Tłumaczenia na język angielski:

  • who       
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (70)

[dyrektywa], której dotyczy wniosekproposed [directive]
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)subscriber
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
czas włączny, który upłynąłelapsed inclusive time
czas wyłączny, który upłynąłelapsed exclusive time
dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowain question
długoterminowa opieka nad starszymi osobami, które potrzebują sporadycznej pomocyassisted living
dzień, w którymthe day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymiservice compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkaćyou are the last person I expected to meet here
kraje, które udzielają oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w wysokości większej niż same otrzymująnet providers
kropla, która przepełnia czaręthe straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka dajebarking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która; which; what
która godzina; what time is it
która godzina?what time is it?; what's the time?
która jest godzinawhat time is it
która jest godzina?what time is it?; what's the time?
które; what; which
które jest prawidłowewhich is correct
KTÓRE WPŁYNĘŁO DORECEIVED AT
któregowhose; whom
którego dzisiaj mamywhat date is it; which day of the month is it
któremuwhich
któryone; that; of which; any; ; which; as; whom; what; who; whose
który jest często ignorowanywhich is often ignored
który jest najodpowiedniejszywhich is the most suitable
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie wybiegowymfree-range house
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie zamkniętymbarn house
kursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczykeyset-driven cursor
lista pozycji, których dotyczy płatność czekiemcheck letter
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczejthe place where the customer has established his business
na wniosek strony, która wniosła środekon the application of the appellant
najniższe stężenie, przy którym obserwowano szkodliwe zmianylowest observed effect concentration; LOEC
najniższy poziom narażenia, przy którym obserwowano szkodliwe zmianyLOEL; lowest observed effect level
nazywany, który nazywająwhat is called
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasietimeshare properties; time-share properties; timeshare ownership properties; time-share ownership properties
obejście środków antydumpingowych, którego dotyczy zarzutalleged circumvention of the antidumping measures
obojętnie któryeither
osoba otrzymująca świadczenia/płatności w imieniu osoby, które je przyznanopayee
osoba, która porzuciła szkołędrop-out (school)
osoba, która wypracowała lata upoważniające do otrzymywania świadczeń dla siebie i rodzinynumber holder
osoba, której dotyczą danedata subject
osoba, której przyznano azyl politycznyasylee
osoba, o której mowathe person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielskaholders of parental responsibilities
overmatching - dopasowanie na warunkach korzystniejszych od tych, do których następuje dopasowanieovermatching
państwa, które wyszły z kryzysupost-crisis countries
państwo, którego dotyczy postępowaniecountry concerned
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjnąCountry from which you carry out cross-border acquiring
papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych na nieruchomości, które nie są źródłem dochodów dla właścicieliResidential Mortgage Backed Securities; RMBS
pasażer zaakceptowany, którego nie było na liście (Go show)go show passenger
pasażer, który był na liście, ale nie stawił się do odprawy (No show)no show information
pies który dużo szczeka - nie gryzieone's bark is worse than one's bite
plan ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01/89 do 12/89, który chwilowo zastąpił ubezpieczenie MedicareMedicare Catastrophic Coverage
płytki półprzewodnikowe, nie pocięte na kryształy; diody, które prostują prądsemiconductor wafers, not cuted yet into crystals; diodes that rectifying power
po raz enty; po raz nie wiadomo któryfor the dozenth time
podmiot któremu powierzono zarządzanie operacją zbyciadivestiture trustee
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrówperson who holds an account in the registries system
polimer, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana [...]polymer having a phenolic hydroxyl group modified with [...]
poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOAEL; Non Observed Adverse Effect Level
poziom narażenia, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOEL; no-observed effect level
półprodukty, półwyroby (w zależności od działu CN, w kotekście którego występuje termin)semi-finished products
prawie wcale; mało co; mało któryhardly any
prawo do otrzymania wynagrodzenia przez prawników i inne osoby, które biorą udział w tzw. „kontradyktoryjnych orzeczeniach” przed Komisja d/s Kontroli Bezpieczeństwa i Zdrowia PracowniczegoEqual Access to Justice Act
produkt, którego dotyczy domniemany dumpingproduct allegedly being dumped
produkt, którego dotyczy postępowanieproduct under consideration; product concerned
produkty, od których pobrano podatek akcyzowyexcise duty paid goods
przepraszam, o której pan powiedziałI'm sorry, what time did you say
racje, które skłoniły emitenta do podjęcia działalności autoryzacyjnejRationale for an issuer to join the acquiring activity

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejszy wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG ma na celu poprawę ochrony przysługującej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, i pracownicom karmiącym piersiąThe proposal of a directive amending Directive ‧/‧/EEC seeks to improve the protection offered to pregnant workers and workers who have recently given birth and/or are breastfeeding
Tworzy się grupę roboczą, działającą pod auspicjami specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa, który zostanie utworzony zgodnie z artykułem ‧ Układu o Stabilizacji i StowarzyszeniuA working group functioning under the auspices of a special Committee on Agriculture to be created in accordance with Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement shall be established
Importuj listy odtwarzania: powoduje, że & amarok-mianownik; zaimportuje wszystkie listy odtwarzania (pliki. pls oraz. m‧u), które znajdzie szukając utworów do Twojej kolekcji. Po zaimportowaniu znajdziesz je w karcie " Listy " & amarok-dopelniaczImport Playlists: allows & amarok; to import any playlists (. pls and. m‧u files) it finds while scanning for tracks to add to your collection. You will find these on the " Playlists " sidebar
Decyzja taka jest niezwłocznie ogłaszana zainteresowanej stronie, która zostaje jednocześnie poinformowana o dostępnych dla niej środkach sądowych na mocy prawa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim oraz o terminach, którym podlegają takie środkiSuch a decision shall be notified without delay to the party concerned, who shall at the same time be informed of the judicial remedies available to him under the laws in force in the Member State in question and of the time limits to which such remedies are subject
Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktów, które objęte są zakresem (częściowo) zastąpionej normy, ale nie są objęte zakresem nowej normy, pozostaje bez zmianPresumption of conformity with the essential requirements of the directive for products that still fall within the scope of the (partially) superseded standard, but that do not fall within the scope of the new standard, is unaffected
Limity przewidziane dla etapu, który się właśnie rozpoczął, są dużo bardziej rygorystyczne niż te dla poprzedniego etapu.The limits set for the stage that has just begun are much stricter than for the previous stage.
Daje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowanothe successful tenderer's entitlement to be issued, in the Member State in which the tender was submitted, with an import licence stating the reduction in the import duty mentioned in the tender for the quantity in offered
Poziom przewidywalnych warunków, w których zachowane jest bezpieczeństwo, określony jest w zasadach dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego sieciThe level of foreseeable circumstances in which security shall be maintained is defined in the operational network security rules
Według drugiej, przemysł wspólnotowy obniży ceny w niektórych obszarach swej sprzedaży, w których konkurencja ze strony Tajwanu będzie najbardziej intensywna, co spowoduje spadek rentownościSecond, the Community industry will drop its prices for some of its sales, where the competition of Taiwan will be most intense, resulting in a decrease of its profitability
W takim przypadku urząd celny wyjścia lub urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T‧, umieszcza jedną z poniższych informacji na egzemplarzu T‧ lub, w stosownym przypadku, na dokumencie krajowym, który ma być zwrócony właściwym organomIn such cases, the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sent shall indicate one of the following on the T‧ control copy or, where applicable, on the national document to be returned to the competent authorities
Aby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić – ustanowiony przez orzecznictw – obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie ofertyTo ensure compliance with the principle of equal treatment in the award of contracts, it is appropriate to lay down an obligation-established by case-law-to ensure the necessary transparency to enable all tenderers to be reasonably informed of the criteria and arrangements which will be applied to identify the most economically advantageous tender
propagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszościpromotion of respect for the social, cultural and spiritual values of indigenous peoples and minorities to enhance equality and justice in multi-ethnic societies in compliance with universal human rights to which everyone is entitled, including indigenous peoples and persons belonging to minorities
Ilość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (bromek metylowy) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, którą można zużyć do krytycznych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych we Wspólnocie w ‧ r. wynosi ‧,‧ kilograma ODPThe quantity of controlled substances of Group ‧ (methyl bromide) subject to Regulation (EC) No ‧/‧ that may be used for laboratory and analytical critical uses in the Community in ‧ shall be ‧,‧ ODP kilograms
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumentyThe security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presented
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ usthaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, and in particular Article ‧ thereof
Odbicie tej samej dynamiki stanowi wielopoziomowe sprawowanie rządów, w którym Komisja, administracje i rządy krajowe oraz władze regionalne i lokalne mają swoje własne miejsce, a także dzielą się obowiązkami w ramach wspólnej strukturyMulti-level government in which the Commission, national administrations and governments, regional and local authorities each have their place and also share responsibilities in a common framework, is the footprint of the same dynamics
prostokąta otaczającego małą literę e, po której następuje numer lub litera(-y) wyróżniające państwo członkowskie, które przyznało homologację WEA rectangle surrounding the lower-case letter e followed by the distinguishing number or letter(s) of the Member State which has granted the EC type-approval
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Community waters and for Community vessels, in waters where catch limitations are required, lays down quotas for
Państwa członkowskie mogą dokonać w dowolnej chwili przeglądu zezwolenia, w przypadku gdy istnieją powody, aby uważać, że wymóg, o którym mowa w art. ‧, przestał być spełnianyMember States may review an authorisation at any time where there are indications that a requirement referred to in Article ‧ is no longer satisfied
Zakazuje się dodawania do nazwy Aceto Balsamico di Modena jakichkolwiek określeń, nawet w postaci numerycznej, innych niż określenia, które są wyraźnie przewidziane w niniejszej specyfikacji, w tym przymiotników extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico lub podobnychThe name Aceto Balsamico di Modena may not be qualified in any way, even in numerical form, other than by those adjectives expressly provided for in this specification, including extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico or similar
Dokumenty laissez-passer, których ważność jeszcze nie wygasła pozostają ważne do czasu wydania dokumentu laissez-passer w postaci określonej niniejszym rozporządzeniemThose laissez-passer whose validity has not yet expired shall remain valid until the issue of a laissez-passer in the form laid down by this Regulation
uwzględniając art. ‧ ust. ‧ Aktu przystąpienia z ‧ r., na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (Chaving regard to Article ‧ of the ‧ Act of Accession, pursuant to which the Council consulted Parliament (C
W przypadku układów silników, w których do ograniczania emisji NOx zastosowano układ recyrkulacji spalin bez innych układów oczyszczania, producent może zastosować alternatywną wobec wymaganej w sekcji ‧.‧.‧.‧ metodę ustalania poziomu NOxIn the case of engine systems that rely on the use of EGR and no other aftertreatment system for NOx emissions control, the manufacturer may utilise an alternative method to the requirements of section ‧.‧.‧.‧ for the determination of the NOx level
wprowadzać do obrotu we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich własną organizację producentów, produkty w ilościach, które mają charakter marginalny w stosunku do wielkości wprowadzanych do obrotu przez ich organizacjęmarket themselves or through another producer organization designated by their own organization, quantities of products which are marginal in relation to the volumes marketable by their organization
Zgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. ‧ ust. ‧, Wspólnota wraz z jej Państwami Członkowskimi posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do realizacji obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. ‧ TraktatuThe Community, in accordance with the Treaty, and in particular Article ‧ thereof, is competent, together with its Member States, for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the objectives listed in Article ‧ of the Treaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 607480 zdań frazy którzy.Znalezione w 44,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.