Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

annualizacja godzin pracyannualisation of working hours
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychcompensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Landesgericht Bozen- Wykładnia przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności art. ‧ WE, jak również dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez (UNICE), (CEEP) oraz (ETUC)- Załącznik: Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin (Dz. U. L ‧, str. ‧)- Uregulowania krajowe zobowiązujące pracodawcę, pod rygorem nałożenia kary administracyjnej, do przesłania właściwym organom krajowym kopii umowy o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy- Obowiązek państw członkowskich eliminowania przeszkód natury prawnej lub administracyjnej, mogących ograniczać możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin- Zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym i pełnym wymiarze godzinReference for a preliminary ruling- Landesgericht Bolzano- Interpretation of Community law and, in particular, Article ‧ EC and Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC- Annex: Framework agreement on part-time work (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- National legislation requiring employers to send a copy of part-time employment contracts to the competent national authorities, which imposes a fine for failure to do so- Obligation of the Member States to eliminate legal and administrative obstacles which may limit the opportunities for part-time work- Principle of equal treatment of part-time and full-time workers
Stawka godzinowa wynosi ‧ NZD podczas normalnych godzin pracy, ‧ NZD za każdą godzinę, która nie jest normalną godziną pracy i która przypada w dniu innym niż dzień ustawowo wolny od pracy oraz ‧ NZD za każdą godzinę pracy w dniu ustawowo wolnym od pracyHourly rate is NDZ ‧ in normal working hours, NDZ ‧ for each hour which is not a normal working hour and is on any day other than on a statutory holiday and NDZ ‧ for each hour on any day which is a statutory holiday
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesverwaltungsgericht- Wykładnia art. ‧ traktatu WE- Przepisy krajowe przewidujące, zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jak i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, niższe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w porównaniu z wynagrodzeniem otrzymywanym za godziny przepracowane w ramach pensum- Wynagrodzenie nauczycielki zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy, lecz świadczącej ponadto pracę w godzinach nadliczbowych, niższe od wynagrodzenia, które otrzymywałby urzędnik, gdyby taka sama liczba godzin była przepracowana w ramach pełnego wymiaru czasu pracy- Dyskryminacja pośrednia pracowników płci żeńskiejReference for a preliminary ruling- Bundesverwaltungsgericht- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty- National legislation laying down, for both full-time and part-time workers, a reduction in the remuneration for overtime as against that received for normal working hours- Remuneration of a female part-time teacher, who is a civil servant, who works overtime (but not sufficient to bring the hours worked overall above the level of normal working hours for full-time civil servants), which is lower than that which would be received if the same number of hours were worked in the context of full-time employment- Indirect discrimination against female workers
okresy objęte wynagrodzeniem za godziny nadliczbowe, tzn. godziny przepracowane poza normalnymi godzinami pracy, bez względu na stosowaną stawkę wynagrodzenia za godzinę (np. podwójną stawkę za godzinę pracy należy rejestrować jako jedną godzinęperiods of paid overtime, i.e. hours worked in addition to normal working hours, irrespective of the hourly pay rate applied (e.g. one hour worked at double the normal hourly pay rate should be entered as one hour
mając na uwadze, że zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stanowiło około ‧ % nowo utworzonych miejsc pracy na terenie Unii Europejskiej po roku ‧ a więc więcej niż zatrudnienie standardowe w pełnym wymiarze godzin, a ‧ % osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest zadowolonych z wymiaru swojego czasu pracy; mając jednak na uwadze, że ten stopień zadowolenia jest ściśle związany z poziomem ochrony obejmującej pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, zapewnianej przez prawo pracy i ubezpieczenie społecznewhereas part-time employment has accounted for around ‧ % of newly-created jobs in the European Union since ‧, and whereas ‧ % of part-time workers are satisfied with their working hours, whereas, however, this degree of satisfaction is closely linked to the level of protection that is afforded to part-time workers by labour law and social security
