wymowa: IPA: kɔ̃nˈtraxɛ̃nt  

Tłumaczenia na język angielski:

 • contractor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • transactor   
  (noun   )
   
  każda ze stron zawierających umowę
 • counterparty   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

kontrahent hedgingowyhedge counteparty
kontrahent rozrachunkowyaccounting customer
najwięksi kontrahenci wśród centrów autoryzacyjnychtop counterparty acquiers
najwięksi kontrahenci wśród emitentówTop counterparty issuers

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kontrahent", pamięć tłumaczeniowa

add example
Transakcja może być prowadzona w programie opartym na faktycznym uczestnictwie tj. bank oferujący ten program uważany jest za ostatecznego kontrahenta transakcji lub w ramach programu funkcjonującego na zasadzie agencji tj. bank oferujący ten program działa tylko jako agent, a ostatecznym kontrahentem jest instytucja, z którą faktycznie prowadzi się zabezpieczone transakcje pożyczkoweThe operation may be conducted under a principal-based programme i.e. the bank offering this programme is considered the final counterparty, or under an agency-based programme i.e. the bank offering this programme acts only as agent, and the final counterparty is the institution with which the security lending transactions are effectively conducted
W odniesieniu do ekspozycji instytucji kredytowej z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, zdefiniowanego w załączniku ‧ część ‧, ujawnia się następujące informacjeThe following information shall be disclosed regarding the credit institution's exposure to counterparty credit risk as defined in Annex III, Part
Kontrahenci Eurosystemu mogą wykorzystywać kwalifikujące się aktywa na zasadach ponadgranicznych, tzn. mogą uzyskiwać środki finansowe z krajowego banku centralnego Państwa Członkowskiego, w którym są ustanowieni poprzez wykorzystanie aktywów umiejscowionych w innym Państwie CzłonkowskimEurosystem counterparties may use eligible assets on a cross-border basis, i.e. they may obtain funds from the national central bank of the Member State in which they are established by making use of assets located in another Member State
Oznacza to, że jeżeli wartość rynkowa aktywów zabezpieczających spada poniżej punktu aktywacji, kontrahenci muszą dostarczyć dodatkowe aktywa (lub środki pieniężneThis implies that if the market value of the underlying assets falls below the lower trigger point, counterparties have to supply additional assets (or cash
podjęcia przeciwko kontrahentowi środków takich, jak określone w art. ‧, ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, lubmeasures such as are referred to in Articles ‧, ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC are taken against the Counterparty; or
Do celów niniejszej dyrektywy uprawnionych kontrahentów należy uznać za działających w charakterze klientówFor the purposes of this Directive eligible counterparties should be considered as acting as clients
Przy ocenie zakresu ochrony zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banków centralnych w związku z operacjami kredytowymi banków centralnych pojawia się niepewność, czy przyznana bankom centralnym ochrona obejmuje też ustanowienie zabezpieczenia pochodzącego od osoby trzeciej, nie będącej uczestnikiem systemu, którego operatorem jest bank centralny, ani kontrahentem banku centralnegoWhen assessing the protection of collateral provided to central banks for central bank credit operations under Directive ‧/‧/EC, uncertainty arises as to whether the protection accorded to central banks covers the provision of collateral security originating from a third party which is not a participant in a central bank operated system or a central bank counterparty
Załącznik IIIc Ramowa Umowa Kompensacyjna podlegająca prawu niemieckiemu: do stosowania w stosunkach z kontrahentami wpisanymi do rejestru we Francji i kwalifikowanymi wyłącznie do przyjmowania wkładówAnnex IIIc Master Netting Agreement governed by German law: for use with counterparties incorporated in Germany which are eligible only for deposits
Pierwsze kryterium związane z efektywnością dotyczy konkurencyjnych zasad kwotowania i zdolności kontrahenta do obsługi dużych wolumenów transakcji, nawet w trudnych warunkach rynkowychA first efficiency criterion relates to competitive pricing behaviour and the counterparty's ability to handle large volumes, even in turbulent market conditions
W testach takich uwzględnia się koncentrację ryzyka (wobec pojedynczego kontrahenta lub grupy kontrahentów), ryzyko korelacji pomiędzy ryzykiem rynkowym i kredytowym i ryzyko tego, że zlikwidowanie pozycji kontrahenta spowoduje ruchy na rynkuStress tests of CCR shall consider concentration risk (to a single counterparty or groups of counterparties), correlation risk across market and credit risk, and the risk that liquidating the counterparty's positions could move the market
