Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dobrze, potrzebuję kaszy mannyWell, I do need semolina
Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronuUnder Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Kasze, mączki i granulki, zbożoweCereal groats, meal and pellets
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ June ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
CPA ‧.‧.‧: Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowaneCPA ‧.‧.‧: Cereal groats, meal and pellets n.e.c
Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysikiCereals and wheat or rye flour, groats or meal
Wpływ dodatku kaszy gryczanej i kiełków gryki do paszy szczurów żywionych dietą bogatotłuszczową na wybrane parametry biochemiczne osoczaEffect of buckwheat groats and buckwheat sprouts on selected plasma biochemical parameters in rats fed high-fat diet
W przypadku gdy wywóz zostaje dokonany w wyniku przetargu otwartego w państwie trzecim przywozu, pozwolenia na wywóz pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, żyta, jęczmienia, kukurydzy, ryżu, mąki pszennej i żytniej, kaszy i kaszki z pszenicy durum oraz produktów objętych kodami CN ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ oraz ‧ ‧ o zawartości wagowej produktów mlecznych mniejszej niż ‧ %, są ważne od daty ich wydania w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ do dnia, w którym muszą być wypełnione zobowiązania wynikające z udzielenia zamówieniaWhere export is effected pursuant to an invitation to tender opened in an importing third country, export licences for common wheat, durum wheat, rye, barley, maize, rice, wheat flour, rye flour, groats and meal of durum wheat and products covered by CN codes ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ containing less than ‧ % by weight of milk products shall be valid from their date of issue within the meaning of Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ until the date on which the obligations arising from the award are to be fulfilled
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
przetworzonej mąki, kasz, mączek lub skrobi, objętych pozycjąprepared flours, groats, meals or starches of heading
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ February ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ września ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ August ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Tu kasza gryczana.Klub jest otwartyThis is Buckwheat
Do Not wyjaśniających do CN dotyczących pozycji ‧ (Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) dodaje się następujący drugi akapitThe following second paragraph is added to the CN Explanatory Note to heading ‧ (Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysikówto the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 796 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,895 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.