wymowa: IPA: ɡlɔˈbalnɛ ˌɔʨ̑ɛˈplɛ̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • global warming   
  (Noun  )
   
  A sustained increase in the average temperature of the earth's atmosphere sufficient to cause climate change.
   
  geogr. geografia meteorol. meteorologia zjawisko podwyższenia średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów;

Pozostałe znaczenia:

 
global warming

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ocieplenie globalneglobal warming
współczynnik ocieplenia globalnegoGlobal Warming Potential

Przykładowe zdania z "globalne ocieplenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla, że wyniki badań naukowych wyraźnie pokazują, jak zmiana klimatu będzie przebiegać w niedalekiej przyszłości, charakteryzując się różnymi strukturami regionalnymi i dowodząc, że globalne ocieplenie jest zarówno kwestią rozwoju, jak i globalną kwestią dotyczącą środowiska naturalnego, przy czym ubodzy i kraje rozwijające się są na nie najbardziej narażeni; uważa, że przystosowanie ukierunkowane na zarządzanie niedającymi się uniknąć skutkami globalnego ocieplenia spowodowanego przez przeszłą emisję z krajów uprzemysłowionych jest równie ważne, jak intensywne wysiłki w zakresie łagodzenia mające na celu unikanie dalszego niedającego się opanować globalnego ociepleniaStresses that scientific results clearly demonstrate how climate change will occur in the near future, following different regional patterns and demonstrating that global warming is both a development issue and a global environmental issue, with poor people and developing countries being the most vulnerable; considers that adaptation aimed at managing the unavoidable consequences of global warming caused by historical emissions from the industrialised countries is as important as intensive mitigation efforts designed to avoid further unmanageable global warming
Koniec z globalnym ociepleniem!/ W New Delhi trwa konferencja/ odnośnie globalnego ocieplenia./ To wręcz nie do wiary,/ ale pada tu śnieg./ To ogromne ochłodzenie/ pogrążyło miasto w chaosie./ Wielu bezdomnych zamarzło/ na śmierćStop global warming!Stop global warming! I' m at the Global Warming Conference in New Delhi...... where, if you can believe it, it' s snowing
Panie przewodniczący! Nie ulega wątpliwości, że stoimy w obliczu największego kryzysu, jaki widziałem w swoim życiu, ale zagrożenie stwarza nie globalne ocieplenie, lecz nasza polityka w zakresie reagowania na to globalne ocieplenie.Mr President, we are undoubtedly facing the greatest crisis that I have seen in my lifetime, but the threat is posed not by global warming but by our policy responses to global warming.
Dlatego też wzywam delegację na Bali, by zaprezentowała odpowiednie i jednomyślne stanowisko Europy w sprawie zwalczania globalnego ocieplenia Według mnie wystarczające ograniczenie ocieplenia będzie możliwe tylko wtedy, gdy uda się nam ustanowić globalny rynek węgla.I therefore call upon the delegation in Bali to put forward Europe's position in the fight against global warming accordingly and with a single voice. In my view, a sufficient reduction in warming is possible only if we succeed in setting up a global market in carbon.
podkreśla pilność – w związku z podejściem horyzontalnym – włączenia globalnego ocieplenia i wynikających z niego zmian klimatycznych jako nowych warunków ramowych we wszystkie obszary i pola polityczne oraz uwzględnienia przyczyn i skutków globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych w każdej odnośnej dziedzinie prawodawstwa UEStresses that there is an urgent need – pursuing a horizontal approach – to incorporate global warming and climate change as new parameters into all spheres and policies, and to take the causes and consequences of global warming and climate change into account in every relevant area of EU legislation
Rozszerzenie obecnych zobowiązań Europy na całą planetę oznacza czterostopniowe globalne ocieplenie przed końcem wieku. Czterostopniowe globalne ocieplenie!Extending Europe's current commitments to the entire planet means having 4 degrees of global warming by the end of the century, 4 degrees of global warming!
W oparciu o prace, między innymi, Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu i zalecenia pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowego i technicznego, Konferencja Stron służąc jako spotkanie Stron Protokołu regularnie będzie przeglądać i, w razie potrzeby, zmieniać współczynniki ocieplenia globalnego każdego z tych gazów cieplarnianych, w pełni uwzględniając wszystkie związane decyzje Konferencji Stron. Zmiana współczynników ocieplenia globalnego będzie stosować się tylko do zobowiązań wynikających z artykułu ‧ w odniesieniu do okresu zobowiązań przyjętego po tej zmianieBased on the work of, inter alia, the Intergovernmental Panel on Climate Change and advice provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall regularly review and, as appropriate, revise the global warming potential of each such greenhouse gas, taking fully into account any relevant decisions by the Conference of the Parties. Any revision to a global warming potential shall apply only to commitments under Article ‧ in respect of any commitment period adopted subsequent to that revision
