Tłumaczenia na język angielski:

  • who       
    (pron   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (70)

[dyrektywa], której dotyczy wniosekproposed [directive]
abonent (z perspektywy UE zarówno klienci, którzy podpisali umowę jak i klienci, którzy nie podpisali umowy)subscriber
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
czas włączny, który upłynąłelapsed inclusive time
czas wyłączny, który upłynąłelapsed exclusive time
dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowain question
długoterminowa opieka nad starszymi osobami, które potrzebują sporadycznej pomocyassisted living
dzień, w którymthe day when
inne media, które dostarcza się podłączeniami zewnętrznymiservice compartments that have external clip-down panels
jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkaćyou are the last person I expected to meet here
kraje, które udzielają oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w wysokości większej niż same otrzymująnet providers
kropla, która przepełnia czaręthe straw that broke the camel's back
krowa, która dużo ryczy, mało mleka dajebarking dogs seldom bite; big talkers are little doers
która; which; what
która godzina; what time is it
która godzina?what time is it?; what's the time?
która jest godzinawhat time is it
która jest godzina?what time is it?; what's the time?
które; what; which
które jest prawidłowewhich is correct
KTÓRE WPŁYNĘŁO DORECEIVED AT
któregowhose; whom
którego dzisiaj mamywhat date is it; which day of the month is it
któremuwhich
któryone; that; of which; any; ; which; as; whom; what; who; whose
który jest często ignorowanywhich is often ignored
który jest najodpowiedniejszywhich is the most suitable
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie wybiegowymfree-range house
kurnik, w którym stosowany jest chów w systemie zamkniętymbarn house
kursor, którego podstawę stanowi zestaw kluczykeyset-driven cursor
lista pozycji, których dotyczy płatność czekiemcheck letter
miejsce, w którym nabywca posiada/ma siedzibę działalności gospodarczejthe place where the customer has established his business
na wniosek strony, która wniosła środekon the application of the appellant
najniższe stężenie, przy którym obserwowano szkodliwe zmianylowest observed effect concentration; LOEC
najniższy poziom narażenia, przy którym obserwowano szkodliwe zmianyLOEL; lowest observed effect level
nazywany, który nazywająwhat is called
nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasietimeshare properties; time-share properties; timeshare ownership properties; time-share ownership properties
obejście środków antydumpingowych, którego dotyczy zarzutalleged circumvention of the antidumping measures
obojętnie któryeither
osoba otrzymująca świadczenia/płatności w imieniu osoby, które je przyznanopayee
osoba, która porzuciła szkołędrop-out (school)
osoba, która wypracowała lata upoważniające do otrzymywania świadczeń dla siebie i rodzinynumber holder
osoba, której dotyczą danedata subject
osoba, której przyznano azyl politycznyasylee
osoba, o której mowathe person in question
osoby, na których spoczywa władza rodzicielskaholders of parental responsibilities
overmatching - dopasowanie na warunkach korzystniejszych od tych, do których następuje dopasowanieovermatching
państwa, które wyszły z kryzysupost-crisis countries
państwo, którego dotyczy postępowaniecountry concerned
państwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjnąCountry from which you carry out cross-border acquiring
papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych na nieruchomości, które nie są źródłem dochodów dla właścicieliResidential Mortgage Backed Securities; RMBS
pasażer zaakceptowany, którego nie było na liście (Go show)go show passenger
pasażer, który był na liście, ale nie stawił się do odprawy (No show)no show information
pies który dużo szczeka - nie gryzieone's bark is worse than one's bite
plan ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01/89 do 12/89, który chwilowo zastąpił ubezpieczenie MedicareMedicare Catastrophic Coverage
płytki półprzewodnikowe, nie pocięte na kryształy; diody, które prostują prądsemiconductor wafers, not cuted yet into crystals; diodes that rectifying power
po raz enty; po raz nie wiadomo któryfor the dozenth time
podmiot któremu powierzono zarządzanie operacją zbyciadivestiture trustee
podmiot, który utrzymuje rachunek w systemie rejestrówperson who holds an account in the registries system
polimer, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmodyfikowana [...]polymer having a phenolic hydroxyl group modified with [...]
