Tłumaczenia na język angielski:

  • net amount   
     
    The amount including all deductions, charges, and adjustments.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kwota stanowiąca równowartość pozycji krótkiej nettonet short position equivalent amount
podawanie kwot nettonet quoting

Przykładowe zdania z "kwota netto", pamięć tłumaczeniowa

add example
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należność z tytułu bieżącego podatku jednej z jednostek gospodarczych wchodzących w skład grupy kapitałowej jest kompensowana ze zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku innej jednostki gospodarczej tej grupy kapitałowej, wtedy i tylko wtedy, gdy dane jednostki gospodarcze posiadają możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonywania jednej wpłaty w kwocie netto lub otrzymywania jednego zwrotu w kwocie netto i zamierzają dokonać jednej wpłaty w kwocie netto, lub otrzymać jeden zwrot w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należność i rozliczyć zobowiązanieIn consolidated financial statements, a current tax asset of one entity in a group is offset against a current tax liability of another entity in the group if, and only if, the entities concerned have a legally enforceable right to make or receive a single net payment and the entities intend to make or receive such a net payment or to recover the asset and settle the liability simultaneously
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należność z tytułu bieżącego podatku jednej z jednostek gospodarczych wchodzących w skład grupy kapitałowej jest kompensowana z zobowiązaniem z tytułu bieżącego podatku innej jednostki gospodarczej tej grupy kapitałowej, wtedy i tylko wtedy, gdy dane jednostki gospodarcze posiadają możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonywania jednej wpłaty w kwocie netto lub otrzymywania jednego zwrotu w kwocie netto i zamierzają dokonać jednej wpłaty w kwocie netto, lub otrzymać jeden zwrot w kwocie netto, lub jednocześnie zrealizować należność i rozliczyć zobowiązanieIn consolidated financial statements, a current tax asset of one enterprise in a group is offset against a current tax liability of another enterprise in the group if, and only if, the enterprises concerned have a legally enforceable right to make or receive a single net payment and the enterprises intend to make or receive such a net payment or to recover the asset and settle the liability simultaneously
Jednakże w przypadku kwot netto, które zmniejszają się w porównaniu z kwotami wynikającymi z zastosowania obecnego systemu, niniejsze rozporządzenie stosuje się dopiero od dnia ‧ grudnia ‧ r. Po tej dacie różnicę między kwotami netto wynikającymi z zastosowania niniejszego rozporządzenia a kwotami otrzymywanymi za maj ‧ r. zmniejsza się o jedną dziesiątą miesięcznieHowever for net sums which decrease by comparison with those resulting from the application of the present system, this Regulation shall apply only from ‧ December ‧. After that date, the difference between the net amounts that result from the application of this Regulation and those received for the month of May ‧ shall be reduced by one tenth per month
kwota netto określona w lit. b) pkt. (i) niniejszej części jest sumą netto dodatnich i ujemnych wartości zamknięć każdej pojedynczej dwustronnej umowy ramowej podlegającej kompensowaniu oraz dodatniej i ujemnej wartości wyceny rynkowej poszczególnych transakcji (kwota netto dla różnych linii produktówthe net sum referred to in subpoint (b)(i) of this Part shall be the net sum of the positive and negative close out values of any included individual bilateral master agreement and of the positive and negative mark-to-market value of the individual transactions (the Cross-Product Net Amount
Kwota zysku netto przypadająca na posiadaczy akcji uprzywilejowanych, obejmująca dywidendy od akcji uprzywilejowanych przypadające na dany okres, jest odejmowana od zysku netto okresu (lub dodawana do straty netto okresu) w celu wyliczenia zysku lub straty netto za okres, przypadającego/przypadającej w udziale zwykłym akcjonariuszomThe amount of net profit attributable to preference shareholders, including preference dividends for the period, is deducted from the net profit for the period (or added to the net loss for the period) in order to calculate the net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholders
Skrypty dłużne emitowane przez KBC w ramach operacji równoległej (backto-back) w powiązaniu z certyfikatami dłużnymi EBC Należności związane z emisją banknotów przez EBC, zgodnie z decyzją ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą emisji banknotów euro Pozycja netto następujących kategorii: a) należności netto związane z saldami na rachunkach systemu ‧ oraz rachunkach korespondencyj nych KBC, tzn. kwota netto należ ności i zobowiązań (patrz także pozycja pasywów: » Pozostałe zobo wiązania wzajemne Eurosystemu (netto) «) b) inne potencjalne należności w ramach Eurosystemu wyrażone w euro, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz KBC b) Wartość nominalna Wartość nominalnaIntra-Eurosystem claims Claims related to prom issory notes backing the issuance of ECB debt certificates Only an ECB balance sheet item Promissory notes issued by NCBs, due to the back-to-back agreement in connection with ECB debt certificates Claims related to the ECB 's banknote issue, according to Decision ‧ of ‧ ecember ‧ on the issue of euro banknotes Net position of the following sub-items: (a) net claims arising from balances of ‧ accounts and corre spondent accounts of NCBs, i.e. the net figure of claims and liabilities--- see also liability item « Other liabilities within the Euro system (net) » (b) other intra-Eurosystem claims denominated in euro that may arise, including the interim distribution of ECB seigniorage income to NCBs (b) Nominal value Nominal value Nominal value
Pozycja netto następujących kate gorii: a) zobowiązania netto związane z saldami na rachunkach ‧ oraz rachunkach korespondencyjnych KBC, tzn. kwoty netto należności i zobowiązań (patrz także pozycja aktywów: » Pozostałe należności wzajemne Eurosys temu (netto) «) a) Wartość nominalna ObowiązkoweFor the NCBs: net liability related to the application of the banknote allocation key i.e. including the ECB 's banknote issue related intraEurosystem balances, the compensatory amount and its balancing accounting entry as defined by Decision ‧ et position of the following sub-items: (a) net liabilities arising from balances of ‧ accounts and corre spondent accounts of NCBs i.e. the net figure of claims and liabilities--- see also asset item « Other claims within the Euro system (net) » (b) liability due to the difference between monetary income to be pooled and redistributed
Jeżeli, na podstawie uzasadnionej prognozy przygotowanej przez Zarząd oraz w związku z kwotą należną na czwarty kwartał, Rada Prezesów przewiduje, że EBC odnotuje ogólną roczną stratę lub roczny zysk netto mniejszy niż szacowana kwota jego dochodu związanego z banknotami EUR w obiegu, Rada Prezesów podejmuje decyzję, przed końcem roku budżetowego, o nierozdzielaniu części lub całości dochodu EBC związanego z banknotami EUR w obiegu, zgodnie z art. ‧, tak, aby kwota rozdzielonego dochodu nie przekroczyła zysku netto EBC za ten rokIf, on the basis of a reasoned estimate prepared by the Executive Board, and in respect of the amount due for the fourth quarter, the Governing Council expects that the ECB will have an overall annual loss or will make an annual net profit that is less than the estimated amount of its income on euro banknotes in circulation, the Governing Council shall decide before the end of the financial year not to distribute part or all of the ECB
W przypadku zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z udziałami w aktywach netto jednostki działającej za granicą pozycją zabezpieczaną może być kwota aktywów netto równa lub niższa od wartości bilansowej aktywów netto jednostki działającej za granicą wykazanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującejIn a hedge of the foreign currency risks arising from a net investment in a foreign operation, the hedged item can be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of the net assets of the foreign operation in the consolidated financial statements of the parent entity
Jednostka zależna B w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogłaby wyznaczyć zewnętrzną pożyczkę jako zabezpieczenie ryzyka walutowego GBP/USD związanego z udziałami w aktywach netto jednostki zależnej C. Jednostka dominująca mogłaby utrzymać ten wyznaczony przez jednostkę zależną B instrument zabezpieczający jako zabezpieczenie jej udziałów w aktywach netto jednostki zależnej C w wysokości ‧ mln USD w związku z ryzykiem walutowym GBP/USD (zob. paragraf ‧) oraz jednostka dominująca mogłaby wyznaczyć posiadany przez nią instrument zabezpieczający GBP jako zabezpieczenie całości swoich udziałów w aktywach netto jednostki zależnej B w kwocie ‧ mln GBPSubsidiary B could designate the external debt as a hedge of the GBP/USD risk of its net investment in Subsidiary C in its consolidated financial statements
Pozycją zabezpieczaną przed ryzykiem walutowym wynikającym z udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą może być kwota aktywów netto równa lub mniejsza od wartości bilansowej aktywów netto tej jednostki działającej za granicąThe item being hedged with respect to the foreign currency risk arising from the net investment in a foreign operation may be an amount of net assets equal to or less than the carrying amount of the net assets of the foreign operation
