wymowa: IPA: kɔˈlɛɡa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • buddy     
  (Noun  ) (noun   )
   
  partner for a particular activity
   
  informal address to a stranger
 • colleague       
  (Noun  ) (noun   )
   
  fellow member of a profession
   
  towarzysz pracy, nauki lub zabawy
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • friend             
  (noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • ally   
  (verb, noun   )
   
  An associate who provides assistance.
   
  Towarzysz, który oferuje pomoc.
 • associate               
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )
   
  companion; comrade
 • coworker     
   
  A fellow member of a profession, staff, academic faculty or other organization; an associate.
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • boyfriend       
  (noun   )
 • brother             
  (noun   )
 • chum     
  (verb, noun, adjv   )
 • classmate   
  (noun   )
 • companion         
  (noun   )
 • compeer   
  (noun   )
 • comrade     
  (noun   )
 • confrere   
 • feller   
  (noun   )
 • fellow         
  (noun, adjv   )
 • mate     
  (verb, noun   )
 • pal   
  (noun   )
 • playmate   
  (noun   )
 • teammate   
  (noun   )
 • workmate     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
colleague

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

Ała-kolLake Alakol
kolega z klasyclassmate
kolegofriend; fella
mój szanowny kolega (między adwokatami)my learned friend
mój szanowny kolega (w parlamencie)my honourable friend
Sasyk-kolLake Sasykkol

