Tłumaczenia na język angielski:

 • installation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  act of installing
   
  system of machines
   
  The process of adding software to a computer system.
 • setup   
  (verb, noun   )
   
  The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer or mobile device.
 • fitting       
  (noun, adjv   )
 • induction   
  (noun   )
 • installment   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • plumbing   
  (noun   )
 • rig   
  (verb, noun   )
 • wiring   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
instalowanie, montaż, montowanie
 
Zespół urządzeń doprowadzających wodę lub energię elektryczną do budynku
 
Montaż urządzenia
 
urządzenie zakładu, fabryki
 
Kanalizacyjna
 
Wodno-kanalizacyjna lub centralnego ogrzewania – w mieszkaniu
 
Może być elektryczna
 
osprzęt, sieć, asamblaż
 
Wyposażenie
 
Może być gazowa
 
Armatura
 
aparatura, oprzyrządowanie, armatura
 
mechanizm, zespół, sprzęt,
 
Może być wodna
 
Montaż artystyczny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (78)

alokacja uprawnień na rachunek operatora instalacjiallocation of allowances to an operator's account
atest środka pianotwórczego do pokładowej instalacji pianowejfoam certificate for deck foam system
automatyczna instalacja tryskaczowa z wykrywaniem i sygnalizacją pożaruautomatic sprinkler, fire detection and fire alarm system
bezpieczeństwo instalacjisecurity of installations
bezpieczeństwo jądrowe oraz ochrona materiałów i instalacji jądrowychnuclear safety and security
czysta instalacjaclean installation
dysze stosowane w instalacjach gaśniczych CO2nozzles for CO2 systems
element instalacjiinstallation item
faza instalacjiinstallation phase
folder instalacjiinstallation folder
instalacja administracyjnaadministrative setup; administrator setup
instalacja cieplnathermal equipment
instalacja ciśnieniowapressure equipment
instalacja do odzysku lub unieszkodliwianiarecovery or disposal facility
instalacja dotychczas działającaincumbent installation
instalacja dyskretnahands-free setup; unattended setup; hands-free installation; silent installation; silent setup; unattended installation
instalacja elektrycznaelectrical installations
instalacja głównamaster installation
instalacja nienadzorowanaunattended setup
instalacja niestandardowacustom installation; custom install
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
instalacja obraz-dźwiękvideo-sound installation
instalacja odgromowalightning rod
instalacja oparta na obrazieimage-based setup
instalacja oprogramowania zasad grupyGroup Policy Software Installation
instalacja pełnafull installation
instalacja polewania nawierzchnipavement-wetting system
instalacja polewania nawierzchni drogiroad surface wetting system
instalacja przemieszczana kontrolera domeny tylko do odczytustaged read-only domain controller installation
instalacja rurowapipelines; piping; pipes; tubing
instalacja serwisowaservice facility
instalacja świetlnalight installation
Instalacja w trybie tekstowymtext-mode Setup
instalacja wentylacyjna wyciągowaextract ventilation system
instalacja wielowieżowamulti-tower system
instalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanejtower system using superheated steam cycle
instalacja wieżowa wykorzystująca sprężone powietrze o temperaturze powyżej 750°C i turbinę gazową wchodzącą w skład słonecznej instalacji hybrydowejtower system using pressurised air with temperature above 750°C and solar hybrid gas turbine
instalacja wodnawater pipe
instalacja wykorzystująca ruch fal morskichwave energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami morskimi/pływowymimarine currents energy device
instalacja wykorzystująca turbiny napędzane prądami pływowymitidal currents energy device
instalacja zintegrowanaslipstream installation
instalacjeinstallations; appliances; equipment
instalacje do odsalaniadesalination plant
instalacje elektryczne sterowni systemu bezpieczeństwa nawigacji i zapory drogowejelectric installations for the navigation safety control room and road barrier
instalacje morskieoffshore installations
instalacje na dwutlenek węglacarbon dioxide systems
instalacje niebezpiecznedangerous installation
instalacje pracujące w cyklu kombinowanymcombined circle units
instalacje przemysłoweindustrial installation
instalacje techniczne zamkniętetechnical containment system
instalacje zatłaczająceinjection facilities
instalacje zwiększonego ryzykamajor risk installation
iskrobezpieczna instalacja wentylacji wyciągowejnon-sparking exhaust ventilation
kontrola instalacjisupervision of installation
Kreator instalacjiInstallation Wizard
Kreator instalacji drukarki sieciowejNetwork Printer Installation Wizard
Kreator instalacji usług domenowych w usłudze Active DirectoryActive Directory Domain Services Installation Wizard
Kreator tworzenia elementu instalacjiCreate Installation Item Wizard
małe i średnie instalacje wytwarzania rozproszonegosmall and medium scale Distributed Generators
naprawa instalacjisetup repair
obsługa instalacji morskichoffshore activities
ochrona instalacji jądrowychnuclear security
opłaty za instalację terminaliFees for Provision of Terminals
pojemność informacyjna pokładowej instalacji GSM-Rcapacity of on-board GSMR
proszkowa instalacja gaśniczadry chemical powder extinguishing system
przestarzałe instalacjeantiquated plant
przydział uprawnień dla instalacjiallocation of allowances for an installation
punkt instalacjimount point; install point
punkt instalacji woluminówvolume mount point
rozdział uprawnień nowym instalacjomallocation of allowances to new entrants
Serwer instalacji zdalnejRemote Installation Server
statek obsługi instalacji off-shoreoff-shore servicing vessel
Szybka instalacjaClick-to-Run
Technologia Szybka instalacjaClick-to-Run technology
Tryb instalacji i konfiguracjiInstall and Configure Mode
Usługi instalacji zdalnejRemote Installation Services
Witryna instalacji projektanta pulpitu nawigacyjnegoDashboard Designer Installation Site

