Tłumaczenia na język angielski:

  • accounting classes   

Przykładowe zdania z "klasy rachunkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie, a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych EWGThe applications of the typology shall principally comprise the presentation, by type of farming and by size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Państwa Członkowskie, które w w wykonaniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/EWG, ustaliły próg wielkości ekonomicznej gospodarstw dla obszaru badań prowadzonych przez Sieć Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, który nie odpowiada przedziałom klas wielkości przedstawionym powyżej, mają dokonać ich podziału na podklasy, których przedziały odpowiadają ustalonym progomThe Member States which, in implementation of Article ‧ of Regulation ‧/EEC, set a threshold of economic size of holdings for the field of survey of the Farm Accountancy Data Network which does not coincide with the limits of the size classes as shown above, are to subdivide these into sub-classes, the limits of which correspond to the thresholds fixed
Rola gier matematycznych w doskonaleniu umiejętności rachunkowych w klasach I-IIIThe role of mathematics games in improving calculating skills for I - III classes
Zasady ustanowione do stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz badań gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że klasy wielkości ‧ i V, ‧ i IX, X i XI, od ‧ do ‧ i od X do ‧ pogrupowano razemThe rules laid down for the application in the field of the farm accountancy data network and the Community surveys of agricultural holdings may provide that size classes ‧ and V, ‧ and IX, X and XI, from ‧ to ‧ or from X to ‧ are grouped together
Typologię stosuje się w szczególności do prezentacji według typu rolniczego oraz według klasy wielkości ekonomicznej, danych zebranych dzięki badaniom struktury gospodarstw rolnych we Wspólnocie, a także w ramach Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw RolnychThe typology shall be used in particular for the presentation, by type of farming and by economic size class, of data collected through the Community farm structure surveys and the Community Farm Accountancy Data Network
Reguły określone dla stosowania w zakresie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych oraz wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych mogą przewidywać grupowanie razem wymienionych powyżej klas ‧ i IV, V iThe rules laid down for the application in the field of the Farm Accountancy Data Network and the Community Surveys on the Structure of Agricultural Holdings may provide that size classes ‧ and IV, and V and ‧ above are grouped together
Stosując art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧/EWG, państwa członkowskie powinny ustalić próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego dla pola badań w ramach Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych odpowiadający przedziałom klas wielkości wymienionym powyżejMember States, in implementing Article ‧ of Regulation ‧/‧/EEC, should fix a threshold of economic size of holding for the field of survey of the farm accountancy data network coinciding with the limits of the size classes as shown above
klasa ‧- usług doradztwa podatkowego, sporządzanie zeznań podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, usług biegłego rachunkowego, doradztwo gospodarcze, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwemClass ‧- Tax consultancy, tax preparation, accounting, auditing, professional business consultancy, business consultancy
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowane w Wielkiej Brytanii graficzne znaki towarowe nr ‧ BEATLES i THE BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowane w Niemczech graficzne znaki towarowe nr ‧ i nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Portugalii graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech graficzny znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klasy ‧; słowny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; graficzny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ BEATLES dla towarów z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ iMark or sign cited: United Kingdom trade mark registration No ‧ of the figurative marks BEATLES and THE BEATLES, for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the figurative mark BEATLES, for goods in class ‧; German trade mark registrations No ‧ and No ‧ of the figurative marks BEATLES, for goods in class ‧; Portuguese trade mark registration No ‧ of the figurative mark BEATLES, for goods in class ‧; French trade mark registration No ‧ of the figurative mark BEATLES, for goods in class ‧; Italian trade mark registration No ‧ of the figurative mark BEATLES, for goods in class ‧; Community trade mark registration No ‧ of the word mark BEATLES, for goods in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, and ‧; Community trade mark registration No ‧ of the figurative mark BEATLES, for goods in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, and
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie słowny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie graficzny znak towarowy Fribo dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Niemczech graficzny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Francji słowny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Francji graficzny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech słowny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech graficzny znak towarowy FRIBO dla towarów z klasyMark or sign cited: United Kingdom trade mark registration of the word mark FRIBO for goods in class ‧; United Kingdom trade mark registration of the figurative mark Fribo for goods in class ‧; German trade mark registration of the word mark FRIBO for goods in class ‧; German trade mark registration of the figurative mark FRIBO for goods in class ‧; French trade mark registration of the word mark FRIBO for goods in class ‧; French trade mark registration of the figurative mark FRIBO for goods in class ‧; Italian trade mark registration of the word mark FRIBO for goods in class ‧; Italian trade mark registration of the figurative mark FRIBO for goods in class
