wymowa: IPA: ˌɡɛɔˈdɛta

Tłumaczenia na język angielski:

  • geodesist   
    (noun   )
  • surveyor   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pismo o tematyce geodezyjnej
 
nazwa zawodu: osoba zajmująca się geodezją

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "geodeta", pamięć tłumaczeniowa

add example
dla geodetówfor surveyors
geodeta gruntowy (perito agrarioland surveyor (perito agrario
geodetów (geometrisurveyors (geometri
geodety budowlanegobuilding surveyor
Ponieważ władze belgijskie zdecydowały , że obszar działek rolnych powinien być określony za pomocą pomiarów na miejscu przez geodetę lub innego specjalistę bądź poprzez fotointerpretację obrazów satelitarnych ( teledetekcja ) , Sąd nie mógł przyznać SIG właściwości narzędzia pomiarowego obszaru działek rolnych , której nie przyznały mu władze belgijskie .Since the Belgian authorities had decided that the area of the agricultural parcels should be determined either by on-site measurement by a surveyor or other qualified person or through the photo interpretation of satellite images ( remote sensing ) , the Court of First Instance could not attribute to the GIS a capacity , as an instrument for measuring the area of agricultural parcels that the Belgian authorities had not attributed to it .
Włochy wnioskowały o usunięcie z załącznika ‧ zawodów geodety budowlanego (geometra) i geodety gruntowego (perito agrario), ponieważ wymagają one kształcenia odpowiadającego definicji dyplomu określonej w art. ‧ dekretu Prezydenta Republiki nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., i w załączniku I do dekretu legislacyjnego nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ rItaly has requested the removal from Annex ‧ of the professions of building surveyor (geometra) and land surveyor (perito agrario) because they require training which is covered by the definition of the diploma contained in Article ‧ of Presidential Decree No ‧ of ‧ June ‧ and Annex I to Legislative Decree No ‧ of ‧ July
w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażufor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years
Architekci, planiści, geodeci i projektanciArchitects, planners, surveyors and designers
Kartografowie i geodeciCartographers and surveyors
w przypadku geodety gruntowego, ukończenie co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, zakończone egzaminem państwowymfor land surveyors, by the completion of a practical traineeship lasting at least two years, followed by the State Examination
geodeta budowlany (geometrabuilding surveyor (geometra
Zdolności przestrzenne a rodzaj wykonywanego zawodu. Porównanie tancerzy, geodetów i prawników.Spatial abilities versus one’s actual profession. A comparison of dancers, geodesists and lawyers.
geodety gruntowegoland surveyor
w przypadku geodety budowlanego, albo co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, oraz w przypadku geodety gruntowego, księgowych, rzeczoznawców księgowych i konsultantów pracy ukończeniem trwających przynajmniej dwa lata praktyk zawodowych zakończone egzaminem państwowymfor building surveyors by:either a traineeship lasting at least two years in a professional office,or five years
Geometri GeodeciGeometri Surveyors
w przypadku geodety budowlanego co najmniej dwuletnim stażem w kancelarii geodety, albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years
Królestwo Belgii jest zd ania , że Sąd naruszył art . 6 ust . 7 rozporządzenia nr 3887 / 92 , stwierdzając , że wyposażając się w SIG , to państwo członkowskie dysponowało istotnym narzędziem pomiaru obszarów działek rolnych , podczas gdy , po pierwsze , wybór narzędzi pomiarowych należy całkowicie do państw członkowskich , oraz po drugie , to państwo członkowskie wybrało pomiar urzędowy do konany przez geodetę bądź poprzez fotointerpretację obrazów satelitarnych ( teledetekcja ) .The Kingd om of Belgium considers that the Court of First Instance infringed Article 6 ( 7 ) of Regulation No 3887 / 92 in considering that , by equipping itself with a GIS , that Member State had an appropriate instrument for measuring the area of agricultural parcels , when , on the one hand , the choice of measuring instruments is a matter solely for the Member States and , on the other hand , that Member State had opted for official measurement by a land surveyor or by photo-interpretation of satellite images .
w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowymfor building surveyors by: either a traineeship lasting at least two years in a professional office, or five years' work experience
Jen jest geologiem i geodetą, nie antropologiem archeologiem, czy UnitologiemJen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archaeologist or Unitologist
Wyceny tej dokonano według ramowych zasad wyceny norweskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Geodetów (NTF), poprzez wycenę każdej nieruchomości oraz zsumowanie wartości poszczególnych nieruchomości tak, aby uzyskać całkowitą wartość portfelaThis valuation was done according to the Norwegian Valuers and Surveyors Association (NTF) framework for valuation, by evaluating each property and then adding up the individual properties to arrive at the total portfolio value
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy geodeta.Znalezione w 0,209 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.