Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V iThe rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razemThe rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw RolnychThe typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWGThe applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżejMember States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-IIIThe role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progomThe Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwemClass ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
Główne lusterka zewnętrzne (klasy L i IIIMain exterior rear-view mirrors (Classes L and III
Efektywność energetyczna wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych typu domowego obiektu zakwaterowania turystycznego jest wyższa o ‧ % od progu kwalifikującego do klasy A określonego w dyrektywie ‧/‧/WE (‧ punktyAll household air conditioners in the tourist accommodation have an energy efficiency ‧ % or higher than the threshold to qualify for class A in Directive ‧/‧/EC (‧ points
W przypadku zwolnienia klasy produktów, o którym mowa w art. ‧, Agencja podejmuje decyzję w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania opinii Komitetu Pediatrycznego, o której mowa w art. ‧ ustIn the case of a class waiver as referred to in Article ‧, the Agency shall adopt a decision within ten days following receipt of the opinion of the Paediatric Committee as referred to in Article
dane dotyczące wartości PD i zrealizowane częstości niewykonania zobowiązań związane z klasami ratingowymi i migracją ratingowądata on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration
Przedmiot: Zwolnienie z zakazu ‧.‧.‧.‧ dotyczącego dokonywania załadunku mieszanego dla artykułów grupy zgodności B oraz substancji i artykułów grupy zgodności D na ten sam pojazd razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ i ‧, w cysternachSubject: Exemption from the mixed loading prohibition of ‧.‧.‧.‧. for articles of Compatibility Group B and substances and articles of Compatibility D on same vehicle with dangerous goods, in tanks, of Classes ‧, ‧.‧. and
Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy składający się z kombinacji kolorów zielonego i żółtego, zarejestrowany dla towarów z klas ‧ i ‧- wspólnotowy znak towarowy nrRegistered Community trade mark subject of the application for a declaration of invalidity: A figurative mark consisting of the colour combination of green and yellow for goods in classes ‧ and ‧- Community trade mark No
Korzystanie przez uczniów klas 1 - 3 z mediów elektronicznych a ich wyniki nauczania i wychowaniaUse by student's in grades 1 - 3 from electronic media and the results of teaching and education
ponieważ produkty klasywhereas, as products in the
Funkcjonowanie szkolne dziecka z rodziny klasy średniejFunctioning of the school child of middle-class family
Wszystkie te klasy wykazują takie same podstawowe właściwości fizyczne (kryształy) i chemiczneAll grades show the same basic physical (crystalline) and chemical properties
Taka sytuacja miała już miejsce dwukrotnie w ostatnich 15 latach - raz w Morzu Irlandzkim i raz w Morzu Północnym - gdzie przedwcześnie podjęliśmy działania związane z nagrodzeniem klasy z konkretnego roku i na koniec znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy zaczynać wszystko od początku.This has already happened twice in the last 15 years - once in the Irish Sea and once in the North Sea - where we took premature action rewarding a particular year class and ended up with a situation where we had to start again from scratch.
Pozwala to porównać manometr z manometrem wzorcowym, wyższej klasy, zgodnym z normami krajowymi, zamontowanym równolegleThis allows the manometer for testing to be compared with a high-quality reference manometer measured by national standards, mounted in parallel
Badania zgodności określone w niniejszym regulaminie obejmują charakterystykę fotometryczną oraz, dla świateł głównych klasy B, C i D, sprawdzenie zmiany pionowego położenia linii odcięcia pod wpływem ciepłaTests of conformity in this Regulation shall cover the photometric characteristics and for Class B, C and D headlamps the verification of the change in vertical position of the cut-off line under influence of heat
Sprawozdanie finansowe wynika z przetworzenia dużej liczby transakcji lub innych zdarzeń, które są pogrupowane w klasy zgodnie z ich rodzajem lub funkcjąFinancial statements result from processing large numbers of transactions or other events that are aggregated into classes according to their nature or function
pojazd M‧ lub M‧ klasy A oznacza pojazd M‧ lub M‧ mogący przewozić nie więcej niż ‧ pasażerów, nie licząc kierowcy, zaprojektowany do przewożenia stojących pasażerów i posiadający miejsca siedzące oraz umożliwiający przewożenie pasażerów stojącychclass A M‧ or M‧ vehicle means an M‧ or M‧ vehicle with a capacity not exceeding ‧ passengers, in addition to the driver, designed to carry standing passengers and having seats and provision for standing passengers
O klucz do klasy, poproście woźnego!If you want the key to the schoolroom, just ask the attendant downstairs!
Decyzja Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE ustanawiającą klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia w odniesieniu do płyt drewnopochodnych (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ May ‧ amending Decision ‧/‧/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood-based panels (notified under document number C
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14328 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 9,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.