wymowa: IPA: ˈljiʤ̑ba ˈmnɔɡa

Tłumaczenia na język angielski:

 • plural     
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  word in plural form
   
  gram. gramatyka w deklinacji: cecha wyrazu opisującego więcej niż jeden element
   
  Grammatical number that is used for more that one (many) object of the same type.

Pozostałe znaczenia:

 
plural (word in plural form)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczba mnoga", pamięć tłumaczeniowa

add example
W liczbie mnogiej to są kaktusy.- Zabiję goActually, I think when it' s plural, it' s " cacti. "
Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodówMultiple gestation, especially high order, carries an increased risk of adverse maternal and perinatal outcomes
W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentkiIn patients undergoing ART procedures the risk of multiple pregnancy is related mainly to the number of embryos replaced, their quality and the patient age
Definicja ta , zbyt niejasna , nie wydaje się być wytłumaczona w długich wyjaśnieniach zawartych w przedstawionej przez Komisję pisemnej odpowiedzi na pytanie Trybunału w tym zakresie , w których przeciwstawia się pojęcie „ techniczne ” pojęciu „ ekonomicznemu ” usługi dystrybucji , kilkakrotnie również wspomnianej w liczbie mnogiej , odnosząc się do bardzo szerokiego pojęcia dystrybucji jako „ działalności handlowej , która może być wykonywana przez producenta , pośrednika , hurtownika , detalistę lub spółdzielnię ” oraz konkretniej rozważając „ możliwość , że jakikolwiekThat definition is too vague , and no further light appears to be shed upon it by the prolix explanations provided in the Commission ’ s written answer to a specific question asked by the Court , in which the Commission dist inguishes between a technical ‘ ’ and an economic concept ‘ ’ of the distribution service — which is sometimes referred to in the plural also — and refers to an extremely broad concept of distribution as a commercial activity ‘ which may be engaged in by a producer , an intermediary , a wholesaler , a retailer or a cooperative ’ , and mentions more specifically the ‘
Panie przewodniczący! Mamy przed sobą niezwykłe przedsięwzięcie, które pokazuje, czym naprawdę jest europejska wartość dodana - i wierzę, że największym wyczynem jest zjednoczenie Europejczyków wokół ich kultur w liczbie mnogiej, wokół ich historii w liczbie mnogiej - a są to zjawiska piękne i twórczo rozwijane.Mr President, what we have here is an extraordinary project that shows what European value added really is, and I believe that the greatest thing is to unite Europeans around their cultures plural, around their respective histories plural, which are things of beauty and which have been developed through creativity.
Ryzyko ciąży mnogiej występujące po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu jest związane z liczbą podanych zarodkówThe risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of oocytes/embryos replaced
Jak wskazała rzecznik generalna w pkt 20 przedstawionej przez siebie opinii , w odróżnieniu od innych elementów , które wymienione zostały w liczbie mnogiej , terminu „ piec ” ( podobnie jak terminu „ komin ” ) użyto w liczbie pojedynczej .As the Advocate General observed in point 20 of her Opinion , in contrast to other elements listed which appear in the plural , the term boiler ( ‘ ’ and also the term stack ‘ ’ ) is referred to in the singular .
Moglibyśmy, pomyślała, my. Popełnił błąd, mówiąc w liczbie mnogiej. < My > i < oni > – to były niewygodne sformułowania. Były ostrzeżeniem, sprawiały, że człowiek miał się na baczności.< We, > she thought, < we. > It was a mistake on his part to speak like an organization. < We > and < they > were uncomfortable terms. They were a warning, they put you on your guard.
Ryzyko ciąży mnogiej po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu zależy od liczby przeniesionych zarodkówThe risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of embryos replaced
Liczba mnoga od "louse" brzmi "lice".The plural form of "louse" is "lice".
Ponieważ wiele języków nie rozróżnia liczby mnogiej trzeciej osoby, odpowiednia opcja została dodanaBecause many languages do not distinguish in the third person plural, there is a check box to determine this
(EL) Panie Przewodniczący! Jakiś czas temu napisałem artykuł zatytułowany "Monolog w liczbie mnogiej”.(EL) Mr President, a while back, I wrote an article entitled: 'Plural monologue'.
W liczbie mnogiejFor the plural
Wybrane techniki nauczania liczby mnogiej rzeczowników angielskich w gimnazjumSelected Techniques of Teaching Plural forms of English Nouns in the Lower Secondary School
U istotnie mniejszej liczby kobiet występowały mnogie złamania kręgów widoczne w badaniach radiograficznych w grupie przyjmującej produkt FABLYN w porównaniu z placebo w ciągu ‧ lat podawania leku (pSignificantly fewer women experienced multiple radiographic vertebral fractures in the FABLYN treatment group versus the placebo group throughout ‧ years of dosing (p
Czy były jakieś inne przypadki samoczynnego manifestowania się tej mocy?Mocy w liczbie mnogiejHave there been any other instances of this power manifesting itself?
Wprawdzie w Rozporządzeniu w sprawie połączeń zasada ta nie odnosi się wyraźnie do tych przypadków, gdy uczestniczącym przedsiębiorstwem jest faktycznie wspólne przedsiębiorstwo, wynika to pośrednio z treści art. ‧ ust. ‧ lit. c), w którym używa się liczby mnogiej w odniesieniu do przedsiębiorstw dominującychAlthough the Merger Regulation does not explicitly mention this rule for those cases where the undertaking concerned is in fact a joint venture, it is inferred from the text of Article ‧)(c), which uses the plural when referring to the parent companies
Rozsądek wymaga aby to, co w liczbie pojedynczej było oddzielone od tego, co w liczbie mnogiejReason demands that the singular is separated from the plural
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45382 zdań frazy liczba mnoga.Znalezione w 6,953 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.