Tłumaczenia na język angielski:

  • what is the English for.. .   

Przykładowe zdania z "jak jest po angielsku", pamięć tłumaczeniowa

add example
Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemicznyThis would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
Że nie jest zwyczaj dla damy we Francji... nie umiem powiedzieć, jak jest baiser po angielskuThat is not be the fashion for the ladies of France...Oh, I cannot tell what Isbaiserin English
A sądziłam, że po angielsku jak się jest głodnym, to się mówi " jestem głodna "I thought " hungry " was English for " hungry "
Jak z tego wynika, bez rozszerzenia usług powszechnych w dziedzinie telekomunikacji o dostęp do szybkiej transmisji danych czy telefonii komórkowej po przystępnej cenie powiększać się będzie opóźnienie Unii Europejskiej we wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz w urzeczywistnianiu społeczeństwa opartego na wiedzy, a przepaść informatyczna (ang. digital divide) będzie się pogłębiać, zwłaszcza w nowych państwach członkowskichIt therefore follows that unless universal telecommunications service at an affordable price is extended to broadband and mobile telephony, the European Union's delay in setting up and using the new information and communication technologies and the technologies of a knowledge society will grow, while the digital divide will become more pronounced, particularly in the new Member States
urzędujący przewodniczący Rady - (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Po pierwsze, we wprowadzeniu będę mówić jedynie po węgiersku, po czym będę kontynuować w języku angielskim, przemawiając jako członek Rady; ponieważ jednak w roli posła do PE zawsze przemawiam na tej sali w języku węgierskim, uczynię tak też tym razem.President-in-Office of the Council. - (HU) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I will only speak in Hungarian as an introduction, and then I will continue in English when speaking as a Member of the Council, but since as a MEP I always speak in Hungarian in this room, I will continue to do so.
Przez lata, skupialiśmy się na tym, że struny zamkniętymi pętlami, jak " rubber bands " (złączona guma, angielski wynalazek).Lecz po M- teorii, zwróciliśmy uwagę na inne rzeczyNow, the idea is that gravity might be like the sound waves, it might not be confined to our membrane
W tym kontekście Komisja Europejska opracowała wspólną formę wymiany danych radiologicznych pod nazwą europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (ang. EUropean Radiological Data Exchange Platform, EURDEP), jak również odpowiednią sieć opartą na Internecie, której celem jest usprawnienie ciągłej i płynnej wymiany danych dostarczanych przez krajowe sieci monitorowania mocy dawki promieniowania oraz programów kontroli napromieniowania środowiska, a która, po latach stosowania przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, została obecnie uznana za gotową do rozbudowyThe European Commission has, in this context, developed a common data format called EURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform) as well as an appropriate Internet based network in order to facilitate continuous and seamless exchange of data provided by the national automatic dose rate monitoring networks and the environment radiation surveillance programmes, that have been in use in the European Atomic Energy Community for several years and are now considered mature enough for expansion
W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bonviva w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego doustnie w dawce ‧, ‧ mg na dobęBonviva ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
W dwuletnim, randomizowanym, podwójnie ślepym, wieloośrodkowym badaniu nad równoważnością leczenia (ang. non-inferiority study) (BM‧) obejmującym kobiety po menopauzie (‧ kobiet w wieku ‧ lat) z osteoporozą (z wyjściową wartością BMD kręgosłupa lędźwiowego T-score poniżej-‧, ‧ SD) wykazano, że podawanie produktu Bondenza w dawce ‧ mg w iniekcjach dożylnych co ‧ miesiące jest co najmniej równie skuteczne, jak podawanie kwasu ibandronowego w dawce ‧, ‧ mg na dobęBondenza ‧ mg intravenous injection, administered every ‧ months, was shown to be at least as effective as oral ibandronic acid ‧ mg daily in a ‧-year, randomised, double-blind, multicentre, non-inferiority study (BM‧) of postmenopausal women (‧ women aged ‧) with osteoporosis (lumbar spine BMD T-score below-‧ SD at baseline
RFC (skrót od angielskiego R equest F or C omment-prośba o komentarze) to popularna metoda opublikowania pomysłu na nowy protokół w celu oceny przez społeczność Internetu. Chociaż dokumenty RFC nie obowiązkowe, wiele programów używa zawartych w nich standardów, po tym jak zostaną zatwierdzone przez społeczność. Więcej informacji o dokumentach RFC znajdziesz na stronie domowej RFCR equest F or C omment. A common way to publish new protocol ideas or procedures for evaluation of the Internet community. Though RFC s are not mandatory, many applications try to adhere to them, once they have been approved by the community. More information about RFC s can be found at the RFC Homepage
Winda jest tak samo jak po angielskuIt' s the same, " elevator. "- How was school?
