Tłumaczenia na język angielski:

  • combine harvester   

Przykładowe zdania z "kombajn rolniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych traktorów lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy nie przekroczyli ‧ roku życia w chwili składania wniosku i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego traktora lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupuUnder these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnychspecial rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
Pomoc przewidziana na mocy tych przepisów przyznawana jest na pokrycie kosztów zakupu nie więcej niż jednego traktora lub kombajnu rolniczego na rok kalendarzowyAid provided for under these rules is to be allocated to cover the purchase costs of no more than one tractor or one combine harvester per calendar year
Wnioskodawcom, którzy część lub całość kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego ponieśli przed złożeniem wniosku do agencji interwencyjnej, nie przyznaje się pomocyaid shall not be granted to applicants who bore the total or partial purchase costs for a tractor or combine harvester before the application was submitted to the intervention Agency
Beneficjenci mają otrzymywać pomoc jedynie w odniesieniu do kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego, które zostały zatwierdzone decyzją dyrektora Krajowej Agencji Płatniczej podlegającej Ministerstwu Rolnictwa (zwanej dalej agencją) i które są ponoszone po wejściu w życie wspomnianej decyzjiBeneficiaries are to receive aid only in respect of tractor or combine harvester purchase costs which have been approved by an order of the Director of the National Paying Agency under the Ministry of Agriculture (hereinafter the Agency) and which are incurred after that order enters into force
Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych ciągników lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli ‧ roku życia i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego ciągnika lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupuUnder these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej przypadająca na jednego beneficjenta pomocy i na jeden wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu ciągnika oraz ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu kombajnu rolniczegoThe total maximum investment aid for a tractor per aid recipient and per application is LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer), and for a harvester- LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer
Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej na beneficjenta i na wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku traktora i ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku kombajnu rolniczegoThe total amount of investment aid per beneficiary and per application must not exceed LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a tractor, and LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a combine harvester
Wszelka pomoc inwestycyjna otrzymana w związku z ciągnikiem lub kombajnem rolniczym jest sumowanaAll investment aid received in respect of a tractor or combine harvester must be aggregated
Do pokrycia części kosztów zakupu nowych traktorów (zwanych dalej traktorami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnychSpecial rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
Wysokość pomocy przyznanej na pokrycie części kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kosztów kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolnikówThe maximum amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
Obejmuje to pomoc państwa otrzymaną na mocy wspomnianych powyżej przepisów oraz wszelką inną pomoc finansową otrzymaną w odniesieniu do nowego traktora lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatnościThis includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
Pomocy otrzymywanej w związku z zakupem traktora lub kombajnu rolniczego nie można łączyć z pomocą w odniesieniu do tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie kwoty pomocy określonej powyżej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrNone of the aid received in respect of a tractor or combine harvester may be cumulated with aid in respect of the same eligible expenditure, if such cumulation would result in an aid intensity exceeding that specified above, as indicated in Article ‧ of Regulation (EC) No
Obejmuje ona pomoc państwa otrzymaną na mocy wyżej wspomnianych przepisów oraz wszelkie inne wsparcie finansowe otrzymane w związku z zakupem nowego ciągnika lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatnościThis includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
Laverda: produkcja i dystrybucja kombajnów rolniczychfor Laverda: production and distribution of combine harvesters
Całkowita kwota pomocy otrzymywana w związku z zakupem ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może być wypłacana na pokrycie tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy określonej powyżej, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe total aid sought for the cost of the purchase of a tractor or a harvester may not be paid for the same eligible expenditure if cumulation of such aid would result in the maximum aid intensity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ being exceeded
Wszelka pomocy inwestycyjna w odniesieniu do traktora lub kombajnu rolniczego jest sumowanaAll investment aid received in respect of a tractor or combine harvester is to be aggregated
Wysokość pomocy przyznanej, aby pokryć część kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolnikówThe amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
Kukurydza zbierana ręcznie, przy użyciu zbieracza kukurydzy, łuszczarki do kukurydzy lub kombajnu, niezależnie od zastosowania, włączając również świeże ziarno na paszęMaize harvested by hand, corn-picker, corn-sheller or combine harvester, regardless of the use, including grain for silage
Komisja stwierdza w tym względzie, że skoro niemożliwe jest całkowite osłonięcie elementów tnących w czasie pracy kombajnu zrębowego HARVERI, nie do wyeliminowania pozostaje ryzyko związane z odrzuceniem fragmentów w razie rozerwania piły łańcuchowejIn this respect, the Commission observes that, during operation of the HARVERI forestry harvester, there remains a risk due to the ejection of fragments in case of break-up of the chain saw, since the cutting means cannot be entirely enclosed
Wykonuje się go za pomocą kombajnów do zbioru marchwi, które mogą realizować wszystkie fazy zbioru w czasie jednego przejazdu przez pole uprawneHarvesting is carried out with the aid of multi-functional machines capable of performing the entire harvesting phase in a single pass in the field
K/‧ Kombajny żniwneK/‧ Combine harvesters
Kombajny zbożoweCombine harvester-threshers
Kombajny buraczane (w pełni zmechanizowaneSugar-beet harvesters (fully mechanized
Historia organizacyjna fabryki produkującej kombajny zbożowe w Płockuorganizational history of the plock combine harvesters plant.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6097 zdań frazy kombajn rolniczy.Znalezione w 1,115 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.