na które powołano się w sprzeciwie: Włoski znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów z klasy ‧; włoski znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; włoski znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; włoski znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, rozszerzona na Beneluks, Francję, Węgry, Austrię i Portugalię; włoski znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów i usług z klasy ‧, rozszerzona na Beneluks, Francję, Węgry i Austrię; wspólnotowy znak towarowy coin, rejestracja nr ‧ ‧ dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧; międzynarodowy znak towarowy coin, rejestracja nr R ‧ ‧ dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, wywołująca skutki w Beneluksie, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Portugalii, Słowenii i na WęgrzechMark or sign cited: The Italian trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods in class ‧; the Italian trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; the Italian trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; the Italian trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, extended to Benelux, France, Hungary, Austria and Portugal; the Italian trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods and services in class ‧, extended to Benelux, France, Hungary and Austria; Community trade mark coin registration No ‧ ‧ for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧; international trade mark coin registration No R ‧ ‧ for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, extended to Benelux, Germany, Spain, France, Hungary, Austria, Portugal and Slovenia
W przypadku zakupów po stawkach ryczałtowych, jeżeli tusze w partii należą do nie więcej niż trzech kolejnych klas zgodności oraz trzech kolejnych klas tłuszczowych w tej samej kategorii, ceny takie są uwzględniane przy ustalaniu cen na podstawie lit. a) i b) dla klasy zgodności, do której zaklasyfikowano największą liczbę tusz lub, jeżeli są równo rozdzielone między klasami, dla klasy średniej spośród tych klas, jeżeli taka klasa istniejeIn the case of flat rate purchases, where the carcases in a consignment relate to not more than three consecutive conformation classes and three consecutive fatness classes in the same category, the price shall be taken into account in the determination of prices under points (a) and (b) for the conformation class in which the largest number of carcases is classified or, if they are equally divided amongst the classes, for the middle of those classes, where such class exists
W przypadku zakupów po stawkach ryczałtowych, jeżeli tusze w partii należą do nie więcej niż trzech kolejnych klas uformowania oraz trzech kolejnych klas okrywy tłuszczowej w tej samej kategorii, ceny takie są uwzględniane przy ustalaniu cen na podstawie ust. ‧ dla klasy uformowania, do której zaklasyfikowano największą liczbę tusz lub, jeżeli są równomiernie rozdzielone między klasami, dla klasy średniej spośród tych klas, jeżeli taka klasa istniejeIn the case of flat-rate purchases, where the carcases in a consignment relate to not more than three consecutive conformation classes and three consecutive fat cover classes in the same category, the price shall be taken into account in the determination of prices under paragraph ‧ for the conformation class in which the largest number of carcases is classified or, if they are equally divided amongst the classes, for the middle of those classes, where such class exists
Jeżeli ze względu na wyjątkowe okoliczności albo z powodu sezonowości dostaw w państwie członkowskim lub w regionie nie można zarejestrować cen dotyczących znaczącej liczby tusz jednej lub kilku klas, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja może wykorzystać ceny zarejestrowane dla tej klasy bądź klas przed tym wydarzeniem; gdy sytuacja taka powtarza się przez ponad dwa kolejne tygodnie, Komisja może podjąć decyzję o czasowym wykluczeniu danej klasy lub klas ze sprawozdawczości cenowej oraz o tymczasowej redystrybucji wagi lub wag przypisywanych tym klasomWhere, in exceptional circumstances or for reasons of seasonality of supply, prices relating to a significant number of carcases of one or more classes referred to in Article ‧ cannot be recorded in a Member State or region, the Commission may use the last prices recorded for the said class or classes before such occurrence; where such a situation continues for more than two consecutive weeks, the Commission may decide on the temporary elimination of the class or classes in question for price reporting purposes and on the temporary redistribution of the weighting or weightings allocated to those classes
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: brytyjski słowny znak towarowy BECKER, dla towarów z klasy ‧; niemiecki graficzny znak towarowy nr ‧.‧.‧ BECKER, dla towarów z klasy ‧; niemiecki graficzny znak towarowy nr ‧.‧.‧ BECKER, dla towarów z klasy ‧; fiński słowny znak towarowy nr ‧.‧ BECKER, dla towarów z klasy ‧; grecki słowny znak towarowy nr ‧.‧ BECKER, dla towarów z klasy ‧; międzynarodowy słowny znak towarowy nr ‧.‧ BECKER, dla towarów z klasyMark or sign cited: United Kingdom trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the word mark BECKER for goods in class ‧; German trade mark registration No ‧ of the figurative mark BECKER for goods in class ‧; German trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the figurative mark BECKER for goods in class ‧; Finnish trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark BECKER for goods in class ‧; Greek trade mark registration No ‧ of the word mark BECKER for goods in class ‧; International trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark BECKER for goods in class
