wymowa: IPA: jãˈmajka

Tłumaczenia na język angielski:

  • jamaica   
     
    geographic terms (country level)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

JamajkaJamaica; ; Jamaican

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jamajka", pamięć tłumaczeniowa

add example
SZEF PAŃSTWA JAMAJKATHE HEAD OF STATE OF JAMAICA
Większe bezpieczeństwo sprawi, że Jamajka będzie bardziej atrakcyjna dla turystówIncreased security will make Jamaica more attractive for tourists
Przepisy ustawodawstwa Jamajki w zakresie kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa mogą być uznane za równoważne z przepisami ustanowionymi w dyrektywie ‧/EWGThe provisions of legislation of Jamaica on health inspection and monitoring of fishery products may be considered equivalent to those laid down in Directive ‧/EEC
W formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Barbadosem, Belize, Republiką Ludową Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Jamajką, Republiką Kenii, Demokratyczną Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Surinamu, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zimbabwe oraz Saint Kitts i Nevis w sprawie przystąpienia ostatniego z wymienionych państw do protokołu ‧ w sprawie cukru z AKP załączonego do Drugiej Konwencji AKP-EWGIn the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People
Spośród krajów, które odpowiedziały, Brazylia, Bułgaria, Burundi, Jamajka, Maroko, Nigeria, Peru, Rumunia, Tunezja i Zimbabwe powiadomiły Komisję, że przywóz niektórych odpadów wyszczególnionych w załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ jest przyjmowany albo bez żadnej procedury kontrolnej albo podlega kontroli zgodnie z procedurą kontrolną stosowaną do załącznika ‧ lub ‧ do tego rozporządzenia lub ustanowioną w jego artAmong the countries that replied, Brazil, Bulgaria, Burundi, Jamaica, Morocco, Nigeria, Peru, Romania, Tunisia and Zimbabwe notified the Commission that the import of certain wastes listd in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ is accepted either without any control procedure or subject to control pursuant to the control procedure applying to Annex ‧ or ‧ thereto or laid down in Article ‧ thereof
Głos zabrali: Peter Maertens (Komisja Europejska), Errol Humphrey (Barbados), Valdis Dombrovskis, Marisa Dalrymple-Philibert (Jamajka), Alain Hutchinson, Mohamed Ali (Etiopia), Ratu Tui Cavuilati (Fidżi), Fiona Hall, J. Sithole (RPA), Bernadette Lahai (Sierra Leone), Gabriele Zimmer, Netty Baldeh (Gambia), Cellou Dalein Diallo (Gwinea), Olle Schmidt, Kumaree Rajeshree Deerpalsing (Mauritius), Maria Martens, Imbarcouane Assarid (Mali), Josep Borrell Fontelles, Waven William (Seszele), Garang Deng Dekuek (Sudan), Horst Schnellhardt, Hashimu Abdullahi (Nigeria), i Idrissa Seck (SenegalSpeakers: Maertens (European Commission), Humphrey (Barbados), Dombrovskis, Dalrymple-Philibert (Jamaica), Hutchinson, Ali (Ethiopia), Cavuilati (Fiji), Hall, Sithole (South Africa), Lahai (Sierra Leone), Zimmer, Baldeh (Gambia), Diallo (Guinea), Schmidt, Deerpalsing (Mauritius), Martens, Assarid (Mali), Borrell Fontelles, William (Seychelles), Dekuek (Sudan), Schnellhardt, Absullahi (Nigeria), and Seck (Senegal
Tytuł świadectwa zdrowia przedstawiony w załączniku ‧ (D) otrzymu je brzmienie: „ŚWIADECTWO ZDROWIA dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni z Barbados, Bermudów, Boliwii, Kuby, Jamajki, oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz zwierząt z rodziny koniowatych hodowlanych i użytkowych z Argentyny, Brazylii, Chile, Meksyku, Paragwaju, Urugwaju.”The title of the health certificate set out in Annex II(D) is replaced by the following
Ponadto decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa pochodzących z Jamajki zawiera wykaz przedsiębiorstw, z których przywóz powinien zostać dopuszczony oraz wzór świadectwa zdrowia, który powinien towarzyszyć towarom przywożonymFurthermore the list of establishments from which the imports should be authorised and the model of health certificate which should accompany the imports have been laid down by Commission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Jamaica
w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Barbadosem, Belize, Ludową Republiką Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Mauritiusem, Republiką Surinamu, Królestwem Swazilandu, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Trynidadem i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zimbabwe oraz Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie przystąpienia tego ostatniego państwa do Protokołu ‧ w sprawie cukru z AKP załączonego do Drugiej Konwencji AKP-EWGin the form of an exchange of letters between the European Economic Community and Barbados, Belize, the People
Niniejszym wypowiada się w imieniu Wspólnoty, ze skutkiem od dnia ‧ października ‧ r., protokół nr ‧ w sprawie cukru AKP występującego w konwencji AKP-EWG z Lomé podpisanej dnia ‧ lutego ‧ r., oraz odpowiednie oświadczenia załączone do konwencji, zawarte w protokole nr ‧ załączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, podpisanej w Kotonu dnia ‧ czerwca ‧ r., w odniesieniu do Barbadosu, Belize, Republiki Konga, Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiki Wysp Fidżi, Republiki Gujany, Jamajki, Republiki Kenii, Republiki Madagaskaru, Republiki Malawi, Republiki Mauritiusu, Republiki Mozambiku, Federacji Saint Kitts i Nevis, Republiki Surinamu, Królestwa Suazi, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Republiki Trynidadu i Tobago, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki ZimbabweProtocol ‧ on ACP Sugar appearing in the ACP-EEC Convention of Lomé signed on ‧ February ‧ and the corresponding declarations annexed to that Convention, contained in Protocol ‧ attached to Annex V to the ACP-EC Partnership Agreement signed in Cotonou on ‧ June ‧, is hereby denounced on behalf of the Community with effect from ‧ October ‧ with respect to Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Côte d'Ivoire, the Republic of the Fiji Islands, the Republic of Guyana, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Federation of Saint Kitts and Nevis, the Republic of Suriname, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe
