wymowa: IPA: xɨˈdrawljik

Tłumaczenia na język angielski:

 • plumber     
  (Noun  ) (noun   )
   
  one who fits, etc, pipes for water, gas or drainage
   
  robotnik, którego praca polega na montażu i naprawie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

Pozostałe znaczenia:

 
plumber

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

hydraulikaplumber; hydraulics; hydromechanics
hydraulika rolniczaagricultural hydraulics
Polski hydraulikPolish Plumber
układy hydrauliki siłowejhydraulic power systems

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydraulik", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu ochrony człowieka i dóbr materialnych należy stosować przede wszystkim techniki zbliżone do naturalnych w zakresie hydrauliki, inżynierii i gospodarki leśnej w celu zahamowania erozji wodnej i w celu zmniejszenia efektu spływania wódTo protect human beings and material goods, measures to control water erosion as well as measures to reduce surface run-off shall preferably comprise hydraulic, engineering and silvicultural techniques with minimal environmental impact
Zachowujesz się jak dentysta albo hydraulikYou act like you' re a dental student or a plumber
To tylko... hydraulikaIt' s just... the hydraulics
Drobne, pieniądze gospodyń domowych... hydraulików, sprzedawców samochodów, nauczycieli, inwalidówQuarters, dimes, dollars from housewives... plumbers, car salesmen, teachers, invalids
Jeśli wrócicie bez hydraulików i kamienia... osobiście was zabijęIf you do not return with the plumbers and the rock...I shall personally kill you
wyposażenia budynków, np. przemieszczania ścianek działowych, zmian w instalacjach technicznych i innych prac specjalistycznych związanych z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciami podłóg itdthe fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
Praca..." Hydraulika Ubonne' go "?Work... " Ubonne Plumbing "?
przeróbki w budynkach, np. zmiany w podziale na pomieszczenia, zmiany w instalacjach technicznych i inne roboty specjalistyczne w zakresie zamków, urządzeń elektrycznych, hydrauliki, malowania, pokryć podłogowych itp. oraz koszt zmian w okablowaniu łącznie z osprzętem, oraz koszt niezbędnego wyposażenia (przed zawarciem lub odnowieniem umów na kwoty przekraczające ‧ EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja powinna przeprowadzić konsultacje z innymi instytucjami w przedmiocie warunków (cena, waluta, indeksacja, czas trwania, inne) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umówthe refurbishment of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc., and the cost of changes to the cabling associated with fixtures, and the cost of the necessary equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Commission must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contract
" hydraulika" pipefitting
Na przykład polski hydraulik pracujący we Francji lub w Niemczech i biorący kredyt w tamtejszej instytucji kredytowej może teraz porównać różne oferty APR (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania), wiedząc, że posiada standardowe informacje, które umożliwią mu podjęcie właściwej decyzji.For example, a Polish plumber working in France or Germany and borrowing from a credit institution there can now obviously compare the different offers on APR in the knowledge that he has the standard information enabling him to take the right decision.
Jestem hydraulikiemI' m a plumber
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg, itpThis appropriation is intended to cover the fitting-out of buildings, e.g. alterations to partitioning, alterations to technical installations and other specialist work on locks, electrical equipment, plumbing, painting, floor coverings, etc
Dzwonić po hydraulika?Want to call a plumber?
A wyglądam na hydraulika?Do I look like one?
w przypadku instalatorów pomp ciepła: jako zasadniczy warunek szkolenie dla hydraulików lub inżynierów chłodnictwa oraz podstawowe umiejętności w zakresie elektryki i hydrauliki (obcinanie rur, lutowanie połączeń rurowych, klejenie połączeń rurowych, izolacja, uszczelnianie złączy, sprawdzanie przecieków i instalacja systemów grzewczych lub chłodzącychin the case of heat pump installers: training as a plumber or refrigeration engineer and have basic electrical and plumbing skills (cutting pipe, soldering pipe joints, gluing pipe joints, lagging, sealing fittings, testing for leaks and installation of heating or cooling systems) as a prerequisite
Ręczne wózki paletowe oraz ich zasadnicze części, to znaczy: podwozie i hydraulika występują w różnych odmianach, uzależnionych przede wszystkim od udźwigu, długości wideł, typu stali z jakiej wykonano podwozie, rodzaju mechanizmu hydraulicznego, rodzaju kół i ewentualnego wyposażenia w hamulecThere are different types of HPT and their essential parts, i.e. hydraulics and chassis, depending mainly on the lift capacity, length of the forks, type of steel used for the chassis, type of hydraulics, type of wheels and existence of brakes
Moje towarzystwo ubezpieczeniowe w końcu wyśle czek w przyszłym tygodniu, a to jest jedyny hydraulik, którego chceMy insurance company' s finally cutting my check next week, and there' s only one plumber I want
Piękne malowidła na ścianach, hydraulicy używający toporów rzeźniczych w celu uzyskania efektu wodospadu oraz prosty i wygodny sposób pozbywania się śmieci, zostawiając je po prostu w korytarzuDecorative graffiti motifs,...... the cleaver use of plumbing to create the waterfall effect...... and the ease and convenience of being able to dump...... your garbage right into the hall
Dziś już jednak wiadomo, że obawy symbolizowane przez słynnego "polskiego hydraulika” są nieuzasadnione.However, by now it is clear that the fears personified by the notorious 'Polish plumber' are groundless.
Taki tryb działania jest przyjęty jako pojedynczy cykl dla stacjonarnego warunku pracy hydraulikiThis sequence of events is considered to be a single cycle for the stationary hydraulic mode
koszt utrzymania, naprawy i ubezpieczenia pojazdów służbowych (paliwo, smary, opony, hydraulika, materiały różne, części zamienne, narzędzia itpthe cost of maintaining, repairing and insuring official vehicles (fuel, lubricants, tyres, inner tubes, miscellaneous supplies, spare parts, tools, etc
Powiedz jej, że cieszę się z niej i hydraulikaTell her I' m pleased about her and the plumber
Myślę, że lepiej wezwijcie tu hydraulikaI think, you better get a plumber out here
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 192 zdań frazy hydraulik.Znalezione w 0,298 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.