Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

annualizacja godzin pracyannualisation of working hours
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychcompensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
istnienie sprzętu zastępczego, zaprojektowanego tak, aby ograniczać poziomy narażenia na wibracje mechaniczne, g) przedłużenie okresu narażenia na wibracje przekazywane na całe ciało poza normalne godziny pracy na odpowiedzialność pracodawcythe existence of replacement equipment designed to reduce the levels of exposure to mechanical vibration; (g) the extension of exposure to whole-body vibration beyond normal working hours under the employer
Istotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznejIt is important that the official veterinarian responsible at a border inspection post receiving goods in transit for exit from the Community is made aware of consignments arriving at all times but especially those arriving outside normal working hours of the border inspection post
Proponujecie jednakże państwo utrzymanie jej na zawsze i dla każdego, dzieląc Europę na kraje, które chcą długich godzin pracy, i kraje, które tego nie chcą.You, however, are proposing that it should be forever and for everybody, splitting Europe into countries that want long working hours and countries that do not.
Inne środki, takie jak zapewnienie opieki nad dzieckiem, elastyczne godziny pracy, bezpieczeństwo zatrudnienia, mobilność pracy i szanse na szkolenie, podkreślono jako niezbędne dla ogólnych ram polityki opłacalności pracyOther measures such as the provision of childcare, flexible working times, job security, job mobility and training opportunities have been highlighted as essential to a comprehensive policy framework for making work pay
Praca w godzinach nadliczbowychAnovertime work
Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowychRecompensation of overtime work
Zmienną „liczba pracowników” (osobno dla zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy i według płci) oraz zmienną „liczba przepracowanych godzin” należy podać w rozbiciu na zawody, regiony i rodzaje działalności wg NACE (uznaje się, że części NACE M-O są nieobowiązkowe dla SES na ‧ rThe variable
ustanowienie przepisów eliminujących dyskryminację pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz poprawiających jakość pracy w niepełnym wymiarze godzinto provide for the removal of discrimination against part-time workers and to improve the quality of part-time work
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesverwaltungsgericht- Wykładnia art. ‧ traktatu WE- Przepisy krajowe przewidujące, zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym za godziny przepracowane w ramach pensum- Wynagrodzenie nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz świadczącej ponadto pracę w godzinach nadliczbowych, niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałby urzędnik, gdyby taka sama liczba godzin była przepracowana w ramach pełnego wymiaru czasu pracy- Dyskryminacja pośrednia pracowników płci żeńskiejReference for a preliminary ruling- Bundesverwaltungsgericht- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty- National legislation laying down, for both full-time and part-time workers, a reduction in the remuneration for overtime as against that received for normal working hours- Remuneration of a female part-time teacher, who is a civil servant, who works overtime (but not sufficient to bring the hours worked overall above the level of normal working hours for full-time civil servants), which is lower than that which would be received if the same number of hours were worked in the context of full-time employment- Indirect discrimination against female workers
Cieszę się również z podjęcia przez liderów G-20 walki z kryzysem na rynku pracy na szczeblu międzynarodowym, co czyni promowanie zatrudnienia głównym elementem planów naprawy gospodarczej.I am also delighted with the undertaking by the leaders of the G20 to tackle the employment crisis at international level, making the promotion of employment the central element of recovery plans.
Dla osiągnięcia bardziej konsekwentnej i lepiej zintegrowanej współpracy powinna ona uzyskać status obserwatora w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), ściślej współdziałać z Radą Europy oraz uczestniczyć w pełni w pracach grup G-7/G-8 oraz G-20.For more consistent and better-integrated cooperation, it should have observer status in the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), be more closely coordinated with the Council of Europe, and participate fully in the activities of the G7/G8 and G20.
Zgodnie z przepisami dyrektywy, pracownik musi mieć zawsze możliwość niewykonywania pracy w wymiarze większym niż ‧ godzin tygodniowoAccording to the rules laid down in the directive, a worker must always be free to choose not to work more than an average ‧ hours per week
mając na uwadze, że sytuacje, w których naruszana jest zasada godnej pracy występują również w przypadku pracowników, które bardziej z konieczności niż z własnej woli wybrały pracę w niepełnym wymiarze godzin, a z których wiele otrzymuje wynagrodzenie niższe od płacy minimalnejwhereas situations in which the principle of decent work is not respected can also be observed where workers are forced rather than choose to work part-time, many of whom live on incomes below the minimum wage
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji w sprawie posiedzenia ministrów pracy i zatrudnienia państw G-20 (Waszyngton, 20-21 kwietnia).The next item is the Commission statement on the G20 labour and employment ministers meeting (Washington, 20/21 April).
