wymowa: IPA: ˈljiʤ̑ba ˈmnɔɡa

Tłumaczenia na język angielski:

 • plural     
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  word in plural form
   
  gram. gramatyka w deklinacji: cecha wyrazu opisującego więcej niż jeden element
   
  Grammatical number that is used for more that one (many) object of the same type.

Pozostałe znaczenia:

 
plural (word in plural form)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "liczba mnoga", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku ART, ryzyko wystąpienia ciąży mnogiej jest związane głównie z liczbą przeniesionych zarodków, ich jakości i wieku pacjentkiIn patients undergoing ART procedures the risk of multiple pregnancy is related mainly to the number of embryos replaced, their quality and the patient age
Moglibyśmy, pomyślała, my. Popełnił błąd, mówiąc w liczbie mnogiej. < My > i < oni > – to były niewygodne sformułowania. Były ostrzeżeniem, sprawiały, że człowiek miał się na baczności.< We, > she thought, < we. > It was a mistake on his part to speak like an organization. < We > and < they > were uncomfortable terms. They were a warning, they put you on your guard.
Jest tylko ograniczone doświadczenie kliniczne w stosowaniu atozybanu w ciążach mnogich oraz u pacjentek, u których wiek ciążowy wynosi od ‧ do ‧ tygodni, z powodu małej liczby leczonych pacjentekThere is only limited clinical experience in the use of atosiban in multiple pregnancies or the gestational age group between ‧ and ‧ weeks, because of the small number of patients treated
W liczbie mnogiejFor the plural
Ryzyko ciąży mnogiej występujące po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu jest związane z liczbą podanych zarodkówThe risk of multiple pregnancy following assisted reproductive technologies is related to the number of oocytes/embryos replaced
W związku z powyższym, pani komisarz, przejdę bezpośrednio do sedna i zapytam, jakie działania - i używam tu liczby mnogiej - Komisja ma zamiar podjąć w perspektywie krótkoterminowej, aby wyeliminować te braki.Therefore, Commissioner, I will get straight to the point by asking you what measures - and I use the plural here - the Commission intends to take in the short term to deal with these shortcomings.
Wiesz co?Możesz przestać mówić w liczbie mnogiejYou know what, you can stop using the plural
Liczba mnoga, PicPlural, actuaIly, Pic
W pierwszym ustępie mówi się o danych statystycznych i innych dodatkowych danych; ponadto wspomina się w nim w liczbie mnogiej o celach monitorowania, a następnie wymienia obszary, których to monitorowanie dotyczy, tj. świadczenie transgranicznej opieki zdrowotnej, przeprowadzone leczenie, podmioty świadczące opiekę, pacjentów, koszty oraz rezultatyThe first paragraph refers to statistical and other additional data; it furthermore refers in plural to monitoring purposes and subsequently lists the areas which are subject to these monitoring purposes, namely the provision of cross-border healthcare, the care provided, its providers and patients, the costs and outcomes
Wiem, że słyszałeś liczbę mnogąI know you heard me say both of them
Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodówMultiple gestation, especially high order, carries an increased risk of adverse maternal and perinatal outcomes
Proszę zauważyć, że używam liczby mnogiej, "rynki pracy”, ponieważ według sprawozdania w kwestii modelu flexicurity nie ma "jednego rozmiaru pasującego na wszystkich”.Note that I use the plural, 'labour markets', because the report recognises that there is no 'one size fits all' as far as flexicurity is concerned.
W liczbie mnogiej to są kaktusy.- Zabiję goActually, I think when it' s plural, it' s " cacti. "
Niemniej jednak we właśnie przyjętym tekście Parlamentu uparcie i nierozsądnie mówi się o liczbie mnogiej, a sześciokrotnie wspomniano nawet o rzekomych wielu złych poprawkach.Nevertheless, in the Parliament text just adopted, this fact was stubbornly and unreasonably presented in the plural, and it was even mentioned six times that allegedly there were many bad amendments.
Vietcong to liczba mnogaIt' s already plural
Czy były jakieś inne przypadki samoczynnego manifestowania się tej mocy?Mocy w liczbie mnogiejHave there been any other instances of this power manifesting itself?
Ze względu na małą liczbę pacjentów ze szpiczakiem mnogim, choroba ta jest uważana za rzadko występującą, i w dniu ‧ listopada ‧ r. preparat Thalidomide Celgene uznano za „ lek sierocy ” (lek stosowany w rzadkich chorobachBecause the number of patients with multiple myeloma is low, the disease is considered rare, and Thalidomide Celgene was designated an orphan medicine (a medicine used in rare diseases) on ‧ November
Liczba mnogaCops, plural
Zwrot "liczba mnoga” oznacza, że mówi wiele osób, z kolei "monolog” oznacza, że mówi jedna osoba.Plural means that several of us are speaking and monologue means that one person is speaking.
Rekategoryzacja i liczba mnoga w języku litewskimRecategorization and special uses of the plural in Lithuanian
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41507 zdań frazy liczba mnoga.Znalezione w 4,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.