Sprawa ta wymaga dokonania oceny i prawdopodobnie przeglądu dyrektywy ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)- załącznik: Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin, przewidujące równe traktowanie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i tych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, jak i bardziej ukierunkowanych oraz skuteczniejszych środków w ramach zbiorowych układów pracyThis requires an evaluation and possible revision of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC- Annex: Framework agreement on part-time work, which prescribes equal treatment between full-time and part-time workers as well as more targeted and effective actions in collective agreements
Ujęte są tu godziny faktycznie przepracowane podczas normalnych godzin pracy, godziny nadliczbowe, czas w miejscu pracy przeznaczony na zadania, takie jak przygotowanie stanowiska pracy oraz czas odpowiadający krótkim przerwom na odpoczynek w miejscu pracyIncluded are hours actually worked during normal working hours; hours worked in addition to those; time which is spent at the place of work on tasks such as preparing the site and time corresponding to short periods of rest at the work place
podkreśla, że zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin stanowi ważny krok na drodze do ponownego włączenia się do rynku pracy; wzywa państwa członkowskie do wspierania zwłaszcza małych przedsiębiorstw w propagowaniu zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin lub elastycznej organizacji pracy; ponownie podkreśla wartość pracy w niepełnym wymiarze godzin dla pracowników starszych, którzy mogą nie chcieć już wykonywać pracy na pełen etatStresses that part-time work is a useful step towards re-entering the labour market; encourages Member States to support particularly smaller firms in the promotion of part-time and flexible working practices; reemphasises the positive value of part-time work for older workers, who may no longer desire full-time occupation
mając na uwadze, że obecność kobiet na rynku pracy zawodowej wiąże się ze zmianami kulturowymi oraz reformami ukierunkowanymi na realizowanie polityki godzenia życia zawodowego, rodzinnego i osobistego oraz polityki nowego podziału zadań; mając na uwadze, że te dziedziny polityki dotyczą różnych, ale ściśle powiązanych aspektów, poczynając od czasowego ograniczenia godzin pracy poprzez przekształcenie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin w umowę o pracę w zmniejszonym wymiarze godzin oraz wykorzystywanie urlopów (macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych i opiekuńczych), a kończąc na tworzeniu sieci usług indywidualnychwhereas the presence of women on the labour market is linked to cultural changes and reforms designed to give effect to policies making for a work-life balance and a redistribution of roles; whereas such policies cover a variety of fundamentally interconnected areas ranging from temporarily shorter working hours, to be achieved by converting employment contracts into part-time working contracts, and leave arrangements (maternity, paternity, parental, and family leave) to the network of personal care services
Uwzględnione są godziny rzeczywiście przepracowane podczas normalnych godzin pracy; godziny nadliczbowe; czas przeznaczony w miejscu pracy na zadania, takie jak przygotowanie stanowiska pracy i czas odpowiadający krótkim przerwom na odpoczynek w miejscu pracyIncluded are hours actually worked during normal working hours; hours worked in addition to those; time which is spent at the place of work on tasks such as preparing the site and time corresponding to short periods of rest at the work place
Czy jest zgodne z § ‧ ust. ‧ zawartego w dniu ‧ czerwca ‧ r. porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin, wprowadzonego w życie dyrektywą ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. to, że pracownicy będący stroną prywatnoprawnego stosunku pracy z organem władzy lokalnej lub przedsiębiorstwem publicznym, którzy pracują mniej niż ‧ godzin na tydzień (‧ % normalnego wymiaru czasu pracy), znajdują się, w zakresie dotyczącym wynagrodzenia, stopnia zaszeregowania, zaliczenia wcześniejszych okresów zatrudnienia, prawa do urlopu wypoczynkowego, premii, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe itp., w sytuacji mniej korzystnej niż ta, w której znajdują się porównywalni pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy?Is it compatible with Clause ‧ of the Framework Agreement on part-time work of ‧ June ‧ which was implemented by the Directive on part-time work (Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧, OJ ‧ L ‧, p. ‧), that workers employed under a private law contract by a local or regional authority or a public undertaking and who work less than ‧ hours per week (‧ % of the normal working time), be treated less favourably than comparable full-time workers with regard to remuneration, classification in salary group, recognition of previous periods of service, entitlement to leave, additional payments and overtime supplements etc.?
