wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalneglobal warming
współczynnik ocieplenia globalnegoGlobal Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Globalne ocieplenie i pogarszający się stan środow iska zmieniają oblicze naszej planety .Global warming and environmental degradation is altering the face of our planet .
Należy załączyć informacje, jeżeli są dostępne, dotyczące innych szkodliwych skutków działania na środowisko, np. zdolność do niszczenia warstwy ozonu, zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej lub zdolność do powodowania efektu globalnego ociepleniaIf available, include information on any other adverse effects on the environment, e.g. ozone depletion potential, photochemical ozone creation potential, endocrine disrupting potential and/or global warming potential
wzywa kraje AKP i UE do umieszczenia kwestii zmian klimatycznych w centrum strategicznej polityki rozwoju i do przeciwdziałania zagrożeniu, jakie globalne ocieplenie stanowi dla produkcji żywności, która według przewidywań zawartych w sprawozdaniu ONZ spadnie o ‧ % do ‧ r., natomiast między ‧ % a ‧ % naturalnych siedlisk znajdujących się w Afryce mogłoby ulec zagładzie, a ‧ % infrastruktury nadbrzeżnej mogłoby zostać zniszczoneCalls on the ACP and EU countries to put climate change at the heart of strategic development policy and address the global warming threat to food production, which a UN report predicted would fall by ‧ % by ‧, while between ‧ % and ‧ % of Africa's natural habitats could also be lost, and ‧ % of its coastal infrastructure destroyed
Problemy globalnego ocieplenia w aspekcie idei zrównoważonego rozwojuProblems of global warming in the aspect of sustainable development idea.
dostosowywania metody określania odpowiedniego współczynnika ocieplenia globalnego preparatówthe adaptation of the method for determining the relevant global warming potential of preparations
Współczynnik ocieplenia globalnego (WOG) obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu ‧ lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma COThe global warming potential (GWP) is calculated in terms of the ‧ year warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO
Globalne ocieplenie oczami geologaGlobal Warming from the geological point of view
Mamy jednak jasny pogląd na zjawisko globalnego ocieplenia i musimy podjąć działania.However, we have a clear view on the phenomenon of global warming and the need to take action.
JRC będzie wspierał rozwój strategii UE w zakresie walki z globalnym ociepleniem, wykorzystując przy tym łącznie swoje techniczne, socjoekonomiczne, modelowania i naukowe kompetencjeThe JRC will provide support to the development of the EU
Po drugie, Unia uległa zbiorowej manipulacji polegającej na straszeniu globalnym ociepleniem klimatu z powodu emisji CO2.Secondly, the EU has succumbed to collective manipulation in the form of intimidation with global climate warming due to CO2 emissions.
Ewaluacja w dyskursie artykułów na temat stanowiska przywódców politycznych USA w sprawie globalnego ocieplenia - analiza oparta na przykładach z czasopisma The EconomistEvaluation in the discourse of feature articles dealing with U.S. political leaders' stance on global warming - a study based on examples from The Economist magazine
Całkowity współczynnik ocieplenia globalnego dla danego preparatu określany jest zgodnie z częścią ‧ załącznikaThe total global warming potential of the preparation shall be determined in accordance with Part ‧ of the Annex
Coraz bardziej zaniepokojony jest kwestiami ekologicznymi i energetycznymi ogólnie, a globalnym ociepleniem w szczególności, i postrzega politykę gospodarowania gruntami za niezwykle istotnąis increasingly concerned about environmental and energy issues generally and global warming in particular and views land use policy as critically important
W świetle postępów w zakresie potencjalnego ograniczania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych z takich systemów lub zastąpienia tych gazów powinno się dokonać przeglądu, czy zakres niniejszej dyrektywy powinien zostać rozszerzony na inne kategorie pojazdów silnikowych i czy powinny zostać zmienione przepisy dotyczące współczynnika ocieplenia globalnego tych gazów, biorąc pod uwagę rozwój technologiczny i naukowy oraz potrzebę przestrzegania ram czasowych planowania produkcji przemysłowejA review should be carried out to establish, in the light of progress in potential containment of emissions from, or replacement of, fluorinated greenhouse gases in such systems, whether this Directive should be extended to other categories of motor vehicle and whether the provisions concerning the global warming potential of these gases should be amended, taking account of technological and scientific developments and the need to respect industrial product planning timescales
Globalne ocieplenie wywołane przez człowieka może spowodować nieodwracalne i ka tastrofalne zmiany , chyba że podejmiemy szybkie działania , aby ograniczyć wzrost temperatury do 2 ° C. Te wyzwania wymagają pilnej interwencji .Man-made global warming threatens to cause irreversible and catastrophic changes unless we act swiftly to limit temperature increases to 2 ° C. These challenges re quire urgent action .
