Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacjiallocation of allowances to an operator's account
atest środka pianotwórczego do pokładowej instalacji pianowejfoam certificate for deck foam system
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaruautomatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacjisecurity of installations
bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona materiałów i instalacji jądrowychnuclear safety and security
czysta instalacjaclean installation
dysze stosowane w instalacjach gaśniczych CO2nozzles for CO2 systems
element instalacjiinstallation item
faza instalacjiinstallation phase
folder instalacjiinstallation folder
instalacja administracyjnaadministrative setup; administrator setup
instalacja cieplnathermal equipment
instalacja ciśnieniowapressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwianiarecovery or disposal facility
instalacja dotychczas działającaincumbent installation
instalacja dyskretnahands-free setup; unattended setup; hands-free installation; silent installation; silent setup; unattended installation
instalacja elektrycznaelectrical installations
instalacja głównamaster installation
instalacja nienadzorowanaunattended setup
instalacja niestandardowacustom installation; custom install
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
instalacja obraz-dźwiękvideo-sound installation
instalacja odgromowalightning rod
instalacja oparta na obrazieimage-based setup
instalacja oprogramowania zasad grupyGroup Policy Software Installation
instalacja pełnafull installation
instalacja polewania nawierzchnipavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogiroad surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytustaged read-only domain controller installation
instalacja rurowapipelines; piping; pipes; tubing
instalacja serwisowaservice facility
instalacja świetlnalight installation
Instalacja w trybie tekstowymtext-mode Setup
instalacja wentylacyjna wyciągowaextract ventilation system
instalacja wielowieżowamulti-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanejtower system using superheated steam cycle
instalacja wieżowa wykorzystująca sprężone powietrze o temperaturze powyżej 750°C i turbinę gazową wchodzącą w skład słonecznej instalacji hybrydowejtower system using pressurised air with temperature above 750°C and solar hybrid gas turbine
instalacja wodnawater pipe
instalacja wykorzystująca ruch fal morskichwave energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami morskimi/pływowymimarine currents energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami pływowymitidal currents energy device
instalacja zintegrowanaslipstream installation
instalacjeinstallations; appliances; equipment
instalacje do odsalaniadesalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowejelectric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskieoffshore installations
instalacje na dwutlenek węglacarbon dioxide systems
instalacje niebezpiecznedangerous installation
instalacje pracujące w cyklu kombinowanymcombined circle units
instalacje przemysłoweindustrial installation
instalacje techniczne zamkniętetechnical containment system
instalacje zatłaczająceinjection facilities
instalacje zwiększonego ryzykamajor risk installation
iskrobezpieczna instalacja wentylacji wyciągowejnon-sparking exhaust ventilation
kontrola instalacjisupervision of installation
Kreator instalacjiInstallation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowejNetwork Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active DirectoryActive Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacjiCreate Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonegosmall and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacjisetup repair
obsługa instalacji morskichoffshore activities
ochrona instalacji jądrowychnuclear security
opłaty za instalację terminaliFees for Provision of Terminals
pojemność informacyjna pokładowej instalacji GSM-Rcapacity of on-board GSMR
proszkowa instalacja gaśniczadry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacjeantiquated plant
przydział uprawnień dla instalacjiallocation of allowances for an installation
punkt instalacjimount point; install point
punkt instalacji woluminówvolume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjomallocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnejRemote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shoreoff-shore servicing vessel
Szybka instalacjaClick-to-Run
Technologia Szybka instalacjaClick-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracjiInstall and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnejRemote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnegoDashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
instalację alarmową wymienioną w art. ‧.‧ ust. ‧ lit. athe alarm system referred to in Article ‧.‧, section ‧(a
zmiany w zapasach [t C]: zwiększanie zapasów węgla w granicach instalacjistock changes [tC]: stock increases of carbon within the boundaries of the installation
Koszty postawienia budynków i instalacji maszyn do hodowli bydła są wyższe niż w cieplejszych regionach, ponieważ w regionach północnych fundamenty muszą być mrozoodporne, a rury wodociągowe i kanalizacyjne muszą być umieszczone poniżej granicy zamarzania gruntu (np. w Estonii minimalna głębokość wynosi ‧,‧ mThe costs of buildings and livestock facilities are higher than in more clement areas, given the need to lay frost-free foundations and install water pipes and sewage systems below the frost line (in Estonia, over ‧.‧. metres deep, for instance
Jednakże Komisja stwierdza, że w celu spełnienia wymogów w zakresie gospodarowania szczególnymi odpadami w trakcie wdrażania planu DSRP powstanie czternaście nowych instalacji oraz że Komisja nie otrzymała pełnych danych dotyczących tych instalacjiHowever, the Commission notes that fourteen new installations will be constructed to address specific waste management requirements in the course of implementation of the DSRP and that for these installations incomplete data was presented to the Commission
wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed odnowieniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą ‧ EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Biuro musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu trwania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umówexpenses concerned with the physical and material security of persons and property, in particular contracts for the guarding of buildings, contracts for the maintenance of security installations and the purchase of minor items of equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
Instalacje wody pitnej muszą co najmniej spełniać wymogi określone w artPotable water systems shall, at least, comply with the requirements of Article
Tylko jeden z producentów wspólnotowych poczynił znaczące inwestycje w instalację recyklingu wytwarzającą surowce (tereftalan polietylenu – płatki PET) do procesu technologicznego WPOOnly one of the Community industry producers has carried out significant investments in a recycling plant which provides raw material (polyethylene terephthalate- PET- flakes) to the PSF production process
Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energiiA housing unit is considered as centrally heated if heating is provided either from a community heating centre or from an installation built in the building or in the housing unit, established for heating purposes, without regard to the source of energy
Komisja powinna w należyty sposób uwzględnić te dwa elementy w przedmiotowym planie działania, a państwa członkowskie powinny w pełni wspierać instalację infrastruktury niezbędnej do realizacji tego celu, jeżeli będzie to konieczne, w ramach kontraktów na zamówienia publiczne.The Commission needs to focus properly on these two elements in the Action Plan, and the Member States need to give their full support to installing the infrastructure needed to make it happen, if necessary, through public procurement contracts.