Przykładowe zdania z "instalacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
remontów budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztów zmian okablowania wraz z osprzętem, a także kosztów niezbędnego sprzętu (przed odnowieniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą ‧ EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Biuro musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu trwania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umówthe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
Do badań nie jest wymagany kompletny ciągnik; jednakże konstrukcja zabezpieczająca oraz części ciągnika, na których jest ona zamocowana, w trakcie badania tworzą instalację operacyjną, zwaną dalej zespołemA complete tractor is not required for the test; however, the protection structure and parts of the tractor on which it is attached for the tests shall represent an operating installation, hereinafter referred to as the assembly
Wspieranie przedsiębiorczości w sektorze gospodarowania odpadami, rozwiązywanie nasilających się problemów ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz pokrycie w znacznej mierze deficytu instalacji do przerobu odpadów przemysłowych i innychThe aim of the Action is to boost entrepreneurship in the waste treatment/recovery sector, to tackle worsening environmental problems at local level and to significantly cover the country's shortage of installations for handling industrial and other waste
Niekoniecznie chodzi przy tym o dwa różne obszary geograficzne w ramach instalacji, a raczej o strefy, które można przedstawić jak na zamieszczonym poniżej schemacieThe two areas are not necessarily distinct geographical areas within the site but, rather, areas that may be represented as shown below
wyposażenia budynków, np. przemieszczania ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych prac specjalistycznych związanych z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciami podłóg itdthe fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
Instalacje elektryczne muszą być zaprojektowane i zamontowane w taki sposób. aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowegoElectrical installations must be designed and constructed so as not to present a fire or explosion hazard
Musi być ono usytuowane poza maszynownią, z wyjątkiem statków z otwartym pokładem, oraz, na wszystkich statkach, musi być ono zainstalowane w sposób, który w przypadku pożaru lub innej awarii głównej instalacji elektrycznej zapewni równoczesne funkcjonowanie, przez co najmniej trzy godzinyExcept in open vessels, the emergency electrical power source must be located outside the engine room and in all cases be so arranged as to ensure, in the event of fire or other failure of the main electrical installation, simultaneous functioning for at least three hours of
Dochody te obejmują wkład partnerów w finansowanie wydatków Wspólnego Funduszu związanych z eksploatacją instalacji JET dla celów EFDASuch revenue covers the associates’ contribution to financing the Joint Fund expenditure resulting from the use of JET facilities for the purposes of the EFDA
podkreśla wagę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami oraz krajami niezrzeszonymi w celu rozważenia dodatkowych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia szerokiego porozumienia z Iranem w sprawie jego instalacji nuklearnych i ich wykorzystania, przy uwzględnieniu obaw Iranu związanych z bezpieczeństwemStresses the importance of cooperation with the USA, Russia, China and non-aligned countries in order to consider complementary action with a view to achieving a comprehensive agreement with Iran concerning its nuclear facilities and their use, which takes account of Iran's security concerns
Instalacja elektryczna elementu musi być oddzielona od korpusuThe electrical system of the component shall be isolated from the body
zaleca szybkie i dokładne wdrożenie wymogów z ‧ r. odnoszących się do instalacji inteligentnych liczników w celu zwiększenia świadomości konsumentów w zakresie wykorzystania energii elektrycznej oraz umożliwienia dostawcom energii elektrycznej bardziej efektywnego zarządzania zapotrzebowaniemUrges early and rigorous implementation of the ‧ requirements relating to the installation of smart meters in order to raise consumer awareness of energy use and help energy suppliers manage demand more effectively
