Tłumaczenia na język angielski:

  • horse-riding   
  • horsemanship   
    (noun   )
  • riding       
    (noun, adjv   )

Przykładowe zdania z "jazda konna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uwielbia jazdę konną, szybowanie i ostre seryHer turn- ons include horseback riding, skydiving and strong cheese
Nomenklaturę scaloną stanowiącą załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmieniony rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że rękawiczki do jazdy konnej, takie jak te będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, składające się z materiału włókienniczego szorstkowanego i pokrytego warstwą z tworzywa sztucznego po jednej stronie, gdzie warstwa podłoża z dzianiny tekstylnej jest szorstkowana po jednej stronie i następnie szorstkowana powierzchnia jest w całości powlekana pianką z poliuretanu, która spełnia zasadniczą funkcję w celu używania rękawiczek jako rękawiczek do jazdy konnej, powinny być zaklasyfikowane do podpozycji ‧ tej nomenklaturyThe Combined Nomenclature constituting Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧, must be interpreted as meaning that riding gloves, such as those at issue in the main proceedings, made up of fabric raised on one side and covered with a layer of plastic, where the support fabric is raised on one side and the raised side is then completely covered with a layer of polyurethane foam, which has an essential function in use of the gloves as riding gloves, must be classified under subheading ‧ of the Combined Nomenclature
wpływ zajęć rekreacyjnej jazdy konnej na kształtowanie postaw i zachowań socjalizacyjnych młodzieży szkolnejinfluence of classes of the recreational horse riding on the forming of attitudes and socialization behaviourus of secondary school children
To byla pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzielilemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof- Niemcy)- Centro Equestre da Leziria Grande Lda przeciwko Bundesamt für Finanzen (Swoboda świadczenia usług- Przepisy podatkowe- Podatek dochodowy od osób prawnych- Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim- Uwzględnienie wydatków poniesionych na wykonywanie działalności- Przesłanki- Bezpośredni związek gospodarczy z dochodami osiągniętymi w państwie, w którym wykonywana jest działalność gospodarczaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)- Centro Equestre da Lezíria Grande Lda v Bundesamt für Finanzen (Freedom to provide services- Tax legislation- Corporation tax- Equestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State- Deduction of operating expenses- Conditions- Direct economic connection to income received in the State in which the activity is pursued
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München- Niemcy)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG przeciwko Hauptzollamt München (Wspólna Taryfa Celna- Pozycje taryfowe- Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnej- Pozycja ‧- PozycjaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht München- Germany)- Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG v Hauptzollamt München (Common Customs Tariff- Tariff headings- Combined nomenclature classification of riding gloves- Heading ‧- Heading
Sekret trwałości tradycji hodowlano-serowarskiej wyjaśnia długotrwała izolacja, w jakiej przez długie wieki żyli mieszkańcy regionu ze względu na brak środków lokomocji i konieczność używania dróg nadających się wyłącznie do jazdy konnej, aż do początków dwudziestego wieku oraz wynikające z nieistniejącej komunikacji tworzenie samowystarczalnych enklawThe secret of why the livestock-farming and cheese-making tradition has continued is the isolation in which the inhabitants lived for centuries as a result of the precarious nature of the means of transport, being restricted to the use of bridle paths until almost the beginning of this century, which turned the community in on itself, as is logical in the almost total absence of communication
Piękna noc na jazdę konnąIt' s a perfect night for horseback riding
Gdzie nauczyłeś się tego wszystkiego: jazdy konnej, strzelania?Where' d you learn all that riding, shooting, scavenging?
Carolina, kochanie, babcia zepsuła mi jazdę konnąGrandma broke my riding crop
Lekcje jazdy konnej zaczynają się jutroYour riding lessons start tomorrow
Być może wreszcie - wraz z przyjęciem przedmiotowego sprawozdania - będziemy mogli uczynić zadość dwukrotnemu wnioskodawcy, mojemu wyborcy Peterowi Downesowi, którego syn odniósł śmiertelne obrażenia głowy wskutek wypadku podczas jazdy konnej i który od tego czasu prowadził niestrudzenie kampanię na rzecz poprawy norm bezpieczeństwa.Perhaps at last, with the adoption of this report, we can deliver a result for two-time petitioner, my constituent Peter Downes, whose son suffered fatal head injuries in a horse riding accident and has campaigned tirelessly ever since for an improvement in safety standards.
I nikt im nie dorówna, jeśli chodzi o jazdę konnąThere ain' t a man alive can match them on a horse
Koncepcja teleportare transwarp tak jak próbuje trafić a punktor innym mniejszych kiedy są oczy i jazdy konnejThe concept of teleportare transwarp' s like trying to hit a bullet with another smaller when you are blindfolded and ride a horse
UwieIbiała jazdę konnąShe had a passion for riding
praca związana z turystyką (utrzymanie pól kempingowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, obiektów do jazdy konnej, wynajem domków itp.), gdzie działania te mają charakter uzupełniający lub pokrywają się częściowo z działalnością gospodarstwa, w sposób uniemożliwiający ich wyodrębnienie z normalnej pracy w gospodarstwie (w tym przypadku dochody i nakłady związane z turystyką wykazuje się odpowiednio pod pozycją produkty (zob. pozycja ‧) lub nakłady na gospodarstwowork concerning tourism (maintenance of camping, sport or recreation grounds, riding facilities, letting of cottages, etc.) where these are ancillary to and overlap with the work of the holding to such an extent that it is in practice impossible to dissociate the tourism activities from the normal agricultural work of the holding (in this case the earnings and inputs relating to tourism are included under products (see heading ‧) and farm inputs respectively
Miałeś lekcje jazdy konnej?You had riding lessons?
Przedstawienia i lekcje jazdy konnej organizowane w jednym państwie członkowskim przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskimEquestrian presentations and lessons organised in a Member State by a company established in another Member State
Klasyfikacja w Nomenklaturze scalonej rękawiczek do jazdy konnejCombined nomenclature classification of riding gloves
Próbowałem jazdy konnej.I experienced horse riding.
To była pierwsza i ostatnia lekcja konnej jazdy, jakiej mu udzieliłemThat was the first and last time I gave him a riding lesson
Wkrôtce jazdę konną i strzelanie będzie można zobaczyć tylko u mnieSoon, the only way to see riding and shooting will be in a Wild West show
Chciałbym spróbować jazdy konnej.I want to ride a horse.
Przez ‧ lat, twoja i moja rodzina naleźała... do Szyku Jazdy Konnej i Partii PatrycjuszyFor ‧ years, your family and mine have been members... ofthe Equestrian Order and the Patrician Party
Wracamy do jazdy konnejNow we go back to riding horses!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5251 zdań frazy jazda konna.Znalezione w 1,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.