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kolega", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tradycyjny budynek o charakterze regionalnym zbudowany i urządzony przez miejscowych studentów wrazz kolegami z Polski i ze Szwecji to również przykład udanego projektu współpracy prowadzonego przez tę szkołę.Innym ciekawym wydarzeniem była wizyta w kurorcie Druskienniki , znanym z zabiegów leczniczych oraz pięknego środowiska naturalnego .A traditional regional house , constructed and decorated by local students along with fellow Polish and Swedish students , also illustrates a successful cooperation project run by the school.Another highlight was a visit to the Druskininkai resort , which is famous for health treatment and the beauty of its natural environment .
Z tego względu chciałbym zwrócić się do kolegów posłów, w szczególności pochodzących z regionów uznawanych za turystyczne, o wsparcie tego dążenia do trwałości.I would therefore ask my fellow Members, particularly those who come from regions associated with tourism, to support the quest for sustainability.
Równocześnie chciałbym zwrócić uwagę koleżanek i kolegów posłów na pewne ważne poprawki, które nie pojawiły się w poprzedniej wersji sprawozdania.At the same time I would like to draw colleagues' attention to some important amendments which did not feature in the previous version of the report.
Nocowanie u kolegi... wiesz jak jestYou know when I sleep over and Bill' s back, honey
Koleżanki i koledzy, pozwólcie na koniec, że złożę wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów w nowym 2010 roku.Ladies and gentlemen, please allow me, finally, to express my most sincere wishes for prosperity and success in the new year 2010.
Co smutne, odmowa ze strony reżimu wpuszczenia na terytorium Kuby naszego socjalistycznego kolegi z uwagi na to, że chciał on skontaktować się z opozycją, nie jest oznaką rzeczywistej zmiany.Sadly, the refusal of the regime to allow our socialist colleague to enter Cuba because he wanted to contact the opposition is not a sign of real change.
Ława prędzej uwierzy nam, kolegoJury' il rather believe us, pal
Wkrótce - w ciągu dwóch tygodni - w ramach trójki udaję się do tego regionu z pozostałymi kolegami i z pewnością zabiorę ze sobą dużo z tego, co tu usłyszałam.In the framework of the troika, I am going, together with other colleagues, to this region very soon - I think in two weeks' time - and I will certainly take a lot of what has been said here with me.
Jednym z przykładów jest ostatecznie osiągnięty postęp w dziedzinie statusu parlamentarzystów i asystentów parlamentarnych - po wielu latach starań - i w tym punkcie pragnę również ja z kolei z zadowoleniem przyjąć starania mojego kolegi, pana posła Casaki.One example raised is the example of the improvement which we have finally made in the area of the status of parliamentarians and parliamentary assistants, after many years of endeavour, and at this point I too should like to take my turn in welcoming the efforts made by my colleague Mr Casaca.
W tym kontekście w ponad połowie wszystkich krajów europejskich konieczność zastępstw za nieobecnych kolegów lub nadzorowania nauczycieli , którzy dopiero rozpoczynają pracę w zawodzie , uznaje się dziś za rzecz oczywistą .Thus the need to replace absent colleagues or supervise teachers new to the profession is now taken for granted in over half of all European countries .
Naszym celem nie jest jego zatarcie, lecz - jak wspomniała już tutaj dwójka sprawozdawców oraz koledzy i koleżanki z sali - Parlament musi mieć możliwość wypowiedzenia się na temat planowania i strategii, by umożliwić skuteczne wdrażanie oraz ukierunkowanie funduszy tam, gdzie są najbardziej potrzebne.Our aim is not to mix these but, as it has been stated here by both the rapporteurs and my fellow Members, Parliament must have the opportunity to have a say in planning and in strategy to make execution really function effectively and to direct the funds to where they are most needed.
Jeżeli chodzi o dzisiejszą dyskusję, pragnę wskazać, że moi koledzy zapomnieli wspomnieć o fakcie przyjęcia przez nas dwa tygodnie temu pakietu naprawczego.I would like to add to today's discussion by pointing out that fellow Members forgot to mention that we approved a recovery package two weeks ago.
Podpierając się przykładem, chciałabym powiedzieć moim kolegom, pani poseł Lynne, pani poseł Sinnott i panu posłowi Burke'owi, że europejski fundusz dostosowania do globalizacji może wiele zdziałać, lecz z pewnością nie może rozwiązać wszystkich regionalnych problemów.To my fellow Members Mrs Lynne, Mrs Sinnott and Mr Burke I will say, by way of example, that the EGF can achieve a lot, but it certainly cannot solve all regional problems.
Panie przewodniczący, na koniec składam gratulacje moim kolegom panom posłom Deprezowi i Zwiefce oraz dziękuję Komisji i Radzie za wolę współdziałania z nami w tej sprawie.Finally, Mr President, I would like to congratulate my fellow Members, Mr Deprez and Mr Zwiefka, and to thank the Commission and the Council for their willingness to work together with us on this issue.
Młoda osoba właśnie rozpoczynająca pracę może być bardziej narażona na ryzyko niż jej starsi koledzy .As a young person starting work , you may be more at risk than your older colleagues .
Panie i panowie! Chciałbym podziękować moim kolegom i powiedzieć od razu, całkiem uczciwie, że zostaliśmy zobowiązani do pracy nad sprawozdaniem, którego początek był zły, które wysyłało mieszane sygnały i zawierało chwiejne propozycje.on behalf of the PSE Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I should like to thank my colleagues and say immediately that we were, quite frankly, obliged to work on a report that got off to a bad start, sent out mixed messages and contained shaky proposals.
Patrzcie proszę, nasz kolega posterunkowyOh, look, a fellow officer of the law
Miły karpiku, życzę ci abyś był zdrowy i szybko znalazł kolegówDear carp...I hope you will stay healthy and make a lot of friends soon
Myron Bolitar, dedektyw wykreowany przez Harlana Cobena, Na tle swoich poprzedników i "Kolegów z branży"Myron Bolitar, Fictional Dedective by Harlan Coben as Compared to his predecessors and "Colleagues" by profession.
Jak wielu moich kolegów posłów uważam, że Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą zacząć od początku, popracować nad nazwą pochodzenia "wino różowe” i zapewnić, by nazwa "różowe” była zarezerwowana wyłącznie dla win produkowanych z wykorzystaniem metod tradycyjnych, czy to w Unii Europejskiej, czy też w krajach trzecich.Like many of my fellow Members, I think that the European Commission and the Member States must go back to the drawing board, work on the 'rosé wine' designation, and ensure that the name 'rosé' is exclusively reserved for wines produced using traditional methods, whether in the European Union or in third countries.
Niektórzy koledzy mogą kwestionować prawo do zachowania zdrowia i dobrych warunków pracy, jestem jednak pewna, że nie będą występować przeciw prawu do życia.Some of our colleagues may contest the fundamental right to good health and safety at work, but I am sure none of them would question the right to life.
Pani Przewodnicząca! Czy mój kolega raczy się ze mną zgodzić w odniesieniu do ONZ, że gdyby w Radzie Bezpieczeństwa ONZ UE przypadło wyłącznie jedno miejsce - o czym się obecnie gorąco dyskutuje - to oznaczałoby to istotne przeniesienie suwerenności ze strony Wielkiej Brytanii, a w istocie również Francji, na rzecz Unii Europejskiej?Madam President, would my colleague agree with me that, with regard to the UN, if there was a single seat for the European Union on the UN Security Council - which is much mooted at the moment - that would constitute a significant transfer of sovereignty from the UK, and indeed France, to the European Union?
Zgodnie z programem, który przedstawiłem państwa kolegom i koleżankom z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, planujemy osiągnięcie konsensu w sprawie obydwu aktów prawodawczych do czerwca bieżącego roku.In accordance with the programme which I presented to your colleagues in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, we are planning to reach a consensus on both items by June of this year.
Dla wielu osób znaczą one początek europejskiego ducha, ich pierwszy kontakt z kolegami i rówieśnikami, co naprawdę pomaga wzmocnić Unię, tym bardziej, gdy uwzględnimy nowe obowiązki związane ze sportem, które Unia otrzymała na mocy Traktatu z Lizbony.For many people, they mark the beginning of a European spirit, the first time they came into contact with colleagues and people their own age, really helping to strengthen the Union, and even more so given the new responsibilities for sport that the Union has assumed following the Treaty of Lisbon.
Wreszcie apel Komisji Rozwoju skierowany przeciwko więzieniu nieletnich został zaakceptowany i jestem pewny, że wszyscy moi koledzy i koleżanki posłowie go przyjmą.Lastly, the appeal by the Committee on Development against the detention of minors has been accepted, and I am sure that all my fellow Members will accept it.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7438 zdań frazy kolega.Znalezione w 1,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.