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na pojazdach silnikowych i ich przyczepach, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers, and in particular Article ‧ thereof
planuje organizację badań, personel, instalację i konfigurację platformy badawczejplan the test organisation, staff, installation and configuration of the test platform
W przypadku gdy porównanie z wynikami metody obliczeniowej wskazuje wyraźnie na nieprawidłowości w wynikach pomiarów, operator instalacji stosuje wartości zastępcze, jak opisano to w niniejszej sekcjiWhere comparison with results of the calculation approach clearly indicates that results of the measurement approach are not valid, the operator shall use substitution values as described under this Section
Aby instalacje odziarniające, o których mowa w ust. ‧, mogły zostać uznane za kwalifikowalne, powinny być w dobrym stanieThe ginning facilities referred to in paragraph ‧ need to be in good working condition for an application to be eligible
Przepisy mające zastosowanie do lotnictwa i instalacji stacjonarnychProvisions applying to aviation and stationary installations
Informacje dotyczące zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w danej instalacji i do których muszą się zastosować inspektorzyInformation on the health and safety rules which have to be observed at the installation and with which the inspectors must comply
Oznacza to, że udzielanie pomocy danej instalacji jądrowej ma na celu osiągnięcie jak największych korzyści, jednakże przy poszanowaniu zasady zanieczyszczający płaci, jak również, że odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo instalacji, jej likwidację oraz odpady, które wytworzyła, powinien ponosić jej operator oraz państwo sprawujące jurysdykcję nad instalacjąIt is understood that, when giving assistance to the nuclear installation concerned, it is with the aim that maximum impact might be obtained by the assistance, without, however, deviating from the polluter pays principle, and that liability for the safety of the installation, its decommissioning and the waste it has generated should rest with the operator and the State having jurisdiction over the installation
Zgodnie z aktualnie posiadanymi danymi, koszty modyfikacji procesów spalania można w przypadku małych, nowych instalacji uważać za niewielkieAccording to currently available data, the costs of combustion modifications can be considered as small for new plants
W zaskarżonej decyzji na skarżącą oraz inne przedsiębiorstwa nałożono grzywny z powodu uczestniczenia przez nie w kartelu obejmującym instalację i obsługę wind i schodów ruchomych w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i NiderlandachIn the contested decision, fines were imposed on the applicant and other undertakings on the ground of their participation in cartels relating to the installation and maintenance of lifts and escalators in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb AgencjiThis appropriation is intended to cover Agency requirements for furniture, soft furnishings, kitchen equipment and installations
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynikających z obowiązujących umów kosztów sprzątania i konserwacji pomieszczeń oraz instalacji technicznych, włącznie z kosztami robocizny i sprzętu niezbędnego do ogólnej konserwacji budynków (malowanie, naprawy itpThis appropriation is intended to cover maintenance and cleaning costs, in accordance with the current contracts, relating to the premises and technical installations together with expenditure on the work and equipment necessary for the general maintenance of the buildings (repainting, repairs, etc
Te strumienie odpadów są właściwie zewidencjonowane w instalacji, która wytwarza odpady oraz zgłaszane, tak jak wszelkie inne materiały jądrowe w spisie inwentarzaThese waste streams are properly accounted for in the installation that produces the waste and reported as any other nuclear material on the inventory
instalacjach spalania energetycznego paliw z wyjątkiem cementowni (np. w elektrowniach)?Combustion plants other than cement (e.g. power stations)?; and
Świadectwo homologacji części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w danym typie pojazdu trzykołowegoCertificate of component type approval in respect of the installation of lighting and light-signalling devices on a type of tricycle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10175 zdań frazy instalacja.Znalezione w 2,723 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.