Tłumaczenia na język angielski:

 • working hours   
   
  A user's work day hours as specified in Microsoft Office Outlook by the day of the week and the start and end times.
   
  The time devoted to gainful employment or job-related activities, usually calculated as hours per day or per week.
   
  czas przeznaczony na zatrudnienie lub działania związane z pracą, zwykle określane jako liczba godzin dziennie lub tygodniowo
 • hours of work   
 • working time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

annualizacja godzin pracyannualisation of working hours
rekompensata oraz wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychcompensatory leave and remuneration for overtime

Przykładowe zdania z "godziny pracy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obowiązujące zasady uwzględniają wyłącznie godziny przepracowane podczas pracy statku, a nie faktycznie przepracowane godzinyExisting rules only take into account the hours worked when the ship is operational and not the hours actually worked
Zwykły czas pracy pracowników Centrum wynosi ‧ godzin tygodniowo, według ogólnego harmonogramu ustalonego przez dyrektoraThe normal working hours for staff members shall be ‧ hours per week, to be completed in accordance with a general schedule set by the Director
W swoim piśmie do Urzędu z dnia ‧ stycznia ‧ r. RBN wyjaśniła standardową procedurę dokumentacji kosztów przedsięwzięć, obowiązującą w czasie realizacji tych przedsięwzięć: W odniesieniu do przedsięwzięć, o których mowa, kontrahent miał obowiązek przedstawić, trzy razy do roku, sprawozdanie dotyczące wniosku o zwrot kosztów (regnskapsrapport) z wyszczególnieniem kosztów przedsięwzięcia, w tym weryfikację zaangażowanych osób (z podaniem nazwisk), ilość godzin przepracowanych przez każdą z tych osób, a także koszty za godzinę pracy, obciążające rachunek przedsięwzięciaIn its letter to the Authority dated ‧ January ‧, the RCN explained the standard procedure for documentation of project costs valid at the time of these projects, For the involved projects, the contracting partner was required to submit a cost claim report (regnskapsrapport) three times a year detailing the cost of the project, including a verification of the persons involved (by name), the number of working hours spent by each person, and the cost per hour charged to the project account
Musimy również zwalczać stereotypy, jak zostało to podkreślone dziś i musimy upewnić się, że organizacja godzin pracy, czasu pracy i stanowisk jest lepiej dostosowana do praw kobiet i również do prawa do macierzyństwa i ojcostwa, które zostały uznane za podstawowe wartości Unii Europejskiej.We must also fight stereotyping, as highlighted here today, and we must ensure that the organisation of working hours, working time and jobs better responds to women's rights, and also to the right to maternity and paternity which are recognised as fundamental social values of the European Union.
Należy uwzględnić właściwe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy w odniesieniu do organizacji czasu pracy, w szczególności te z nich, które dotyczą godzin pracy marynarzyaccount should be taken of the relevant Conventions of the International Labour Organisation with regard to the organisation of working time, including in particular those relating to the hours of work of seafarers
uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz Międzynarodowego Instytutu ds. badań nad rynkiem pracy z dnia ‧ marca ‧ r. zatytułowane Kryzys finansowy i gospodarczy: perspektywy godziwej pracy, które wzywa państwa grupy G‧ do przedstawienia jednolitego pakietu zachęt nakierowanego na opiekę społeczną i tworzenie miejsc pracyhaving regard to the report by the International Labour Organization (ILO) and the International Institute for Labour Studies, entitled The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Perspective, of ‧ March ‧, which urges the G‧ to put forward a coordinated stimulus package oriented toward social protection and job creation
mając na uwadze, że różnice płac mężczyzn i kobiet w Europie wciąż sięgają średnio od ‧ % do ‧ %; że nie dokonał się żaden rzeczywisty postęp w odniesieniu do wdrażania zasady równej płacy za taką samą pracę, wprowadzonej trzydzieści lat temu dyrektywą Rady ‧/‧/EWG w sprawie równych płac dla mężczyzn i kobiet, oraz że ‧ % kobiet pracujących w UE jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, co często jest wymuszone brakiem żłobków i przedszkoli będących w ich zasięgu finansowym, podczas gdy odsetek ten dla mężczyzn wynosi ‧,‧ %whereas the wage gap between men and women in Europe is still on average between ‧ % and ‧ %; whereas there has not been any real progress made with regard to the implementation of the principle of equal pay for work of equal value, which was introduced ‧ years ago through Council Directive ‧/‧/EEC on equal pay for men and women, and whereas, compared with ‧,‧% of men, ‧% of working women in the EU have a part-time job, a choice often forced on them by a lack of affordable childcare facilities