poziom dawkowania, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOAEL; Non Observed Adverse Effect Level
poziom narażenia, przy którym nie obserwuje się szkodliwych zmianNOEL; no-observed effect level
półprodukty, półwyroby (w zależności od działu CN, w kotekście którego występuje termin)semi-finished products
prawie wcale; mało co; mało któryhardly any
prawo do otrzymania wynagrodzenia przez prawników i inne osoby, które biorą udział w tzw. „kontradyktoryjnych orzeczeniach” przed Komisja d/s Kontroli Bezpieczeństwa i Zdrowia PracowniczegoEqual Access to Justice Act
produkt, którego dotyczy domniemany dumpingproduct allegedly being dumped
produkt, którego dotyczy postępowanieproduct under consideration; product concerned
produkty, od których pobrano podatek akcyzowyexcise duty paid goods
przepraszam, o której pan powiedziałI'm sorry, what time did you say
racje, które skłoniły emitenta do podjęcia działalności autoryzacyjnejRationale for an issuer to join the acquiring activity

Przykładowe zdania z "którzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podobno przewodnicy należą do ochotników którzy walczą z Francuzami na północyI thought all our colonial scouts were in the militia.The militia is fighting the French in the north
Nie wiesz nic o szyfrowaniu? Żaden problem, po prostu utwórz sobie parę kluczy w oknie zarządzania kluczami. Następnie eksportuj swój klucz publiczny i wyślij go swoim znajomym e-mailem. Poproś ich o zrobienie tego samego i zaimportuj ich klucze publiczne. Wreszcie, aby wysłać zaszyfrowaną wiadomość, wpisz ją w edytorze KGpg i kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wybierz klucz osoby, do której chcesz ją wysłać i ponownie kliknij & quot; zaszyfrujquot;. Wiadomość będzie zaszyfrowana i gotowa do wysłania e-mailemYou do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by email
W przypadkach przewidzianych w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu, instytucja, w której urzędnik pracuje, ustala liczbę lat podlegających świadczeniom emerytalnym uwzględnianych dla potrzeb systemu emerytalnego tej instytucji na mocy ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ załącznika VIII, które uwzględniają przepisy niniejszego ZałącznikaIn the cases provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article, the institution where the official is working shall determine the number of pensionable years to be taken into account under its own scheme pursuant to the general implementing provisions adopted in respect of Article ‧) of Annex VIII, which shall take into account the provisions of this Annex
Bez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwaWithout prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holding
Jeżeli jednak część umowy, która daje się oddzielić od reszty, wykazuje ściślejszy związek z innym państwem, wówczas do tej części można zastosować w drodze wyjątku prawo tego innego państwaNevertheless, a separable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country
Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i art. ‧ dyrektyw ‧/WE i ‧/WE, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Węgry, Polska i Słowacja mogą odroczyć na okres trzech lat od daty przystąpienia stosowanie wspomnianych dyrektyw w odniesieniu do obrotu na ich terytorium nasionami odmian wymienionych w ich odpowiednich krajowych katalogach odmian gatunków roślin rolniczych i gatunków warzyw, które nie zostały oficjalnie uznane zgodnie z przepisami tych dyrektywBy derogation from Article ‧), Article ‧ and Article ‧ of Directives ‧/EC and ‧/EC, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia may postpone for a period of three years following the date of accession the application of the said directives with regard to the marketing in their territory of seeds of varieties listed in their respective national catalogues of varieties of agricultural plant species and of vegetable plant species, which have not been officially accepted in accordance with the provisions of those Directives
Zasadniczo uznaje konieczność utworzenia punktów kontaktowych, które miałyby służyć wyłącznie informowaniu pacjentów o ich prawach w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, co zapewniłoby odpowiednie poinformowanie obywateli o przysługujących im prawachin principle, recognises that there is a need to set up contact centres with sole responsibility for providing patients with information on their rights in connection with cross-border healthcare, provided that the necessary steps are taken to ensure that the public is given appropriate information about their rights
Skłonność papierosów do zapłonu powinna zostać zmniejszona w celu zminimalizowania występowania pożarów, z którymi wiążą się wypadki śmiertelne, obrażenia ciała oraz szkody materialneThe ignition propensity of cigarettes shall be reduced in order to minimise fires with ensuing fatalities, injuries and material damage
Jest to szczególnie ważne wśród obywateli, którzy mieszkają w dorzeczach, gdzie nie występuje poważne lub potencjalne zagrożenie powodziowe, ale których obszary mogą w szczególności tworzyć spływ wód powodziowychThis is particularly important for those citizens who live in river basin areas that face no acute or potential danger of flooding, but which parts may in particular be sensible to create runoff
W zeszłym roku wyleciał stąd złodziej, który ukrywał tu fantySome junkie thief hid his fix in there
Przydatne informacje dotyczące przeprowadzania na rybich embrionach i narybku badań toksyczności są dostępne w literaturze, której kilka przykładów jest włączonych do części bibliograficznej niniejszego tekstuUseful information on the performance of fish embryo and sac-fry toxicity tests is available in the literature, some examples of which are included in the literature section of this text
niebędących w związku małżeńskim nieletnich dzieci osób, o których mowa w ust. ‧, niezależnie od ich miejsca urodzenia lub ich obywatelstwa, chyba że mają one niezależne prawo pobytu w Bośni i Hercegowinieminor unmarried children of the persons mentioned in paragraph ‧, regardless of their place of birth or their nationality, unless they have an independent right of residence in Bosnia and Herzegovina
dla ilości, do których przysługuje odszkodowanie, należy ustanowić niektóre szczegółowe zasady składania wniosków przez osoby zainteresowane wypłatą odszkodowaniaWhereas, for quantities in respect of which entitlement to the allowance is established, certain detailed rules should be laid down for the submission of applications by those concerned for the payment of the allowance
zadowalającą znajomość wymagań, dotyczących zadań certyfikacyjnych, które jednostka ta wykonuje, oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie procesu certyfikacjisatisfactory knowledge of the requirements of the certification tasks they carry out and adequate experience of such processes
Która godzina?What time it is?
