Tłumaczenia na język angielski:

  • who       
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (70)

[dyrektywa], której dotyczy wniosekproposed [directive]
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)subscriber
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
czas włączny, który upłynąłelapsed inclusive time
czas wyłączny, który upłynąłelapsed exclusive time
dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowain question
długoterminowa opieka nad starszymi osobami, które potrzebują sporadycznej pomocyassisted living
dzień, w którymthe day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymiservice compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkaćyou are the last person I expected to meet here
kraje, które udzielają oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w wysokości większej niż same otrzymująnet providers
kropla, która przepełnia czaręthe straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka dajebarking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która; which; what
która godzina; what time is it
która godzina?what time is it?; what's the time?
która jest godzinawhat time is it
która jest godzina?what time is it?; what's the time?
które; what; which
które jest prawidłowewhich is correct
KTÓRE WPŁYNĘŁO DORECEIVED AT
któregowhose; whom
którego dzisiaj mamywhat date is it; which day of the month is it
któremuwhich
któryone; that; of which; any; ; which; as; whom; what; who; whose
który jest często ignorowanywhich is often ignored
który jest najodpowiedniejszywhich is the most suitable
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie wybiegowymfree-range house
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie zamkniętymbarn house
kursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczykeyset-driven cursor
lista pozycji, których dotyczy płatność czekiemcheck letter
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczejthe place where the customer has established his business
na wniosek strony, która wniosła środekon the application of the appellant
najniższe stężenie, przy którym obserwowano szkodliwe zmianylowest observed effect concentration; LOEC
najniższy poziom narażenia, przy którym obserwowano szkodliwe zmianyLOEL; lowest observed effect level
nazywany, który nazywająwhat is called
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasietimeshare properties; time-share properties; timeshare ownership properties; time-share ownership properties
obejście środków antydumpingowych, którego dotyczy zarzutalleged circumvention of the antidumping measures
obojętnie któryeither
osoba otrzymująca świadczenia/płatności w imieniu osoby, które je przyznanopayee
osoba, która porzuciła szkołędrop-out (school)
osoba, która wypracowała lata upoważniające do otrzymywania świadczeń dla siebie i rodzinynumber holder
osoba, której dotyczą danedata subject
osoba, której przyznano azyl politycznyasylee
osoba, o której mowathe person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielskaholders of parental responsibilities
overmatching - dopasowanie na warunkach korzystniejszych od tych, do których następuje dopasowanieovermatching
państwa, które wyszły z kryzysupost-crisis countries
państwo, którego dotyczy postępowaniecountry concerned
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjnąCountry from which you carry out cross-border acquiring
papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych na nieruchomości, które nie są źródłem dochodów dla właścicieliResidential Mortgage Backed Securities; RMBS
pasażer zaakceptowany, którego nie było na liście (Go show)go show passenger
pasażer, który był na liście, ale nie stawił się do odprawy (No show)no show information
pies który dużo szczeka - nie gryzieone's bark is worse than one's bite
plan ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01/89 do 12/89, który chwilowo zastąpił ubezpieczenie MedicareMedicare Catastrophic Coverage
płytki półprzewodnikowe, nie pocięte na kryształy; diody, które prostują prądsemiconductor wafers, not cuted yet into crystals; diodes that rectifying power
po raz enty; po raz nie wiadomo któryfor the dozenth time
podmiot któremu powierzono zarządzanie operacją zbyciadivestiture trustee
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrówperson who holds an account in the registries system
polimer, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana [...]polymer having a phenolic hydroxyl group modified with [...]
poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOAEL; Non Observed Adverse Effect Level
poziom narażenia, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOEL; no-observed effect level
półprodukty, półwyroby (w zależności od działu CN, w kotekście którego występuje termin)semi-finished products
prawie wcale; mało co; mało któryhardly any
prawo do otrzymania wynagrodzenia przez prawników i inne osoby, które biorą udział w tzw. „kontradyktoryjnych orzeczeniach” przed Komisja d/s Kontroli Bezpieczeństwa i Zdrowia PracowniczegoEqual Access to Justice Act
produkt, którego dotyczy domniemany dumpingproduct allegedly being dumped
produkt, którego dotyczy postępowanieproduct under consideration; product concerned
produkty, od których pobrano podatek akcyzowyexcise duty paid goods
przepraszam, o której pan powiedziałI'm sorry, what time did you say
racje, które skłoniły emitenta do podjęcia działalności autoryzacyjnejRationale for an issuer to join the acquiring activity

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niemniej jednak w niniejszej sprawie na konkurencję nie ma zasadniczego wpływu to, czy Komisja uzna wewnętrzne źródło zaopatrzenia w wypełniacze PCC za jeszcze jedną realną możliwość zaopatrzenia, która przyczynia się do ograniczenia dostaw na rynku wypełniaczy PCC lub GCCHowever, in the present case the competitive impact is not materially affected by whether or not the Commission considers that on-site filling PCC is another realistic alternative that constrains the merchant supplies of filling PCC or GCC
W dniu ‧ oraz ‧ lipca ‧ r. przedsiębiorstwo LH przedłożyło propozycje środków zaradczych w celu zapewnienia zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem, które Komisja uznała za niewystarczająceLH submitted remedy proposals on ‧ and ‧ July ‧ with a view to rendering the concentration compatible with the common market which were considered insufficient by the Commission
Dopłata jest wypłacana w ciągu ‧ dni od ostatniego dnia składowania, dla którego istnieje uprawnienie do dopłatyThe aid shall be paid within ‧ days of the last day of storage for which there is entitlement to aid
Dlatego też Komisja ustaliła, że powinny zostać określone odrębne właściwe rynki produktowe w zależności od obszaru geograficznego, którego dana baza dotyczyThe Commission therefore concluded that separate relevant product markets should be defined depending on the geographic coverage of each navigable digital map database
Niedopełnienie tych warunków skutkuje zastosowaniem sankcji, o których mowa w punkcieIn the event of failure to comply with these provisions, the sanctions referred to in point ‧ shall be applicable
Odnośnie tego wystarczające może być istnienie sformułowania ramowego, do którego wnioskodawca ma prawo dostępuSuch a justification may be the existence of a frame-formulation to which the applicant has the right of access
zastosowanie(a) tej substancji w jej postaci własnej, jako składnika preparatu albo zastosowanie w produkcie, dla którego(ych) substancja została wprowadzona do obrotu albo zastosowanie(a) substancji przez niego samego zostało(y) zwolnione z obowiązków związanych z postępowaniem zgodnym z wymaganiami procedury zezwoleń podanej w załączniku XIII, zgodnie z art. ‧ ust. ‧; albothe use(s) of that substance on its own, in a preparation or the incorporation of the substance into an article for which the substance is placed on the market or for which he uses the substance himself has been exempted from the authorisation requirement in Annex ‧ itself in accordance with Article ‧; or
Narzędzia połowowe kontroluje się zgodnie z przepisami obowiązującymi na podobszarze, na którym ma miejsce inspekcjathe fishing gear shall be inspected in accordance with the regulations in force for the subarea in which the inspection takes place
Siły polityczne w FYROM powinny podjąć niezbędne kroki i unikać praktyk i retoryki, które pogarszają ten problem.The political forces in FYROM should take the necessary steps and avoid practices and rhetoric that exacerbate the problem.
