wymowa: IPA: ˈkara ʨ̑ɛˈlɛsna

Tłumaczenia na język angielski:

 • corporal punishment   
  (Noun  )
   
  form of punishment achieved by inflicting blows to the offender's body
   
  kara mająca na celu zadanie bólu fizycznego osobie karanej;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kara cielesna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na podobny argument powoływał się Wee Ka Siong, wiceminister ds. Edukacji, uzasadniając wymierzanie kar cielesnych uczniom w szkołach, mówiąc, że kara mogłaby być wymierzana jedynie przez dyrektorów szkół lub wyznaczone osoby, że rodzice byliby informowani o karze i że wymierzanie kary odbywałoby się w obecności świadka.A similar argument was used in defence of his ruling by Wee Ka Siong, Deputy Education Minister, when he justified the corporal punishment of children in schools, adding that the punishment could be carried out only by directors of schools or assigned persons, that parents would be informed about a punishment, and that a witness would be present when the punishment was carried out.
autorka - Panie Przewodniczący! Wykonywanie kary chłosty - bicie człowieka rózgą - jest formą kary cielesnej, która jest często stosowana w Malezji i jest to powód do niepokoju, ponieważ tej formie kary poddawanych jest dziesiątki tysięcy ludzi, zwłaszcza imigrantów, a lista przestępstw, które mogą być karane chłostą jest coraz dłuższa.author. - Mr President, the practice of caning - the hitting of a person with a cane - is a form of corporal punishment that is often applied in Malaysia and this is a reason for concern, because tens of thousands of people are subject to this kind of punishment, particularly immigrants, and the list of offences that can lead to caning is growing.
Lepsze to niż skarcenie, to nie kara cielesnaIt' s better than caning him, it' s not corporal punishment
Kara cielesna w wychowaniu dziecka w opinii przyszłych rodziców.Corporal punishment in childrens upbringing in opinions of future parents.
Tym samym Malezja narusza swoje zobowiązanie wynikające z rezolucji 8/8 Rady Praw Człowieka ONZ stanowiącej, że kara cielesna może być równoznaczna z torturami.Malaysia is thus violating its commitment to Resolution 8/8 of the UN Human Rights Council, which states that corporal punishment can be tantamount to torture.
Parlament Europejski wzywa władze Malezji do wprowadzenia moratorium na karę chłosty i wszystkie inne formy kar cielesnych, zarówno w przepisach jak i w praktyce.The European Parliament calls on the Malaysian authorities to enact a moratorium on caning and all other forms of corporal punishment, while working on the abolishment of this law in letter and in practice.
mając na uwadze, że ratyfikowana przez Republikę Sudanu Afrykańska karta praw człowieka i praw ludów obejmuje postanowienia chroniące prawo do życia oraz zakazujące tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego karania i traktowania, a jednak za niektóre naruszenia prawa karnego nadal wykonuje się karę śmierci, chłostę, obcinanie członków i inne kary cielesnewhereas the African Charter on Human and Peoples' Rights, ratified by the Republic of Sudan, includes provisions protecting the right to life and prohibiting torture and cruel, inhuman or degrading punishment and treatment, but whereas the death penalty, flogging, amputation and other corporal punishment continue to be carried out for a number of criminal offences
Przy przekazywaniu informacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ oraz art. ‧ decyzji ramowej ‧/‧/WSiSW dotyczących treści wyroku skazującego, w szczególności orzeczonej kary, jak również wszelkich kar dodatkowych, środków bezpieczeństwa i późniejszych orzeczeń zmieniających sposób wykonania kary, państwa członkowskie stosują odpowiedni kod do każdych kar i środków, o których mowa w przekazywanej informacji, zgodnie z tabelą kar i środków w załączniku B. W drodze wyjątku, w przypadku gdy kara lub środek nie odpowiadają żadnej konkretnej podkategorii, do tej konkretnej kary lub środka stosuje się kod kategoria otwarta odnoszący się do właściwej lub najbardziej zbliżonej kategorii kar i środków lub – w przypadku braku takiej kategorii – kod pozostałe kary i środkiWhen transmitting information in accordance with Article ‧ and and Article ‧ of Framework Decision ‧/‧/JHA relating to the contents of the conviction, notably the sentence as well as any supplementary penalties, security measures and subsequent decisions modifying the enforcement of the sentence, Member States shall refer to the corresponding code for each of the penalties and measures referred to in the transmission, as provided for in the table of penalties and measures in Annex B. By way of exception, where the penalty or measure does not correspond to any specific sub-category, the open category code of the relevant or closest category of penalties and measures or, in the absence of the latter, an other penalties and measures code, shall be used for that particular penalty or measure
Prawny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieciLegal prohibition of corporal punishment towards children
Jest oparta na serii ‧ kar cielesnychThis is achieved this by a series of ‧ corporal punishments
Należy ponadto postulować wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania chłosty i innych upokarzających kar cielesnych, gdyż stanowi to pogwałcenie prawa międzynarodowego i Konwencji ONZ przeciwko torturom, której Arabia Saudyjska jest stroną.The introduction of a total ban on the use of flogging and other degrading corporal punishment must also be demanded, as this is a violation of international law and the UN Convention against Torture, to which Saudi Arabia is a signatory.
