Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kwota stanowiąca równowartość pozycji krótkiej nettonet short position equivalent amount
podawanie kwot nettonet quoting

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧ oraz ‧) kwota cła jest równa różnicy między minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i ceną netto na granicy Unii, przed ocleniemfor mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before duty
Kiedy jednostka ma prawo do otrzymania lub zapłacenia pojedynczej kwoty netto i zamierza to uczynić, to posiada w istocie rzeczy tylko jeden składnik aktywów finansowych lub jedno zobowiązanie finansoweWhen an entity has the right to receive or pay a single net amount and intends to do so, it has, in effect, only a single financial asset or financial liability
Niezależny organ zarządzający funduszem powinien odpowiadać za pobieranie składek od przedsiębiorstw, które zostaną uznane za zobowiązane do wnoszenia wkładu w koszty netto obowiązku świadczenia usługi powszechnej w państwie członkowskim, oraz nadzorować transfer kwot należnych przedsiębiorstwom, którym przysługują płatności z funduszuThe independent body administering the fund is to be responsible for collecting contributions from undertakings, which are assessed as liable to contribute to the net cost of universal service obligations in the Member State and is to oversee the transfer of sums due to the undertakings entitled to receive payments from the fund
W załączonych tabelach dotyczących kwot, co do których zostały podjęte decyzje, w zakresie których zostały zaciągnięte zobowiązania i które zostały zapłacone, przedstawiono wartości nettoThe tables annexed, concerning the amounts decided, contracted and paid, show net figures
Ponadto uzgodnienie ma zawierać następujące kwoty uwzględnione w zysku lub stracie netto dotyczącej tych aktywów biologicznychIn addition, the reconciliation shall include the following amounts included in profit or loss related to those biological assets
Kwoty udostępnione na lata budżetowe ‧–‧ Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧d oraz ‧e rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz saldo netto udostępnione na wydatki w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (EFGR) określa Załącznik do niniejszej decyzjiThe amounts available for the budget years ‧ to ‧ to the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) pursuant to Articles ‧, ‧d and ‧e of Regulation (EC) No ‧/‧, as well as the net balance available for European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) expenditure, are set out in the Annex to this Decision
Czy doliczanie odsetek od zadłużenia, zgodnie z zasadą opodatkowania dochodów netto, przy obliczaniu maksymalnej kwoty odliczenia od podstawy opodatkowania w przypadku dochodu uzyskanego za granicą jest sprzeczne z przepisami art. ‧, ‧ lub ‧ Porozumienia EOG?Is it contrary to Article ‧, ‧ or ‧ of the EEA Agreement to attribute, according to the principle of net income taxation, debt interest to the income abroad when calculating the maximum credit allowance?
dwustronne umowy kompensowania przez odnowienie zobowiązań zawarte między instytucją kredytową i kontrahentem, zgodnie z którymi wzajemne należności i zobowiązania stron zostają automatycznie połączone w taki sposób, że każdorazowo przy odnowieniu zobowiązań określona zostaje pojedyncza kwota netto, a zatem powstaje nowa, pojedyncza umowa prawnie obowiązująca, która unieważnia umowy poprzedniebilateral contracts for novation between a credit institution and its counterparty under which mutual claims and obligations are automatically amalgamated in such a way that this novation fixes one single net amount each time novation applies and thus creates a legally binding, single new contract extinguishing former contracts
Pozycja ta ma również objąć odzyskane kwoty netto, z których państwa członkowskie mogą zatrzymać ‧ % zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis Item is also intended to accommodate the net amounts recovered for which Member States may retain ‧ % as foreseen in Article ‧ of Regulation (EC) No
Czy wynikająca ze stawki celnej państw trzecich i preferencyjnej stawki celnej kwota dodatkowa ‧ EUR na ‧ kg masy netto towaru pobierana przy przywozie zakonserwowanych grzybów z rodzaju Agaricus (kod CN ‧) jest nieważna ze względu na naruszenie zasady proporcjonalności?Is the additional amount arising under the third country and preferential customs rate of EUR ‧ per ‧ kg of net weight of goods charged on imports of preserved mushrooms of the Agaricus genus (CN heading ‧) void for infringement of the principle of proportionality?
