wymowa: IPA: kaˈlɛ̃ndaʃ kaljɛnˈdaʒɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • calendar       
  (Noun  ) (noun   )
   
  a list of planned events
   
  means to determine the date
   
  system by which time is divided
   
  spis dni całego roku z podziałem na tygodnie i miesiące; często w formie publikacji (np., plakat, broszura) z dodatkowymi informacjami (imieniny, wschody słońca, przepisy itp.);
   
  system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu;
   
  An application or tool in the form of an electronic calendar, commonly used for scheduling.
 • calender   
  (verb, noun   )
   
  A table showing the months and days of the year.
 • almanac   
  (noun   )
 • diary       
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
calendar (system by which time is divided)
 
plan zawierający ustalone terminy; terminarz

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (48)

dane kalendarzacalendar data
element kalendarzacalendar item
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
informacje kalendarzacalendar information
KalendarzCalendar
kalendarz adwentowyAdvent calendar
Kalendarz AdwentowyAdvent Calender
kalendarz aplikacjiapplication calendar
kalendarz bazowybase calendar
kalendarz czasu pracyworking time calendar
Kalendarz GoogleGoogle Calendar
kalendarz gregoriańskiGregorian calendar; gregorian calendar
Kalendarz gregoriańskiGregorian Calendar
kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiegoNew Style
Kalendarz grupygroup calendar
Kalendarz HarptosaCalendars in the Forgotten Realms
kalendarz HidżryHijri calendar
Kalendarz hinduskiHindu calendar
Kalendarz japońskiHolidays of Japan
kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiegoOld Style
kalendarz księżycowyLunar calendar; lunar calendar
Kalendarz liturgicznyLiturgical Calendar
Kalendarz PirelliPirelli Calendar
kalendarz podstawowyprimary calendar
kalendarz projektuproject calendar
kalendarz słonecznysolar calendar
Kalendarz systemu WindowsWindows Calendar
kalendarz transportutransport calendar
kalendarz UGWtimetable for EMU
kalendarz usługservice calendar
Kalendarz usługi Windows LiveWindows Live Calendar
kalendarz wysyłekshipping calendar
Kalendarz z urodzinamibirthday calendar
kalendarz zachodniWestern calendar
kalendarz zadaniatask calendar
kalendarz zasoburesource calendar
Konsjerż kalendarzaCalendar Concierge
kopnąć w kalendarzkick the bucket; bite the dust
Migawka z kalendarzaCalendar Snapshot
Narzędzie kalendarza programu GrooveGroove Calendar Tool
Nowy kalendarzNew Calendar
Podgląd kalendarzaCalendar Preview
Pomocnik kalendarzaCalendar Attendant
program kalendarzacalendar program
Ustawienia kalendarzaCalendar Settings
widok kalendarzacalendar view
Zadania kalendarzaCalendar Tasks
Zarządzaj kalendarzamiManage Calendars