o ilościach, z odpowiadającymi kwotami refundacji wywozowych ustalonych na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, cukru białego, ilościach cukru nierafinowanego i syropu sacharozy, wyrażonego jako cukier biały oraz ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, na które zostały faktycznie wydane pozwolenia wywozu w celu wywozu w postaci produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (EWG) nrthe quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to point (a) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, for which an export licence has actually been issued with a view to export in the form of the products referred to in point (b) of Article ‧ of Regulation (EEC) No
Ponadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załącznikuIn addition, Regulation (EC) No ‧/‧ provides that petfood, dogchews and technical products and those animal by-products referred to in Annex ‧ are to be placed on the market only if they meet the specific requirements set out in that Annex
Państwa Członkowskie ustalają kary, które stosuje się w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywąMember States shall determine the penalties applicable to breaches of the national provisions adopted pursuant to this Directive
[...] Komisja stwierdza, że plan operacyjny przedstawiony w późniejszym okresie przez Lufthansę uwzględniał w najszerszym możliwym zakresie fakt pogorszenia sytuacji na globalnym rynku przewozów lotniczych, a w szczególności na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, na których działalność prowadzi Austrian Airlines[...] The Commission notes that Lufthansa’s later business plan takes into account, as far as possible, the deterioration in the global aviation market and, in particular, in Austrian Airlines’ markets in Central and Eastern Europe
w odniesieniu do których przewiduje się (poprzez zastosowanie (Q)SAR lub innego dowodu) prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów klasyfikacji ze względu na jakikolwiek rodzaj działania na zdrowie człowieka lub na środowisko na mocy dyrektywy ‧/‧/EWGfor which it is predicted (i.e. by application of (Q)SARs or other evidence) that they are likely to meet the classification criteria for any human health or environmental effects endpoints under Directive ‧/‧/EEC
Lek Caelyx jest również stosowany jednocześnie z lekiem bortezomib w leczeniu szpiczaka mnogiego, czyli choroby nowotworowej krwi u pacjentów, którzy dotychczas otrzymali co najmniej jeden rzut leczeniaCaelyx is also used in combination with another medicine, bortezomib, to treat multiple myeloma, a cancer of the blood in patients who have received at least ‧ prior therapy
Zgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego, z wyjątkiem okoliczności szczególnych, nie uwzględnia się wydarzeń, które miały miejsce po ODIn accordance with the provisions of the basic Regulation, post-IP events are not taken into account, except in exceptional circumstances
Artykuł ‧ ust. ‧ lit. c) pkt (vi) zawiera kolejny wyjątek, tj. ograniczenia do wytwarzania produktów na własny użytek, polegające na tym, że licencjobiorca może wytwarzać produkty, w których wykorzystana jest licencjonowana technologia, jedynie na własny użytekArticle ‧(c)(vi) contains a further exception, namely captive use restrictions, i.e. a requirement whereby the licensee may produce the products incorporating the licensed technology only for his own use
Polityka zdominowana jest przez partię rządzącą- Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne (RCD) i prezydenta Alego, który sprawuje władzę od rokuPolitics is dominated by the ruling Rassemblement Constitutionnel Democratique (RCD) and President Ali, who has been in power since
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 569222 zdań frazy którzy.Znalezione w 24,894 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.