Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponowaćcompose; write; fold; frame; typeset; set; create; invent; to compose

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówprocedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
My komponujemy muzykęWe are the music makers
Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
To się komponuje, staryIt works, mate!
Problem techniki fletowej i sposobu komponowania na flet poprzeczny w XVIII wieku na przykładzie: "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę nr 161" J. J. Quantza i "Koncertu G-dur na flet poprzeczny i orkiestrę KV 313" W. A. Mozarta.The playing technique and methods of composing for flute in the 18th century exemplified by J. J. Quantz's "Concerto in G major nr 161" and W. A. Mozart's "Concerto in G major KV 313".
Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życiaHe' d been playing by ear and making up tunes since he was
Koniec komponowania!That' s the end!
Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznychFacial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
Trochę komponujęI compose a little
Komponuje muzyke do reklamówekI' m a composer.I writejingles for ads
Bardzo dobrze komponuje się z doskonałym sprawozdaniem pana posła Onesty i uważam, że ten pakiet będzie dobrze funkcjonował.It blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówProcedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
Wiesz, nadal komponuję i dyryguję w wolnym czasie, ale nikt mnie nie zatrudni, żebym robił to zawodowoYou know, I still compose, and I conduct in my spare time, but nobody wants to employ me to do that professionally
Budujemy miasta, komponujemy symfonie i cierpimyWe build cities, we compose symphonies and we endure
Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskimAvoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
Pisanie tych słów./... jest jak komponowanieTo write these words is like a striking note
Muszę mieć czas by komponowaćI have to have time for composition
Opracował nowy sposób komponowaniaHe worked out a new method of composition
Beethoven tyIko komponował muzykęBeethoven just wrote music
Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanieAlternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
Bo dobrze się komponujeI have it, Nathan, because it is good for the picture
Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
Czy komponujesz coś teraz?Are you composing something now?
Myślałem że pan próbuje...KomponowałemI thought you were trying to
Jak komponowanie?How' s the composing?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,167 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.