mając na uwadze, że plan działania z Bali popiera wnioski zawarte w czwartym sprawozdaniu z oceny IPCC, zgodnie z którymi globalne ocieplenie jest jednoznacznie stwierdzone, a zwłoka w zmniejszeniu emisji znacznie ogranicza szanse osiągnięcia niższego stabilnego poziomu emisji i zwiększa ryzyko gwałtowniejszych zmian klimatycznychwhereas the Bali Action Plan endorses the findings of the IPCC AR‧ that global warming is unequivocal, and that delay in reducing emissions significantly constrains opportunities to achieve lower stabilisation levels and increases the risk of more severe climate-change impacts
W ostatnim czasie jesteśmy świadkami sporów w gronie ekspertów i naukowców na ten temat, co potwierdza, że w sprawie skutków globalnego ocieplenia nie mają jednolitego stanowiska.Recently, we have been witnesses of disputes among experts and scientists on the subject, which confirms that they do not all have the same views on the effects of global warming.
Decyzja VI/‧ podjęta na spotkaniu stron Protokołu montrealskiego stanowi, że ocena substancji alternatywnych dla wodorochlorofluorowęglowodorów powinna brać pod uwagę takie czynniki, jak: potencjał zubożania ozonu, wydajność energetyczną, potencjalną łatwopalność, toksyczność, globalne ocieplenie oraz potencjalny wpływ na efektywne używanie oraz stopniowe wycofywanie częściowo podstawionych chlorofluorowęglowodorów i halonówDecision VI/‧ of the Meeting of the Parties to the Montreal Protocol provides that the evaluation of alternatives to hydrochlorofluorocarbons should take into account such factors as ozone-depleting potential, energy efficiency, potential flammability, toxicity and global warming and the potential impacts on the effective use and phase-out of chlorofluorocarbons and halons
Globalne ocieplenieShouldn' t it be foggy?Global warming
A mimo to coraz większa rzesza naukowców choć nie kwestionuje zmian klimatu, ponieważ klimat cały czas się zmienia, to kwestionuje pogląd globalnego ocieplenia, winę CO2 oraz koncepcję, że za tym wszystkim stoi gatunek ludzki.Yet growing numbers of scientists, while not disputing the fact of climate change, for the climate is constantly changing, are calling into question the notion of global warming, the culpability of CO2 and the idea that the human race is behind it all.
Nadal mówimy o znaczeniu ograniczania emisji CO2, nawet wówczas, gdy na naszych oczach wali się w gruzy teoria o globalnym ociepleniu powodowanym przez działalność człowieka.We continue to talk about the importance of reducing CO2 emissions, even while the theory of man-made global warming is falling apart in front of our eyes.
Globalne ocieplenie jest źródłem nowych epidemii.Global warming is at the root of new pandemics.
Po drugie, jeżeli chodzi o stosowanie HFC jako czynników gaśniczych, Komisja uznała, że przewidywany w zarządzeniu próg współczynnika globalnego ocieplenia mógłby stanowić arbitralną dyskryminację produktów pochodzących z innych państw członkowskichSecondly, as far as using HFCs as fire extinguishing agents were concerned, the Commission considered that the GWP threshold as foreseen in the Ordinance might have constituted an arbitrary discrimination against products from other Member States
Podwójna presja z jednej strony w związku z problemem globalnego ocieplenia i narastającymi trudnościami z zaopatrzeniem w ropę, a ostatnio w gaz, z drugiej strony, zmusza nas do myślenia o nowych rozwiązaniach.The dual pressure exerted by the issue of global warming and the inevitable increasing difficulty in obtaining oil supplies and to a latter extent gas, is forcing us to think of new solutions.
W momencie, gdy dyskusje na temat globalnego ocieplenia, globalizacji i konkurencyjności UE nabrały pilnego charakteru, nie można ignorować niewątpliwej potrzeby wprowadzenia strategii morskiej, która bezpośrednio dotyczy tych kwestii.At a time when the discussions about global warming, globalisation and EU competitiveness have acquired new urgency, one can hardly ignore the undeniable need for a maritime strategy that directly treats these issues.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9238 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 2,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.