Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
W uszach
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
złote w uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha
 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria
 
Ozdoba uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczykear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
identyfikator elektroniczny w postaci kapsułki ceramicznej lub elektronicznego kolczyka, zgodny z warunkami technicznymi wymienionymi w pkt ‧; luban electronic identifier in the form of a ruminal bolus or an electronic eartag, in accordance with the technical characteristics listed in point ‧; or
Przez lata nie nosiłam kolczyków, więc dziurki zarosłyI haven' t worn earrings in ages, so the holes closed up
Nic, potrzebny mi kolczykNothing.I just need my hairclip
Ubrałby tylko kolczyki...... nałożył trochę różu na policzki...... i wszystkie białasy by się za nim uganiałyThrow a couple of earrings on his ear...... bits of rouge on the cheeks...... he' il have the white boys chasing after him
Cała ta sprawa z kolczykami?The thing with the earrings
Jakie kolczyki?What earrings?
Kolczyk w pępku, tatuaż?Belly button rings, tattoos?
kolczyk ma być wykonany z nierozkładającego się materiału, niemożliwy do sfałszowania i łatwy do odczytania; nie może on służyć do wielokrotnego użytku, a umieszczone na nim kody muszą być nieusuwalnethe eartag must be of non-degradable material, tamper-proof and easy to read; it must be non-reusable and must bear only non-removable codes
Państwa Członkowskie mogą zezwolić gospodarstwom na przedłużenie do sześciu miesięcy ustanowionego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ maksymalnego okresu stosowania kolczyków u cieląt krów mleczych nieprzeznaczonych do produkcji mleka, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki określone w art. ‧–‧ niniejszej decyzjiMember States may authorise holdings to extend to six months the maximum period laid down in the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for applying eartags to calves of suckler cows that are not used for milk production, provided that the conditions set out in Articles ‧ to ‧ of this Decision are met
W 25 % wystąpiły poważne problemy: brak kolczyków w uszach niektórych zwierząt, obecność w gospodarstwach zwierząt, których nie można zidentyfikować - hodowcy nie potrafili podać informacji o ich pochodzeniu. Stwierdzono braki w dokumentacji, problemy związane z konfliktem interesów.25% of these with serious problems, with missing ear tags identified, cattle on farms which could not be identified - they had no idea where they came from.
informacje o wszelkich wymianach kolczyków lub urządzeń elektronicznychinformation on any replacement of tags or electronic devices
Substancje barwiące zawarte w weterynaryjnych produktach leczniczych spełniają wymagania dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, z wyjątkiem określonych weterynaryjnych produktów leczniczych do stosowania miejscowego, takich jak obroże owadobójcze i kolczyki, w których uzasadnione jest zastosowanie innych substancji barwiącychColouring matters for inclusion in veterinary medicinal products shall satisfy the requirements of Directive ‧/‧/EEC, except for certain veterinary medicinal products for topical use, such as insecticidal collars and ear tags, where the use of other colouring matters is justified
Facet z biura mówi, że znalazł kolczyk, który zgubiłaśBloke from the office says he found the earring you lost
Producenci wprowadzili w życie system pełnej identyfikowalności, co pozwala na zidentyfikowanie całego cyklu produkcji, od surowca do produktu końcowego (system od terenu montado do stołu), oraz na powiązanie numeru znajdującego się na oznaczeniu kontrolnym umieszczanym na całych kawałkach lub na opakowaniach szynki w plasterkach z numerem na kolczyku identyfikacyjnym zwierzęciaA comprehensive traceability system implemented by the producers themselves makes it possible to monitor the entire production circuit from the raw material to the final product (from the montado to the table) and, on the basis of the number on the certification mark on whole hams or on the packages of sliced meat, identify the ear-tag number of the animals
Są tam kolczyki z prawdziwymi diamentamiWe have earrings, real diamonds
Wpadłaś na to, jak wrzuciłaś kolczyk do umywalki?The idea came when you were dropping your earring in the sink, is it right?
System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, piętno, kolczyk, karta opisu zwierzęciaSystem of identification (tag, tattoo, brand, earmark, sketch card
Na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ pierwszym sposobem identyfikacji tych zwierząt są kolczykiPursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, the first means of identification of those animals is eartags
zwierzęta znakowane są przy pomocy kolczyka, zatwierdzonego przez właściwe władze, umieszczonego w jednym uchuthe animals are identified by an eartag approved by the competent authority, applied to one ear
Kolczyki IRZ towarzyszą zwierzętom aż do procesu uboju, w którym otrzymują one osobny numer identyfikacyjny na nogach podczas badań weterynaryjnychThe ENAR ear tag accompanies the pigs until the slaughter process, where during the veterinary examination they receive an additional leg number
Malarz, Mikołaj, przyniósł w zastaw złote kolczykiThis painter wanted to pawn some gold earrings
Sami producenci wprowadzili w życie system pełnej identyfikowalności, co pozwala na zidentyfikowanie całego cyklu produkcji, od surowca do produktu końcowego (system od terenu montado do stołu), oraz na powiązanie numeru znajdującego się na oznaczeniu kontrolnym umieszczanym na całych kawałkach lub na opakowaniach szynki w plasterkach z numerem na kolczyku identyfikacyjnym zwierzęciaA comprehensive traceability system implemented by the producers themselves makes it possible to monitor the entire production circuit from the raw material to the final product (from the montado to the table) and, on the basis of the number on the certification mark on whole hams or on the packages of sliced meat, identify the ear-tag number of the animals
Ten kolczykThis earring
długość kolczyka wynosi co najmniej ‧ mm dla każdej częścithe length of the eartag shall be at least ‧ mm for each part
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 293 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.