Uwzględnia godziny faktycznie przepracowane podczas normalnych godzin pracy, godziny przepracowane dodatkowo poza nimi, czas spędzony w miejscu pracy poświęcony na zadania, takie jak przygotowywanie stanowiska pracy, oraz czas odpowiadający krótkim okresom wypoczynku w miejscu pracyhours worked in addition to those; time which is spent at the place of work on tasks such as preparing the site and time corresponding to short periods of rest at the work place
Godziny przepracowane oprócz normalnych godzin pracy, bez względu na stosowaną stawkę wynagrodzenia za godzinę (tj. podwójna stawka za godzinę pracy), należy rejestrować jako jedną godzinęHours worked in addition to normal working hours, irrespective of the hourly pay rate applied (i.e. one hour worked at double time) should be entered as one hour
w sytuacji, w której wszystkie umowy o pracę innych pracowników danego przedsiębiorstwa ustalają wymiar tygodniowego czasu pracy i organizację czasu pracy, przepisy te nie stoją na przeszkodzie zawieraniu takich umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin z pracownikami tego samego przedsiębiorstwa, jak umowa będąca przedmiotem sporu w sprawie głównej, na mocy których wymiar tygodniowego czasu pracy i organizacja czasu pracy nie są ustalone, lecz zależą od ilości pracy do wykonania i są określane dla każdego przypadku z osobna, przy czym pracownicy mogą przyjąć tę pracę lub odmówić jej przyjęciain circumstances where all the contracts of employment of the other employees of an undertaking make provision for the length of weekly working time and for the organisation of working time, they do not preclude a contract of part-time employment of workers of the same undertaking, such as that in the main proceedings, under which the length of weekly working time and the organisation of working time are not fixed but are dependent on quantitative needs in terms of work to be performed determined on a case-by-case basis, such workers being entitled to accept or refuse that work
Obejmuje pracowników (wyłączając praktykantów), których stałe godziny pracy obejmują krótszy czas pracy niż zostało to ustalone wspólnie lub czas krótszy niż zwyczajowo przyjęte godziny pracy w przedsiębiorstwie lub jednostce lokalnej, bez względu na system pracy – dzienny, tygodniowy lub miesięczny (pół dnia, trzy czwarte czasu, cztery piąte czasu pracy itdThis covers employees (except apprentices) whose regular working hours are less than the collectively agreed or customary hours worked in the enterprise or local unit, whether daily, weekly or monthly (half-day, three-quarter time, four-fifths time, etc
Obejmuje pracowników (wyłączając praktykantów), których stałe godziny pracy obejmują krótszy czas pracy niż zostało to ustalone wspólnie lub czas krótszy niż zwyczajowo przyjęte godziny pracy w przedsiębiorstwie, bez względu na system pracy-dzienny, tygodniowy lub miesięczny (pół dnia, trzy czwarte czasu, cztery piąte czasu pracy itdThis covers staff (excluding apprentices) whose regular working hours are less than the collectively agreed or customary hours worked in the enterprise, whether daily, weekly or monthly (half-day, threequarter time, fourfifths time, etc
zapewnienie odpowiedniego (oraz z należytym wyprzedzeniem (poinformowania pracowników o dostępności w danym zakładzie stanowisk związanych z pracą w niepełnym i pełnym wymiarze godzin w celu ułatwienia przechodzenia od pracy w pełnym wymiarze godzin do pracy w niepełnym wymiarze godzin i vice versathe provision of timely information on the availability of part-time and full-time positions in the establishment in order to facilitate transfers from full-time to part-time or vice versa
Art. ‧ WE i art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet powinny być interpretowane w taki sposób, iż sprzeciwiają się one ustawodawstwu krajowemu, zgodnie z którym nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie otrzymują – podobnie jak nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy – żadnego wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, w przypadku gdy praca w godzinach nadliczbowych nie przekracza trzech godzin w miesiącu kalendarzowym, jeżeli ta różnica w traktowaniu oddziałuje w większym stopniu na sytuację kobiet niż mężczyzn i jeżeli takiej różnicy w traktowaniu nie można usprawiedliwić celem niezwiązanym z wszelką przynależnością do określonej płci lub nie jest ona konieczna dla osiągnięcia zamierzonego celuArticle ‧ EC and Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women, must be interpreted as precluding national legislation which provides that teachers, part-time as well as full-time, do not receive any remuneration for additional hours worked when the additional work does not exceed three hours per calendar month, if that different treatment affects considerably more women than men and if there is no objective unrelated to sex which justifies that different treatment or it is not necessary to achieve the objective pursued
Nakłady pracy rolniczej osób, które pracują w gospodarstwach w mniejszym wymiarze niż liczba godzin określonych jako praca w pełnym wymiarze czasu, obliczona jest jako iloraz liczby godzin faktycznie przepracowanych (tygodniowo lub rocznie) i liczby godzin faktycznie przepracowanych (tygodniowo lub rocznie) w ramach pracy w pełnym wymiarze czasuThe agricultural labour input of persons who work less than full time on agricultural holdings is calculated as the quotient of the number of hours actually worked (per week or per year) and the number of hours actually worked (per week or per year) in a full-time job