Jeśli jednostka gospodarcza oprócz podstawowego zysku i rozwodnionego zysku na jedną akcję, ujawnia kwoty odpowiadające jednej akcji na podstawie ujętego w sprawozdaniu finansowym elementu zysku netto, różnego od zysku lub straty netto danego okresu przypadającego/przypadającej na zwykłych akcjonariuszy, wysokość takich kwot należy wyliczyć z zastosowaniem średniej ważonej ilości akcji zwykłych określonej zgodnie z niniejszym standardemIf an enterprise discloses, in addition to basic and diluted earnings per share, per share amounts using a reported component of net profit other than net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholders, such amounts should be calculated using the weighted average number of ordinary shares determined in accordance with this Standard
Jeżeli inne pozycje rachunku technicznego brutto (‧ ‧ ‧) są uwzględniane wyłącznie jako kwoty netto, tylko ta kwota netto uwzględniana jest przy obliczaniu sumy częściowej I: wynik techniczny bruttoIf the other items in the technical account (‧ ‧ ‧) are recorded on net base only this net amount is considered in the calculation of the sub-total I: gross balance of the technical account
po pierwsze, koszty netto misji służby publicznej określa się poprzez odjęcie od ogólnej kwoty kosztów wypełniania tej misji, kwoty przychodów netto uzyskanych z tytułu realizacji misji służby publicznej (zadania główne i pobocznefirst, the net costs of the public service are determined by deducting from the total costs of providing the public services, the net revenues derived from the exploitation of the public service (main and side tasks
B. Druga korekta w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności W przypadku gdy te KBC, dla których kwota wyrównawcza określona w art ‧ ust ‧ stanowi liczbę dodatnią dokonują wypłat kwot tytułem wyrównania wewnętrznych sald Eurosystemu dotyczących banknotów będących w obiegu, przy czym wypłaty takie po dodaniu do pozycji » wynik netto zsumowania dochodu pieniężnego « dają koszt netto w rachunkach wyników takich KBC na koniec roku, wówczas współczynnik » S « mający zastosowanie do roku wymiany walutowej zgodnie z art ‧ ustB. Second contingent adjustment If those NCBs for which the compensatory amount referred to in Article ‧ is a positive figure pay net remuneration on intra-Eurosystem balances on banknotes in circulation that results in a net expense when added to the item « net result of pooling of monetary income » in their profit and loss account at the end of the year, then the coefficient « S » applying to the cash change-over year in accordance with Article ‧ must be reduced to the extent necessary to eliminate this condition
Zdaniem Komisji w takiej sytuacji władze krajowe będą musiały zadbać o to, aby beneficjent nie korzystał już z innych ulg podatkowych powołując się na fakt, że zwrot pomocy spowodował zmniejszenie jego dochodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ oznaczałoby to, że kwota odzyskanej pomocy netto byłaby niższa, niż kwota otrzymanej pomocy nettoThe Commission considers that in such cases, the national authorities will need to ensure that the beneficiary will not be able to enjoy a further tax deduction by claiming that the reimbursement has reduced his taxable income, since this would mean that the net amount of the recovery was lower than the net amount initially received
Zwykle jednostka gospodarcza będzie miała możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do skompensowania należności z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku, jeśli odnoszą się one do podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową, a władza ta wyrazi zgodę, aby jednostka gospodarcza dokonała jednej wpłaty w kwocie netto lub otrzymała jeden zwrot w kwocie nettoAn entity will normally have a legally enforceable right to set off a current tax asset against a current tax liability when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the taxation authority permits the entity to make or receive a single net payment
W pozycji netto wykazano straty z tytułu różnic kursowych netto w kwocie ‧ mln EUR za rok (straty z tytułu różnic kursowych w kwocie ‧ mln EUR pomniejszone o zyski z tytułu różnic kursowych wynoszące ‧ mln EURLooking at the net position, there was a net exchange loss of EUR ‧ million for the year (exchange losses of EUR ‧ million less exchange gains of EUR ‧ million
kwota netto przyszłych przychodów/wydatków dotychczas nienaliczonych, ale już w pełni zabezpieczonych (można tu włączyć według uznania instytucji sprawozdawczej, ale za uprzednią zgodą właściwych organów, kwotę netto przyszłych przychodów/wydatków nieujętych dotychczas w zapisach księgowych ale już w pełni zabezpieczonych terminowymi transakcjami wymianynet future income/expenses not yet accrued but already fully hedged (at the discretion of the reporting institution and with the prior consent of the competent authorities, net future income/expenses not yet entered in accounting records but already fully hedged by forward foreign-exchange transactions may be included here
