Tłumaczenia na język angielski:

  • george   
    [given name]

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jerzy; Prince George of Greece and Denmark; George

Przykładowe zdania z "jerzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nasz przewodniczący pan Jerzy Buzek również słusznie uczynił ten aspekt ważnym punktem swojej kadencji.Mr Buzek, our President, has also, quite rightly, made it one of the strengths of his Presidency.
Michał Jerzy Wołodyjowski, szermierz niezrównanyAnd that' s Michael Wo3odyjowski, swordsman extraordinaire
Jerzy Gruza – twórca polskiego Broadwayu nad Bałtykiem i jego wizerunek medialnyJerzy Gruza – the creator of Polish Broadway on the Baltic See and his picture in the printed media.
Bar w hotelu Jerzy V, za godzinęThe George V bar, in an hour
PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEKIN THE CHAIR: Jerzy BUZEK
Nieśpieszni przechodnie. Walter Benjamin i Jerzy Stempowski w początkach XX stuleciaLeisurely Passers by - Walter Benjamin and Jerzy Stempowski in the early twentieth century
Przeciw: Jerzy Buzek, Dan JørgensenAgainst: Jerzy Buzek, Dan Jørgensen
Głos zabrali: José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček i Monica Maria Iacob-RidziThe following spoke: José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Poul Nyrup Rasmussen, Marian Harkin, Johannes Voggenhuber, Konrad Szymański, Bairbre de Brún, Kathy Sinnott, Frank Vanhecke, Alojz Peterle, Jo Leinen, Andrew Duff, Ian Hudghton, Mario Borghezio, Vladimír Železný, Jana Bobošíková, Avril Doyle, Richard Corbett, Marielle De Sarnez, Mogens Camre, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Elmar Brok, Proinsias De Rossa, Gunnar Hökmark, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Bernard Poignant, Stefano Zappalà, Gary Titley, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Tunne Kelam, Libor Rouček and Monica Maria Iacob-Ridzi
Jerzy Buzek przedstawił swoje sprawozdaniaJerzy Buzek introduced the reports
Głos zabrali: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog i Joachim WuermelingThe following spoke: Hannes Swoboda, Lena Ek, Roberts Zīle, Claude Turmes, Vittorio Agnoletto, Pilar del Castillo Vera, Andres Tarand, Alexander Alvaro, Alyn Smith, Ivo Belet, Evelyne Gebhardt, Anneli Jäätteenmäki, Herbert Reul, Arlene McCarthy, Karin Riis-Jørgensen, Marianne Thyssen, Eluned Morgan, Nikolaos Vakalis, Katerina Batzeli, Zita Pleštinská, Béatrice Patrie, Françoise Grossetête, Silvia-Adriana Ţicău, Jerzy Buzek, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Lambert van Nistelrooij, Mia De Vits, Werner Langen, Edit Herczog and Joachim Wuermeling
Czego bałby się Jerzy Pilch, gdyby był jednym z narratorów swojej prozy? O kreacjach narrratora w powieściach i opowiadaniach Jerzego Pilcha.What would Jerzy Pilch be afraid of, if he was one of the narrators of his prose? About creation of narrator in proses and stories of Jerzy Pilch.
Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla i Robert Goebbels, który wyraził żal, iż Rada nie przedstawiła swojej opinii podczas debatyThe following spoke: Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Evelyne Gebhardt, on behalf of the PSE Group, Toine Manders, on behalf of the ALDE Group, Pierre Jonckheer, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Adam Jerzy Bielan, on behalf of the UEN Group, Fernand Le Rachinel, Non-attached Member, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla and Robert Goebbels, who would have liked the Council to give its opinion during the debate
Jerzy Bielecki został zesłany do Auschwitz, bo naziści podejrzewali, że jest członkiem polskiego ruchu oporuJerzy Bielecki was imprisoned in Auschwitz because the Nazis suspected he was in the Polish resistance
