wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalneglobal warming
współczynnik ocieplenia globalnegoGlobal Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Załącznik I do niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz fluorowanych gazów cieplarnianych obecnie objętych niniejszym rozporządzeniem, wraz z ich współczynnikami ocieplenia globalnegoAnnex I to this Regulation contains a list of the fluorinated greenhouse gases currently covered by this Regulation, together with their global warming potentials
W momencie, gdy dyskusje na temat globalnego ocieplenia, globalizacji i konkurencyjności UE nabrały pilnego charakteru, nie można ignorować niewątpliwej potrzeby wprowadzenia strategii morskiej, która bezpośrednio dotyczy tych kwestii.At a time when the discussions about global warming, globalisation and EU competitiveness have acquired new urgency, one can hardly ignore the undeniable need for a maritime strategy that directly treats these issues.
ostrzega przed innymi rodzajami klęsk naturalnych, takimi jak trzęsienia ziemi, trzęsienia dna morskiego, tsunami, wybuchy wulkanów i inne zjawiska geologiczne, oraz fenomenami związanymi ze zmianami klimatu i globalnym ociepleniem, które powodują podniesienie się poziomu morza na naszych wybrzeżach, zanik plaż, powodzie na obszarach mieszkalnych, niszczenie infrastruktury i wyposażenia; wskazuje także na niebezpieczeństwa związane z wystąpieniem obfitych opadów śniegu i wyjątkowo silnych mrozówwarns of the importance of other forms of natural disaster such as earthquakes, tidal waves, tsunamis, volcanic eruptions and other geological events, together with phenomena arising from climate change and global warming causing rising sea levels along our coastlines, in turn leading to shrinking beaches, flooding of inhabited areas and loss of infrastructure and amenities; points also to the dangers linked with extreme snow and freezing conditions
Nie wierzę także, że obecnie będziemy w stanie pogodzić dwa obozy: tych którzy myślą, że globalne ocieplenie jest poważnym problemem i tych, którzy wciąż zdecydowanie wątpią, iż problem w tej postaci rzeczywiście istnieje.Nor do I believe that for the time being, we will be able to reconcile the two camps: those who think that global warming is a major problem and those who repeatedly and fundamentally doubt that the problem does indeed exist in this form.
podkreśla, że wyniki badań naukowych wyraźnie pokazują, jak zmiana klimatu będzie przebiegać w niedalekiej przyszłości, charakteryzując się różnymi strukturami regionalnymi i dowodząc, że globalne ocieplenie jest zarówno kwestią rozwoju, jak i globalną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego, przy czym ubodzy i kraje rozwijające się są na nie najbardziej narażeni; uważa, że przystosowanie ukierunkowane na zarządzanie niedającymi się uniknąć skutkami globalnego ocieplenia spowodowanego przez przeszłą emisję z krajów uprzemysłowionych jest równie ważne, jak intensywne wysiłki w zakresie łagodzenia mające na celu unikanie dalszego niedającego się opanować globalnego ociepleniaStresses that scientific results clearly demonstrate how climate change will occur in the near future, following different regional patterns and demonstrating that global warming is both a development issue and a global environmental issue, with poor people and developing countries being the most vulnerable; considers that adaptation aimed at managing the unavoidable consequences of global warming caused by historical emissions from the industrialised countries is as important as intensive mitigation efforts designed to avoid further unmanageable global warming
Ze skutkiem od dnia ‧ stycznia ‧ r., systemy klimatyzacji we wszystkich pojazdach nie są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż ‧, z wyjątkiem ponownego napełniania systemów klimatyzacji zawierających te gazy, które zostały zainstalowane w pojazdach przed tą datąWith effect from ‧ January ‧ air conditioning systems in all vehicles shall not be filled with fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, with the exception of refilling of air-conditioning systems containing those gases, which have been fitted to vehicles before that date
W tej sprawie podjęto szereg wspólnych zobowiązań dotyczących walki z niekorzystnymi skutkami globalnego ocieplenia.On this point, a number of joint commitments have been made in the fight against the adverse effects of global warming.
W przypadku gdy Państwa Członkowskie wprowadzają bodźce podatkowe lub inne bodźce, mające zachęcić do instalowania systemów o niższym współczynniku ocieplenia globalnego, powiadamiają o tych środkach KomisjęIf Member States introduce fiscal or other incentives to encourage the installation of systems with a lower global warming potential, they shall notify these measures to the Commission
podkreśla, że globalne ocieplenie może prowadzić do zwiększenia populacji szkodników, co z kolei może zwiększyć częstotliwość i nasilenie ich występowania; wzywa w związku z tym do zbadania wpływu zmian klimatycznych nie tylko na produkcję rolną, lecz także w kontekście ochrony środowiska naturalnegoStresses that global warming is likely to lead to increased pest populations which may increase the frequency and the intensity of outbreaks; in this respect calls for examination of impacts of climate change not only on agricultural production but also in the context of environmental protection
Obecnie mówi się nam, że istnieje konsensus w sprawie katastrofalnego antropogenicznego globalnego ocieplenia.Today we are told there is a consensus around catastrophic man-made global warming.
Na podstawie prawdziwych lub wyimaginowanych zagrożeń, począwszy od chorób potencjalnie powiązanych z globalnym ociepleniem, po pożary lasów, których przyczyn upatruje się wyłącznie w tym samym zjawisku, poprzez powodzie oraz przegrzewanie elektrowni, jesteśmy namawiani do wyrażenia zgody na ingerencję Komisji i europejskich strategii politycznych we wszystkie dziedziny, nawet w decyzje dotyczące użytkowania najmniejszego skrawka ziemi.On the basis of real or imaginary risks, ranging from diseases possibly linked to global warming to forest fires reputed to be solely due to this same phenomenon, via floods and the overheating of central power stations, we are being urged to accept the interference of the Commission and of European policies in absolutely all areas, up to and including the use of the smallest plot of land.