w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Barbadosem, Belize, Republiką Ludową Konga, Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Jamajką, Republiką Kenii, Demokratyczną Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Surinamu, Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii oraz Republiką Zimbabwe w sprawie przystąpienia Republiki Zambii do protokołu nr ‧ w sprawie cukru z AKP, załączonego do czwartej Konwencji AKP-EWG. AIn the form of an Exchange of Letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of the Congo, Fiji, the Cooperative Republic of Guyana, the Republic of Côte d
Cały tekst odnoszący się do Jamajki otrzymuje brzmienieAll the text related to Jamaica is replaced by the words
Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem oraz przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania muszą być opatrzone wykonanym w sposób trwały napisem „JAMAJKA” oraz numerem zezwolenia/rejestracji przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni pochodzenia produktuExcept in the case of frozen fishery products in bulk and intended for the manufacture of preserved foods, all packages must bear the word
Słuchaj Ja dzwonie do Tessy, by powiedzieć jej o paru miejscach, które powinna sprawdzić w JamajceGet this:I called Tessa, to tell her a cole of places she should check out in Jamaica
między tekstami odnoszącymi się do JAMAJKI i MAKAU dodaje się tekst w brzmieniuBetween the texts related to JAMAICA and MACAU, the following text is inserted
w formie wymiany listów zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Republiką Konga, Republiką Wysp Fidżi, Kooperacyjną Republiką Gujany, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Jamajką, Republiką Kenii, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusu, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Federacją Saint Kitts i Nevis, Królestwem Suazi, Zjednoczoną Republiką Tanzanii, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Zambii i Republiką Zimbabwe w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostawin the form of an Exchange of Letters between the European Community and Barbados, Belize, the Republic of Congo, the Republic of Fiji, the Republic of Guyana, the Republic of Côte d'Ivoire, Jamaica, the Republic of Kenya, the Republic of Madagascar, the Republic of Malawi, the Republic of Mauritius, the Republic of Mozambique, the Republic of Suriname, Saint Kitts and Nevis, the Kingdom of Swaziland, the United Republic of Tanzania, the Republic of Trinidad and Tobago, the Republic of Uganda, the Republic of Zambia and the Republic of Zimbabwe on the guaranteed prices for cane sugar for the ‧/‧ delivery period
Argentyna (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Boliwia (BO), Brazylia (BR), Chile (CL), Kuba (CU), Jamajka (JM), Meksyk (MX), Peru (PE), Paragwaj (PY), Urugwaj (UYArgentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brazil (BR), Chile (CL), Cuba (CU), Jamaica (JM), Mexico (MX), Peru (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY
Testowałem to na JamajceWell, I' ve got him stashed away in Jamaica
Republika Zielonego Przylądka, Łotwa, Litwa, Nikaragua, Benin, Kazachstan, Gwinea-Konakry, Papua Nowa Gwinea, Malta, Mauritius, Jamajka, Kamerun, Republika Czeska, Izrael, Hong Kong oraz Uganda wykazały, że spełniają równoważne warunki, określone w art.. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/WEWhereas Cape Verde, Latvia, Lithuania, Nicaragua, Benin, Kazakhstan, Guinea Conakri, Papua New Guinea, Malta, Mauritius, Jamaica, Cameroon, Czech Republic, Israel, Hong Kong and Uganda have shown that they satisfy the equivalent conditions referred to in Article ‧) of Decision ‧/EC
NIEWOLNICTWO i NEOKOLONIALIZM, A RUCH RASTAFARI NA JAMAJCESlavery, Neocolonialism and Rastafari Movement in Jamaica
Ten Pan- Am ‧ właśnie wylądował- Kingston, JamajkaYour Pan- Am ‧ just landed- Kingston, Jamaica
wzywa rząd Jamajki do podjęcia skutecznych działań w celu powstrzymania aktów pozasądowego zabijania ludzi przez służby bezpieczeństwa; wzywa również rząd Jamajki do uchylenia ust. ‧, ‧ i ‧ ustawy o przestępstwach przeciwko osobom, która penalizuje stosunki płciowe pomiędzy wyrażającymi na to zgodę, dorosłymi mężczyznami i jest wykorzystywana jako uzasadnienie nagannych prześladowań, zwłaszcza osób prowadzących edukację w zakresie HIV/AIDS; zwraca się do rządu Jamajki o aktywne zwalczanie powszechnej homofobiiCalls on the government of Jamaica to take effective action to stop the extra-judicial killing of people by security forces; also calls on the Government of Jamaica to repeal sections ‧, ‧ and ‧ of the Offences Against the Person Act, which criminalise sex between consenting adult men and are used as justification for unacceptable harassment, notably against HIV/AIDS educators; asks the Government of Jamaica to actively fight widespread homophobia
przy odprawie czasowej na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni z Argentyny, Barbados, Bermudów, Boliwii, Brazylii‧, Chile, Kuby, Jamajki, Meksyku, Paragwaju i Urugwaju na okres nieprzekraczający ‧ dnifor the temporary admission of registered horses into Community territory from Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Chile, Cuba, Jamaica, Mexico, Paraguay, Uruguay for a period of less than ‧ days`
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 191 zdań frazy jamajka.Znalezione w 0,912 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.