Ja posiadam angielską wersję skonsolidowanych traktatów, pokazującą, jak będą one wyglądać po przyjęciu traktatu lizbońskiego.I have here the English version of the consolidated Treaties, as they will look once the Lisbon Treaty has been adopted.
Myśleliśmy że taki chłopak jak ty...... wolałby mówić po angielsku...... i dziewczynę, która pali, pije i nie jest wegetariankąWe thought that a NRl boy like you...... would like an English speaking,..... smoking, drinking and non- vegetarian girl
Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.I know how hard it is to speak quickly in English.
Jednym z najpoważniejszych problemów drobnego przemysłu jest zbyt duża biurokracja - czy też jak to mówimy po angielsku "red tape”.One of the biggest problems of small industry is too much bureaucracy - or red tape as we say in English.
Jak jest po angielsku „lilia”?How do you say "yuri" in English?
I to na sposób angielski, bez przecinka, śmiejąc się. Ten śmiech, żart był jak wojna, jak całe konieczne cierpienie z niej wypływające, jak ruch oporu i kolaboracja, jak głód i chłód, ofiara czy hańba.in the English style, without a comma, laughing. And while he laughed his jest became the war itself, together with all the unavoidable suffering it caused, both resistance and collaboration, hunger and cold, martyrdom and infamy.
Moja decyzja była podyktowana trzema podstawowymi względami: po pierwsze, system patentowy, w którym każdy wniosek musiałby być obowiązkowo tłumaczony na 23 języki urzędowe, byłby kosztowny, powolny i powodowałby powstanie bardzo niekorzystnej sytuacji w zakresie konkurencji; po drugie, język angielski jest obecnie powszechnie stosowany na zasadzie lingua franca; po trzecie wreszcie, 90 % zgłoszeń patentowych jest tak czy owak dokonywanych w języku angielskim.I abstained for three fundamental reasons: firstly, because to create a patent system with the obligatory translation of each file into the 23 official languages would be expensive, slow and would create a serious competitive disadvantage; secondly, because in practice, the English language is commonly used today as a lingua franca; and, thirdly, because 90% of patent applications are made in English anyway.
