Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponowaćcompose; write; fold; frame; typeset; set; create; invent; to compose

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pisanie tych słów./... jest jak komponowanieTo write these words is like a striking note
Komponuje muzyke do reklamówekI' m a composer.I writejingles for ads
Nic nie komponujeHe does no work
Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
Jak komponowanie?How' s the composing?
I co pan komponuje?And, uh, you write, what?
Cóż, matka mówiła, że dobrze sobie radzisz, że dyrygujesz, komponujesz, tworzysz własne utworyYeah, well, your mother said you were doing well, that you were conducting and composing and doing your music
Komponując wspólnie przyrodniczą układankęPiecing together the nature puzzle
Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życiaHe' d been playing by ear and making up tunes since he was
Beethoven komponował kiedy miał ‧ lat, jestem już starszy, więc uświadomiłem sobie, że mam wiele do nadrobieniaAnd Beethoven was composing when he was only ‧, and I' m already older than that, so I figure I got a lot of catching up to do
Sądzę, że irysy i lilie świetnie się komponująHardly.I want to work for you. Doing what?
Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskimAvoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
To wszystko tak pięknie się komponowałoThis thing was coming together so nice
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówProcedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianieHe composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
Budujemy miasta, komponujemy symfonie i cierpimyWe build cities, we compose symphonies and we endure
Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanieAlternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówprocedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
Problem techniki fletowej i sposobu komponowania na flet poprzeczny w XVIII wieku na przykładzie: "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę nr 161" J. J. Quantza i "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę KV 313" W. A. Mozarta.The playing technique and methods of composing for flute in the 18th century exemplified by J. J. Quantz's "Concerto in G major nr 161" and W. A. Mozart's "Concerto in G major KV 313".
Konstanty, Sam mówiłeś, że rzucasz komponowanieYou said you were going to give up composing
My komponujemy muzykęWe are the music makers
Komponuje się z Sauté de Fois GrasCome on, come on, it' s compatible with the Saut é de Fois Gras
Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
Jak zaznacza : „ Uwielbiam komponować dla dzieci ” .‘ I love composing with children in mind . ’
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,385 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.