoped for

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strony przekażą Sądowi – w terminie czterech miesięcy licząc od ogłoszenia niniejszego wyroku – wyrażoną cyfrowo kwotę odszkodowania ustaloną w drodze ugodyOrders the parties to notify the Court, within four months of delivery of this judgment, of the amount of compensation fixed by mutual agreement
Jeśli chce pan liczyć na Anglików, może się pan zawieść, panie SpenderYou can count on the English to back the underdog, Mr Spender
Urządzenia liczące i drukujące, które wskazują wartości dodatnie i ujemne powinny być włączone, gdy taśma przesuwa się bez ładunku i powinny być zbudowane w taki sposób, by wibracje nie miały wpływu na wskazywane wynikiTotalization indicating and printing devices which indicate positive and negative values shall be engaged when the belt is operated unloaded and shall be constructed in such a manner that the indicated results cannot be affected by vibrations
cena po której przywóz tego towaru jest wprowadzany do obszaru celnego Członka udzielającego koncesji, liczona jako cena importowa cif dotycząca danej dostawy i wyrażona w walucie krajowej, jest niższa od wielkości progowej równej średniej cenie referencyjnej [‧] rozpatrywanego produktu z lat ‧ dothe prize at which imports of that product may enter the customs territory of the Member granting the concession, as determined on the basis of the c.i.f. import price of the shipment concerned expressed in terms of its domestic currency, falls below a trigger price equal to the average ‧ to ‧ reference price for the product concerned
Odliczyliśmy prowizję i ponownie liczymy gotówkęWe have deducted our fee and are making a second count
Musze wiedzieć, że mogę na ciebie liczyćI need to know I can count on you
wzywa UA i UE do liczenia się ze wszystkimi planowanym sankcjami, jakie można by przedsięwziąć wobec puczystów wojskowych (zakaz podróżowania, zamrożenie środków itp.), gdyby w bliskiej przyszłości nie podjęto żadnego zobowiązania dotyczącego odpowiedniego i wiarygodnego planu zakończenia kryzysu oraz przywrócenia ładu konstytucyjnego, lecz wzywa, aby nie podejmować żadnych kroków, które mogłyby zagrozić rozwojowi Mauretanii oraz poprawie warunków życia jej mieszkańcówCalls on the AU and the EU to look at all the targeted sanctions that might be taken against the military putschists (travel ban, freezing of assets, etc.) should no commitment be made in the near future to a relevant and credible plan for ending the crisis and restoring constitutional order, but not to take any steps that might jeopardise the development of Mauritania and an improvement in the living conditions of its people
Może ona potem być liczona jako pochodząca przy obliczaniu wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce czy w innej fabryce we WspólnocieThe forging can then count as originating in the value-calculation for the engine, regardless of whether it was produced in the same factory or in another factory in the Community
Bo moim zdaniem ta dyskusja nie dotyczy tego, czy Parlament może na te informacje liczyć, ale tego, jaki będzie ich zakres.In my opinion, this discussion is not about whether Parliament can count on receiving this information, but about what the scope of that information will be.
Rada liczy osiemnastu członków mianowanychThere shall be eighteen appointed members
Programowanie finansowe Komisji przewiduje, że zarówno budżet LIFE+, jak i część budżetu przydzielona państwom członkowskim ulegnie zwiększeniu licząc rok do rokuThe Commission's financial programming envisages that both the LIFE+ budget and the share of the budget allocated to Member States would increase year on year
Liczy się każda minutaWe' ve got to make every minute count
Ale Ruth--- Przykro mi, Dud, ale nie licz na nic więcejBut, Ruth...- I' m sorry, Dud, but you gotta get real
fm jest funkcją qc (skorygowany przepływ paliwa) liczoną według następującego wzorufm is a function of qc (fuel flow corrected) as follows
Należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane po złożeniu wniosku przed upływem trzech lat, licząc od dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach. Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie celnymImport duties or export duties shall be repaid or remitted upon submission of an application to the appropriate customs office within a period of three years from the date on which the amount of those duties was communicated to the debtor
Zagłosowałem za przyjęciem zalecenia dla Komisji dotyczącego kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, w Szwajcarii, a także - jeśli protokół zostanie ratyfikowany, na co liczy większość w Parlamencie Europejskim - w Księstwie Lichtensteinu.I voted in favour of the recommendation to the Commission concerning the criteria and mechanisms for establishing the state responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State, in Switzerland and - if the protocol is ratified, as the majority of the European Parliament hopes - in the Principality of Liechtenstein as well.
Oczywiście, nadal liczymy na racjonalizm władz i na końcowe zwycięstwo zasady brzmiącej: "nie dla dyskryminacji”.We obviously continue to count on the rationality of the authorities and, eventually, on the victory of a principle which says 'No to discrimination'.
Wciąż na ciebie liczę, Vasquez!I' m still counting on you, Vasquez!
Najniżej umieszczona listwa ma się znajdować na poziomie piątego szczebla, licząc od dołu drabinki wejściowej, zaś odległości między poszczególnymi kolejnymi listwami nie mogą być większe niż dziewięć szczebli drabinki wejściowejThe lowest batten shall be on the fifth step from the bottom of the ladder and the interval between any batten and the next shall not exceed nine steps
Chodzi tu o uniknięcie podwójnego liczeniaThe purpose of such a rule is to avoid double counting
Na nic więcej od niego nie liczThat' s all you' il ever get from him
Dzięki nim dzieci mogą liczyć na równy start w życiu i likwidację ubóstwa.It helps to give them an equal start in life and to eradicate poverty.
Każde miejsce prowadzenia działalności utworzone w danym kraju sprawozdającym jest liczone osobnoEach place of business set up in the same reporting country is counted separately
Tylko przez przypadek, więc to się nie liczyOnly by accident, so it doesn' t count
Tylko... dwie kobiety liczyły się w moim życiuI' ve only...... cared about two women in my whole life
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6813 zdań frazy liczenie.Znalezione w 1,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.