Oczywiste jest, że sytuacja związana z globalnym ociepleniem osiągnęła już etap, w którym społeczność międzynarodowa stoi w obliczu ciężkiego wyboru: albo nadal stosować metody wzrostu i przyjąć ewentualną katastrofę, albo zbierać odwagę na przyjęcie podejścia zorientowanego na zmiany, które może odpowiednio złagodzić konsekwencje globalnego ocieplenia i zapobiec najgorszemu.It is evident that global warming has already reached the point where the international community is faced with a stark choice: either to continue the methods of growth and accept an eventual catastrophe, or to pluck up courage for a transformational approach which can adequately mitigate the consequences of global warming and prevent the worst.
Współczynnik ocieplenia globalnego (WOG) obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu ‧ lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma COThe global warming potential (GWP) is calculated in terms of the ‧ year warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO
To nie jest tylko europejskie ocieplenie, to jest globalne ocieplenie.It is not just European warming, it is global warming.
(DE) Panie przewodniczący! Ocieplenie klimatu w Europie następuje szybciej niż wynosi średnie tempo globalnego ocieplenia.(DE) Mr President, Europe is warming up faster than the global average.
współczynnik ocieplenia globalnego oznacza wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węglaglobal warming potential means the climatic warming potential of a fluorinated greenhouse gas relative to that of carbon dioxide
Niewiążący dokument podpisany w Kopenhadze dotyczący zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie +2°C dla Europy wciąż oznacza rosnące ocieplenie, któremu będą towarzyszyć ogromne regionalne zmiany klimatu.The non-binding document that was agreed in Copenhagen to halt global warming at +2°C would still mean a warming scenario for Europe, something that would be marked by extreme regional climate changes.
współczynnik ocieplenia globalnego oznacza stosunek siły oddziaływania gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węglaglobal warming potential means the climatic warming potential of a fluorinated greenhouse gas relative to that of carbon dioxide
Po raz pierwszy w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych wspomina się o ograniczeniu ocieplenia do dwóch stopni, ale redukcje emisji ogłoszone przez poszczególne kraje w Kopenhadze przekładają się raczej na globalne ocieplenie o ponad 3 stopnie.For the first time, the United Nations document mentions a two degree warming limit, but the emission limits stated by various countries at Copenhagen are the equivalent of more than a three degree rise in global warming.
Kolejne rozmowy w Niemczech i Chinach również nie przyniosły oczekiwanego wyniku, zatem duże nadzieje pokłada się w konferencji w Cancún, na której trzeba uzgodnić konkretne działania, doprowadzając do zawarcia kompleksowego międzynarodowego porozumienia dotyczącego okresu po 2012 roku, mając na uwadze postęp nauki oraz nasz plan zahamowania ocieplenia atmosfery do 2020 roku i ograniczenie do 2050 roku globalnego ocieplenia o 2 stopnie w stosunku do temperatur z 1990 roku Zgadzam się z wyrażonym w rezolucji stanowiskiem w kwestii przyjęcia przez Unię Europejską wiodącej roli w negocjacjach i jej czynnego zaangażowania w nadanie konferencji w Cancún bardziej konstruktywnego charakteru.Subsequent talks in Germany and China also failed to deliver the expected outcome and therefore, much hope is being placed on the conference in Cancún, where substantive steps need to be agreed - the conclusion of a comprehensive international post-2012 agreement - which should be in line with the latest developments in science and consistent with our intentions of halting the warming of the atmosphere by 2020, and of limiting global warming to 2 degrees by 2050, compared to 1990 levels. I agree with the position set out in the resolution that the European Union should take a leading role in the climate negotiations and actively contribute to a more constructive climate conference in Cancún.
Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) obliczany jest na podstawie skutków oddziaływania jednego kilograma danego gazu na ocieplenie klimatu w ciągu ‧ lat w porównaniu do oddziaływania jednego kilograma COThe global warming potential (GWP) is calculated in terms of the ‧-year warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO
Współczynnik ocieplenia globalnego oznacza wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węglaglobal warming potential means the climatic warming potential of a fluorinated greenhouse gas relative to that of carbon dioxide
Trzeba bardzo zdecydowanie stwierdzić, że globalne ocieplenie jest problemem globalnym, wymagającym globalnego rozwiązania z globalnymi celami wiążącymi.It has to be driven home very strongly that global warning is a global problem that needs a global solution with global binding targets.
Globalne ocieplenie jest pilnym, niezwykle poważnym i prawdziwie globalnym problemem, w odniesieniu do którego pilnie potrzebujemy globalnego konsensusu.Global warming is an urgent, very serious and genuinely global problem in respect of which a global consensus is urgently needed.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8343 zdań frazy globalne ocieplenie.Znalezione w 5,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.