Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczykear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na zakładanie kolczyków w odniesieniu do niektórych sztuk bydła należących do stada hiszpańskiego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ October ‧ concerning an extension of the maximum period laid down for the application of eartags to certain bovine animals belonging to the Spanish herd (OJ L ‧, ‧.‧, p
Kolczyki nie mogą się nadawać do ponownego użytku, a ich noszenie nie może być uciążliwe dla zwierzątIt shall be such as to remain on the animal without interfering with its well-being
Po ‧ kolczyków w uszach, jeden na prawym sutku.‧ w lewym nozdrzu, jeden na łuku brwiowym, i po jednym na brzuchu, wardze i łechtaczce i ćwiek na językuFive in each ear, one through the nipple of my left breast, two in my right nostril, one in my left eyebrow, one in my belly, one in my lip, one in my clit
każdy kolczyk składa się z dwóch części, męskiej i żeńskiejeach eartag shall consist of two parts, a male part and a female part
A będziesz miał kolczyka?And the earring?
Substancje barwiące zawarte w weterynaryjnych produktach leczniczych spełniają wymagania dyrektywy Rady ‧/‧/EWG, z wyjątkiem określonych weterynaryjnych produktów leczniczych do stosowania miejscowego, takich jak obroże owadobójcze i kolczyki, w których uzasadnione jest zastosowanie innych substancji barwiącychColouring matters for inclusion in veterinary medicinal products shall satisfy the requirements of Directive ‧/‧/EEC, except for certain veterinary medicinal products for topical use, such as insecticidal collars and ear tags, where the use of other colouring matters is justified
Masz ładne buty i kolczykiYou have attractive shoes and earrings
w łączeniach kolczyków, które są wprowadzone, tymczasowo lub nie, do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego w czasie gojenia się rany spowodowanej przekłuciem, chyba że łączenia te nie są jednorodne i zawartość niklu-wyrażona stosunkiem masy niklu do masy całkowitej-jest mniejsza od ‧ %in post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body during epithelization of the wound caused by piercing, whether subsequently removed or not, unless such post assemblies are homogeneous and the concentration of nickel-expressed as mass of nickel to total mass-is less than ‧ %
kolczyk oznacza kolczyk stosowany do identyfikacji zwierząt, o którym mowa w art. ‧ lit. a) oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nrear tag means the ear tag to identify animals individually referred to in Article ‧(a) and Article ‧ of Regulation (EC) No
Kręcą mnie fajki, punk z lat ‧- tych, faceci z kolczykami w wardze, i długie, bezcelowe chodzenie po skałachMy turn- ons are cigarettes, ' ‧s punk, boys with rings in their lips, and long, pointless walks up rocks
dla czytników przenośnych: przynajmniej ‧ cm w przypadku kolczyków i znaków na pęciniea minimum of ‧ cm for eartags and marks on the pastern when read with a portable readers
Na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ pierwszym sposobem identyfikacji tych zwierząt są kolczykiPursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, the first means of identification of those animals is eartags
Co z twoimi kolczykami, to są prawdziwe diamenty?What about your earrings, those real diamonds?
zwierzęta znakowane są przy pomocy kolczyka, zatwierdzonego przez właściwe władze, umieszczonego w jednym uchuthe animals are identified by an eartag approved by the competent authority, applied to one ear
Wszystkie jagnięta są identyfikowane za pomocą kolczyka zawierającego numer gospodarstwa, w którym się urodziły, przed odstawieniem od matki (‧-‧ dni w przypadku rasy Latxa i ‧-‧ dni w przypadku rasy Navarra) i muszą posiadać ten znak do chwili ubojuAll lambs will be identified, prior to weaning (‧-‧ days for the Latxa breed and ‧-‧ days for the Navarra breed), by means of an ear tag to be worn up to slaughter and bearing the number of the holding of birth
Państwa Członkowskie mogą zezwolić gospodarstwom na przedłużenie do sześciu miesięcy ustanowionego w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ maksymalnego okresu stosowania kolczyków u cieląt krów mleczych nieprzeznaczonych do produkcji mleka, pod warunkiem że spełnione zostaną warunki określone w art. ‧–‧ niniejszej decyzjiMember States may authorise holdings to extend to six months the maximum period laid down in the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for applying eartags to calves of suckler cows that are not used for milk production, provided that the conditions set out in Articles ‧ to ‧ of this Decision are met
Biżuterię, kolczyki, czy coś takiego?Jewelry, earrings, anything like that?
Chodzi ci o kolczyki (earrings)?You mean your earrings?
Ciągle się wplątywały w kolczyk dziewczynyIt kept getting caught in the girlfriend' s piercing
Ale bez kolczykaBut no earring
Pierwszy sposób znakowania wymieniony w art. ‧ ust. ‧ lit. a) musi składać się z kolczyka zatwierdzonego przez właściwe władze, umieszczonego w jednym uchu i wykonanego z nierozkładającego się materiału, uniemożliwiającego do sfałszowania i łatwego do odczytania przez całe życie zwierzęcia, a także tak zaprojektowanego, by jego noszenie nie okazało się szkodliwe dla zwierzęciaThe first means of identification referred to in Article ‧)(a) must consist in an eartag approved by the competent authority, applied to one ear, and made of non-degradable material, tamper-proof and easy to read throughout the lifetime of the animal and designed to remain attached to the animal without being harmful to it
Ej, niezłe kolczyki!Hey, these are keen!
I twoje kolczyki są takie piękneAnd your earrings are so beautiful
kolczyk ma być wykonany z nierozkładającego się materiału, niemożliwy do sfałszowania i łatwy do odczytania; nie może on służyć do wielokrotnego użytku, a umieszczone na nim kody muszą być nieusuwalnethe eartag must be of non-degradable material, tamper-proof and easy to read; it must be non-reusable and must bear only non-removable codes
To przez moje kolczykiIt' s my earrings
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.