wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • ally   
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • fellow         
  (noun, adjv   )
 • mate     
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Ała-kolLake Alakol
kolega z klasyclassmate
kolegofriend; fella
mój szanowny kolega (między adwokatami)my learned friend
mój szanowny kolega (w parlamencie)my honourable friend
Sasyk-kolLake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
Następnie w chwili, gdy Portugalia przechodzi kryzys polityczny, chciałbym powiedzieć koleżankom i kolegom posłom, że portugalska Partia Socjaldemokratyczna (PSD), która należy do grupy PPE, jest gotowa do objęcia rządów w wyniku wyborów.Next, I should like to say to all my fellow Members, at a time when Portugal is experiencing a political crisis, that the Portuguese Social Democratic Party (PSD), which is part of the PPE Group, is ready to govern following elections.
Więc... zna pani jakichś kolegów Martina?So... did you know any of Martin' s colleagues, Mrs Pike?
Myślę tu oczywiście o sprawozdawcach i ich kolegach, ale również o prezydencji czeskiej, przy czym chciałabym tu powiedzieć oficjalnie, że pani ambasador Reinišová znakomicie współpracowała z Parlamentem i Komisją, żeby umożliwić realizację tego projektu.I am thinking, of course, of the rapporteurs and their colleagues, but I am thinking also of the Czech Presidency, and I would like to say here, officially, that the ambassador, Mrs Reinišová, has been fantastic in the way she has cooperated with Parliament and the Commission to make this project possible.
Chciałbym ponownie podziękować Radzie, Komisji i moim kolegom posłom za ich współpracę.I would like to thank the Council, the Commission and my fellow Members again for their cooperation.
Podobnie jak moi koledzy posłowie, miałem nadzieję, że dziś usłyszymy w końcu, że owszem - doszliśmy do tego etapu.Like my fellow Members, I had hoped to finally hear today that yes, we have reached that point.
Chciałabym podziękować moim kolegom posłom za ich wysiłki, ponieważ nie ośmielamy się już mówić o Saharze dobrze wiedząc, jak delikatny jest to temat.I would like to thank my fellow Members for their efforts, because we dare not speak any more about Sahara, knowing as we do what a sensitive subject it is.
Teraz wiesz co przeżył, mój kolega, goniony przezNow you know what my partner went through
Proszę bardzo, zjawili się koledzyThere' s quite a few of you!
Wreszcie pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za doskonałą współpracę nad tą ważną inicjatywą.Finally, I would like to thank all my fellow Members for their excellent cooperation on this important initiative.
Tak, kolegę twojego ojcaOf course, yeah, your father' s friend
Przed wygaśnięciem mojego mandatu chciałabym podziękować wszystkim kolegom posłom z Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskim Demokratom, Grupie Przymierza Liberałów i Demokratów na rzecz Europy i Grupie Zielonych/Wolnemu Przymierzu Europejskiemu, którzy wspierali mnie podczas przygotowywania mojego sprawozdania.Before the end of my mandate I would like to thank all my fellow Members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe and the Group of the Greens/European Free Alliance who have supported me with my report.
Panie Urzędujący Przewodniczący Rady! Proszę nakłonić kolegów do przyjęcia perspektywy długoterminowej.President-in-Office of the Council, please tell your colleagues to take a long-term view.
Tu jesteś, kolegoYou' re the fellow
(CS) Kolega poseł Salafranca Sánchez-Neyra wspomniał na początku, że Europa i Ameryka Łacińska wyznają podobne wartości.(CS) My fellow Member, Mr Salafranca Sánchez-Neyra, mentioned at the outset here that Europe and Latin America share very similar values.
Kiedy zwróciłem na to uwagę podczas pierwszego posiedzenia pojednawczego i zauważyłem, że państwa członkowskie nie powinny być zmuszane do stosowania krępującego ich rozwiązania, kolega poseł zapytał wówczas, czy powinienem był zostać zaproszony na posiedzenie.When I pointed this out at the first conciliation meeting and remarked that Member States should not be forced into a strait jacket, a fellow MEP actually queried whether I should have been invited to the meeting.
Dlatego pragnę zachęcić naszych kolegów, by nadali dalszy bieg wnioskowi dotyczącemu przyznania Tajwanowi już i tak od dawno spóźnionego statusu państwa bezwizowego.I would therefore like to urge our colleagues to go ahead with the proposal to grant Taiwan its long overdue visa waiver status.
Jak na koledzeI meant as a mate
Czy pan komisarz De Gucht zamierza informować swoich kolegów o przedmiocie umowy na jakimkolwiek etapie?Is Commissioner De Gucht going to inform his colleagues about the substance of the agreement at any stage?
sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować pani komisarz i moim kolegom za bardzo interesujące i przenikliwe komentarze dotyczące tego sprawozdania.rapporteur. - Mr President, I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their very interesting and insightful comments on this report.
Ponieważ jest to moje ostatnie wystąpienie w Parlamencie chciałabym podziękować wszystkim państwu, całemu prezydium Parlamentu, Komisji, prezydencji czeskiej i wszystkim kolegom za te 10 lat niezwykle satysfakcjonujące dla mnie jako posłanki do Parlamentu Europejskiego.May I thank you, as this is my last contribution in Parliament, and all the Presidency of Parliament, the Commission, the Czech Presidency and all colleagues for what has been an extremely rewarding 10 years for me as a Member of the European Parliament.
sprawozdawczyni. - Panie przewodniczący! Na początku chciałabym podziękować wszystkim moim kolegom z Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Prawnej za wspaniałą współpracę przy sprawozdaniu na temat Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego (ITTA) z 2006 r.rapporteur. - Mr President, let me start by thanking all of my colleagues in the Committee on International Trade and in the Committee on Legal Affairs for their excellent cooperation on my report on the International Tropical Timber Agreement (ITTA) 2006.
Hej, kolego, on został postrzelony w nogęLet’ s hope so
Nie rozumiem kolegów, którzy obawiają się, że obecne uproszczenia będą oznaczały brak monitorowania zachodzących procesów, skoro ogromna wartość polityki spójności polega właśnie na tym, że dysponuje ona bardzo dokładnym mechanizmem nadzoru.I do not understand colleagues who worry that the current simplifications will mean that the processes will not be monitored, since the great value of the cohesion policy is precisely that it has a very accurate supervisory mechanism.
Dotrzemy do tego punktu i będziemy mieć większe szanse powodzenia, nie działając pod wyraźne dyktando kolegów posłów w kwestii umieszczenia w czasie naszego procesu ratyfikacji, tzn. chodzi o brzmienie punktu 20 "przed wyborami europejskimi”, przeciwko któremu dziś zagłosowałam.We will get to that point quicker, with an increased chance of success, without any perceived diktats from colleagues on the timing of our ratification process, viz. 'before the European election', as in paragraph 20, against which I voted today.
Zajęliśmy się tą sprawą razem z kolegami z Komisji Transportu i jestem im bardzo wdzięczna za to, że również tak poważnie do tego podeszli.My colleagues in the Committee on Transport looked into this issue with me and I am very grateful that they too took it very seriously.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7343 zdań frazy kolega.Znalezione w 2,249 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.