Dopłata zostaje wypłacona na wniosek kontrahenta, pod koniec okresu magazynowania obejmowanego umową, w terminie ‧ dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że zostały przeprowadzone kontrole, o których mowa jest w art. ‧ ust. ‧ oraz, że spełnione zostały warunki uprawniające do uzyskania pomocy finansowejThe aid shall be paid on application by the contractor, at the end of the contractual storage period, within ‧ days of receipt of the application, provided that the checks referred to in Article ‧) have been carried out and that the conditions for entitlement to the aid have been met
Transakcja podlega dokumentacji określającej, że jeżeli kontrahent nie dopełni obowiązku dostarczenia środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub uzupełnienia zabezpieczenia albo też w inny sposób nie wykona zobowiązań, wówczas transakcja ta podlega natychmiastowemu rozwiązaniu; orazThe transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable, and
instytucja kredytowa ma prawo oczekiwać płatności ze strony dostawcy ochrony kredytowej bez konieczności podejmowania środków prawnych zmierzających do ściągnięcia należności od kontrahentaa credit institution shall have the right and expectation to receive payment from the protection provider without having to take legal action in order to pursue the counterparty for payment
wobec kontrahenta stosuje się zamrożenie funduszy lub inne środki stosowane przez UE zgodnie z art. ‧ Traktatu, ograniczające możliwość korzystania z jego funduszy; lubthe Counterparty becomes subject to the freezing of funds and/or other measures imposed by the EU under Article ‧ of the Treaty restricting the Counterparty's ability to use its funds; or
Zarządzanie operacjami finansowymi musi odbywać się zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania, które pozwalają ograniczyć ryzyko operacyjne, ryzyko kontrahenta oraz ryzyko rynkoweAs far as treasury operations are concerned, the principles of prudent management with a view to limit operational risk, counterparty risk and market risk are applied
ŚRODKI KONTROLI RYZYKA DLA AKT YWÓ ‧ urosystem stosuje określone środki kontroli ryzyka zależnie od rodzaju aktywów zabezpieczających oferowanych przez kontrahentaCategory ‧ raditional Pfandbrief-style debt instruments Credit institution debt instruments Debt instruments issued by corporate and other issuers ‧ ategory ‧ sset-backed securities
do wykorzystania z kontrahentami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych Amerykifor use with Counterparties incorporated in the United States of America
Może ona uwzględniać wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta lub wartość rynkową ryzyka kredytowego zarówno instytucji kredytowej, jak i kontrahentaThis adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty
Transakcje zawierane z uprawnionymi kontrahentamiTransactions executed with eligible counterparties
Komisja jest zobowiązana do zapewnienia, że wspólne standardy minimalne w zakresie bezpieczeństwa są przestrzegane przez wszystkich odbiorców informacji klasyfikowanych UE, w ramach instytucji i w zakresie jej właściwości, tj. przez wszystkie departamenty i kontrahentów, tak by przekazywaniu informacji klasyfikowanych UE towarzyszyła pewność, że będą one chronione z zachowaniem należytej starannościThe Commission shall ensure that common minimum standards of security are observed by all recipients of EUCI, inside the institution and under its competence, e.g. by all departments and contractors, so that EU classified information can be passed in the confidence that it will be handled with equal care
kontrahent objęty jest tymi samymi procedurami oceny, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego co instytucja kredytowathe counterparty is subject to the same risk evaluation, measurement and control procedures as the credit institution
Stosunek prawny między Eurosystemem a jego kontrahentami określają właściwe ustalenia umowne lub normatywneThe legal relationship between the Eurosystem and its counterparties is established in appropriate contractual or regulatory arrangements
Państwo Członkowskie może zastrzec, że koszty kontroli poniesie kontrahent w części lub w całościThe Member State may provide for the costs of the checks to be charged wholly or in part to the contractor
dana umowa lub transakcja została zawarta z kontrahentem profesjonalnymthe agreement or transaction in question is an interprofessional one
ECB nie korzysta z danych dotyczących transakcji transgranicznych wewnątrz strefy euro, z jednym ważnym wyjątkiem, to jest inwestycji portfelowych i generowanych przez nie dochodów. Statystyki kwartalnego bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej na koniec roku zawierają podział geograficzny według kontrahentówaddressed to NCBs in the euro area, setting out the statistical information which they are to transmit to the ECB and certain modalities and standards to be followed, but leaving to their discretion how to collect information from reporting agents
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1460 zdań frazy kontrahent.Znalezione w 0,725 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.