wymowa: IPA: ˈkɔ̃w̃sul

Tłumaczenia na język angielski:

 • consul   
  (noun   )
   
  hist. historia, historyczny, historycznie we Francji: tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu w okresie I Republiki;
   
  urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą, w urzędzie konsularnym;
   
  hist. historia, historyczny, historycznie w starożytnym Rzymie: wysoki urzędnik odpowiedzialny za politykę zagraniczną;

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Konsulowie rzymscyList of Roman Consuls

Przykładowe zdania z "konsul", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przeważna część rozruchów, wybuchających w Rzymie na komicjach, występowała z powodu nieświadomości lub zaniedbania tej reguły. Konsulowie podówczas byli jedynie przewodniczącymi narodu; trybunowie zwykłymi mówcami; senat nie był niczym.Most of the tumults that arose in the comitia at Rome were due to ignorance or neglect of this rule. The consuls were in them merely the presidents of the people; the tribunes were mere speakers; the senate was nothing at all.
Z osobistego doświadczenia przytoczę sytuację niemieckiego konsula, który jechał w nocy, aby zabrać swoich kolegów, z kierowcą, lecz bez obstawy, drogami, których nijak nie można uznać za bezpieczne.I have personal experience of this in relation to the German consul, who drove through the night in order to gather his colleagues, with his driver but no security, on roads that were by no means safe.
Chcę przedstawić wiceprezydentowi opcję pojmania konsula siłąHe' s in a diplomatic standoff with Suvarov
Konsularny dokument tożsamości dla konsula honorowego (w formie karty ‧ × ‧ mmConsular Identity Card for Honorary Consuls (card form ‧ × ‧ mm
Najibullah, Maulavi (Konsul GeneralnyNajibullah, Maulavi (Consul General, Taliban
On jest Włoskim konsulem w GenevieHe' s the Italian consul in Geneva
Po pierwsze, nie wszystkie państwa członkowskie zapewniają opiekę konsularną i w wielu przypadkach jej zakres jest bardzo ograniczony, a struktury bezpieczeństwa nie podołają nawet potrzebom samych konsulów.For one thing, not all Member States have consular protection and in many cases what consular protection there is is very limited and the security structures are insufficient even for the consuls themselves.
Uwaga:Modele ‧ (pomarańczowy) i ‧ (zielony) odpowiednio dla personelu organizacji międzynarodowych nie posiadającego immunitetu dyplomatycznego i zagranicznych konsulów honorowych nie są już wydawane i zostały zastąpione modelemNB: Models ‧ (orange) and ‧ (green) for, respectively, staff of international organisations who have no immunity and foreign honorary consuls, are no longer issued and have been replaced by model
Konsul jako urzędnik stanu cywilnego w świetle konwencji obowiązujących PolskęConsul as a district regisrar in the light of conventions obliging Poland
Przywileje i immunitety dyplomaty i konsula. Aspekt porównawczyDiplomat's and consul's privileges and immunities. Comparative aspect.
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Konsul GeneralnyKakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, Taliban
W dobrze rządzonym państwie mało jest wypadków karania, nie dlatego, że się wielu ułaskawia, lecz dlatego, że mało jest zbrodniarzy; gdy państwo ginie, mnogość zbrodni zapewnia im bezkarność. Za czasów republiki rzymskiej nigdy senat, ani konsulowie nie usiłowali ułaskawiać; lud sam nawet nie stosował łaski, aczkolwiek czasem znosił swój wyrok.In a well-governed State, there are few punishments, not because there are many pardons, but because criminals are rare; it is when a State is in decay that the multitude of crimes is a guarantee of impunity. Under the Roman Republic, neither the Senate nor the Consuls ever attempted to pardon; even the people never did so, though it sometimes revoked its own decision.
W przypadku porozumień między państwami członkowskimi o wzajemnej reprezentacji, w razie współpracy państw członkowskich z usługodawcami zewnętrznymi oraz w razie korzystania z pomocy konsulów honorowych reprezentowane państwo(-a) członkowskie lub dane państwo(-a) członkowskie zapewnia(-ją), by dane – czy to przekazywane drogą elektroniczną czy też przekazywane fizycznie na nośniku elektronicznym przez organy reprezentującego państwa członkowskiego organom reprezentowanego państwa członkowskiego czy przez usługodawcę zewnętrznego lub konsula honorowego organom danego(-ych) państwa(państw) członkowskiego(-ich) – były całkowicie zaszyfrowaneIn the case of representation arrangements between Member States and cooperation of Member States with an external service provider and recourse to honorary consuls, the represented Member State(s) or the Member State(s) concerned shall ensure that the data are fully encrypted, whether electronically transferred or physically transferred on an electronic storage medium from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned
