Tłumaczenia na język angielski:

  • what is the English for.. .   

Przykładowe zdania z "jak jest po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemicznyThis would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
Że nie jest zwyczaj dla damy we Francji... nie umiem powiedzieć, jak jest baiser po angielskuThat is not be the fashion for the ladies of France...Oh, I cannot tell what Isbaiserin English
Jak jest po angielsku „lilia”?How do you say "yuri" in English?
Ja posiadam angielską wersję skonsolidowanych traktatów, pokazującą, jak będą one wyglądać po przyjęciu traktatu lizbońskiego.I have here the English version of the consolidated Treaties, as they will look once the Lisbon Treaty has been adopted.
Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.I know how hard it is to speak quickly in English.
W ramach Osi 4 , takie partnerstwa lokalne znane pod ogólną nazwą Rybackich Lokalnych Grup Działania ( po angielsku Fisheries Local Action Groups czyli FLAGs ) , choć czasami stosowane inne nazwy , takie jak „ Przybrzeżne Grupy Działania ” ( Hiszpania ) , lub „ Lokalne Grupy Rybackie ” ( Polska ) .Under Axis 4 , these local partnerships are known by the generic name , Fisheries Local Action Groups or FLAGs , although sometimes other names are used , such as “ Coastal Action Groups ” ( Spain ) or “ Local Fishery Groups ” ( Poland ) .
W tym kontekście Komisja Europejska opracowała wspólną formę wymiany danych radiologicznych pod nazwą europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (ang. EUropean Radiological Data Exchange Platform, EURDEP), jak również odpowiednią sieć opartą na Internecie, której celem jest usprawnienie ciągłej i płynnej wymiany danych dostarczanych przez krajowe sieci monitorowania mocy dawki promieniowania oraz programów kontroli napromieniowania środowiska, a która, po latach stosowania przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, została obecnie uznana za gotową do rozbudowyThe European Commission has, in this context, developed a common data format called EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) as well as an appropriate Internet based network in order to facilitate continuous and seamless exchange of data provided by the national automatic dose rate monitoring networks and the environment radiation surveillance programmes, that have been in use in the European Atomic Energy Community for several years and are now considered mature enough for expansion
A sądziłam, że po angielsku jak się jest głodnym, to się mówi " jestem głodna "I thought " hungry " was English for " hungry "
RFC (skrót od angielskiego R equest F or C omment-prośba o komentarze) to popularna metoda opublikowania pomysłu na nowy protokół w celu oceny przez społeczność Internetu. Chociaż dokumenty RFC nie obowiązkowe, wiele programów używa zawartych w nich standardów, po tym jak zostaną zatwierdzone przez społeczność. Więcej informacji o dokumentach RFC znajdziesz na stronie domowej RFCR equest F or C omment. A common way to publish new protocol ideas or procedures for evaluation of the Internet community. Though RFC s are not mandatory, many applications try to adhere to them, once they have been approved by the community. More information about RFC s can be found at the RFC Homepage
Przez lata, skupialiśmy się na tym, że struny zamkniętymi pętlami, jak " rubber bands " (złączona guma, angielski wynalazek).Lecz po M- teorii, zwróciliśmy uwagę na inne rzeczyNow, the idea is that gravity might be like the sound waves, it might not be confined to our membrane
Jednym z najpoważniejszych problemów drobnego przemysłu jest zbyt duża biurokracja - czy też jak to mówimy po angielsku "red tape”.One of the biggest problems of small industry is too much bureaucracy - or red tape as we say in English.
Jak z tego wynika, bez rozszerzenia usług powszechnych w dziedzinie telekomunikacji o dostęp do szybkiej transmisji danych czy telefonii komórkowej po przystępnej cenie powiększać się będzie opóźnienie Unii Europejskiej we wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w urzeczywistnianiu społeczeństwa opartego na wiedzy, a przepaść informatyczna (ang. digital divide) będzie się pogłębiać, zwłaszcza w nowych państwach członkowskichIt therefore follows that unless universal telecommunications service at an affordable price is extended to broadband and mobile telephony, the European Union's delay in setting up and using the new information and communication technologies and the technologies of a knowledge society will grow, while the digital divide will become more pronounced, particularly in the new Member States
W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bonviva w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego doustnie w dawce ‧, ‧ mg na dobęBonviva ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bondenza w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg na dobęBondenza ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
Winda jest tak samo jak po angielskuIt' s the same, " elevator. "- How was school?
urzędujący przewodniczący Rady - (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Po pierwsze, we wprowadzeniu będę mówić jedynie po węgiersku, po czym będę kontynuować w języku angielskim, przemawiając jako członek Rady; ponieważ jednak w roli posła do PE zawsze przemawiam na tej sali w języku węgierskim, uczynię tak też tym razem.President-in-Office of the Council. - (HU) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I will only speak in Hungarian as an introduction, and then I will continue in English when speaking as a Member of the Council, but since as a MEP I always speak in Hungarian in this room, I will continue to do so.
Słyszał pan, jak ona mówi po angielsku?Have you heard her speaking English?
Poza tekstami niemieckim i duńskim, które posługują się tym samym terminem zarówno w ust. ‧, jak i w ust. ‧, a mianowicie odpowiednio Abgaben i afgifter, wszystkie pozostałe wersje językowe używają w ust. ‧ i ‧ różnych terminów, a mianowicie odpowiednio taxes i droits po francusku, taxes i fees po angielsku, itdApart from the German and Danish texts, which both use the same term in Article ‧ and , that is, Abgaben and afgifter, respectively, all of the other language versions use different terms in Article ‧ and , namely taxes et droits in French, taxes and fees in English, etc
Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.
Gdybyś usłyszał, jak mówi po angielsku, wziąłbyś ją za Amerykankę.If you heard her speak English, you would take her for an American.
Po wprowadzeniu leku do sprzedaży i (lub) w badaniach klinicznych zgłaszano poważne zdarzenia niepożądane ze strony układu krążenia, takie jak: zawał mięśnia sercowego, nagłe zgony sercowe, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, udar mózgu, przemijające napady niedokrwienne (ang. transient ischemic attacks, TIA), bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca i częstoskurczSerious cardiovascular events, including myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina pectoris, ventricular arrhythmia, stroke, transient ischemic attacks, chest pain, palpitations and tachycardia, have been reported either post marketing and/or in clinical trials
Mówi po angielsku jak rodowity Anglik.He speaks English as well as though he were an Englishman.
Mówi po angielsku jak Amerykanin.He speaks English as if he were an American.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1765601 zdań frazy jak jest po angielsku.Znalezione w 225,586 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.