Tłumaczenia na język angielski:

  • horse-riding   
  • horsemanship   
    (noun   )
  • riding       
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "jazda konna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wracamy do jazdy konnejNow we go back to riding horses!
Piękna noc na jazdę konnąIt' s a perfect night for horseback riding
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München- Niemcy)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt München (Wspólna Taryfa Celna- Pozycje taryfowe- Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej- Pozycja ‧- PozycjaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht München- Germany)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG v Hauptzollamt München (Common Customs Tariff- Tariff headings- Combined nomenclature classification of riding gloves- Heading ‧- Heading
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof- Niemcy)- Centro Equestre da Leziria Grande Lda przeciwko Bundesamt für Finanzen (Swoboda świadczenia usług- Przepisy podatkowe- Podatek dochodowy od osób prawnych- Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim- Uwzględnienie wydatków poniesionych na wykonywanie działalności- Przesłanki- Bezpośredni związek gospodarczy z dochodami osiągniętymi w państwie, w którym wykonywana jest działalność gospodarczaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)- Centro Equestre da Lezíria Grande Lda v Bundesamt für Finanzen (Freedom to provide services- Tax legislation- Corporation tax- Equestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State- Deduction of operating expenses- Conditions- Direct economic connection to income received in the State in which the activity is pursued
Koncepcja teleportare transwarp tak jak próbuje trafić a punktor innym mniejszych kiedy są oczy i jazdy konnejThe concept of teleportare transwarp' s like trying to hit a bullet with another smaller when you are blindfolded and ride a horse
Wkrôtce jazdę konną i strzelanie będzie można zobaczyć tylko u mnieSoon, the only way to see riding and shooting will be in a Wild West show
To byla pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzielilemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
Miałeś lekcje jazdy konnej?You had riding lessons?
Chciałbym spróbować jazdy konnej.I want to ride a horse.
Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnejCombined nomenclature classification of riding gloves
UwieIbiała jazdę konnąShe had a passion for riding
Carolina, kochanie, babcia zepsuła mi jazdę konnąGrandma broke my riding crop
Próbowałem jazdy konnej.I experienced horse riding.
Masz ochotę na jazdę konną?I thought you might like to go riding
wpływ zajęć rekreacyjnej jazdy konnej na kształtowanie postaw i zachowań socjalizacyjnych młodzieży szkolnejinfluence of classes of the recreational horse riding on the forming of attitudes and socialization behaviourus of secondary school children
To była pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzieliłemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
I nikt im nie dorówna, jeśli chodzi o jazdę konnąThere ain' t a man alive can match them on a horse
praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy w gospodarstwie (w tym przypadku dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (zob. pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwowork concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
Sekret trwałości tradycji hodowlano-serowarskiej wyjaśnia długotrwała izolacja, w jakiej przez długie wieki żyli mieszkańcy regionu ze względu na brak środków lokomocji i konieczność używania dróg nadających się wyłącznie do jazdy konnej, aż do początków dwudziestego wieku oraz wynikające z nieistniejącej komunikacji tworzenie samowystarczalnych enklawThe secret of why the livestock-farming and cheese-making tradition has continued is the isolation in which the inhabitants lived for centuries as a result of the precarious nature of the means of transport, being restricted to the use of bridle paths until almost the beginning of this century, which turned the community in on itself, as is logical in the almost total absence of communication
Lekcje jazdy konnej zaczynają się jutroYour riding lessons start tomorrow
Gdzie nauczyłeś się jazdy konnej?Where did you learn to ride?
praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy na roli w gospodarstwie (w tym przypadku, dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (patrz pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwowork concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
Gdzie nauczyłeś się tego wszystkiego: jazdy konnej, strzelania?Where' d you learn all that riding, shooting, scavenging?
Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskimEquestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State
Przez ‧ lat, twoja i moja rodzina naleźała... do Szyku Jazdy Konnej i Partii PatrycjuszyFor ‧ years, your family and mine have been members... ofthe Equestrian Order and the Patrician Party
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5251 zdań frazy jazda konna.Znalezione w 2,98 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.