Tłumaczenia na język angielski:

  • digital competence   

Przykładowe zdania z "kompetencje informatyczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Społeczności decydentów o zasięgu ogólnoeuropejskim promujących kompetencje cyfrowe/informatyczne w życiu codziennym i zatrudnieniuEuropean-wide stakeholders' communities promoting digital competence for life and employability
Pierwszym zadaniem jest promowanie nabywania przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, inicjatywa, przedsiębiorczość oraz świadomość kulturalnaA first challenge is to promote the acquisition by all citizens of transversal key competences such as digital competence, learning to learn, a sense of initiative and entrepreneurship, and cultural awareness
Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracyDigital competence requires a sound understanding and knowledge of the nature, role and opportunities of IST in everyday contexts: in personal and social life as well as at work
Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia podstawowego oraz podmioty uprawnione zgodnie z kompetencjami zapisują i aktualizują w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacieThe Commission and the authorities designated by the Member State pursuant to the basic Regulation as well as the bodies to which that task has been delegated shall record into the computer system for data exchange the documents for which they are responsible and any update thereto, in the required format
Kompetencje informatyczneDigital competence
Te dziedziny kompetencji to: ‧) integracja i rozwój otwartych infrastruktur; ‧) bezpieczeństwo systemów informatycznych; i ‧) zarządzanie informatyczne oferowanymi systemamiThe areas of competence are: the integration and deployment of open infrastructures; the security of information systems; and the info-management of distributed systems
promowanie kształcenia ustawicznego oraz inwestowania na większą skalę w zasoby ludzkie przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, oraz pracowników, poprzez propagowanie odpowiedzialności oraz inicjowania działalności gospodarczej, rozwój i wdrażanie systemów kształcenia ustawicznego oraz strategii, które zapewniają lepszy dostęp do wewnętrznych szkoleń zwłaszcza wszystkim pracownikom o niskich kwalifikacjach, o wysokich kwalifikacjach i w starszym wieku, przejrzystość kwalifikacji i kompetencji, wraz z uznawaniem tych uzyskanych za granicą, propagowanie umiejętności informatycznych i promowanie przedsiębiorczości oraz innowacjilifelong learning and increased investment in human resources by enterprises, especially SMEs, and workers, through the promotion of responsibility-taking and business start-ups, the development and implementation of lifelong learning systems and strategies which ensure improved access to in-house training of, in particular, all low-skilled workers, highly-skilled workers and older workers, transparency of qualifications and competencies including accreditation of those acquired abroad, dissemination of ICT skills and the promotion of entrepreneurship and innovation
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu sięDigital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rada Europejska apeluje również o ustanowienie urzędu posiadającego kompetencje i zdolności w zakresie technicznego rozwoju dużych systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzania takimi systemami, jak zapisano we wspólnych oświadczeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji złożonych w grudniu ‧ roku i październiku ‧ rokuThe European Council also calls for the establishment of an administration, as proposed by the Commission, having the competence and capacity to develop technically and manage large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, as referred to in the joint statements of the European Parliament, the Council and the Commission in December ‧ and October
Podejmuje się wiele działań, by wyposażyć szkoły w nowe technologie, a uczniów – w ramach nabywania kompetencji informatycznych – w podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnychThere is a great deal of activity to equip schools with new technology and to ensure basic ICT skills as part of digital competence
Komisja i instytucje wyznaczone przez państwo członkowskie na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz podmioty uprawnione, zgodnie z kompetencjami, zapisują i aktualizują, w informatycznym systemie wymiany danych dokumenty, w przepisanym formacieThe Commission and the authorities designated by the Member State pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, as well as the bodies to which that task has been delegated, shall record into the computer system for data exchange the documents for which they are responsible, and any updates thereto, in the format required
Nawiązując do podstawowego zastrzeżenia poczynionego w pkt ‧, Inspektor stwierdza, że na obecnym etapie należałoby faktycznie ograniczyć obszar kompetencji do wielkoskalowych systemów informatycznych używanych w zastosowaniu tytułu ‧ traktatu WEWith reference to the basic assumption made in point ‧ above, the EDPS is of the opinion that at this stage it would be recommended to indeed limit the area of competence to large-scale IT systems in application of Title ‧ of the EC Treaty
