wymowa: IPA: ˈkɔ̃w̃sul

Tłumaczenia na język angielski:

 • consul   
  (noun   )
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Konsulowie rzymscyList of Roman Consuls

Przykładowe zdania z "konsul", pamięć tłumaczeniowa

add example
Słuchaj, chcę rozmawiać z amerykańskim konsulemLook, I want to speak to the American Consul
wyposażają swoje misje dyplomatyczne lub urzędy konsularne i organy odpowiadające za wydawanie wiz na granicach, a także siedziby swoich konsulów honorowych – jeżeli korzystają z ich pomocy w pobieraniu identyfikatorów biometrycznych zgodnie z pkt ‧.‧ – w środki konieczne do pobierania identyfikatorów biometrycznych, lubequip their diplomatic missions or consular posts and authorities responsible for issuing visas at the borders with the required material for the collection of biometric identifiers, as well as the offices of their honorary consuls, whenever they make use of them, to collect biometric identifiers in accordance with point ‧.‧, and/or
W przypadkach zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów czasowego przywozu, w których nie zostało stwierdzone zwolnienie z wynikających z nich zobowiązań, odnoszących się do pojazdu lub części zamiennych wywiezionych powrotnie, organy celne kraju przywozu przyjmują jako dowód powrotnego wywozu zaświadczenie sporządzone według wzoru formularza przedstawionego w załączniku ‧ do niniejszej Konwencji, wydane przez organ publiczny (konsula, urząd celny, policję, burmistrza, urzędnika sądowego itp.) i stwierdzające, że wymieniony pojazd lub części zamienne zostały im okazane i znajdują się poza krajem przywozu po upływie terminu ważności dokumentuIn the case of destruction, loss or theft of a temporary importation paper not regularly discharged but relating to a vehicle or component parts which have been re-exported, the customs authorities of the country of importation shall accept as proof of re-exportation the presentation of a certificate based on the standard form shown in Anex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation after the date of expiry of the paper
Zgodnie z decyzją podjętą przez ministrów i sekretarzy stanu na posiedzeniu w dniu ‧ grudnia ‧ r. wszystkie Państwa Schengen uznały, że następujący konsule honorowi będą upoważnieni do wydawania wiz jednolitych w okresach określonych poniżejIn accordance with the decision taken by the Ministers and Secretaries of State at the meeting of ‧ December ‧, all the Schengen States accepted that the following honorary consul would be authorised to issue uniform visas for the period specified below
Przeważna część rozruchów, wybuchających w Rzymie na komicjach, występowała z powodu nieświadomości lub zaniedbania tej reguły. Konsulowie podówczas byli jedynie przewodniczącymi narodu; trybunowie zwykłymi mówcami; senat nie był niczym.Most of the tumults that arose in the comitia at Rome were due to ignorance or neglect of this rule. The consuls were in them merely the presidents of the people; the tribunes were mere speakers; the senate was nothing at all.
W przypadku gdy konsul honorowy jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, państwo to zapewnia, aby spełnione zostały warunki porównywalne z tymi, które miałyby zastosowanie, gdyby czynności te były wykonywane przez jego misję dyplomatyczną lub urząd konsularnyWhere the honorary consul is a civil servant of a Member State, the Member State concerned shall ensure that requirements comparable to those which would apply if the tasks were performed by its diplomatic mission or consular post are applied
Poprzez Anatolija Markova, konsula rosyjskiego w Los AngelesHe' s the Russian Consul General, here in Los Angeles
Podział na centurie do tego stopnia sprzyjał arystokracji, że nie spostrzega się od razu, dlaczego senat nie zawsze brał górę w noszących tę nazwę korniej ach, które wybierały konsulów, cenzorów i innych kurulnych urzędników.The division by centuries was so favourable to the aristocracy that it is hard to see at first how the senate ever failed to carry the day in the comitia bearing their name, by which the consuls, the censors and the other curule magistrates were elected.
