Tłumaczenia na język angielski:

  • digital competence   

Przykładowe zdania z "kompetencje informatyczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
W zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazano różne kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje informatyczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną oraz kompetencje społeczne i obywatelskieRecommendation ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning identified various key competences, in particular, mathematical competence and basic competences in science and technology, learning to learn, digital competence, a sense of initiative and entrepreneurship, cultural awareness and expression and social and civic competences
Zalecenia wymieniają następujące kompetencje kluczowe: ‧) porozumiewanie się w języku ojczystym; ‧) porozumiewanie się w językach obcych; ‧) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; ‧) kompetencje informatyczne; ‧) zdolność uczenia się; ‧) kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne; ‧) przedsiębiorczość; ‧) ekspresja kulturalnaThe proposal identifies the following key competences: ‧) communication in the mother tongue; ‧) communication in foreign languages; ‧) mathematical competence and basic competences in science and technology; ‧) digital competence; ‧) learning to learn; ‧) interpersonal, intercultural and social competences and civic competence; ‧) entrepreneurship, and ‧) cultural expression
Osiem kluczowych kompetencji, jakie ustanowiono w owych ramach, to: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne, przedsiębiorczość oraz ekspresja kulturalnaThe eight key competences are communication in the mother tongue, ability to communicate in foreign languages, mathematical competence, digital competence, learning to learn, interpersonal, intercultural and social competences, entrepreneurship and cultural expression
W kontekście polityki edukacyjnej należy pamiętać, że w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wśród kompetencji tych wymieniono m.in. kompetencje informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalnąIn the context of education policy, it is recalled that the Recommendation of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on key competences for lifelong learning includes inter alia references to digital competence and cultural awareness and expression as two key competences
Te dziedziny kompetencji to: ‧) integracja i rozwój otwartych infrastruktur; ‧) bezpieczeństwo systemów informatycznych; i ‧) zarządzanie informatyczne oferowanymi systemamiThe areas of competence are: the integration and deployment of open infrastructures; the security of information systems; and the info-management of distributed systems
w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (‧ r.) zdefiniowano wiedzę, umiejętności i postawy związane z kompetencjami informatycznymithe Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning identifies the knowledge, skills and attitudes related to digital competence
Pierwszym zadaniem jest promowanie nabywania przez wszystkich obywateli przekrojowych kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, inicjatywa, przedsiębiorczość oraz świadomość kulturalnaA first challenge is to promote the acquisition by all citizens of transversal key competences such as digital competence, learning to learn, a sense of initiative and entrepreneurship, and cultural awareness
Wyraźne zaangażowanie się w sprawy kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie znacznie przyczyni się do powodzenia inicjatywy "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, tak jak przyczyni się do tego rozwój transwersalnych kluczowych umiejętności takich jak kompetencje informatyczne, zdolność uczenia się, kompetencje społeczne, obywatelskie, sportowe i artystyczne, jak również pewny rodzaj świadomości w sferze przedsiębiorczości i kultury.A clear commitment to professional training and lifelong learning will contribute much to the success of the 'New Skills for New Jobs' initiative, as will the development of transversal key skills such as digital competence, the ability to learn, social, civic, sporting and artistic competences, a sense of entrepreneurship and cultural awareness.
Wzmacnianie kompetencji o charakterze ogólnym, takich jak kompetencje informatyczne, które stanowią pomost między światem edukacji a swiatem pracyReinforcing transversal competences, such as digital competence, bridging the worlds of education and work
Ogólnoeuropejskie społeczności zainteresowanych osób promujące kompetencje informatyczne i inne kluczowe kompetencje o charakterze ogólnym potrzebne w życiu oraz do zdobycia zatrudnieniaEuropean-wide stakeholders' communities promoting digital competence and other key transversal competences for life and employability
kompetencje informatycznedigital competence
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rada Europejska apeluje również o ustanowienie urzędu posiadającego kompetencje i zdolności w zakresie technicznego rozwoju dużych systemów informatycznych w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zarządzania takimi systemami, jak zapisano we wspólnych oświadczeniach Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji złożonych w grudniu ‧ roku i październiku ‧ rokuThe European Council also calls for the establishment of an administration, as proposed by the Commission, having the competence and capacity to develop technically and manage large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice, as referred to in the joint statements of the European Parliament, the Council and the Commission in December ‧ and October
Kompetencje informatyczneDigital competence
Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracyDigital competence requires a sound understanding and knowledge of the nature, role and opportunities of IST in everyday contexts: in personal and social life as well as at work
Analiza, wzmacnianie i upowszechnianie wyników na temat sposobów, jak kompetencje cyfrowe/informatyczne mogą wspierać grupy zagrożone ryzykiem wykluczenia oraz zwiększać poczucie ich własnej wartości, pewności siebie, niezależności i motywacji do ponownego podjęcia naukiAnalysing, reinforcing and disseminating findings on how digital competences can assist groups at risk-of-exclusion and improve their self-esteem, self-confidence, autonomy and motivation to re-connect to learning
na piśmie - (LT) Poparłem ten dokument, ponieważ w konkluzjach z konferencji prezydencji Unii Europejskiej, która odbyła się w trakcie konferencji ministerialnej w sprawie ochrony kluczowej infrastruktury informatycznej w Talinie, podkreślono, że aby w przyszłości zająć się nowymi i długoterminowymi problemami, musimy ponownie przeanalizować i przeformułować mandat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), tak by uzyskać zdolność do bardziej elastycznego reagowania, rozwijać umiejętności i kompetencje oraz by wzmocnić skuteczność operacyjną Agencji i jej ogólne oddziaływanie.in writing. - (LT) I agreed with this document, because the European Union Presidency's Conference Conclusions at the Ministerial Conference on Critical Information Infrastructure Protection held in Tallinn stress that in order to address new and long-term problems in the future, we need to rethink and reformulate the mandate of the European Network and Information Security Agency (ENISA), to attain a more flexible response capability, to develop skills and competences, and to bolster the Agency's operational efficiency and overall impact.
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu sięDigital competence involves the confident and critical use of Information Society Technology (IST) for work, leisure and communication
Kompetencje informatyczne absolwenta kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąComputer competence of the graduate of specialization Archives and records management
Propagowały działania zmierzające do tego, by wszyscy mieli możliwość zdobycia podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych potrzebnych do życia i nauki w społeczeństwie opartym na wiedzy, zwłaszcza możliwość zdobycia umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności informatycznychPromote measures to ensure that all have access to the basic skills and key competences needed to live and learn in the knowledge society, in particular literacy and ICT skills
W całej Unii Europejskiej należy stworzyć infrastrukturę informacyjną dla kompetencji informatycznych, która byłaby otwarta dla wszystkich grup i nie dyskryminowała żadnej z nichAn inclusive, non-discriminatory information structure for digital competence must be created for the EU as a whole
kompetencje informatyczneDigital competence
Nawiązując do podstawowego zastrzeżenia poczynionego w pkt ‧, Inspektor stwierdza, że na obecnym etapie należałoby faktycznie ograniczyć obszar kompetencji do wielkoskalowych systemów informatycznych używanych w zastosowaniu tytułu ‧ traktatu WEWith reference to the basic assumption made in point ‧ above, the EDPS is of the opinion that at this stage it would be recommended to indeed limit the area of competence to large-scale IT systems in application of Title ‧ of the EC Treaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15204 zdań frazy kompetencje informatyczne.Znalezione w 3,192 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.