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kalendarz", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając wyniki prac grup roboczych UNHRC zajmujących się procedurą rozpatrywania skarg, powszechnym przeglądem okresowym (UPR), przyszłym systemem doradztwa ekspertów, kalendarzem prac, rocznym programem prac, metodami pracy, sprawami regulaminowymi i przeglądem procedur specjalnychhaving regard to the outcome of the work of the UNHRC's working groups on the complaints procedure, the Universal Periodic Review (UPR), the future system of expert advice, the agenda, the annual programme of work, working methods, the rules of procedure and the review of Special Procedures
Jest to ambitny, lecz realistyczny kalendarz, zaś wszystkim stronom zależy na tym, by pójść naprzód.This is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.
Kalendarz sesji na rokCalendar of part-sessions for
Czy uważasz , że format / wygląd kalendarza jest atrakcyjny ? 12345Did you find the format / design of the diary attractive ? 12345
Kalendarz następnych posiedzeńDates for next sittings
Aby zapobiec pominięciom dawek leku, pomocne może być zapisywanie w kalendarzu dni tygodnia, kiedy należy stosować EnbrelTo help you remember, it may be helpful to write in a diary which day(s) of the week Enbrel should be used
Odpowiednik polecenia Edycja Znajdź & mdash; wyszukuje dane w bieżącym kalendarzuEdit Find equivalent; Find data in current calendar
Dlatego przygotowując kalendarz operacji, EBC dokonuje właściwych dostosowań do normalnego harmonogramu, tak aby uwzględnić dni wolne od pracy w poszczególnych Państwach CzłonkowskichTherefore, when compiling the calendar for these operations, the ECB makes appropriate adjustments to the normal schedule so as to take into account bank holidays in the individual Member States
Dostosowania kalendarza aukcjiAdjustments of the auction calendar
A zatem o ile możemy być dumni z tekstu, mniejszy sukces osiągnęliśmy w odniesieniu do kalendarza prac: moim zdaniem naprawdę nie jest właściwe, aby rozłożyć wprowadzenie praw pasażerów na 15-to letni okres, jeśli naszym celem jest - i jest to naszym celem dzisiaj - rozwój transportu kolejowego.So, while we may be proud of this text, we have less to shout about with regard to the timetable: it is not really good enough, in my opinion, to introduce passengers' rights over a possible 15-year timescale if our aim - and it is our aim today - is to develop rail travel.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej zawiera w art. ‧ wykaz notyfikacji, które Państwa Członkowskie są zobowiązane przekazać Komisji, oraz kalendarz ich przekazywaniaArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union, contains a list of the notifications that Member States must send to the Commission, together with the timetable
W szczególnych okolicznościach opublikowany kalendarz może ulec zmianom, np. ze względu na zmiany w harmonogramie posiedzeń Rady PrezesówLump-sumallowance: a fixed amount which an institution deducts in the calculation of its reserve requirement within the minimum reserve framework of the Eurosystem
To taki kalendarz IK, który zorganizowałaIt' s some Wl calendar thing she' s organised
Kalendarz posiedzeńCalendar of meetings
Kiedy dorośniesz, Beatrix, i będziesz musiała zajmować się domem, planowaniem przyjęć, trzymać się towarzyskiego kalendarza i znosić człowieka który nie wie co to zegarek, twoje policzki też będą będą zarumienioneWhen you grow up, Beatrix, and have to run a household, plan parties, keep a social calendar and put up with a man who' s never been introduced to a clock, your cheeks will glow too
Negocjacje akcesyjne skoncentrowane są wokół warunków i kalendarza przyjęcia , wprowadzenia w życie i stosowania przez kandydata zasad UE , które obejmują jakieś stron przepisów .Accession negotiations focus on the conditions and timing of the candidate s adoption ’ , implementation and application of EU rules – some , pages of them .
Każda platforma aukcyjna wyznaczona na podstawie art. ‧ ust. ‧ pełni te same funkcje, co platformy aukcyjne wyznaczone na podstawie art. ‧ ust. ‧, określone w art. ‧, z wyjątkiem wymogów określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dotyczących kalendarza aukcji, które nie mają zastosowaniaAny auction platform appointed pursuant to Article ‧ shall carry out the same functions as the auction platforms appointed pursuant to Article ‧ as provided for in Article ‧ except for Article ‧(c) on the auction calendar which shall not apply
Tabletki mogą być dostępne w postaci opakowań z kalendarzemThe tablets may come in calendar packs
Przewidywany kalendarz oceny i zawarcia umówIndicative evaluation and contractual timetable
Potrzeba takiego wspólnego działania wynika z ogólnounijnego zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji, nadrzędnych celów politycznych przeglądu dyrektywy ‧/‧/WE oraz faktu, że na mocy tej dyrektywy Komisja jest bezpośrednio odpowiedzialna za kompleksowe wdrożenie szeregu aspektów systemu handlu uprawnieniami do emisji mających bezpośredni wpływ w szczególności na kalendarz aukcyjny i monitorowanie aukcjiThe need for such joint action is derived from the Union-wide ambit of the emissions trading scheme, the overarching policy objectives of the review of Directive ‧/‧/EC, and the fact that the Commission is directly responsible under Directive ‧/‧/EC for the detailed implementation of a number of features of the emissions trading scheme which have a direct impact in particular on the auction calendar and on the monitoring of the auctions
Oznaczcie to w kalendarzuMark your calendars
Pięćdziesiąt osiem procent posłów do PE podczas głosowania nad kalendarzem sesji miesięcznych na lata 2012-2013 zaaprobowało poprawkę znoszącą jedną z dwóch miesięcznych sesji październikowych odbywających się w Strasburgu.During the vote on Parliament's calendar of part-sessions for 2012 and 2013, 58% of MEPs approved an amendment abolishing one of the two October part-sessions held in Strasbourg.
podkreśla, że polityka komunikacji powinna uwzględniać szczególne tempo spraw europejskich, często niezależne od politycznego harmonogramu w poszczególnych państwach, i że nie może prawdziwie rozwijać się na marginesie konkretnych polityk i działań Unii Europejskiej, które mają własny, niezależny kalendarz; uważa więc, że Komisja, Rada i Parlament powinny ustalić wspólnie kalendarz spraw mogących szczególnie interesować europejską opinię publiczną, w celu połączenia ich wysiłków w dziedzinie komunikacji w tym zakresieEmphasises that a communication policy must take into account the pace of European affairs, which is often far removed from that of national political agendas, and cannot really develop separately from the specific Union policies and measures, which each have their own particular timetable; considers that the Commission, the Council, and Parliament should agree on a timetable for the key issues likely to be of more direct interest to the different sections of European public opinion in order to channel their communication efforts into these subjects
kalendarza imprez międzynarodowych zaplanowanych na następny rok kalendarzowycalendar of international events scheduled for the following calendar year
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1196 zdań frazy kalendarz.Znalezione w 0,378 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.