Kilka godzin temu wszyscy wzięliśmy udział w poruszającej uroczystości, na którą sam Hu Jia nie mógł przybyć. Mimo to ludzie na całym świecie usłyszą jednak o jego pracy i wysiłkach na rzecz obrony praw chorych na AIDS i walki o ochronę środowiska w Chinach.A few hours ago, we all participated in a moving ceremony which Hu Jia himself was unable to attend, but today people throughout the whole world will hear about his work and efforts to defend the rights of AIDS sufferers and to fight for environmental protection in China.
Wszystkie czynności odkostniania mają miejsce w godzinach ‧.‧–‧.‧; odkostniania nie wykonuje się w soboty, niedziele i w dni wolne od pracyAll boning activities shall take place between ‧ a.m. and ‧ p.m.; boning shall not take place on Saturdays, Sundays or public holidays
Szacuje się , że łącznie zainwestowano siedem tysięcy godzin pracy wolontariackiej .In total , it is estimated that well over 7 000 voluntary hours will have been invested .
A zatem wzywam ministrów pracy państw europejskich do tego, aby naciskali na państwa G-20, po pierwsze, by nie wycofywały się one ze swoich pakietów ożywienia gospodarczego, ale by starały się mocniej i w większym zakresie tworzyć miejsca pracy; po drugie, by zapewniały finansowo bezpieczną pracę na krótki czas zapobiegając tym samym utracie miejsc pracy; po trzecie, by promowały inwestycje publiczne na rzecz tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego ekologicznego wzrostu oraz, po czwarte, by wzmacniały i rozszerzały środki zabezpieczenia socjalnego umożliwiając do nich dostęp.I therefore call on Europe's labour ministers to press the G20 members, firstly, not to go back on their economic recovery packages, but to work harder and to a greater extent to create jobs; secondly, to work to provide financially secure short-time work to prevent the loss of jobs; thirdly, to promote public investment for the creation of jobs and sustainable ecological growth and, fourthly, to strengthen and extend social security measures to enable access to these measures.
Porozumienie osiągnięte przez 27 ministrów zatrudnienia UE przewiduje tydzień pracy trwający maksymalnie 48 godzin, ale z możliwością odstępstwa od tego i wydłużenia do 65 godzin tygodniowo w niektórych przypadkach.The agreement reached by the EU's 27 employment ministers provides for a maximum 48-hour working week, but with an option of a derogation allowing this to be increased to 65 hours per week in certain cases.
pieniężne zyski lub straty brutto z pracy na własny rachunek (włączając tantiemy) (PY‧Ggross cash profits or losses from self-employment (including royalties) (PY‧G
Kapitan podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi godzin pracy i odpoczynku wynikającymi z niniejszej umowyThe master shall take all necessary steps to ensure that the requirements on seafarers
Wkonsekwencji oferta , która jest szczególnie atrakcyjna ekonomicznie , gdyż zaproponowano wniej mniejszą liczbę pracowników niż należałoby zapewnić wcelu posprzątania danej p owierzchni na podstawie średnich wskaźników , zostanie uznana za rażąco niską iodrzu cona , jeśli oferent nie będzie wstanie wyjaśnić , jak może zagwarantować tak niską cenę bez naruszania obowiązujących przepisów ( takich jak przepisy dotyczące maksymalnej liczby godzin pracy na dobę ) .Thus an offer which is economically extremely attractive because it proposes a lower number of workers than is appropriate to the surface area to be cleaned , based on average ratios , will be considered abnormally low and rejected if the bidder is unable to explain how he will be able to guarantee such a low price without infringing any applicable laws ( such as laws regarding the maximum number of working hours per day ) .
czas pracy (liczba opłaconych godzin w standardowym miesiącu pracy, liczba godzin nadliczbowych opłaconych w miesiącu i urlop przysługujący w ciągu rokuworking-time (the number of hours paid in a standard working month, the number of overtime hours paid in the month and the annual leave entitlement
Nie ma w nim natomiast ani słowa o problemach napotykanych w innych zawodach, gdzie wymiar pracy został nadmiernie skrócony, na przykład do 35 godzin.Conversely, it makes absolutely no mention of the problems faced in other professions when working time is reduced excessively, as with 35 hours.
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)- załącznik: Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzinhaving regard to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC- Annex: Framework agreement on part-time work
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 130383 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 34,141 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.