zwraca uwagę na rolę edukacji, która powinna urzeczywistniać zasadę równości i w której nie należy stosować przemocy lub kar cielesnych; apeluje do Komisji o przeznaczenie niezbędnych środków na zapobieganie wszelkim formom przemocy we wspólnotach uchodźców, w szczególności przemocy związanej z płcią i wykorzystywaniu seksualnemu, poprzez tworzenie skierowanych do dzieci obu płci programów edukacyjnych i uświadamiających w zakresie płci, praw człowieka, zdrowia seksualnego i rozrodczego, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz HIV/AIDSDraws attention to the role of education, which should be egalitarian and without the use of violence or corporal punishment; urges the Commission to allocate the resources needed to prevent violence of any kind in refugee communities, especially gender violence and sexual exploitation, by setting up programmes for education and awareness-raising on gender issues, human rights, sexual and reproductive health, female genital mutilation and HIV/Aids, targeted at minors of both sexes
Postawy młodych ludzi wobec kar cielesnych zadawanych przez rodzicówAttitudes of young people towards the use of corporal punishment by parents.
nawołuje państwa członkowskie do stosowania komentarza ogólnego Komitetu Praw Dziecka ONZ nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczącego prawa dziecka do ochrony przed karami cielesnymi i innymi okrutnymi i poniżającymi formami karania, również w rodzinie, w szczególności wobec małoletnich zatrzymanychCalls on the Member States to enforce General Comment No ‧ of ‧ March ‧ of the UN Committee on the Rights of the Child on children's rights to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment, including within the family, especially when minors are in detention
zwraca się do trzynastu państw członkowskich nie posiadających przepisów w tym zakresie, o wprowadzenie całkowitego zakazu kar cielesnych, zgodnie z badaniem ONZ z ‧ r. na temat przemocy wobec dzieci, które to są najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy wobec dzieciCalls on the thirteen Member States that do not have the relevant legislation totally to ban corporal punishment, in accordance with the ‧ United Nations report on violence towards children, which calls it the most widespread form of violence against children
Jak podkreśliła przedmówczyni, również ten organ przyrównuje stosowanie kar cielesnych do tortur.As the previous speaker pointed out, this body also equates the application of corporal punishment with torture.
Deklaracja głosi i rozporządza prawo do prywatnej własności i które to wyraża też konstytucja, prawo nie dopuszcza kar cielesnych i poniżającego traktowania i dalej głosi, że ktokolwiek uznaje swoją pozycję za odrębną, tak jak w przypadku Ramona Sampedro, powinien mieć możliwość decydowania o własnym życiu, faktycznie, nikt kto pokusi się o samobójstwo ale mimo to przeżyje, nie zostanie później oskarżony, ale... jeśli potrzebujesz pomocy kogoś innego aby umrzeć z godnością, wtedy w grę wchodzi wolność ludzka i mówi im że życie którym żyją nie jest ich własnością, że nie mogą o nim decydowaćIn a state declared as law and that recognizes the right to the private property and which constitution expresses also the right not to suffer tortures or degrading treatments is correct to say, that whomever sees his position as degrading, as in Ramon Sampedro' s case, should be able to decide over his own life in fact, no one who attempts suicide and survives is judged afterwards but... when you need the help of someone else to die with dignity, then the state interferes with the freedom of the people and tells them that the life they are living is not theirs, that they can' t make decisions about it
Zdecydowanie należy potępić stosowanie chłosty oraz wszelkich form kar cielesnych i nieludzkiego traktowania.(PL) Mr President, we absolutely should condemn the use of caning and all forms of corporal punishment and inhumane treatment.
Postawy rodziców wobec stosowania kar cielesnych u dzieciParents’ attitudes towards corporal punishment of children
Właściwy organ nie udziela pozwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że takie towary określone w załączniku ‧ mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub w celu innego okrutnego, poniżającego lub nieludzkiego traktowania albo karania, w tym w celu wykonania orzeczonych przez sąd kar cielesnychThe competent authority shall not grant any authorisation when there are reasonable grounds to believe that goods listed in Annex ‧ might be used for torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including judicial corporal punishment, by a law enforcement authority or any natural or legal person in a third country
W państwach członkowskich UE tradycyjne stosowanie kar cielesnych jest słusznie zakazane i miejmy nadzieję, że pewnego dnia Malezja pójdzie za naszym światłym przykładem.In EU Member States, traditional implementation of corporal punishment is rightly banned, and let us hope that Malaysia one day will follow our enlightened example.
Wybrane problemy stosowania kar cielesnych wobec dzieciSelected aspects of using corporal punishment on children
Twoja matka nie uznaje kar cielesnychYour mother doesn' t believe in physical discipline
Malezyjska Komisja Praw Człowieka i malezyjski Komitet Reform Prawnych powinny wydać odpowiednie zalecenia dla rządu dotyczące zniesienia przepisów o karach cielesnych.The Human Rights Commission of Malaysia and the Malaysian Law Reform Committee should make adequate recommendations to the government concerning the abolition of corporal punishment laws.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9394 zdań frazy kara cielesna.Znalezione w 9,776 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.