Środki określone w niniejszej decyzji stosuje się bez uszczerbku dla środków, które w przypadku wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu należy zastosować zgodnie z decyzją ‧/‧/WEThe measures laid down in this Decision shall be applied without prejudice to the measures to be applied in the event of an outbreak of highly pathogenic avian influenza in poultry taken in accordance with Directive ‧/‧/EC
kontrolę nasienia samców (byków i tryków): badanie mikroskopowe umożliwia szybką diagnozę, a następnie odizolowanie samców, które mogły mieć kontakt z wirusem choroby niebieskiego językamonitoring the semen of male animals (bulls and rams): a microscopic examination can be carried out to produce a rapid diagnosis and thus eliminate any male animals that may have been in contact with bluetongue
Benita Ferrero-Waldner udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig i Danutė BudreikaitėBenita Ferrero-Waldner answered the question and supplementaries by Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Paul Rübig and Danutė Budreikaitė
w przypadku wszystkich pozostałych działań, których jeszcze w pełni nie zrealizowano, służby kontroli wewnętrznej uzgodniły z organami zatwierdzającymi nowy harmonogram, zgodnie z którym będą działać w ‧ rfor all other actions that have not yet been fully implemented, the Internal Audit Service has agreed a revised schedule with the authorising departments, which it will follow up in
Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocyWeb address where the full text of the scheme or the criteria and conditions under which ad hoc aid is granted outside of an aid scheme can be found
Wątroba nie odgrywa istotnej roli w eliminacji leku, który nie jest metabolizowany, ale jest wydalany przez nerki oraz ulega wychwytowi przez tkankę kostnąThe liver has no significant role in the clearance of ibandronic acid, which is not metabolised but is cleared by renal excretion and by uptake into bone
Mało kto wie, co się tam stało, a ci, którzy wiedzą, nie powiedząKnowledge ain' t general what happened there... and those who know ain' t gonna say
Gospodarstwa hodowlane we Wspólnocie Autonomicznej Walencji, w których utrzymywane jest bydło mleczne i kozy mleczne ras murciano-granadina i frisona wpisane do oficjalnych ksiąg hodowlanych rasyHoldings in the Autonomous Community of Valencia with dairy cattle and goats of the Frisian and Murciano-Granadina breeds listed in the official herd books for the breeds
Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w odniesieniu do osób, które nie pracują wyłącznie na własny rachunekThe provisions of this Chapter do not apply to persons who are not exclusively self-employed
Wszystkie strony zostały powiadomione o podstawowych faktach i okolicznościach, na podstawie których przyjęto zamiar zalecenia nałożenia ostatecznych wyrównawczych należności celnych na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Australii, Tajwanu i IndonezjiAll parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it is intended to recommend the imposition of definitive countervailing duties on imports of PSF originating in Australia, Taiwan and Indonesia
Byłoby tak w przypadku, gdyby dwóch lub kilku właścicieli statków utworzyło konsorcjum przewoźników wyłącznie w celu ubiegania się o umowy o zafrachtowanie, których jako operatorzy indywidualni nie mogliby pozyskać lub których samodzielnie nie mogliby wypełnićThis would be the case, for instance, when two or more ship-owners set up a shipping pool for the sole purpose of tendering for and providing CoAs for which as individual operators they could not bid successfully or which they could not carry out on their own
Ząb, który znaleźliście, pochodzi od Żarłacza BiałegoThe shark tooth you guys found is from the great white
informacje dotyczące wyładunków, na które zezwolono bez potwierdzenia przez państwo banderyinformation about landings authorised without confirmation from the flag state
zauważa, że w dniu ‧ czerwca ‧ r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady podpisali, wraz z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, porozumienie o współpracy administracyjnej w celu wsparcia Inspektora w początkowym, trzyletnim okresie funkcjonowania tej instytucji, na podstawie któregoNotes that on ‧ June ‧ the Secretaries-General of the Commission, Parliament and the Council signed, together with the EDPS, an administrative cooperation agreement to assist the EDPS for a start-up period of three years under which
Czekaj, co jeśli ona miała dziecko które umarło w straszny sposób? a teraz przypuszcza, że jego tożsamość w porządku doWait, what if she had a kid who died in some, like, horrible way and now she needs to assume his identity in order to
Komisja przekazuje do wiadomości właściwych organów w każdym Państwie Członkowskim wszelkie informacje, które umożliwiłyby im zapobieżenie nadużyciom oraz egzekwowanie odpowiednich przepisów prawa, bezzwłocznie po uzyskaniu dostępu do takich informacjiThe Commission shall communicate to the competent authorities in each Member State, as soon as it becomes available, any information that would enable them to prevent irregularities and to enforce relevant legislation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 569222 zdań frazy którzy.Znalezione w 28,801 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.