Nie mogliśmy zgodzić się na zgłoszoną w ostatniej chwili przez grupę GUE/NGL poprawkę (41) dotyczącą przymusowego ograniczenia godzin pracy, która ograniczyłaby wybór jednostkowy i wynagrodzenia; nie mogliśmy również zgodzić się z zaproponowaną przez nich poprawką 45 dotyczącą minimalnej płacy jednakowej w całej UE, ponieważ Traktat potwierdza, że leży to w kompetencjach państw członkowskich UE, nie należy do właściwości UE i nie ma na nią miejsca w niniejszym sprawozdaniu.We could not accept the last-minute amendment (41) from the GUE/NGL Group concerning a forced reduction in working hours, which would have restricted individual choice as well as remuneration; nor could we accept their amendment 45 regarding an EU-wide minimum wage, as the Treaty confirms that this is a matter for EU Member States, is not an EU competence and has no place in this report.
Nie chodzi tutaj o niewolniczą pracę; nawet jeśli ktoś chciałby, mógłby pracować maksymalnie 60-65 godzin tygodniowo.This is not a question of slave labour; even if someone wanted to, they could only work a maximum of 60-65 hours a week.
zważywszy, że praca dzieci uniemożliwia wielu dzieciom uczęszczanie do szkoły, które jest uważane za luksus w sytuacji, gdy ich dochody stanowią kluczowy dodatek zapewniający przetrwanie całej rodziny; zważywszy, że ‧ milionów z całkowitej liczby pracujących dzieci pracuje w pełnym wymiarze godzin, co sprawia, że ich wykształcenie jest niewystarczające lub w ogóle nie są one kształcone; zwazywszy, że w niektórych przypadkach w krajach takich jak Indie czy Chiny kształcenie dziecka bywa przerywane, ponieważ rodzice migrują za pracą za granicę i nie mogą zostawić dzieci bez opieki, aby mogły kontynuować naukęwhereas child labour prevents many children from going to school, which is considered to be a luxury when their income is an essential supplement to ensure the survival of all the family; whereas ‧ million of the total number of working children work full-time, with the result that their education is either inadequate or non-existent; whereas in certain instances in countries such as India and China a child's education is interrupted because parents migrate to work as labourers abroad and cannot leave the child unattended to continue his/her education
Szacuje się , że łącznie zainwestowano siedem tysięcy godzin pracy wolontariackiej .In total , it is estimated that well over 7 000 voluntary hours will have been invested .
Wkonsekwencji oferta , która jest szczególnie atrakcyjna ekonomicznie , gdyż zaproponowano wniej mniejszą liczbę pracowników niż należałoby zapewnić wcelu posprzątania danej p owierzchni na podstawie średnich wskaźników , zostanie uznana za rażąco niską iodrzu cona , jeśli oferent nie będzie wstanie wyjaśnić , jak może zagwarantować tak niską cenę bez naruszania obowiązujących przepisów ( takich jak przepisy dotyczące maksymalnej liczby godzin pracy na dobę ) .Thus an offer which is economically extremely attractive because it proposes a lower number of workers than is appropriate to the surface area to be cleaned , based on average ratios , will be considered abnormally low and rejected if the bidder is unable to explain how he will be able to guarantee such a low price without infringing any applicable laws ( such as laws regarding the maximum number of working hours per day ) .
dla pełzania: projektowane godziny pracy przy określonych temperaturachfor creep: design hours of operation at specified temperatures
radiowy znak wywoławczy, numery telefonów i faksów, adresy teleksowe, godziny pracy biur władz portowychradio call sign, telephone and fax numbers, telex addresses, working hours of the port authorities
Państwa Członkowskie zapewniają, że w żadnym wypadku liczba godzin pracy w tygodniu nie przekroczy średnio ‧ w ciągu pierwszych trzech lat okresu przejściowego, średnio ‧ w następnych dwóch latach i ‧ w pozostałym okresieMember States shall ensure that in no case will the number of weekly working hours exceed an average of ‧ during the first three years of the transitional period, an average of ‧ for the following two years and an average of ‧ for any remaining period
