wymowa: IPA: kɔ̃nˈtraxɛ̃nt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • contractor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • transactor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • counterparty   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kontrahent hedgingowyhedge counteparty
kontrahent rozrachunkowyaccounting customer
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychtop counterparty acquiers
najwięksi kontrahenci wśród emitentówTop counterparty issuers

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kontrahent", pamięć tłumaczeniowa

add example
przeniesienia całości lub istotnej części aktywów kontrahenta na inny podmiot, luball or a substantial part of the Counterparty’s assets are assigned to another entity; or
Dotyczy to przypadków naruszenia regul przetargowych (jeżeli kontrahent nie jest w stanie przekazać wystarczającej ilości aktywów zabezpieczających w celu pokrycia środków, które mu przyznano w ramach operacji zasilającej w plynność lub jeżeli nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej kwoty środków pieniężnych do rozliczenia wielkości, jaką mu przyznano w ramach operacji absorbującej plynność) i zasad transakcji bilateralnych (jeżeli kontrahent nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości kwalifikowanych aktywów zabezpieczających lub jeżeli nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej kwoty środków pieniężnych do rozliczenia wielkości uzgodnionej w ramach transakcji bilateralnychThis relates to cases of infringement of tender rules (if a counterparty is unable to transfer a sufficient amount of underlying assets to settle the amount of liquidity it has been allotted in a liquidity-providing operation or if it is unable to deliver a sufficient amount of cash to settle the amount it has been allotted in a liquidity-absorbing operation), and of bilateral transaction rules (if a counterparty is unable to deliver a sufficient amount of eligible underlying assets or if it is unable to deliver a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions
W efekcie wzrostu popytu na płynność , w połączeniu z utratą zaufania pomiędzy kontrahentami , znaczny odsetek banków zaczął gromadzić zapasy płynności i w ten sposób doszło do istotnego spadku ogólnej płynności rynku .The increased demand for liquidity , together with a loss of trust among counterparties , resulted in a tendency to hoard liquidity on the part of a large proportion of banks , and overall market liquidity thus declined significantly .
W swoim piśmie do Urzędu z dnia ‧ stycznia ‧ r. RBN wyjaśniła standardową procedurę dokumentacji kosztów przedsięwzięć, obowiązującą w czasie realizacji tych przedsięwzięć: W odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa, kontrahent miał obowiązek przedstawić, trzy razy do roku, sprawozdanie dotyczące wniosku o zwrot kosztów (regnskapsrapport) z wyszczególnieniem kosztów przedsięwzięcia, w tym weryfikację zaangażowanych osób (z podaniem nazwisk), ilość godzin przepracowanych przez każdą z tych osób, a także koszty za godzinę pracy, obciążające rachunek przedsięwzięciaIn its letter to the Authority dated ‧ January ‧, the RCN explained the standard procedure for documentation of project costs valid at the time of these projects, For the involved projects, the contracting partner was required to submit a cost claim report (regnskapsrapport) three times a year detailing the cost of the project, including a verification of the persons involved (by name), the number of working hours spent by each person, and the cost per hour charged to the project account
Odnosi się to również do przekazania instrumentów kapitałowych jednostki przez jednostkę dominującą lub inną jednostkę należącą do tej samej grupy kapitałowej na rzecz kontrahenta dostarczającego towary lub usługi jednostceThis also applies to transfers of equity instruments of the entity’s parent, or equity instruments of another entity in the same group as the entity, to parties that have supplied goods or services to the entity
W przypadku publicznego użycia dla celów niehandlowych posiadacz praw będzie niezwłocznie informowany, jeśli rząd lub kontrahent bez przeprowadzenia poszukiwań patentowych wie lub ma wszelkie dające się udowodnić dane po temu, by wiedzieć, że ważny patent jest lub będzie używany przez rząd lub dla jego celówIn the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly
Celem niniejszej dyrektywy nie jest wymaganie stosowania reguł przejrzystości dotyczących instrumentów finansowych przed ich wprowadzeniem do obrotu w odniesieniu do transakcji zawieranych w oparciu o pozagiełdowe instrumenty pochodne (OTC), których właściwości wykazują, iż transakcje te mają charakter ad hoc i nieregularny oraz zawiera się je z kontrahentami hurtowymi, a ponadto stanowią one część powiązań handlowych charakteryzujących się transakcjami przekraczającymi wielkość rynku, zawieranymi poza systemami zazwyczaj stosowanymi przez dane przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w charakterze podmiotu prowadzącego regularną działalność giełdową w oparciu o ustalone zasadyIt is not the intention of this Directive to require the application of pre-trade transparency rules to transactions carried out on an OTC basis, the characteristics of which include that they are ad-hoc and irregular and are carried out with wholesale counterparties and are part of a business relationship which is itself characterised by dealings above standard market size, and where the deals are carried out outside the systems usually used by the firm concerned for its business as a systematic internaliser
Wyłączenie, o którym mowa powyżej, byłoby stosowane do ekspozycji instytucji kredytowej wobec jej przedsiębiorstwa dominującego lub innych przedsiębiorstw z grupy, o ile (art. ‧ ust. ‧ lit. d) kontrahenci mają siedzibę w tym samym państwie członkowskimThis exemption would apply to exposures incurred by a credit institution to its parent undertaking or other undertakings in the group, provided (Article ‧(d)) that the counterparties are established in the same Member State
tosuje się, jeżeli kontrahent nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości kwalifikowanych aktywów zabezpieczających lub nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości środków pieniężnych do rozliczenia kwoty uzgodnionej w ramach transakcji bilateralnychhis applies if a counterparty is unable to deliver a sufficient amount of eligible underlying assets or if it is unable to deliver a sufficient amount of cash to settle the amount agreed in bilateral transactions
W przypadku gdy umowa lub umowa o przyznanie dotacji pomiędzy Komisją a zewnętrznym kontrahentem lub beneficjentem dotyczy przetwarzania materiałów niejawnych UE w obiektach należących do wykonawcy lub beneficjenta, odpowiednie środki, które powinny zostać podjęte przez tego wspomnianego wykonawcę lub beneficjenta w celu zapewnienia, że zasady, o których mowa w art. ‧, są przestrzegane w toku pracy z informacjami niejawnymi UE, stanowią integralną część tej umowy lub umowy o przyznanie dotacjiWhen a contract or grant agreement between the Commission and an external contractor or beneficiary involves the processing of EU classified information in the contractor's or beneficiary's premises, the appropriate measures to be taken by the said external contractor or beneficiary to ensure that the rules referred to in Article ‧ are complied with, when handling EU classified information, shall be an integral part of the contract or grant agreement
Jeżeli kontrahent konsumenta nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego, ale posiada filię, agencję lub inny oddział w Państwie Członkowskim, to będzie on traktowany w sporach dotyczących ich działalności, tak jak gdyby miał miejsce zamieszkania na terytorium tego PaństwaWhere a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in the Member State but has a branch, agency or other establishment in one of the Member States, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State
Ten zaawansowany etap przygotowania umów lub porozumień oznacza zakończenie wyboru potencjalnych kontrahentów lub beneficjentówThis advanced stage of preparation of the contracts or agreements shall mean the completion of the selection of potential contractors or beneficiaries
W przetargu procentowym kontrahenci oferują kwoty i stopy procentowe, po których chcą wejść do transakcji z krajowymi bankami centralnymi [‧]In a variable rate tender, counterparties bid the amounts of money and the interest rates at which they want to enter into transactions with the national central banks
przeprowadzane są regularnie co tydzień ,--- zazwyczaj mają termin zapadalności jeden tydzień ,--- są przeprowadzane w sposób) zdecentralizowany przez krajowe banki centralne,--- są realizowane w drodze przetargów standardowych (określonych w punkcie ‧ ),--- wszyscy kontrahenci spełniający ogólne kryteria kwalifkujące (określone w punkcie ‧ ) mogą składać oferty przetargowe na podstawowe operacje refinansujące,--- aktywami kwalifikowanymi do zabezpieczenia podstawowych operacji refinansujących są aktywa z listy pierwszej i drugiej (określone w rozdzialeall counterparties fulfilling the general eligibility criteria (as specified in Section ‧ ) may submit bids for the main refinancing operations; and--- both tier one and tier two assets (as specified in Chapter ‧ ) are eligible as underlying assets for the main refinancing operations