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny wspólnotowy znak towarowy LUCIA (nr ‧) dla towarów należących do klas ‧ i ‧; graficzny wspólnotowy znak towarowy zawierający element słowny Galbani-Santa Lucia (nr ‧) dla towarów należących do klasy ‧; graficzny krajowy (zarejestrowany we Włoszech pod numerem ‧) i międzynarodowy (nr ‧) znak towarowy LUCIA dla towarów należących do klasy ‧; krajowy (rejestracja we Włoszech pod numerem ‧), graficzny międzynarodowy (nr ‧) i wspólnotowy (nr ‧) znak towarowy Santa Lucia dla towarów należących do klas ‧ i ‧; słowny krajowy (zarejestrowany we Włoszech pod numerem ‧) i międzynarodowy (nr ‧) znak towarowy Santa Lucia dla towarów należących do klasy ‧ oraz słowny wspólnotowy znak towarowy Santa Lucia (nr ‧) dla towarów należących do klas ‧ iMark or sign cited in opposition: Community word mark LUCIA (No ‧) for goods in Classes ‧ and ‧; Community figurative mark composed of the word element Galbani-Santa Lucia (No ‧) for goods in Class ‧; national (Italian registration No ‧) and international (No ‧) figurative mark LUCIA for goods in Class ‧; national (Italian registration No ‧), international (No ‧) and Community (No ‧) figurative mark Santa Lucia for goods in Classes ‧ and ‧; national (Italian registration No ‧) and international (No ‧) word mark Santa Lucia for goods in Class ‧, and Community word mark Santa Lucia (No ‧) for goods in Classes ‧ and
Diagram klas pokazuje klasy, które tworzą system, oraz relacje między nimi. Diagram klas nazywany jest diagramem statycznym, ponieważ pokazuje klasy z atrybutami, metodami i relacjami statycznymi między nimi: które klasy wiedzą o których, lub które klasy są częścią innych, ale nie pokazują metod wywołaniaClass Diagrams show the different classes that make up a system and how they relate to each other. Class Diagrams are said to be static diagrams because they show the classes, along with their methods and attributes as well as the static relationships between them: which classes know about which classes or which classes are part of another class, but do not show the method calls between them
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: irlandzka rejestracja graficznego znaku towarowego dla kolorowego oznaczenia CheapFlights dla usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; irlandzkie zgłoszenie słownego znaku towarowego CHEAPFLIGHTS dla usług z klas ‧, ‧ i ‧; irlandzka rejestracja słownego znaku towarowego CHEAPFLIGHTS dla usług z klas ‧, ‧, ‧ i ‧; irlandzka rejestracja znaku towarowego dla graficznego oznaczenia CheapFlights.ie dla usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; międzynarodowa rejestracja graficznego oznaczenia CheapFlights dla usług z klas ‧, ‧, ‧ iMark or sign cited: Irish trade mark registration of the figurative sign in colour CheapFlights, for services in classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; Irish trade mark application of the word mark CHEAPFLIGHTS, for services in classes ‧, ‧ and ‧; Irish trade mark registration of the word mark CHEAPFLIGHTS, for services in classes ‧, ‧, ‧ and ‧; Irish trade mark registration of the figurative sign CheapFlights.ie, for service in classes ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; International trade mark registration of the figurative sign CheapFlights, for services in classes ‧, ‧, ‧ and
Aby Importować klasy do swojego modelu, wybierz Importuj klasy... z menu Kod. W polu dialogowym wybierz pliki zawierające klasy napisane w C++ i kliknij OK. Klasy zostaną zaimportowane i znajdą się jako część Twojego modelu w drzewku podglądu. Zauważ, że Umbrello nie stworzy żadnego rodzaju diagramu pokazującego Twoje klasy; będą one importowane do Twojego modelu, żebyś mógł ich używać później w innych diagramachTo import classes into your Model, select the entry Import Classes... from the Code menu. In the file dialog select the files containing the C++ class declarations and press OK. The classes will be imported and you will find them as part of your Model in the Tree View. Note that & umbrello; will not create any kind of Diagram for showing your classes, they will only be imported into your Model so that you can use them later in any diagram you want
Treść ustawodawstwa krajowego: Opakowania zawierające artykuły grupy zgodności B klasy ‧ ADR i opakowania zawierające substancje i artykuły grupy zgodności D klasy ‧ ADR mogą być przewożone na tym samym pojeździe razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR, pod warunkiem że a) wymienione opakowania klasy ‧ ADR przewożone są w oddzielnych kontenerach/przedziałach o zatwierdzonej budowie oraz w warunkach wymaganych przez właściwy organ; oraz b) wymienione substancje klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR są przewożone w naczyniach spełniających wymagania organu właściwego dotyczące ich budowy, konstrukcji, testowania, badania, obsługi i wykorzystaniaContent of the national legislation: Packages containing articles of Compatibility Group B of ADR Class ‧ and packages containing substances and articles of Compatibility Group D of ADR Class ‧ may be carried on the same vehicle with dangerous goods of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ provided (a) the said packages of ADR Class ‧ are carried in separate containers/compartments of a design approved, and under the conditions required, by the competent authority; and (b) the said substances of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ are carried in vessels meeting the requirements of the competent authority as regards their design, construction, testing, examination, operation and use