W przypadku gdy producent otrzymuje w tym samym roku wypłaty na mocy niniejszego punktu i pkt ‧ (program ubezpieczenia dochodów i program gwarancji dochodów netto), łączna kwota wypłat nie przekracza ‧ % ogólnej straty producentaWhere a producer receives in the same year payments pursuant to this point and pursuant to point ‧ (income insurance and income safety-net programmes), the total of such payments shall be less than ‧ % of the producer’s total loss
W przypadku zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z udziałami w aktywach netto jednostki działającej za granicą pozycją zabezpieczaną może być kwota aktywów netto równa lub niższa od wartości bilansowej aktywów netto jednostki działającej za granicą wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującejIn a hedge of the foreign currency risks arising from a net investment in a foreign operation, the hedged item can be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of the net assets of the foreign operation in the consolidated financial statements of the parent entity
W przypadku gdy kwoty gotówkowe na Rachunku zapasów buforowych przewyższają wartość łącznych składek pieniężnych netto członków, to taka nadwyżka funduszy zostaje rozdzielona z chwilą rozwiązania niniejszego PorozumieniaIn the event that the amount of cash in the Buffer Stock Account exceeds the value of total net cash contributions of members, such surplus funds shall be distributed upon termination of this Agreement
W przypadku bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu w regionie produkcyjnym, jak określa art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, średni dochód z produkcji jest określany na podstawie średnich cen sprzedaży na lokalnych rynkach minus zryczałtowana kwota ‧ EUR/‧ kg wagi netto, odpowiadająca kosztom spedycji do danych rynkówIn the case of bananas produced and marketed in a producer region as defined in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, the average production income shall be determined on the basis of the average selling prices on local markets, less a flat-rate amount of EUR ‧/‧ kg net weight corresponding to the forwarding costs to the markets concerned
Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) [‧A.‧] to część pozostałych należności/zobowiązań (F.‧ aktywa) odnosząca się do podatków i składek na zabezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D‧, D‧, D‧ oraz D‧ pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.‧ oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora STransactions in other financial assets of which accrued taxes minus cash tax receipts [‧A.‧] is equal to that part of other accounts receivable/payable (F.‧ assets) relating to the taxes and social contributions recorded in D‧, D‧, D‧ and D‧, less the amounts of taxes actually collected, recorded among changes in assets of S.‧ and changes in liabilities and net worth of all sectors except S
Niniejsza pozycja ma również uwzględniać odzyskane kwoty netto, z których państwa członkowskie mogą zatrzymać ‧ %, jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis item is also intended to accommodate the net amounts recovered for which Member States may retain ‧ % as foreseen in Article ‧ of Regulation (EC) No
Od dnia ‧ czerwca ‧ r. normalne cło na przywóz czosnku objętego kodem CN ‧ składa się ze stawki celnej ad valorem w wysokości ‧,‧ % oraz szczególnej kwoty równej ‧ EUR za tonę nettoSince ‧ June ‧ the normal customs duty for imports of garlic falling within CN code ‧ has consisted of an ad valorem customs duty of ‧,‧ % and a specific amount of EUR ‧ per tonne net
Do dnia ‧ grudnia ‧ r. właściwe władze mogą zezwolić instytucjom na obliczanie wymogu kapitałowego mnożąc przez ‧ % kwotę nadwyżki sumy całkowitej pozycji walutowej netto i pozycji netto w złocie ponad ‧ % łącznych funduszy własnychUntil ‧ December ‧, the competent authorities may allow institutions to calculate their own-funds requirement by multiplying by ‧ % the amount by which the sum of the overall net foreign-exchange position and the net gold position exceeds ‧ % of the total own funds`
Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) [‧A.‧] to część pozostałych należności/zobowiązań (F.‧ aktywa) odnosząca się do podatków i składek na zabezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D‧, D‧, D‧ oraz D‧ pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.‧ oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora STransactions in other financial assets of which accrued taxes minus cash tax receipts [‧A.‧] is equal to that part of other accounts receivable/payable (F.‧ assets) relating to the taxes and social contributions recorded in D‧, D‧, D‧ and D‧, less the amounts of taxes actually collected, recorded among changes in assets of S.‧ and changes in liabilities and net worth of all sectors except S
Egzekucja długu jest możliwa, jeżeli zostanie określona konkretna kwota (netto) i która to kwota musi stać się wymagalnaFor a particular debt to be executable, it must be of a specified amount, which must be net, and it must have fallen due
Rozdysponowana zostaje pełna kwota dochodu , chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy od jego dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu i z zastrzeżeniem ewentualnych decyzji Rady Prezesów dotyczących zwiększenia rezerw na ryzyko kursowe , ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota oraz obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami poniesionymi przez EBC z tytułu emisji i obsługi banknotów euro .In accordance with Article 27 of the Statute of the ESCB , and on the basis of a recommendation of the Governing Council , the EU Council has approved the appointment of KP MG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft as the external auditors of the ECB for a five-year period up to the en d of the financial year 2007 .
dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧, ‧ oraz ‧), kwota opłaty celnej będzie równa różnicy pomiędzy minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i wartością netto, cena franco granica Wspólnoty przed ocleniemfor mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, ‧ and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Community-frontier price, before duty
zawiera postanowienia dotyczące kompensacji zysków i strat z transakcji rozliczonych w ramach umów ramowych, tak aby jedna strona była drugiej dłużna tylko jedną kwotę nettoprovide for the netting of gains and losses on transactions closed out under a master agreement so that a single net amount is owed by one party to the other
Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym naliczone, ale niezapłacone podatki i składki na ubezpieczenie społeczne) [‧A.‧] to część pozostałych należności (F.‧ aktywa) odnosząca się do podatków i składek na ubezpieczenie społeczne rejestrowanych w pozycji D.‧, D.‧, D.‧ oraz D.‧ pomniejszona o kwotę faktycznie zebranych podatków, rejestrowana w pozycji zmian aktywów sektora S.‧ oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora STransactions in other financial assets of which taxes and social contributions accrued but not yet paid [‧A.‧] is equal to that part of other accounts receivable (F.‧ assets) relating to the taxes and social contributions recorded in D.‧, D.‧, D.‧ and D.‧, less the amounts of taxes actually collected, recorded among changes in assets of S.‧ and changes in liabilities and net worth of all sectors except S
W załączonych tabelach dotyczących kwot, co do których zostały podjęte decyzje, w zakresie których zostały zaciągnięte zobowiązania i które zostały zapłacone, przedstawiono wartości nettoThe tables annexed giving the amounts decided, contracted and paid refer to net data
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60758 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 6,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.