wymowa: IPA: xɛrp /xɛrp/

Tłumaczenia na język angielski:

 • coat of arms   
  (Noun  )
   
  a hereditary design depicted on an escutcheon
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
   
  dziedziczny znak szlachecki;
 • emblem   
  (noun   )
   
  godło miejskie, państwowe, regionalne, firmowe
 • arm           
  (verb, noun   )
 • arms       
  (noun, adjv   )
 • blazon   
  (verb, noun   )
 • crest   
  (verb, noun   )
 • escutcheon   
 • shield     
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(heraldry) coat of arms

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Braniccy herbu GryfBranicki
Poniatowscy herbu CiołekPoniatowski

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "herb", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym zakresie należy wskazać , że herby i inne oznaki heraldyczne są określane za pomocą stosunkowo nieskomplikowanego opisu zawierającego wskazówki co do ich układu i koloru tła oraz wyliczenie poszczególnych elementów ( takich jak lew , orzeł , kwiat itp . ) , które stanowią oznakę , wraz ze wzmianką dotyczącą ich koloru i ich umieszczenia na oznace .In that regard , it must be pointed out that armorial bearings and other heraldic emblems are drawn on the basis of a relatively simple description which contains particulars regarding the layout and background colour and lists the different elements ( such as a lion , an eagle , a flower , etc ) constituting the emblem with information as to their colour and position within the emblem .
znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. ‧b Konwencji paryskiej, które są przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zezwolenie właściwych władz zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiegothe trade mark includes badges, emblems and escutcheons other than those covered by Article ‧ ter of the Paris Convention and which are of public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given in conformity with the legislation of the Member State
Logo przedstawia Cangrande della Scala na białym koniu, żółtą wiechę ryżu na czarnym tle; w dolnej części znajduje się herb Werony z czerwoną drabiną na żółtym poluThe logo consists of a representation in white of Cangrande della Scala on a horse, a yellow rice panicle on a black background; the bottom of the logo features a picture of the arms of Verona, with a red ladder on a yellow background
Pieczęcie i herby klasztoru Bożogrobowców w MiechowieMiechów Bożogrobowcy Monastery's seals and coats of arms
Bardzo Ci dziękuję, HerbWe' il get together on it later
Polska inteligencja pochodzenia szlacheckiego na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie spuścizny archiwalnej Pawłowskich herbu JastrzębiecPolish intelligentsia of noble origin in the late nineteenth and early twentieth century, the example of the legacy archive Pawłowskich crest Jastrzębiec
To Simon herbu SnollstaThis is Simon of Snollsta' s mark
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne lub брют: jeżeli zawartość cukru wynosi mniej niż ‧ gramów na litrbrut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne or брют: if its sugar content is less than ‧ grams per litre
Herb cię zastąpiHerb covered ' em for you
Jest na nim herb naszego ojcaIt has our father' s crest on it
Herb mój zwie się ZerwikapturMy family crest is " Hoodsnatcher "
Dokumenty dowodzące legalności używania niektórych elementów zawartych w znaku, takich jak herby, tarcze herbowe, portrety, odznaki honorowe, tytuły, nazwy handlowe, nazwiska osób inne niż nazwisko zgłaszającego lub inne podobne napisy, które mogłyby być wymagane przez urzędy Umawiających się Stron, zwolnione są od wszelkiej legalizacji, jak również od wszelkiego poświadczenia innego niż poświadczenie urzędu pochodzeniaDocumentary evidence of the legitimacy of the use of certain elements incorporated in a mark, such as armorial bearings, escutcheons, portraits, honorary distinctions, titles, trade names, names of persons other than the name of the applicant, or other like inscriptions, which might be required by the offices of the contracting parties, shall be exempt from any legalisation as well as from any certification other than that of the office of origin
Robisz, co możesz, HerbYou' re doing all you can, Herb
Wewnętrzna część monety przedstawia: po lewej stronie portret Wielkiego Księcia Henryka spoglądającego w prawo; po prawej stronie herb Wielkiego Księcia, nad którym widnieje rok wybicia ‧ otoczony znakami mennicy i zachodzący nieznacznie na zewnętrzny otok monetyThe inner part of the coin depicts, on the left, a portrait of Grand Duke Henri facing towards the right, and on the right, the Coat of Arms of the Grand Duke, above which the year of minting ‧ is featured between Mint marks, overlapping slightly into the outer ring
Chcę, by herb wisiał tutaj.To pierwsza rzecz, którą muszą widzieć gościeI want the coat of arms to hang here
Herb, czy ty mnie zapraszasz na randkę?Herb, are you asking me out?
To Herb Alpert!It' s Herb Alpert!
Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy przedstawiający herb w kolorze dla towarów i usług z klas ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ (zgłoszenie nrCommunity trade mark concerned: The colour figurative mark representing a coat of arms for goods and services in Classes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ (Application No
Opis: W środkowej części monety po lewej stronie widnieje portret wielkiego księcia Henryka (prawy półprofil). Obok herb książęcy, a nad nim rok emisji &bdquo ‧ ” między znakami mennicy, zachodzące na otok monetyDescription: The inner part of the coin depicts, on the left, a portrait of Grand Duke Henri facing towards the right and, immediately adjacent, the Grand Duke 's coat of arms, above which the year of issue ‧ is featured between mint marks, overlapping slightly into the outer ring
Chcemy z powrotem naszą falgę narodową!Flagę Kossutha z historycznym herbemWe want our national flag back!
herb Wielkiego KsięciaCoat of Arms of the Grand Duke
To spowoduje, że ludzie będą studiować na tradycyjnych uniwersytetach, zdobywać tam dyplom, a następnie zostanie on zamieniony na nowy dokument z logo UE, z herbem UE, mottem UE, bez żadnego odniesienia do słynnego uniwersytetu lub koledżu, w którym zdobyli wykształcenie.It is going to get people to study at their traditional universities, take their qualifications there, and then overstamp them with a new document with the EU logo, the EU crest, the EU motto, with no reference to the great university or college from which they got their learning.
Uwielbiałam przebywać z HerbemI loved being with Herb
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 102 zdań frazy herb.Znalezione w 0,157 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.