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ ‧ PROTON dla towarów i usług z klas ‧ i ‧; graficzny wspólnotowy znak towarowy nr ‧ ‧ ‧ PROTON dla towarów i usług z klas ‧ i ‧; zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie seria znaków towarowych nr ‧ ‧ ‧ PROTON dla usług z klasy ‧; zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie graficzny znak towarowy nr ‧ ‧ ‧ PROTON dla towarów i usług z klas ‧ i ‧; zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie słowny znak towarowy nr ‧ ‧ ‧ PROTON DIRECT dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Beneluksie, Danii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii słowny znak towarowy PROTONMark or sign cited: Community trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark PROTON for goods and services in classes ‧ and ‧; Community trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the figurative mark PROTON for goods and services in classes ‧ and ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the series of marks PROTON for services in class ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the figurative mark PROTON for goods and services in classes ‧ and ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the word mark PROTON DIRECT for goods in class ‧; Registration of the word mark PROTON in Benelux, Denmark, Finland, Germany, Greece, Ireland, Portugal and Spain
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ słowny znak towarowy FRIGO dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ graficzny znak towarowy Frigo dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ graficzny znak towarowy Frigo dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ graficzny znak towarowy Frigo dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ graficzny znak towarowy Frigo dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii pod numerem ‧ słowny znak towarowy FRIGO S.A. jako nazwa handlowa dla wytwarzania i produkcji lodów i produktów mlecznychMark or sign cited: Spanish trade mark registration No ‧ of the word mark FRIGO, for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the figurative mark Frigo, for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the figurative mark Frigo, for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the figurative mark Frigo, for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the figurative mark Frigo for goods in class ‧; Spanish trade mark registration No ‧ of the word mark FRIGO S.A. for business named to ice creams and milk products manufacturing and production
Treść ustawodawstwa krajowego: Opakowania zawierające artykuły grupy zgodności B klasy ‧ ADR i opakowania zawierające substancje i artykuły grupy zgodności D klasy ‧ ADR mogą być przewożone tym samym pojazdem razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR, pod warunkiem że a) wymienione opakowania klasy ‧ ADR przewożone są w oddzielnych kontenerach/przedziałach o zatwierdzonej budowie oraz w warunkach wymaganych przez właściwy organ; oraz b) wymienione substancje klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR są przewożone w naczyniach spełniających wymagania właściwego organu dotyczące ich budowy, konstrukcji, testowania, badania, obsługi i wykorzystaniaContent of the national legislation: Packages containing articles of Compatibility Group B of ADR Class ‧ and packages containing substances and articles of Compatibility Group D of ADR Class ‧ may be carried on the same vehicle with dangerous goods of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ provided (a) the said packages of ADR Class ‧ are carried in separate containers/compartments of a design approved, and under the conditions required, by the competent authority, and (b) the said substances of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ are carried in vessels meeting the requirements of the competent authority as regards their design, construction, testing, examination, operation and use
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zarejestrowany we Włoszech słowny znak towarowy ICEBERG dla towarów z klasy ‧; słowny międzynarodowy znak towarowy ICEBERG dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany w Hiszpanii słowny znak towarowy ICEBERG dla towarów z klasy ‧; zarejestrowany we Włoszech słowny znak towarowy ICE dla towarów z klasy ‧; słowny międzynarodowy znak towarowy ICE dla towarów z klasyMark or sign cited: Italian trade mark registration of the word mark ICEBERG for goods in class ‧; International trade mark registration of the word mark ICEBERG for goods in class ‧; Spanish trade mark registration of the word mark ICEBERG for goods in class ‧; Italian trade mark registration of the word mark ICE for goods in class ‧; International trade mark registration of the word mark ICE for goods in class
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy medi.eu dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy medi welt dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy medi-Verband dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; słowny wspólnotowy znak towarowy World of medi dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; zarejestrowany w Niemczech graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne medi Ich fühl mich besser dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧; nazwa handlowa i firma zawierające element słowny medi używane w obrocie handlowym na terytorium Unii dla towarów i usług oznaczonych wyżej wskazanymi znakamiMark or sign cited in opposition: German word mark medi.eu for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; German word mark medi welt for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; German word mark medi-Verband for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; Community word mark World of medi for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; German figurative mark, containing the word elements medi Ich fühl mich besser, for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; a trade and commercial name in commercial use containing the word element medi for all goods and services to which the abovementioned marks relate in the territory of the European Union
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13558 zdań frazy klasy rachunkowe.Znalezione w 10,749 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.