Konsul Francji osobiście słyszał, jak baszybuzucy z zachwytem opowiadali z uwagą słuchającej widowni, że kiedy obcinali głowy dzieciom, patrzyli z ciekawością, jak ich małe ciała spadały i turlały się jak ubite kurczaki.”The French consul himself heard how the bashibazouks told their attentive audience with delight that, as they cut the heads off children, they watched with curiosity as their small bodies fell and rolled around like slaughtered chickens.'
Wpis Najibullah, Maulavi (konsul generalny, konsulat generalny talibów, Peshawar) w tytule Osoby fizyczne otrzymuje następujące brzmienieThe entry Najibullah, Maulavi (Consul General, Taliban Consulate General, Peshawar) under the heading Natural persons shall be replaced by the following
Rad jestem, gdy widzę mego przyjaciela konsula w lepszej formieAnd I' m glad to see that my colleague on the hand is better
Jestem Konsul Abraham Egerman, witam w moim domuI am Consul Abraham Egerman, welcome to my house
Wymowa konsula porwała jednak wszystkich; i on sam, choć Rzymianin, umiłowawszy bardziej swą sławę niż ojczyznę, nie tyle szukał najbardziej legalnego i pewnego środka ocalenia państwa, ile sposobu wyciągnięcia dla siebie całego zaszczytu z tej sprawy.But the consul’s eloquence carried the day; and he himself, Roman though he was, loved his own glory better than his country, and sought, not so much the most lawful and secure means of saving the State, as to get for himself the whole honour of having done so.
W ciągu ‧ miesięcy, ambicje Varro zostały zrealizowane i został wybrany na konsulaSix months later, his true ambition, Varro was Consul
W praktyce oznacza to, że konsul poproszony o pomoc przez obywatela innego państwa członkowskiego powinien odmówić takiej pomocy, jeżeli istnieje placówka (konsulat lub ambasada) władz państwa tego obywatela.In practice that means that a consul who is asked by a citizen of another Member State for assistance should refuse such assistance if that citizen's authorities (consulate or embassy) are also represented.
Do wykonywania niektórych lub wszystkich czynności, o których mowa w pkt ‧.‧.‧, mogą również zostać upoważnieni konsulowie honorowiHonorary consuls may also be authorised to perform some or all of the tasks referred to in point
Konsul jako urzędnik stanu cywilnego w świetle konwencji obowiązujących PolskęConsul as a district regisrar in the light of conventions obliging Poland
Nie mogę połączyć się z Moskwą bez wiedzy konsulaI know you believe me
Jeżeli konsul honorowy nie jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, wykonuje on wspomniane czynności zgodnie z wymogami określonymi w załączniku X, z wyjątkiem przepisów zawartych w pkt D lit. c) tego załącznikaWhere the honorary consul is not a civil servant of a Member State, the performance of those tasks shall comply with the requirements set out in Annex X, except for the provisions in point D(c) of that Annex
Identyfikatory biometryczne mogą być także pobierane – pod nadzorem konsulatów – przez wykwalifikowany i odpowiednio upoważniony personel zatrudniony przez konsula honorowego, o którym mowa w art. ‧, lub usługodawcę zewnętrznego, o którym mowa w artUnder the supervision of the consulates, the biometric identifiers may also be collected by qualified and duly authorised staff of an honorary consul as referred to in Article ‧ or of an external service provider as referred to in Article
Lista konsulów honorowych, którzy w przypadkach wyjątkowych są tymczasowo upoważnieni do wydawania jednolitych wizList of honorary consuls authorised to issue uniform visas in exceptional cases and on a temporary basis
Czynności notarialne konsula w świetle Konwencji Wiedeńskiej 1963Notarial functions of a consul in the light of Vienna Convention, 1963
"Status i pozycja prawna konsula honorowego w prawie międzynarodowym""Legal status and position of the honoray consul under the international law"
Stanowisko: konsul generalny, konsulat generalny talibów, Karaczi, PakistanFunction: Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy konsul.Znalezione w 0,295 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.