Identyfikacji kontrahentów mających siedzibę na terytorium uczestniczących Państw Członkowskich dokonuje się według krajowej klasyfikacji według sektorów lub instytucji zgodnie z wykazem MIF do celów statystycznych oraz zgodnie z informacją na temat statystycznej klasyfikacji klientów przedstawioną w instrukcji EBC dotyczącej sektora statystyki pieniężnej i bankowej („Informacja na temat klasyfikacji statystycznej klientów "), stosującej zasady klasyfikacji zgodne ze standardem ‧ w możliwie szerokim zakresieCounterparties located in the territory of the participating Member States are identified according to their domestic sector or institutional classification in accordance with the list of MFIs for statistical purposes and the guidance for the statistical classification of customers provided in the ECB 's Money and Banking Statistics Sector Manual (' Guidance for the statistical classification of customers '), which follows classification principles that are consistent with the ‧ as far as possible
Wyłączenia te mogą być również stosowane do określonych kontrahentów, zwłaszcza jeśli ich jakość kredytowa wykazuje wysoki stopień korelacji z jakością kredytową zdeponowanych przez nich aktywów zabezpieczającychSuch exclusion may also be applied to specific counterparties, in particular if the credit quality of the counterparty appears to exhibit a high correlation with the credit quality of the collateral submitted by the counterparty
Do celów niniejszej dyrektywy uprawnionych kontrahentów należy uznać za działających w charakterze klientówFor the purposes of this Directive eligible counterparties should be considered as acting as clients
Ryzyko kredytowe – ryzyko nieuregulowania pełnej kwoty zobowiązania przez kontrahenta w ustalonym terminie płatności lub w dowolnym późniejszym terminie .Repurchase agreement : an agreement to sell an asset and to repurchase it at a specified price ona predetermined future date or on demand .
Jeśli chodzi o uwagę Urzędu zawartą w decyzji nr ‧/‧/COL, sugerującą że RBN nie kontroluje tego, w jaki sposób wkłady własne beneficjentów zostały podzielone między różne działania, a także czy zostały one efektywnie wydatkowane, RBN uważa, że we wcześniejszej korespondencji z Urzędem opisała, w jaki sposób koszty kwalifikowalne były sprawdzane przed wypłaceniem pomocy kontrahentowi, a także w jaki sposób rozmaite wkłady były wydatkowaneRegarding the Authority’s comment in Decision No ‧/‧/COL that the RCN did not seem to control how the own contributions of the beneficiaries were distributed to various activities and whether they were effectively disbursed, the RCN considered that they had described how eligible costs were controlled before aid was paid to the contracting partner and how the different contributions were disbursed in previous correspondence with the Authority
Tak więc jednostka operacyjna może przeprowadzać transakcje jedynie z kwalifikującymi się bankami, zamieszczonymi w handlowym wykazie upoważnionych banków oraz posiadającymi wystarczające limity ustalone dla kontrahentówAccordingly, the operating unit will be able to enter into deals only with eligible banks being part of a trading list of authorised banks and having sufficient counterparty limits
Tam gdzie Komisja decyduje się przyznać dopłatę do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, umowy dotyczące prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku, będą zawierane pomiędzy agencją interwencyjną tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze magazynowane jest odtłuszczone mleko w proszku a osobami fizycznymi bądź prawnymi, nazywanymi dalej „kontrahentamiWhere the Commission decides to grant aid for the private storage of skimmed-milk powder in accordance with Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, private storage contracts shall be concluded between the intervention agency of the Member State on whose territory the skimmed-milk powder is stored and natural or legal persons, hereinafter called
operacja banku centralnego na koniec dnia w ramach Eurosystemu, w której kontrahenci mogą zaciągnąć kredyt na termin overnight z krajowego banku centralnego według z góry ustalonej stopy procentowejInitial margin
Grupa potencjalnych kontrahentów swapów walutowych odpowiada grupie kontrahentów zlokalizowanych w strefie euro, którzy są wybrani do interwencyjnych operacji walutowych EurosystemuThe range of counterparties to foreign exchange swaps corresponds to the counterparties located in the euro area which are selected for Eurosystem foreign exchange intervention operations
Jednakże do celów obliczania wymogów kapitałowych w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta, instytucja może podjąć decyzję o konsekwentnym uwzględnianiu wszystkich kredytowych instrumentów pochodnych nieuwzględnionych w portfelu handlowym i nabytych jako ochrona w związku z ekspozycją zaliczaną do portfela niehandlowego lub ryzykiem kredytowym kontrahenta (CCR), gdy ochrona kredytowa jest uznawana na mocy niniejszej dyrektywyHowever, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive
Przygotowanie i złożenie ofert przez kontrahentówCounterparties
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1614 zdań frazy kontrahent.Znalezione w 0,466 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.