Miała najprzytulniejszy/ i najcichszy głos jaki słyszałam,/ jak wierzba na wietrze./ W kościele, gdy śpiewała,/ ludzie wokół niej milknęli,/ żeby ją lepiej słyszeć./ Nie mogę przestać myśleć/ jak smutno by jej teraz było./ Nigdy nie lubiła Bobby' ego,/ a ja się w nim zakochałam./ On dbał o mnie,/ czułam się przy nim taka piękna./ Pewnej letniej nocy w szkole średniej/ zobaczyłam jak siedział na masce swojego Firebirda./ Był jednym z tych ludzi,/ którzy wyglądali tak przerażająco./ Jakby miał jakiś sekret./ Ja nigdy nie miałam sekretów./ Mama miała ciężkie życie./ W sumie cieszę się,/ że nie musiałeś patrzeć jak cierpi./ Nie mówię tego jako wymówkę tego/ wszystkiego co się stało, po prostu.../... nigdy nie chciałam się/ przyzwyczaić do bycia smutną./ To musi brzmieć śmiesznie,/ kiedy to mówię./ Kochająca, MaddieHow she had the softest, quietest voice you ever heard,like a willow in a breeze. In church, when she sang, people standing around her would hush just to get a better listen
Biorąc również pod uwagę stopień koncentracji na rynku produkcji ropy naftowej, który, poza spółkami będącymi własnością państwa, charakteryzuje się obecnością trzech największych koncernów międzynarodowych (ang. super majors) zintegrowanych pionowo (BP, ExxonMobil i Shell) – których udział w produkcji ropy naftowej w ‧ r., zgodnie z dostępnymi danymi, wyniósł odpowiednio ‧,‧ %; ‧,‧ % i ‧,‧ % – jak również określoną liczbą istotnych koncernów (ang. majors), czynniki te należy traktować jako wskaźnik bezpośredniego podlegania konkurencjiConsidering also the degree of concentration on the market for crude oil production market, which, apart from state-owned companies, is characterised by the presence of three international vertically integrated private players named the super majors (BP, ExxonMobil and Shell), whose respective parts of oil production in ‧ amounted to ‧,‧ %, ‧,‧ % and ‧,‧ %, according to the available information) as well as a certain number of so-called majors, these factors should be taken as an indication of direct exposure to competition
Czasem podział jest równy, bądź gdy części składowe pozostają we wzajemnej od siebie zależności, jak w rządzie angielskim, bądź gdy władza każdej części jest niezawisła, lecz niepełna, jak w Polsce.Sometimes the distribution is equal, when either the constituent parts are in mutual dependence, as in the government of England, or the authority of each section is independent, but imperfect, as in Poland.
Jeżeli język (języki) narodowy banku centralnego systemu zewnętrznego nie jest (nie ) językiem (językami) rozrachunkowego banku centralnego, niezbędne dokumenty sporządza się wyłącznie w języku angielskim, albo zarówno w języku angielskim jak i w języku (językach) banku centralnego systemu zewnętrznegoIf the ASCB’s national language(s) is/are not identical with the SCB’s national language(s), the necessary documents shall be provided in English only or both in English and in the ASCB’s relevant national language(s
Zgodnie z Konstytucją Malty, język maltański i język angielski są językami urzędowymi Malty, a wszystkie ustawy wprowadzane zarówno w języku maltańskim, jak i angielskim, tekst maltański ma pierwszeństwo w sytuacjach spornych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczejAccording to the Constitution of Malta, Maltese and English are the official languages of Malta and every law is to be enacted in both the Maltese and English languages, the Maltese text prevailing in the case of conflict, unless provision is otherwise made
Nastąpił ekscytujący przełom.// Kobieta, którą znalazłem na prerii, zna angielski.// Poczyniliśmy wielkie postępy.// To biała kobieta.// Nie wiem, jak trafiła między Indian, ale widzę, że nie jest tu więźniem.// Nie czuję strachu, ale nie wszyscy w wiosce mnie akceptują.// Ta wizyta to na pewno pomysł Kopiącego Ptaka.// Jest pełen entuzjazmu i jak dwoje dzieci chcielibyśmy dowiedzieć// się czegoś o sobie.// Czuję, że nie jestem całkiem szczery.// Ociągam się z odpowiedziami na ich pytania.// Poczucie obowiązku czasem każe mi zamilknąć" There' s been an exciting breakthrough with the Indians." The woman I found on the prairie speaks English... " and today, clear progress was made
bardzo ładnie nie żartowałem, aktualnie oznacza to że wreszcie w naszym programie, po dwóch latach oczekiwania... taa. najmocniejszy samochód świata przejedzie się po naszym torze. to pewnie będzie trwało moment a jego czas będzie gdzieś tu. ale wiemy też, że to był po raz pierwszy twój popis tam na zewnątrz. i jak było? poszło jak po maśleWell done, you.I wasn' t kidding. I do actually mean it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1682692 zdań frazy jak jest po angielsku.Znalezione w 395,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.