Tłumaczenia na język angielski:

  • glomerulonephritis   

Przykładowe zdania z "kłębuszkowe zapalenie nerek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt częstoPotentially immunocomplex-mediated reactions Potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis have been reported uncommonly
Obserwowane objawy obejmowały (w różnych kombinacjach): wysypkę, gorączkę, nudności i wymioty, dreszcze, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i zwiększenie aktywności aminotransferaz, a być może również pierwotną reakcję kompleksów immunologicznych, niewydolność oddechową i kłębuszkowe zapalenie nerekEvents included rash, fever, nausea and vomiting, chills, rigors, low blood pressure and elevated serum liver transaminases in various combinations, and possibly primary immune complex reaction, respiratory distress and glomerulonephritis
W badaniach histologicznych stwierdzono w jednym przypadku błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek w przeszczepie allogenicznym nerki, a w innym pojedynczym przypadku zapalenie śródmiąższowe nerek, związane z nadwrażliwością na preparatHistology showed a membranous glomerulonephritis of the renal allograft in one case and hypersensitivity interstitial nephritis in the other
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Riprazo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Riprazo has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Emtrycytabina jest głównie eliminowana przez nerki w procesie przesączania kłębuszkowego i poprzez czynne wydzielanie kanalikoweEmtricitabine is principally eliminated by the kidney via glomerular filtration and active tubular secretion
Adefowir jest wydalany przez nerki, w wyniku połączenia procesów przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowegoAdefovir is excreted renally, by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
Wystąpienie znaczących klinicznie interakcji, spowodowanych konkurowaniem o wydzielanie cewkowe w nerkach, jest mało prawdopodobne ze względu na znany margines bezpieczeństwa dla większości takich substancji, sposobu eliminacji aktywnego metabolitu (przesączanie kłębuszkowe i anionowe, wydzielanie kanalikowe) oraz pojemność tych dróg wydalaniaClinically important drug interactions involving competition for renal tubular secretion are unlikely, due to the known safety margin for most of these substances, the elimination characteristics of the active metabolite (glomerular filtration and anionic tubular secretion) and the excretion capacity of these pathways
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Rasilez u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Rasilez has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Klirens nerkowy zydowudyny określono na około ‧, ‧ l/h/kg, co wskazuje na znaczny udział w wydalaniu przez nerki przesączania kłębuszkowego i aktywnego wydzielania kanalikowegoRenal clearance of zidovudine is estimated to be ‧ l/h/kg, indicating glomerular filtration and active tubular secretion by the kidneys
Ze względu na wchodzący w skład leku hydrochlorotiazyd, stosowanie produktu Rasilez HCT jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (szybkość przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧) (patrz punkt ‧. ‧ iDue to the hydrochlorothiazide component, Rasilez HCT is contraindicated for use in patients with severe renal impairment (glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min/‧ m‧) (see sections ‧ and
W obecnie trwającym badaniu oceniającym u biorców nerki bezpieczeństwo i skuteczność konwersji z inhibitorów kalcyneuryny na syrolimus (stężenie docelowe ‧ ng/ml) w leczeniu podtrzymującym, wstrzymano dalsze włączanie do badania podgrupy pacjentów (n=‧), u których początkowy współczynnik przesączania kłębuszkowego był mniejszy niż ‧ ml/min (patrz punktIn an ongoing study evaluating the safety and efficacy of conversion from calcineurin inhibitors to sirolimus (target levels of ‧ ng/mL) in maintenance renal transplant patients, enrollment was stopped in the subset of patients (n=‧) with a baseline glomerular filtration rate of less than ‧ mL/min (see section
Badanie farmakokinetyki po podaniu dożylnym tazonerminy, u małp Rhezus, wykazało niespecyficzne i nie ulegajce wysyceniu wydalanie przez nerki w wyniku filtracji kłębuszkowejIn the Rhesus monkey, pharmacokinetic studies following intravenous injection of tasonermin indicated a non-specific, non-saturable excretion via glomerular filtration in the kidney
U pacjentów po przeszczepieniu nerek z ciężką przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < ‧ ml/min/‧, ‧ m‧), poza okresem bezpośrednio po przeszczepieniu nerki, należy unikać podawania dawki większej niż ‧ g podawanej dwa razy na dobęIn renal transplant patients with severe chronic renal impairment (glomerular filtration rate < ‧ ml min-‧.‧ m-‧), outside the immediate post-transplant period, doses greater than ‧ g administered twice a day should be avoided
Główną drogą eliminacji cydofowiru było wydalanie przez nerki nie zmienionej postaci leku, zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i wydzielania kanalikowegoThe major route of elimination of cidofovir was by renal excretion of unchanged drug by a combination of glomerular filtration and tubular secretion
Czynności nerek mierzone wielkością filtracji kłębuszkowej i stężeniem kreatyniny w surowicy oraz białkomoczem pozostały stabilne u większości pacjentówRenal function, as measured by glomerular filtration rate and serum creatinine, as well as proteinuria, remained stable in the majority of the patients
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (szybkość przesączania kłębuszkowego GFR w granicach ‧ ml/min) poddawanych PCI powinno się zmniejszyć szybkość wlewu do ‧, ‧ mg/kg masy ciała na godzinęPatients with moderate renal impairment (GFR ‧ml/min) undergoing PCI (whether being treated with bivalirudin for ACS or not) should receive a lower infusion rate of ‧ mg/kg/h
Zaburzenia czynności nerek W badaniach klinicznych nie oceniano preparatu Sprimeo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u kobiet i ≥ ‧ μmol/l lub ‧, ‧ mg/dl u mężczyzn i (lub) tempo przesączania kłębuszkowego (GFR) < ‧ ml/min), dializowanych, z zespołem nerczycowym lub nadciśnieniem nerkowo-naczyniowym w wywiadzieRenal impairment In clinical studies Sprimeo has not been investigated in hypertensive patients with severe renal impairment (serum creatinine ‧ mol/l or ‧ mg/dl in women and ‧ mol/l or ‧ mg/dl in men and/or estimated glomerular filtration rate (GFR) < ‧ ml/min), history of dialysis, nephrotic syndrome or renovascular hypertension
Emtrycytabina i tenofowir są głównie eliminowane przez nerki drogą przesączania kłębuszkowego i poprzez czynne wydzielanie kanalikoweEmtricitabine and tenofovir are primarily excreted by the kidneys by a combination of glomerular filtration and active tubular secretion
Tenofowir jest wydalany przede wszystkim przez nerki, zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i czynnego transportu kanalikowego, po podaniu dożylnym około ‧ do ‧ % dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionejTenofovir is primarily excreted by the kidney by both filtration and an active tubular transport system with approximately ‧ to ‧ % of the dose excreted unchanged in urine following intravenous administration
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13607 zdań frazy kłębuszkowe zapalenie nerek.Znalezione w 3,877 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.