Tłumaczenia na język angielski:

  • combine harvester   

Przykładowe zdania z "kombajn rolniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do pokrycia części kosztów zakupu nowych traktorów (zwanych dalej traktorami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnychSpecial rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnychspecial rural support programme funds are to be used to cover part of the purchase costs of new tractors (hereinafter tractors) and new self-propelled or towed combine harvesters used in agricultural production (hereinafter combine harvesters), except sugar-beet harvesters, exclusive of VAT
Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych traktorów lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy nie przekroczyli ‧ roku życia w chwili składania wniosku i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego traktora lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupuUnder these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
Na mocy tych przepisów rolnicy mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupu nowych ciągników lub kombajnów rolniczych, podczas gdy młodzi rolnicy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli ‧ roku życia i którzy rozpoczęli działalność nie wcześniej niż pięć lat przed zakupem przedmiotowego ciągnika lub kombajnu rolniczego (zwani dalej młodymi rolnikami) mają otrzymać pomoc pokrywającą ‧ % kosztów zakupuUnder these rules, farmers are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs of new tractors or new combine harvesters, whilst young farmers who are under ‧ years of age at the time of submitting their application and have been established for no more than five years before purchasing the tractor or combine harvester concerned (hereinafter young farmers) are to receive aid covering ‧ % of the purchase costs
Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej przypadająca na jednego beneficjenta pomocy i na jeden wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu ciągnika oraz ‧ LTL (‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku zakupu kombajnu rolniczegoThe total maximum investment aid for a tractor per aid recipient and per application is LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer), and for a harvester- LTL ‧ (LTL ‧ for a young farmer
Wnioskodawcom, którzy część lub całość kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego ponieśli przed złożeniem wniosku do agencji interwencyjnej, nie przyznaje się pomocyaid shall not be granted to applicants who bore the total or partial purchase costs for a tractor or combine harvester before the application was submitted to the intervention Agency
Całkowita kwota pomocy otrzymywana w związku z zakupem ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może być wypłacana na pokrycie tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy określonej powyżej, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe total aid sought for the cost of the purchase of a tractor or a harvester may not be paid for the same eligible expenditure if cumulation of such aid would result in the maximum aid intensity referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ being exceeded
Pomoc przewidziana na mocy tych przepisów przyznawana jest na pokrycie kosztów zakupu nie więcej niż jednego traktora lub kombajnu rolniczego na rok kalendarzowyAid provided for under these rules is to be allocated to cover the purchase costs of no more than one tractor or one combine harvester per calendar year
Całkowita kwota pomocy inwestycyjnej na beneficjenta i na wniosek nie może przekroczyć ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku traktora i ‧ LTL (lub ‧ LTL w przypadku młodych rolników) w przypadku kombajnu rolniczegoThe total amount of investment aid per beneficiary and per application must not exceed LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a tractor, and LTL ‧ (or LTL ‧ for young farmers) in the case of a combine harvester
Obejmuje ona pomoc państwa otrzymaną na mocy wyżej wspomnianych przepisów oraz wszelkie inne wsparcie finansowe otrzymane w związku z zakupem nowego ciągnika lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatnościThis includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
Beneficjenci mają otrzymywać pomoc jedynie w odniesieniu do kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego, które zostały zatwierdzone decyzją dyrektora Krajowej Agencji Płatniczej podlegającej Ministerstwu Rolnictwa (zwanej dalej agencją) i które są ponoszone po wejściu w życie wspomnianej decyzjiBeneficiaries are to receive aid only in respect of tractor or combine harvester purchase costs which have been approved by an order of the Director of the National Paying Agency under the Ministry of Agriculture (hereinafter the Agency) and which are incurred after that order enters into force
Pomocy otrzymywanej w związku z zakupem traktora lub kombajnu rolniczego nie można łączyć z pomocą w odniesieniu do tych samych kwalifikujących się wydatków, jeżeli tego rodzaju kumulacja spowodowałaby przekroczenie kwoty pomocy określonej powyżej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrNone of the aid received in respect of a tractor or combine harvester may be cumulated with aid in respect of the same eligible expenditure, if such cumulation would result in an aid intensity exceeding that specified above, as indicated in Article ‧ of Regulation (EC) No
Laverda: produkcja i dystrybucja kombajnów rolniczychfor Laverda: production and distribution of combine harvesters
Wysokość pomocy przyznanej na pokrycie części kosztów zakupu ciągnika lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kosztów kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolnikówThe maximum amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
