Tłumaczenia na język angielski:

  • boric acid   
    (Noun  ) (noun   )
     
    White crystalline solid soluble as a weak acid

Przykładowe zdania z "kwas borowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbkaInto two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (sample
Włączenie kwasu borowego do załącznika I jest zatem uzasadnione w celu stworzenia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających kwas borowy jako środków konserwacji drewna, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include boric acid in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as wood preservatives and containing boric acid can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Wylot rurki destylacyjnej jest zanurzony w odbieralniku z ‧ ml roztworu kwasu borowego określonego w pkt ‧ lit. d), do którego dodano od trzech do pięciu kropel roztworu wskaźnika określonego w pkt ‧ lit. gThe distillation outflow tube is submerged in a receiver with ‧ ml boric acid solution as specified in point ‧(d), to which three to five drops of the indicator solution as described in point ‧(g) have been added
W załączniku ‧ część I, wyłącznie w wersji francuskiej, pod numerem odniesienia ‧, kwas borowyIn Annex III, Part ‧, in the French version only, under reference number ‧, Boric acid
Do dwóch kolb miarowych o pojemności ‧ ml wprowadzić ‧ ml filtratu a następnie do pierwszej kolby ‧ ml roztworu mieszaniny kwasu borowego i octanu sodu (‧.‧) (próba ślepa) a do drugiej ‧ ml roztworu octanu sodu (‧.‧) (próbkaInto two ‧ ml graduated flasks, introduce ‧ ml of the filtrate and, in the first, ‧ ml of the mixed solution of boric acid and sodium acetate solution (‧.‧) (sample blank) and, in the second, ‧ ml of the sodium acetate solution (‧.‧) (sample
tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól diodowa; heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; kwas ortoborowy, sól sodowadisodium tetraborate anhydrous; boric acid, disodium salt; tetraboron disodium heptaoxide, hydrate; orthobroic acid, sodium salt
Bardzo prawdopodobna jest jednak sytuacja, w której substancja sklasyfikowana jako CMR kategorii ‧ lub ‧, uznana za bezpieczną w stosowaniu w produktach kosmetycznych, nie będzie dopuszczona do użytku w produkcji żywności (np. formaldehyd, kwas borowy itdBut there may very well be cases where CMR ‧ or ‧ substances are considered safe for use in cosmetics but are not allowed for food (i.e. formaldehyde, boric acid etc
Produkt otrzymywany z reakcji kwasu borowego z etanoloaminąProduct obtained from the reaction of boric acid with an ethanol amine
Komisja bezprawnie wnioskowała z danych odnoszących się do kwasu borowego dla celów sklasyfikowania innych boranów oraz/lub nie przedstawiła dostatecznego uzasadnienia zastosowania tego wnioskowania, wbrew art. ‧ WE?The Commission unlawfully extrapolated data relating to one of the borate substances for the purposes of classifying the other borate substances and/or gave inadequate reasoning for that extrapolation contrary to Article ‧ EC?
Roztwór kwasu borowego: w ‧-litrowej kolbie miarowej rozpuścić ‧ g czystego kwasu borowego w ‧ ml ‧%-‧% etanolu (procent objętościowy) i ‧ ml wodyBoric acid solution: in a ‧ litre graduated flask dissolve ‧ g of boric acid A.R. in ‧ ml of ‧ %-‧ % (v/v) ethanol and ‧ ml of water
pod numerem referencyjnym ‧a, w kolumnie b wyrażenie kwas borowy, borany i tetraborany zastępuje się wyrażeniem kwas borowy, borany i tetraborany z wyjątkiem substancji nr ‧ w załączniku IIunder reference number ‧a, column b the words Boric acid, borates and tetraborates are replaced by Boric acid, borates and tetraborates with the exception of substance No in Annex II
Roztwór wzorcowy boru (‧ g/ml B) Rozpuścić ‧ g kwasu borowego (H‧BO‧), odważonego z dokładnością do ‧ mg, w wodzie, w ‧ ml kolbie pomiarowejBoron calibration solution (‧ ìg/ml B) Dissolve ‧ g of boric acid (H‧BO‧), weighed to the nearest ‧ mg, in water in a ‧ ml volumetric flask
Wykaz ten obejmuje kwas borowyThat list includes boric acid
Lotne zasady azotowe są przemieszczane w drodze mikrodyfuzji przy pomocy roztworu węglanu potasowego, gromadzone w roztworze kwasu borowego i miareczkowane kwasem siarkowymThe volatile nitrogenous bases are displaced by microdiffusion using a solution of potassium carbonate, collected in a solution of boric acid and titrated with sulphuric acid
Pipetą wprowadzić ‧ ml roztworu kwasu borowego do środkowej części naczynia ConwayUsing a pipette, introduce ‧ ml of boric acid solution into the central part of the Conway cell and ‧ ml of the sample filtrate into the crown of the cell
W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto is to be incorporated into the Agreement
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywyCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ July ‧ amending Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council to include boric acid as an active substance in Annex I thereto
Roztwór kwasu borowego i octanu sodu: rozpuścić ‧ g kwasu borowego, H‧BO‧ w ‧ ml roztworu octanu soduMixed solution of boric acid and sodium acetate:dissolve ‧ g of boric acid, H‧BO‧, in ‧ ml of sodium acetate solution
Kompleksowe sprawozdanie z oceny ryzyka nie ocenia ryzyka stwarzanego przez produkt rozkładu kwasu borowegoThe risk of the degradation product boric acid has not been assessed in the comprehensive Risk Assessment Report
Rozpuścić ‧ g kwasu borowego (H‧BO‧) w wodzie, w kolbie pomiarowej o pojemności ‧ mlDissolve ‧ g of boric acid (H‧BO‧) in water in a ‧ ml volumetric flask
Zaszczepić B. cereus na agarze z pożywką (ppkt ‧) umieszczonym w skośnie ustawionej probówce, wolnym od błękitu metylenowego i kwasu borowegoINOCULATE WITH B. CEREUS A TUBE OF SLOPED AGAR TAKEN FROM CULTURE MEDIUM FREE FROM METHYLENE BLUE AND BORIC ACID
W jednym litrze wody rozpuścić ‧ g kwasu borowegoDissolve ‧ g of boric acid in ‧ litre of water
Na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ kwas borowy został oceniony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem stosowania w produktach typu ‧, środki konserwacji drewna, zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WEPursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, boric acid has been evaluated in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny konieczne jest wprowadzenie na poziomie wydawania zezwoleń na produkty zawierające kwas borowy i stosowane jako środki konserwacji drewna wymogu stosowania szczególnych środków ograniczających ryzykoIn the light of the findings of the assessment report, it is appropriate to require that specific risk mitigation measures are applied at product authorisation level to products containing boric acid and used as wood preservatives
Badanie kontrolne w obecności kwasu borowego umożliwia oznaczenie fluorescencji zakłócającej (poprzez wytworzenie kompleksu kwasu borowego z kwasem dehydroaskorbinowym) i odjęcie wyniku uzyskanego w tej próbie od wyniku oznaczaniaA control test in the presence of boric acid enables spurious fluorescence to be determined (by the formation of a boric acid/dehydroascorbic acid complex) and the fluorimetric determination to be deduced
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9257 zdań frazy kwas borowy.Znalezione w 1,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.