4 maja : Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Ramón Luis Valcárcel Siso , premier rządu hiszpańskiego José Luis Zapatero iprzewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek spotkali się w Brukseli zkilkuset burmistrzami , którzy złożyli podpis pod Porozumieniem burmistrzów , by przypieczętować wten sposób swe zobowiązania wwalce ze zmianą klimatu .4 May : Ramón Luis Valcárcel Siso , first Vice-President of the CoR , José Luis Zapatero , Spanish Prime Minister , Jose Manuel Barroso , President of the European Commission , and Jerzy Buzek , President of the European Parliament , welcome in Brussels several hundred European mayors , who had come to demonstrate their commitment to efforts to combat climate change , by signing the Covenant of Mayors .
Głos zabrali: Ilda Figueiredo (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Karin Resetarits (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Amalia Sartori, w imieniu grupy PPE-DE, Teresa Riera Madurell, w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki, w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM, Lydia Schenardi, w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre i Louis MichelThe following spoke: Ilda Figueiredo (draftsman of the opinion of the AGRI Committee), Karin Resetarits (draftsman of the opinion of the CULT Committee), Amalia Sartori, on behalf of the PPE-DE Group, Teresa Riera Madurell, on behalf of the PSE Group, Anneli Jäätteenmäki, on behalf of the ALDE Group, Raül Romeva i Rueda, on behalf of the Verts/ALE Group, Eva-Britt Svensson, on behalf of the GUE/NGL Group, Urszula Krupa, on behalf of the IND/DEM Group, Lydia Schenardi, on behalf of the ITS Group, Jana Bobošíková, Non-attached Member, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lissy Gröner, Siiri Oviir, Hiltrud Breyer, Kartika Tamara Liotard, John Whittaker, Jerzy Buzek, Edite Estrela, Danutė Budreikaitė, Zita Pleštinská, Anna Hedh, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Monica Maria Iacob-Ridzi, Esther De Lange, Maria Petre and Louis Michel
Jerzy Turowicz - polityk czy dziennikarzJerzy Turowicz - a politician or a journalist
Jerzy, zabierz siostrę do jej komnat!George, take your sister to her chambers
Jerzy Buzek otrzymał 555 głosów.Jerzy Buzek received 555 votes.
Jerzy Buz ek Przewodniczący Parlamentu EuropejskiegoJerzy Buzek President of the European Parliament
Wino ma właściwości lecznicze.Sam Jerzy ‧ leczył się w ten sposóbMight have asked you to drink the health of His brand- new Majesty George IV, but I forgot
Jerzy Turowicz - człowiek dialogu.Jerzy Turowicz - the man of the dialogue.
Głos zabrali: Giusto Catania, Kathy Sinnott, Seán Ó Neachtain, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Guido Sacconi, Luciana Sbarbati, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Ashley Mote (Przewodniczący w związku z wypowiedzią tego ostatniego, którą uważa za niezgodną z prawem wspólnotowym), Jonathan Evans, Stephen Hughes, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, José Albino Silva Peneda, Atzo Nicolaï i Günther VerheugenThe following spoke: Giusto Catania, Kathy Sinnott, Seán Ó Neachtain, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Guido Sacconi, Luciana Sbarbati, Ilda Figueiredo, Mario Borghezio, Ashley Mote (the President observed that the demand made by Mr Mote would be contrary to the law of the European Union), Jonathan Evans, Stephen Hughes, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, José Albino Silva Peneda, Atzo Nicolaï and Günther Verheugen
Sprawozdanie: Jerzy Buzek- A‧-‧/‧: Zita Pleštinská, Cristina Gutiérrez-Cortines,Lapo Pistelli, Paul RübigReport: Jerzy Buzek- A‧-‧/‧: Zita Pleštinská, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lapo Pistelli, Paul Rübig
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261 zdań frazy jerzy.Znalezione w 0,208 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.