Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progomThe Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razemThe rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-IIIThe role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWGThe applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V iThe rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżejMember States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw RolnychThe typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwemClass ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
Materiały zaliczone do klasy A w zakresie reakcji na ogień, przewidzianej w decyzji ‧/WE, bez wymogu przeprowadzania próbMaterials to be considered as reaction to fire Classes A provided for in Decision ‧/EC without the need for testing
Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy acopat dla usług z klas ‧ i ‧- wspólnotowy znak towarowy nrRegistered Community trade mark subject of the application for a declaration of invalidity: The figurative mark acopat for services in classes ‧ and ‧- Community trade mark No
Wina wysokiej klasy psr, wina stołowe z oznakowaniem geograficznymQuality wines PSR, table wines with a geographical indication
Liczba przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto stanowi dalszy podział liczby przedsiębiorstwNumber of enterprises broken down by size class of gross technical provisions is a further breakdown of the number of enterprises
Ogórki, które ze względu na zbyt duże wykrzywienie nie spełniają wymogów klasy ‧, są pakowane oddzielnie jago ogórki klasyCucumbers which are too bent to comply with commercial grade ‧ are packed separately as commercial grade
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: złożony znak towarowy MADRIDEXPORTA (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ iCommunity trade mark applied for: Composite mark MADRIDEXPORTA (application No ‧.‧.‧), for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and
Włożyłaś umowę za moją duszę razem z moim świadectwem z trzeciej klasy- i panem Przytulasem?You put the contract for my soul with my third- grade report card and Mr. Huggles?
Nazwę, adres i numer zakładu pakowania jaj oraz liczbę jaj, klasy jakościowe i wagowe oraz datę sortowania należy podawać w dokumentacji wysyłkowejThe name, address and number of the packing centre as well as the number of eggs, quality and weight grades and grading date shall be indicated on accompanying documents
Percepcja zachowań agresywnych przez uczniów klas 3-4 oraz nauczycieli. Analiza komparatystyczna.Percepcion of aggressive behavior by students in 3-4 grades and teachers. Comparative analysis.
Treść ustawodawstwa krajowego: Opakowania zawierające artykuły grupy zgodności B klasy ‧ ADR i opakowania zawierające substancje i artykuły grupy zgodności D klasy ‧ ADR mogą być przewożone tym samym pojazdem razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR, pod warunkiem że a) wymienione opakowania klasy ‧ ADR przewożone są w oddzielnych kontenerach/przedziałach o zatwierdzonej budowie oraz w warunkach wymaganych przez właściwy organ; oraz b) wymienione substancje klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR są przewożone w naczyniach spełniających wymagania właściwego organu dotyczące ich budowy, konstrukcji, testowania, badania, obsługi i wykorzystaniaContent of the national legislation: Packages containing articles of Compatibility Group B of ADR Class ‧ and packages containing substances and articles of Compatibility Group D of ADR Class ‧ may be carried on the same vehicle with dangerous goods of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ provided (a) the said packages of ADR Class ‧ are carried in separate containers/compartments of a design approved, and under the conditions required, by the competent authority, and (b) the said substances of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ are carried in vessels meeting the requirements of the competent authority as regards their design, construction, testing, examination, operation and use
Dojrzałość szkolna dzieci z klas "0" z przygotowaniem przedszkolnym i bezSchool maturity of children in foundation level classes with and without preschool background
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy PEPEQUILLO (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów z klas ‧ i ‧ oraz usług z klasyCommunity trade mark concerned: The word mark PEPEQUILLO (Application No ‧.‧.‧) for goods in classes ‧ and ‧ and services in class
owce- ‧ LVL: zwierzęta hodowlane poddane ocenie- młode owce wysokiej klasy i klasy pierwszej oraz barany wysokiej klasy; ocena samic hodowlanych oraz baranów wysokiej klasy i klasy pierwszejsheep ‧ ‧: for evaluated stock- elite-class and first class young sheep and E-class young rams; evaluation of E-class and first class breeding sheep and rams
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy BioMonitor dla towarów i usług z klas ‧, ‧ i ‧, przy czym wykaz towarów został następnie ograniczony do towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: Word mark BioMonitor for goods and services in Classes ‧, ‧ and ‧, in which the additional list of goods for Class ‧ would be restricted (Application No
gleby klasy ‧ wykazują surowe ograniczenia zmniejszające możliwości uprawy roślin i/lub wymagają szczególnych działań ochronnychClass ‧ soils have severe limitations that reduce the choice of plants or require special conservation practices, or both
Komitet Nadzoru uważa jednakże, że usługi wspierające OLAF-u (inne działania operacyjne i usługi administracyjne) powinny także zostać włączone do tej strategii, tak aby OLAF stał się światowej klasy administracyjnym organem dochodzeniowymHowever, the SC considers that the OLAF support services (other operational activities and administrative services) should also be incorporated into this strategy to make OLAF into a world class administrative investigative body
Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Słowny znak towarowy Panorama dla towarów z klas ‧, ‧ i ‧ (wspólnotowy znak towarowy nrRegistered Community trade mark in respect of which a declaration of invalidity has been sought: The word mark Panorama for goods in Classes ‧, ‧ and ‧ (Community trade mark
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14328 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 3,431 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.