w przypadku gdy następuje zużycie paliwa, ale emisje obliczane są jako emisje z procesów technologicznych, operator instalacji podaje w sprawozdaniu uzupełniające dane przybliżone dla odnośnych zmiennych standardowego wyliczenia wielkości emisji dla emisji ze spalania tych paliwwhere fuel use occurs, but emissions are calculated as process emissions, the operator shall report supplementary proxy data for the respective variables of the default emission calculation for combustion emissions for these fuels
INSTALACJA I UŻYCIE DYMOMIERZA ABSORPCYJNEGOINSTALLATION AND USE OF THE OPACIMETER
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznychThis appropriation is intended to cover the costs of technical repairs of equipment and installations
wsad [tC]: cały węgiel wprowadzany w granice instalacjiinput [tC]: all carbon entering the boundaries of the installation
Jeżeli szczegółowe dyrektywy zawierają wymagania w zakresie instalacji, stosują się one również do części i oddzielnych zespołów technicznych homologowanych zgodnie z regulaminami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ1) Where the separate Directives contain installation requirements, these apply also to components and separate technical units approved in accordance with the Regulations of the Economic Commission for Europe
Wyposażenie i instalacje techniczneTechnical equipment and installations
Niektóre porty lotnicze mogą ponadto podjąć decyzję o wcześniejszej instalacji bardziej zaawansowanych urządzeńFurthermore, some airports may choose to install advanced equipment more quickly
Konserwacja, próby i inspekcje powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi IMO oraz w taki sposób, aby zapewnić niezawodność systemów i instalacji przeciwpożarowychMaintenance, testing and inspections shall be carried out based on the guidelines developed by IMO and in a manner having due regard to ensuring the reliability of fire-fighting systems and appliances
Do celów niniejszego rozdziału „instalacje dalekomorskie” oznaczają sprzęt i urządzenia zainstalowane na pełnym morzu w celu poszukiwania i wydobycia zasobów mineralnychinstallations
Instalacje złożoneComplex installations
W drodze odstępstwa od ust. ‧, właściwy organ może w szczególnych przypadkach, na podstawie oceny kosztów i korzyści środowiskowych i ekonomicznych oraz biorąc pod uwagę właściwości techniczne danej instalacji, jej położenie geograficzne i lokalne warunki środowiskowe, określić wielkości dopuszczalne emisji odbiegające od wielkości określonych zgodnie z ustBy way of derogation from paragraph ‧, the competent authority may, in specific cases, on the basis of an assessment of the environmental and economic costs and benefits taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions, set emission limit values deviating from those set by the application of paragraph
Kompilacja i instalacjaCompilation and Installation
instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniamiinstallation, configuration, maintenance, studies, documentation and supplies related to this equipment
Instalacje do unieszkodliwiania lub odzyskiwania odpadów niebezpiecznych określonych w wykazie określonym w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, określonych w załącznikach ‧ A i ‧ B (działanie R‧, R‧, R‧, R‧ i R‧) do dyrektywy ‧/EWG oraz w dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych [‧], o wydajności przekraczającej ‧ ton dziennieInstallations for the disposal or recovery of hazardous waste as defined in the list referred to in Article ‧ of Directive ‧/EEC, as defined in Annexes ‧ A and ‧ B (operations R‧, R‧, R‧, R‧ and R‧) to Directive ‧/EEC and in Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the disposal of waste oils, with a capacity exceeding ‧ tonnes per day
Demontaż i instalacja gotowych przewodów paliwowychReplacing prefabricated fuel lines
dwa oddzielne pionowe sygnalizacyjne urządzenia ostrzegawcze (np. pachołki [stożki] odblaskowe, trójkąty ostrzegawcze, migające żółte światła niezależne od instalacji elektrycznej pojazdutwo separate upright warning signals (e.g. reflective cones, emergency warning triangles, or flashing amber lights that are independent of the vehicle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9746 zdań frazy instalacja.Znalezione w 2,443 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.