Jeżeli na podstawie uzasadnionej prognozy przygotowanej przez Zarząd Rada Prezesów przewiduje, że EBC odnotuje ogólną roczną stratę bądź też uzyska roczny zysk netto mniejszy niż szacowana kwota jego dochodu wynikającego z banknotów euro w obiegu, Rada Prezesów podejmie przed końcem roku obrotowego decyzję o nierozdzielaniu w części lub całości dochodu EBC wynikającego z banknotów euro w obiegu zgodnie z zasadami określonymi w art. ‧, w stopniu niezbędnym dla zapewnienia, iż kwota rozdzielonego dochodu nie przekracza zysku netto EBC za ten rokthe Governing Council shall decide before the end of the financial year not to distribute part or all of the ECB’s income on euro banknotes in circulation in accordance with Article ‧ to the extent necessary to ensure that the amount of the distributed income does not exceed the ECB’s net profit for that year if on the basis of a reasoned estimate prepared by the Executive Board the Governing Council expects that the ECB will have an overall annual loss or will make an annual net profit that is less than the estimated amount of its income on euro banknotes in circulation
Zwykle jednostka gospodarcza będzie miała możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do skompensowania należności z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku, jeśli odnoszą się one do podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową, a władza ta wyrazi zgodę, aby jednostka gospodarcza dokonała jednej wpłaty w kwocie netto lub otrzymała jeden zwrot w kwocie nettoAn enterprise will normally have a legally enforceable right to set off a current tax asset against a current tax liability when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the taxation authority permits the enterprise to make or receive a single net payment
możliwość rozliczenia w kwocie netto środków pieniężnych lub innych instrumentów finansowych, albo poprzez zamianę instrumentów finansowych, nie wynika jasno z warunków zawartego kontraktu, lecz jednostka w praktyce stosuje rozliczanie podobnych kontraktów w kwocie netto środków pieniężnych lub innych instrumentów finansowych, albo poprzez zamianę instrumentów finansowych (czy to z kontrahentem, czy przez przystąpienie do kontraktów typu offset, albo w drodze sprzedaży zawartego kontraktu przed jego wykonaniem lub przedawnieniemwhen the ability to settle net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments, is not explicit in the terms of the contract, but the entity has a practice of settling similar contracts net in cash or another financial instrument, or by exchanging financial instruments (whether with the counterparty, by entering into offsetting contracts or by selling the contract before its exercise or lapse
kwoty netto przyszłych przychodów i kosztów, które nie zostały jeszcze naliczone, lecz już zostały w pełni zabezpieczone (za uprzednią zgodą właściwych władz instytucje mogą uwzględnić w tym miejscu kwoty netto przyszłych przychodów i kosztów, które nie zostały jeszcze wykazane w księgach rachunkowych instytucji, lecz już zostały w pełni zabezpieczone terminowymi transakcjami walutowyminet future income/expenses not yet accrued but already fully hedged (at the discretion of the reporting institution and with the prior consent of the competent authorities, net future income/expenses not yet entered in accounting records but already fully hedged by forward foreign-exchange transactions may be included here
Załącznik ‧ uwzględnia wyniki prac międzynarodowego forum nadzorców bankowych nad nadzorczym uznawaniem kompensowania dwustronnego, w tym w szczególności nad możliwością wyliczania wymogów w zakresie funduszy własnych dla określonych transakcji w stosunku do kwoty netto, a nie brutto, pod warunkiem istnienia prawnie obowiązujących umów zapewniających ograniczenie ryzyka kredytowego do kwoty nettoAnnex ‧ takes account of the work of an international forum of banking supervisors on the supervisory recognition of bilateral netting, in particular the possibility of calculating the own-funds requirements for certain transactions on the basis of a net rather than a gross amount provided that there are legally binding agreements which ensure that the credit risk is confined to the net amount
Kwota podstawowa stosowana od daty wejścia w życie, ustalona na ‧,‧ CHF/‧ kg netto w tabeli IV, zostaje zmieniona na kwotę ‧,‧ CHF/‧ kg nettoThe applied basic amount as from the entry into force, stated as ‧,‧ CHF per ‧ kg net in Table IV, is replaced by the amount of ‧,‧ CHF per ‧ kg net
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 57663 zdań frazy kwota netto.Znalezione w 17,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.