wymowa: IPA: ˈljiʤ̑ba ˈmnɔɡa

Tłumaczenia na język angielski:

 • plural     
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  word in plural form
   
  gram. gramatyka w deklinacji: cecha wyrazu opisującego więcej niż jeden element
   
  Grammatical number that is used for more that one (many) object of the same type.

Pozostałe znaczenia:

 
plural (word in plural form)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczba mnoga", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie przewodniczący! Mamy przed sobą niezwykłe przedsięwzięcie, które pokazuje, czym naprawdę jest europejska wartość dodana - i wierzę, że największym wyczynem jest zjednoczenie Europejczyków wokół ich kultur w liczbie mnogiej, wokół ich historii w liczbie mnogiej - a są to zjawiska piękne i twórczo rozwijane.Mr President, what we have here is an extraordinary project that shows what European value added really is, and I believe that the greatest thing is to unite Europeans around their cultures plural, around their respective histories plural, which are things of beauty and which have been developed through creativity.
W odniesieniu do tekstu punktu A preambuły Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim zaproponowała poprawkę ustną, według której słowo "doniesienia” w liczbie mnogiej należy zastąpić liczbą pojedynczą "doniesienie”.With regard to the text of recital A, the Socialist Group in the European Parliament was proposing an oral amendment to put 'allegation' in the singular, instead of the plural 'allegations'.
Rozsądek wymaga aby to, co w liczbie pojedynczej było oddzielone od tego, co w liczbie mnogiejReason demands that the singular is separated from the plural
Jeśli kontekst na to pozwala, słowa oznaczające liczbę pojedynczą rozumiane są jako obejmujące liczbę mnogą i vice versa, a słowa oznaczające rodzaj męski rozumiane są jako obejmujące rodzaj żeński i vice versaWhere the context so permits words importing the singular shall be deemed to include the plural and vice versa and words importing the masculine shall be deemed to include the feminine and vice versa
W pierwszym ustępie mówi się o danych statystycznych i innych dodatkowych danych; ponadto wspomina się w nim w liczbie mnogiej o celach monitorowania, a następnie wymienia obszary, których to monitorowanie dotyczy, tj. świadczenie transgranicznej opieki zdrowotnej, przeprowadzone leczenie, podmioty świadczące opiekę, pacjentów, koszty oraz rezultatyThe first paragraph refers to statistical and other additional data; it furthermore refers in plural to monitoring purposes and subsequently lists the areas which are subject to these monitoring purposes, namely the provision of cross-border healthcare, the care provided, its providers and patients, the costs and outcomes
Wiem, że słyszałeś liczbę mnogąI know you heard me say both of them
Czy były jakieś inne przypadki samoczynnego manifestowania się tej mocy?Mocy w liczbie mnogiejHave there been any other instances of this power manifesting itself?
W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentkiIn patients undergoing ART procedures the risk of multiple pregnancy is related mainly to the number of embryos replaced, their quality and the patient age
Jest tylko ograniczone doświadczenie kliniczne w stosowaniu atozybanu w ciążach mnogich oraz u pacjentek, u których wiek ciążowy wynosi od ‧ do ‧ tygodni, z powodu małej liczby leczonych pacjentekThere is only limited clinical experience in the use of atosiban in multiple pregnancies or the gestational age group between ‧ and ‧ weeks, because of the small number of patients treated
Ryzyko ciąży mnogiej po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu zależy od liczby przeniesionych zarodkówThe risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of embryos replaced
U istotnie mniejszej liczby kobiet występowały mnogie złamania kręgów widoczne w badaniach radiograficznych w grupie przyjmującej produkt FABLYN w porównaniu z placebo w ciągu ‧ lat podawania leku (pSignificantly fewer women experienced multiple radiographic vertebral fractures in the FABLYN treatment group versus the placebo group throughout ‧ years of dosing (p
Wybrane techniki nauczania liczby mnogiej rzeczowników angielskich w gimnazjumSelected Techniques of Teaching Plural forms of English Nouns in the Lower Secondary School
Wariantywne końcówki fleksyjne rzeczowników w mianowniku liczby mnogiejVariant inflective endings in nouns in nominative plural
Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodówMultiple gestation, especially high order, carries an increased risk of adverse maternal and perinatal outcomes
W związku z powyższym, pani komisarz, przejdę bezpośrednio do sedna i zapytam, jakie działania - i używam tu liczby mnogiej - Komisja ma zamiar podjąć w perspektywie krótkoterminowej, aby wyeliminować te braki.Therefore, Commissioner, I will get straight to the point by asking you what measures - and I use the plural here - the Commission intends to take in the short term to deal with these shortcomings.
Liczba mnogaCops, plural
Wprawdzie w Rozporządzeniu w sprawie połączeń zasada ta nie odnosi się wyraźnie do tych przypadków, gdy uczestniczącym przedsiębiorstwem jest faktycznie wspólne przedsiębiorstwo, wynika to pośrednio z treści art. ‧ ust. ‧ lit. c), w którym używa się liczby mnogiej w odniesieniu do przedsiębiorstw dominującychAlthough the Merger Regulation does not explicitly mention this rule for those cases where the undertaking concerned is in fact a joint venture, it is inferred from the text of Article ‧)(c), which uses the plural when referring to the parent companies
(EL) Panie Przewodniczący! Jakiś czas temu napisałem artykuł zatytułowany "Monolog w liczbie mnogiej”.(EL) Mr President, a while back, I wrote an article entitled: 'Plural monologue'.
Tego nie mówi się w liczbie mnogiejWhat?It' s " Viet Cong. " There' s no " S. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41507 zdań frazy liczba mnoga.Znalezione w 14,791 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.