nie sprzeciwiają się one przepisowi, takiemu jak art. ‧ Arbeitszeitgesetz (ustawa o czasie pracy), który ustala maksymalny wymiar czasu pracy, wynoszący, zasadniczo, ‧ godzin tygodniowo i ‧ godzin na dobę i który w związku z tym reguluje wymiar i organizację czasu pracy zarówno w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze godzinthey do not preclude a provision, such as Paragraph ‧ of the Arbeitszeitgesetz (Law on working time), which lays down a basic maximum working time ofhours per week and eight hours per day, and which thus also regulates maximum working time and the organisation of working time in regard to both full-time and part-time workers
Czas pracy będzie rozdzielony przerwą co najmniej trzydziestominutową, jeśli liczba godzin pracy wynosi od sześciu do dziewięciu, i co najmniej czterdziestopięciominutową, jeśli liczba godzin pracy wynosi co najmniej dziewięć godzinWorking time shall be interrupted by a break of at least ‧ minutes, if working hours total between six and nine hours, and of at least ‧ minutes, if working hours total more than nine hours
mając na uwadze, że w szczególności w przypadku kobiet/matek istnieje ryzyko przymusowej pracy w niepełnym wymiarze godzin – wybór zdeterminowany brakiem dostępnych struktur opieki nad dziećmi, a także mając na uwadze, że istnieje ryzyko odmowy przekształcenia pracy w pełnym wymiarze godzin w pracę w zmniejszonym wymiarze godzin, co uczyni trudnym, czy wręcz niemożliwym, godzenie życia zawodowego z rodzinnym i osobistymwhereas there is a risk of being forced to work part-time, particularly for women/mothers, this choice often being imposed upon them due to the lack of viable childcare structures, and there is also a risk that the switch from full time to part time might not be allowed, making it difficult, not to say impossible, to achieve a work-life balance
b)w przypadku, gdy wymagania pracy nie pozwalają na wykorzystanie urlopu wyrównawczego w miesiącu, który następuje po miesiącu, w którym godziny nadliczbowe zostały przepracowane, dyrektor upoważni do wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które nie zostały zrekompensowane, w wymiarze ‧% podstawowego miesięcznego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w godzinach nadliczbowych na podstawie wymienionej w;lit. awhere the exigencies of the service do not permit compensatory leave to be taken during the month following that during which the overtime was worked, the director shall authorize remuneration for uncompensated hours of overtime at the rate of ‧ % of the monthly basic salary for each hour of overtime on the basis set out in subparagraph (a
Czy obywatel turecki, legalnie zatrudniony na rynku pracy państwa członkowskiego i wykonujący stale na rzecz innej osoby, pod jej kierownictwem, określone czynności, które mają swoistą wartość ekonomiczną i za które otrzymuje w zamian wynagrodzenie, posiada status pracownika zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji nr ‧/‧ Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja (decyzja nr ‧/‧), również w sytuacji, gdy wymiar jego czasu pracy wynosi jedynie ok. ‧ % pełnego wymiaru czasu pracy wynikającego z układu zbiorowego (w tym przypadku ‧,‧ godziny tygodniowo z ‧ godzin tygodniowego czasu pracy), a dochód osiągnięty wyłącznie z tytułu tej działalności zarobkowej pokrywa jedynie ok. ‧ % sumy, która – zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego – jest konieczna w celu zapewnienia środków utrzymania (w tym przypadku ok. ‧ EUR z ok. ‧ EUR)?Is a Turkish national who is duly registered as belonging to the labour force of a Member State and who has, for an extended period for and under the instruction of another, performed services of a certain economic value in return for which he receives remuneration a worker for the purposes of Article ‧ of Decision No ‧/‧ of the EEC/Turkey Association Council, even if the time spent in that activity amounts to only approximately ‧% of the collectively agreed working time of a full-time worker (in the present case, ‧.‧ hours as against a ‧-hour working week) and the income earned from that activity by itself covers only approximately ‧% of the amount determined under the national law of the Member State to be necessary for subsistence (in the present case, approximately EUR ‧ as against approximately EUR ‧)?
Promują szybszą restrukturyzację kapitału, głosząc strategię na rzecz elastycznego rynku pracy i zabezpieczenia socjalnego (tzw. flexicurity) oraz forsując dyrektywę w sprawie organizacji czasu pracy - innymi słowy w sprawie wydłużenia maksymalnego czasu pracy aż do 13 godzin na dobę i 78 godzin tygodniowo oraz podziału czasu pracy na produktywny i nieproduktywny - niepłatny.They are promoting faster capitalist restructurings predicated on the 'flexicurity' strategy and the Directive on the organisation of working time, in other words on increasing working times by up to 13 hours a day and 78 hours a week and dividing working time into active time and unpaid inactive time.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 120140 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 15,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.