w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (‧ r.) zdefiniowano wiedzę, umiejętności i postawy związane z kompetencjami informatycznymithe Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning identifies the knowledge, skills and attitudes related to digital competence
Osiem kluczowych kompetencji, jakie ustanowiono w owych ramach, to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, przedsiębiorczość oraz ekspresja kulturalnaThe eight key competences are communication in the mother tongue, ability to communicate in foreign languages, mathematical competence, digital competence, learning to learn, interpersonal, intercultural and social competences, entrepreneurship and cultural expression
Ogólnoeuropejskie społeczności zainteresowanych osób promujące kompetencje informatyczne i inne kluczowe kompetencje o charakterze ogólnym potrzebne w życiu oraz do zdobycia zatrudnieniaEuropean-wide stakeholders' communities promoting digital competence and other key transversal competences for life and employability
Analiza, wzmacnianie i upowszechnianie wyników na temat sposobów, jak kompetencje cyfrowe/informatyczne mogą wspierać grupy zagrożone ryzykiem wykluczenia oraz zwiększać poczucie ich własnej wartości, pewności siebie, niezależności i motywacji do ponownego podjęcia naukiAnalysing, reinforcing and disseminating findings on how digital competences can assist groups at risk-of-exclusion and improve their self-esteem, self-confidence, autonomy and motivation to re-connect to learning
Zgodnie z Planem działań na rzecz kształcenia dorosłych zwrócono uwagę na umiejętność czytania i pisania, znajomość języków obcych i kompetencje informatyczne, zwłaszcza wśród dorosłych i imigrantów o niskich kwalifikacjach i/lub bezrobotnychIn line with the Adult Learning Action Plan, attention is being paid to literacy, languages and digital competence particularly among low-skilled and/or unemployed adults and immigrants
Kompetencje informatyczne absolwenta kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąComputer competence of the graduate of specialization Archives and records management
W kontekście polityki edukacyjnej należy pamiętać, że w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wśród kompetencji tych wymieniono m.in. kompetencje informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalnąIn the context of education policy, it is recalled that the Recommendation of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning includes inter alia references to digital competence and cultural awareness and expression as two key competences
Podziela również zdanie pozostałych dwóch instytucji, że Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nie powinna stać się częścią składową tego nowego organu, który nie powinien mieć kompetencji na poziomie europejskim w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa sieci informatycznych (poprawki ‧–‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ lit. dIt further agrees with both institutions that ENISA (European Network and Information Security Agency) should not form part of the new body, which should have no competence at European level in matters concerning network and information security (amendments ‧-‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧(d
Wyraźne zaangażowanie się w sprawy kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie znacznie przyczyni się do powodzenia inicjatywy "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, tak jak przyczyni się do tego rozwój transwersalnych kluczowych umiejętności takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje społeczne, obywatelskie, sportowe i artystyczne, jak również pewny rodzaj świadomości w sferze przedsiębiorczości i kultury.A clear commitment to professional training and lifelong learning will contribute much to the success of the 'New Skills for New Jobs' initiative, as will the development of transversal key skills such as digital competence, the ability to learn, social, civic, sporting and artistic competences, a sense of entrepreneurship and cultural awareness.
Należy wspierać rozwój silnego sektora bezpieczeństwa informatycznego w Europie, aby dorównał on kompetencjom bardzo dobrze finansowanego sektora w Stanach ZjednoczonychA strong information security industry should be fostered in Europe to match the competency of the very well financed industry in the US
upowszechnianie i udoskonalanie inwestycji w kapitał ludzki poprzez integracyjną politykę kształcenia i szkoleń, w tym efektywne strategie uczenia się przez całe życie; dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń w odpowiedzi na nowe wymagania w zakresie kompetencji oraz potrzeby w zakresie umiejętności informatycznychexpand and improve investment in human capital through inclusive education and training policies, including effective lifelong strategies; adapt education and training systems in response to new competence requirements, and the need for digital skills
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15204 zdań frazy kompetencje informatyczne.Znalezione w 5,238 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.