wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • ally   
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • fellow         
  (noun, adjv   )
 • mate     
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Ała-kolLake Alakol
kolega z klasyclassmate
kolegofriend; fella
mój szanowny kolega (między adwokatami)my learned friend
mój szanowny kolega (w parlamencie)my honourable friend
Sasyk-kolLake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
Możesz przestać się o to martwić, kolegoDon' t have to worry about that anymore, buddy
Niemniej jednak moim koleżankom i kolegom socjalistom i mnie udało się zmienić to podejście, za podstawę przyjąć minimalną harmonizację.However my socialist colleagues and I succeeded in getting this approach altered and in making minimum harmonisation the norm.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Przykro mi, że mam odmienne zdanie, lecz jako doświadczona księgowa nie podzielam optymizmu moich kolegów co do opinii audytorów.on behalf of the EFD Group. - Mr President, I am sorry to dissent, but as an experienced accountant, I do not share my colleagues' optimism about the opinion of the auditors.
W związku z wyborami zaplanowanymi na 7 marca, iracka komisja wyborcza uniemożliwiła w zeszłym tygodniu - jak wspomniał mój kolega - wystartowanie w wyborach ponad pięciuset kandydatom, głównie politykom sunnickim.With elections due on 7 March, the Iraqi Election Commission last week, as my colleague mentioned, barred almost 500 candidates, mainly Sunni politicians, from standing.
Zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy uważamy, że trzeba wykorzystać sukces polityki regionalnej Unii Europejskiej.My colleagues and I believe that we must capitalise on the successes of the European Union's regional policy.
Nie byli przyjaciółmi.To byli wymyśleni koledzy. Słuchaj, mamy mnóstwo miejscaThey want us to present our paper on the properties of supersolids...... at the Topical Conference on Bose- Einstein Condensates
(ES) Panie przewodniczący! Faktem jest, że, jak stwierdziło to już wielu moich kolegów posłów, z niecierpliwością oczekiwaliśmy komunikatu Komisji.(ES) Mr President, the truth is that, as many of my fellow Members have already said, we were eagerly awaiting the Commission's communication.
Co jest kolego, nie ma naboi?Hey, buddy, looks like it won' t work.Out of ammunition, man
sprawozdawczyni. - (SV) Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować moim kolegom i koleżankom z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, a zwłaszcza sprawozdawcy pomocniczemu za doskonały i konstruktywny wkład w to sprawozdanie.rapporteur. - (SV) Mr President, I would like to thank my colleagues in the Committee on Women's Rights and Gender Equality and especially the shadow rapporteur for excellent and constructive contributions to the report.
komisarz. - Panie przewodniczący! Na ten temat na spotkaniu Kolegium w dniu 28 maja prowadziłem szczegółową debatę z moimi kolegami odnośnie do dopuszczenia stosowania substancji bakteriobójczych jako środka odkażającego celem oczyszczania powierzchni tusz drobiowych.Member of the Commission. - Mr President, on this issue I had exhaustive discussions with my colleagues on the authorisation of the use of AMT substances as a decontamination measure to clean the surface of poultry carcases, during the college meeting of 28 May.
Chcę także państwu powiedzieć, że zwróciłem należytą uwagę na prośbę państwa kolegów z Parlamentu Panafrykańskiego o pomoc finansową dla tej instytucji związaną z jej autonomią.I also wish to tell you that I took due note of the request by your colleagues in the Pan-African Parliament for financial support for this institution with respect for its autonomy.
Po prostu przez pomyłkę usiadłam na miejscu innego posła, który miał włożoną kartę i zagłosowałam z jego karty, co jest niezgodne z regulaminem. Czy mogę więc zgłosić do protokołu, że głosuję za wnioskiem, a głos mojego kolegi posła jest nieważny.I simply sat by mistake in the seat of another Member who has an inserted card and I voted from his card, which is against our rules of procedure, so please could it go on record that I am in favour of the motion and that the vote of my fellow Member is invalid.
Przede wszystkim, jak wszyscy moi koledzy powiedzieli, jestem zadowolona, że osiągnęliśmy większą czytelność.First of all, as all my colleagues have said, I am pleased we have achieved greater readability.
W oparciu o zalecenie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu w sprawozdaniu mojego polskiego kolegi, Ryszarda Czarneckiego, głosowałem za udzieleniem sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu na rok finansowy 2008.On the basis of the recommendation made to us in the report by my Polish fellow Member, Mr Czarnecki, I voted in favour of granting the Court of Justice's Registrar discharge in respect of the implementation of its budget for the financial year 2008.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! W okresie ostatnich kilku miesięcy nasza Unia zaliczyła więcej szczytów, niż nasz były kolega Reinhold Messner, a nasz Parlament przyjął wiele sprawozdań w sprawie naprawy gospodarki, ale wszystkim, czego te szczyty i sprawozdania dokonały, było dostarczenie państwom członkowskim kilku worków z piaskiem do zatrzymania powodzi recesji.on behalf of the ALDE Group. - Mr President, over recent months, our Union has had more summits than our former colleague Reinhold Messner, and our Parliament has had a string of reports on improving the economy, but what those summits and those reports have done is provide Member States with stepping stones across the river of recession.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom za ich konstruktywną współpracę.My heartfelt thanks go to all my fellow Members for their constructive cooperation.
Może zostawi pan tu kolegę?Why not Ieave your friend here?
Koledzy! Niektórzy z was indywidualnie lub w ramach grup pragną przyłączyć się do tego rodzaju się opinii, ale my nie należymy do tych osób.Colleagues, some of you may want to associate yourselves and your groups with those kinds of sentiments, but we do not.
(EL) Panie przewodniczący! Moje pytanie dotyczy zasady, która kryje się za pytaniem mojego kolegi, jak też powodów, dla których postawił to pytanie.(EL) Mr President, my question is about the principle behind and reason for my fellow member's question.
Głosowałem dziś za przyjęciem sprawozdania autorstwa mojego kolegi, posła Adamou.Today I voted in favour of the report by my fellow Member Mr Adamou.
Wielu moich kolegów już szczegółowo odniosło się do wymaganych działań.Many of my colleagues have already dealt in detail with the action that is required.
Chcę poprosić moich kolegów, by ci, którzy zamierzają poważnie zająć się sprawą i wziąć udział w szczegółowym śledztwie podnieśli rękę.I would ask that my fellow Members kindly indicate with a show of hands who among you is willing to take this case seriously and take part in a detailed investigation.
Nie mówię tego wyłącznie z uprzejmości, ale dlatego, że decyzja została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu plenarnym w tym tygodniu w dużej mierze dzięki poparciu ze strony moich kolegów posłów oraz dzięki wsparciu Komisji, która dostarczyła tekst uzupełniający.I say that not just as the usual courtesy, but because the decision has come to plenary this week as a first-reading agreement thanks to much support from my parliamentary colleagues and the help of the Commission in supplying additional text.
Obawiam się, że mam pracę, kolegoAfraid I gotta work, buddy
Chciałbym podziękować pani poseł Budreikaitza ogromną pracę włożoną w przygotowanie sprawozdania oraz za uwzględnienie poprawek zgłoszonych przeze mnie i moich kolegów z Komisji Rozwoju.I would like to thank Ms Budreikaitfor the extensive work that she has done in compiling the draft report and accommodating the amendments made by me and my colleagues on the Committee on Development.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7343 zdań frazy kolega.Znalezione w 3,294 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.