W ciągu ‧ miesięcy, ambicje Varro zostały zrealizowane i został wybrany na konsulaSix months later, his true ambition, Varro was Consul
Posłowie do tego Parlamentu, którym tydzień temu udało się schronić przed atakami bombowymi w Bombaju spotkali się z konsulem UE, który powiedział, że pomoże jedynie obywatelom swojego kraju.Members of this House who escaped last week's bombings in Mumbai were met by an EU consul who told them he would help only citizens from his own country.
W takim przypadku reprezentowane państwo(-a) członkowskie lub dane państwo(-a) członkowskie zapewnia(-ją), by dane elektroniczne w formie całkowicie zaszyfrowanej na elektronicznym nośniku zostały fizycznie przekazane od organu reprezentującego państwo członkowskie organom reprezentowanego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich) lub od usługodawcy zewnętrznego lub konsula honorowego organom danego(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich) przez urzędnika konsularnego państwa członkowskiego lub – jeżeli przekazanie danych tą drogą wymaga nieproporcjonalnie dużych lub nieuzasadnionych nakładów – w inny bezpieczny i pewny sposób, na przykład przez uznane podmioty mające doświadczenie w transporcie w odnośnych państwach trzecich dokumentów wymagających szczególnej ochronyIn such a case, the represented Member State(s) or the Member State(s) concerned shall ensure that the electronic data are transferred physically in fully encrypted form on an electronic storage medium from the authorities of the representing Member State to the authorities of the represented Member State(s) or from the external service provider or from the honorary consul to the authorities of the Member State(s) concerned by a consular officer of a Member State or, where such a transfer would require disproportionate or unreasonable measures to be taken, in another safe and secure way, for example by using established operators experienced in transporting sensitive documents and data in the third country concerned
Sytuacja jest następująca: istnieje współpraca między konsulami, którzy raczej wspólnie się stołują, aniżeli realizują obowiązek wspólnej służby na rzecz obywateli nałożony normami prawa europejskiego.The situation is this: there is collaboration between consuls who dine together rather than an obligation to jointly serve citizens in respect of a provision of European law.
Stanowisko: konsul generalny, konsulat generalny talibów, Karaczi, PakistanFunction: Consul General, Taliban Consulate General, Karachi, Pakistan
Musisz mnie natychmiast zabrać do konsula HanaYou must take me to see Consul Han right away
Wpis Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (konsul generalny, konsulat generalny talibów, Karaczi) w tytule Osoby fizyczne otrzymuje następujące brzmienieThe entry Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, Taliban Consulate General, Karachi) under the heading Natural persons shall be replaced by the following
Dokument ten wydaje się konsulom honorowymThis document is issued to honorary consuls
Uwaga: Modele ‧ (pomarańczowy) i ‧ (zielony) odpowiednio dla pracowników organizacji międzynarodowych nieposiadających immunitetu dyplomatycznego i zagranicznych konsulów honorowych nie są już wydawane i zostały zastąpione wzoremNB: Models ‧ (orange) and ‧ (green) for, respectively, staff of international organisations who have no immunity and for foreign honorary consuls, are no longer issued and have been replaced by specimen
Rola konsula, pretora i cenzora w starożytnej republice rzymskiejThe role of consul, praetor and censor in the ancient Roman Republic
W przypadku gdy konsul honorowy nie jest urzędnikiem służby cywilnej państwa członkowskiego, wykonuje on wspomniane czynności zgodnie z wymogami określonymi w załączniku ‧, z wyjątkiem przepisów pkt C lit. c) tego załącznikaWhere the honorary consul is not a civil servant of a Member State, the performance of those tasks shall comply with the requirements set out in Annex ‧ except for the provisions in point C(c) of that Annex
Pierwszego sposobu używał senat rzymski, gdy sakralną formułą wkładał na konsulów obowiązek zajęcia się ocaleniem ojczyzny; drugi sposób miał zastosowanie, gdy jeden z dwóch konsulów mianował dyktatora, zwyczaj, którego przykład dała Rzymowi Alba.The first method was used by the Roman senate when, in a consecrated formula, it charged the consuls to provide for the safety of the Republic. The second was employed when one of the two consuls nominated a dictator: a custom Rome borrowed from Alba.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 161 zdań frazy konsul.Znalezione w 0,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.