Żaden kontynent nie jest bardziej podatny na globalne ocieplenie niż Afryka, a przyszłość wielu Afrykańczyków może zależeć od tego, czy Unia Europejska wprowadzi Chiny do porozumienia post-Kyoto i dzielenia się odnawialnymi technologiami.No continent is more vulnerable to global warming than Africa, and the future of millions of Africans may depend on the EU bringing China into the post-Kyoto agreement and sharing renewables technology.
(FR) Pani przewodnicząca! Konferencja na Bali przypomniała nam, że globalne ocieplenie stanowi zagrożenie dla rozwoju.(FR) Madam President, the Bali Conference has reminded us that global warming is a challenge to development.
Mam nadzieję, że ostatnie trzy zimy przekonały wszystkich Państwa, iż nie grozi nam globalne ocieplenie.I hope the last three winters will have convinced all of you that there is no threat to us from global warming.
mając na uwadze, że UE stara się odgrywać wiodącą rolę w przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu i całkowicie popiera proces negocjacji dotyczących Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCCwhereas the EU has striven to play a leading role in the fight against global warming and is fully supportive of the UNFCCC negotiation process
ograniczania szkód wyrządzanych w środowisku naturalnym lub zagrożeń związanych z przetwarzaniem i zużyciem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych) przez ograniczenie zużycia energii i związanych z nim emisji do powietrzathe reduction of environmental damage or risks related to the conversion and use of energy (global warming, acidification, depletion of non-renewable resources) by reducing energy consumption and related air emissions
W przypadku systemów klimatyzacji zaprojektowanych w ten sposób, że będą zawierać fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, producent powinien udostępnić również informacje na temat wskaźnika wycieku w takich systemachIn the case of air conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, the manufacturer should also make available the leakage rate of these systems
Globalne ocieplenieGlobal warming
Globalne ocieplenie spowodowało znaczne cofnięcie się lodów.Global warming has caused the ice to recede significantly.
Ze skutkiem od dnia upływu ‧ miesięcy od daty przyjęcia zharmonizowanego testu wykrywania wycieków lub od dnia ‧ stycznia ‧ r., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później, w odniesieniu do nowych pojazdów wyposażonych w systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż ‧, o ile wskaźnik wycieku z tego systemu nie przekroczy ‧ gramów fluorowanych gazów cieplarnianych rocznie dla systemu pojedynczego parownika lub ‧ gramów rocznie dla systemu podwójnego parownika, Państwa CzłonkowskieWith effect from ‧ months from the date of adoption of a harmonised leakage detection test or ‧ January ‧, whichever is later, in respect of new vehicles fitted with air-conditioning systems designed to contain fluorinated greenhouse gases with a global warming potential higher than ‧, unless the rate of leakage from that system does not exceed ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a single evaporator system or ‧ grams of fluorinated greenhouse gases per year for a dual evaporator system, Member States shall
podkreśla, że plan naprawczy musi służyć stworzeniu sprawiedliwego i godziwego porozumienia międzynarodowego, które zastąpi protokół z Kioto w ‧ r., które zagwarantuje biedniejszym krajom szansę uniknięcia ubóstwa bez jednoczesnego pogarszania sytuacji w kwestii globalnego ocieplenia poprzez udzielenie im pomocy w finansowaniu masowych inwestycji w dostosowanie do zmian klimatycznych i energię z odnawialnych źródeł; oraz wydajność energetycznąStresses that the Recovery Plan must serve the purpose of delivering a fair and equitable international agreement to succeed the Kyoto Protocol in ‧ and that such an agreement must, inter alia, give poorer countries the opportunity to escape poverty without fuelling global warming by helping to finance massive investment into adapting to climate change and into renewable energy and energy efficiency
uznaje kluczową rolę Chin w znalezieniu skutecznego rozwiązania problemu globalnego ocieplenia i nalega, aby rząd chiński kontynuował swój konstruktywny udział w międzynarodowych negocjacjach dotyczących uniknięcia niebezpiecznej zmiany klimatu; podkreśla znaczenie stałych wysiłków w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnychRecognises the key role of China in finding an effective solution to global warming and urges the Chinese Government to continue its constructive engagement in international negotiations to avoid dangerous climate change; stresses the importance of continuing efforts to reduce fossil fuel use
Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, ponieważ popieram ideę wzmożonych wysiłków Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w celu zmniejszenie wpływu człowieka na globalne ocieplenie.I voted in favour of this resolution because I advocate intensifying the efforts of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to mitigate human contributions to global warming.
zmniejszenia szkód w środowisku oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem energii (globalne ocieplenie, zakwaszenie, wyczerpywanie nieodnawialnych źródeł energii) poprzez zmniejszenie zużycia energiireduction of environmental damage or risks related to the use of energy (global warming, acidification, depletion of non-renewable energy sources) by reducing energy consumption
Główne wyzwania związane z procesem globalizacji, kryzysem gospodarczym i finansowym oraz globalnym ociepleniem zmuszają Europejczyków do coraz ściślejszej współpracy w celu zapewnienia skutecznej ochrony naszych wspólnych wartości i naszych interesów na arenie światowej.The major challenges presented by globalisation, the economic and financial crisis and global warming will cause Europeans to work even more closely together to provide an effective defence for our shared values and our interests in the world.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 2,04 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.