Obejmuje to pomoc państwa otrzymaną na mocy wspomnianych powyżej przepisów oraz wszelką inną pomoc finansową otrzymaną w odniesieniu do nowego traktora lub kombajnu rolniczego wskazanego we wniosku o dokonanie płatnościThis includes the State aid received under the above-mentioned rules and any other financial assistance received in respect of a new tractor or combine harvester indicated in the applicant's payment request
Wysokość pomocy przyznanej, aby pokryć część kosztów zakupu traktora lub kombajnu rolniczego nie może przekroczyć ‧ % kwalifikujących się inwestycji (lub ‧ % w przypadku młodych rolnikówThe amount of aid granted to cover part of the purchase costs of a tractor or combine harvester may not exceed ‧ % of the eligible investments (or ‧ % for young farmers
Wszelka pomocy inwestycyjna w odniesieniu do traktora lub kombajnu rolniczego jest sumowanaAll investment aid received in respect of a tractor or combine harvester is to be aggregated
Wszelka pomoc inwestycyjna otrzymana w związku z ciągnikiem lub kombajnem rolniczym jest sumowanaAll investment aid received in respect of a tractor or combine harvester must be aggregated
Chociaż norma ta została wprowadzona po tym, jak opracowano pierwotny model kombajnu zrębowego HARVERI i wprowadzono go na rynek, jakkolwiek stosowanie tej normy pozostaje dobrowolne i nie obejmuje ona specyfikacji maszyn sterowanych zdalnie, Komisja uznaje zawarte w niej wskazówki za elementy dostarczające informacji o obecnym stanie techniki, które, producent kombajnów zrębowych powinien wziąć pod uwagę, i że rozwiązania alternatywne zapewniające spełnienie zasadniczych wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w załączniku I powinny zapewniać ochronę na poziomie przynajmniej równoważnym z wymaganym przez właściwe zharmonizowane normyWhile this standard was adopted after the HARVERI forestry harvester was first designed and placed on the market, while its application remains voluntary and while it does not include specifications for remote controlled machines, the Commission considers that it gives an indication of the state of the art to be taken into account by manufacturers of forestry harvesters and that alternative solutions for complying with the essential health and safety requirements of Annex I should provide a level of protection at least equivalent to that set by the relevant harmonised standard
Kombajn zrębowy marki HARVERI, którego dotyczy podjęty przez władze fińskie środek, jest małym kombajnem zrębowym stosowanym do celów przerzedzania lasówThe HARVERI forestry harvester concerned by the measure taken by the Finnish authorities is a small harvester for forestry thinning work
Opona do maszyn rolniczych oznacza oponę zaprojektowaną głównie dla maszyn rolniczych i osprzętu rolniczego (pojazdów w kategorii S) lub przyczep rolniczych (pojazdów w kategorii R); można je również stosować w przednich kołach sterujących i napędzanych kołach ciągników rolniczych i leśnych (pojazdów w kategorii T), ale nie są odpowiednie do pracy w warunkach wysokiego momentu obrotowegoImplement tyre means a tyre designed primarily for agricultural machines or implements (vehicles in category S) or for agricultural trailers (vehicles in category R); however it may also equip either front steering wheels and drive wheels of agricultural and forestry tractors (vehicles in category T), but it is not suitable for sustained high torque services
do celów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, rolnik rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nie prowadziła jakiejkolwiek działalności rolniczej we własnym imieniu i na własne ryzyko, lub która nie sprawowała kontroli nad osobą prawną prowadzącą działalność rolniczą w okresie pięciu lat poprzedzających rozpoczęcie nowej działalności rolniczejfor the purposes of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, farmers who commence their agricultural activity means a natural or legal person that did not have any agricultural activity in his own name and at his own risk or did not have the control of a legal person exercising an agricultural activity in the ‧ years preceding the start of the new agricultural activity
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Dopuszczalność- Non bis in idem- Powaga rzeczy osądzonej- Artykuły ‧ WE i ‧ WE- Artykuł ‧ regulaminu postępowania- Język postępowania- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego- Niezgodność przepisów krajowych z zasadami dotyczącymi okresów, warunków i techniki rolniczego wykorzystania nawozów- Minimalna pojemność dla składowania gnojówki- Zakaz rolniczego wykorzystania na gruntach o dużym nachyleniu- Techniki pozwalające na zapewnienie jednolitego i skutecznego rolniczego wykorzystania nawozówCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ June ‧- European Commission v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of a Member State to fulfil obligations- Admissibility- Non bis in idem- Res judicata- Articles ‧ EC and ‧ EC- Article ‧ of the Rules of Procedure- Language of the case- Directive ‧/‧/EEC- Protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources- Non-compliance of national measures with the rules relating to the periods, conditions and techniques of land application of fertiliser- Minimum storage capacity for liquid manure- Prohibition on land application on steeply sloping ground- Techniques ensuring a uniform and effective land application of fertiliser
Kukurydza zbierana ręcznie, zbieraczem ziarna, łuszczarką do ziarna lub kombajnem zbożowym, bez względu na wykorzystanie, włączając ziarna na kiszonkęMaize harvested by hand, corn-picker, corn-sheller or combine harvester, regardless of the use, including grain for silage
K/‧ Kombajny żniwneK/‧ Combine harvesters
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5693 zdań frazy kombajn rolniczy.Znalezione w 3,626 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.