Niestety w Unii Europejskiej blisko ‧ mln ludzi jest bezrobotnych- do tej liczby należy dodać osoby, które zostały zmuszone do przyjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin ze względu na brak zatrudnienia na pełny etatUnfortunately, there are some ‧ million unemployed people in the EU, not to mention those who have to work part-time because they cannot find full-time employment
Producent przygotuje zmodyfikowany plan akumulacji godzin pracy w eksploatacji lub z zastosowaniem dynamometru, który zostanie następnie przedłożony do zaakceptowania przez urząd homologacjiThe revised in-service accumulation schedule or dynamometer service accumulation schedule shall be prepared by the manufacturer and agreed by the approval authority
Należy zapewnić, aby pracownicy określeni w dyrektywie ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC‧, dyrektywie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy na czas określony zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP‧ i dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy‧, nie są wyłączeni z zakresu niniejszej dyrektywyIt should be ensured that the employees referred to in Directive ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by the ETUC, UNICE and CEEP and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship are not excluded from the scope of this Directive
należy podkreślić, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy państwo członkowskie pozostające w takiej sytuacji dopilnowuje, by w żadnym przypadku tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekraczał ‧ godzin, uśrednionych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcyit should be underlined that in any event, under Article ‧ of the Directive, Member States in this situation shall ensure that weekly working hours do not in any case exceed ‧ hours per week, averaged over a period not exceeding six months
Proszę pozwolić wymienić mi pokrótce kilka środków służących osiągnięciu tego celu: dostosowanie godzin pracy, nienormowany czas pracy, programy kształcenia na odległość i nieformalne ścieżki kształcenia.Let me list in shorthand just a few means to this end: adaptation of working hours, flexitime, distance-learning programmes and informal learning paths.
Proces ten następuje na drodze wyrównywania tych warunków na drodze postępu i dotyczy w szczególności wymiaru i organizacji czasu pracy , jak również form zatrudnienia innych niż umowa o pracę na czas nieokreślony , jak umowa o pracę na czas określony , praca w niepełnym wymiarze godzin , praca tymczasowa i praca sezonowa . ”This process must result from an approximation of these conditions while the improvement is being maintained , as regards in particular the duration and organisation of working time and forms of employment other than open-ended contracts , such as fixedterm contracts , parttime working , temporary work and seasonal work . ’
Natomiast wzorzec męski to zasadniczo ciągła obecność na rynku pracy w pełnym wymiarze godzin, od czasu zakończenia nauki do przejścia na emeryturęIn contrast, the male pattern has generally been a continuous and full-time labour market attachment from leaving full-time education until retirement
Jednakże elastyczność duńskiego rynku pracy jest zagadnieniem wielowymiarowym i nie wynika jedynie z niewielkiej ochrony przed zwolnieniem; jej innym źródłem jest elastyczny czas pracy, przy czym, zgodnie z układem zbiorowym, godziny pracy mogą być płynne w okresie roku oraz dozwolone jest dzielenie pracy w krótszych okresachHowever, flexibility on the Danish labour market is multi-facetted and cannot be achieved through liberal firing rules alone; it also requires working-time flexibility whereby, under the relevant agreements, working time may be calculated on a yearly basis and job-sharing can be introduced for relatively short periods
Według Komisji istnieje zasadnicza różnica międ zy okolicznościami faktycznymi tamtej i tej sprawy : podczas gdy G. De Cuyper musiał pozostawać do dyspozycji urzędu pracy , zaliczka J. Petersena oznacza całkowite zwolnienie z tego obowiązku .The Commission claims that there is a fundamental difference between the facts of that case and those of the present proceedings in that , while Mr De Cuyper was required to be available to the employment services , the advance paid to Mr Petersen entail s a total exemption from that requirement .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 130383 zdań frazy godziny pracy.Znalezione w 10,462 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.