wymowa: IPA: [ˈɡɔmpka] ˈɡɔ̃mpka

Tłumaczenia na język angielski:

 • sponge     
  (Noun  ) (verb, noun   ) [material]
   
  marine invertebrate with a porous skeleton
   
  zool. zoologia prymitywne, beztkankowe zwierzę wodne;
   
  najczęściej miękki, piankowy przedmiot wchłaniający wodę, wykorzystywany do utrzymania czystości ludzkiego ciała i przedmiotów;
 • sponges   
   
  fishery related term

Pozostałe znaczenia:

 
sponge
 
daw. dawniej, dawny zdrobn. zdrobniale gęba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

gąbka tytanowa II tytan gąbczastyporous titanium
gąbkisponge; sponges; poriferan
hodowla gąbeksponge culture
połów gąbeksponge fisheries

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gąbka", pamięć tłumaczeniowa

add example
wrażliwy ekosystem morski oznacza dowolny ekosystem morski, którego integralność (tj. specyficzna struktura lub funkcjonowanie) może – zgodnie z najlepszymi dostępnymi informacjami naukowymi oraz zasadą ostrożności zostać zagrożona w wyniku istotnego niekorzystnego wpływu spowodowanego fizycznym kontaktem z narzędziami przydennymi w trakcie typowego wykonywania operacji połowowych, obejmujący między innymi rafy, góry podwodne, kominy hydrotermalne, żyjące w wodach zimnych koralowce lub kolonie gąbekvulnerable marine ecosystem means any marine ecosystem whose integrity (i.e. ecosystem structure or function) is, according to the best scientific information available and to the principle of precaution, threatened by significant adverse impacts resulting from physical contact with bottom gears in the normal course of fishing operations, including, inter alia, reefs, seamounts, hydrothermal vents, cold water corals or cold water sponge beds
Wspólnota jest zobowiązana do ochrony ekosystemów morskich, takich jak rafy koralowe, góry podwodne, koralowce głębinowe, kominy hydrotermalne i kolonie gąbekThe Community is committed to the conservation of marine ecosystems such as reefs, seamounts, deep water corals, hydrothermal vents and sponge beds
Gdy w trakcie operacji połowowych na nowych i dotychczasowych obszarach połowów przydennych w obrębie obszaru podlegającego regulacji NEAFC ilość żywego korala lub żywej gąbki złowionej na każdy zestaw narzędzi połowowych przekracza ‧ kg żywego korala lub ‧ kg żywej gąbki, załoga statku informuje państwo bandery, zaprzestaje połowów i przemieszcza się na odległość co najmniej ‧ mil morskich od pozycji, która według dostępnych danych jest najbliższa dokładnej lokalizacji, w której dokonano tego połowuWhere, in the course of fishing operations in new and existing bottom fishing areas within the NEAFC Regulatory Area, the quantity of live coral or live sponge caught per gear set exceeds ‧ kg of live coral and/or ‧ kg of live sponge, the vessel shall inform its flag State, cease fishing and move at least ‧ nautical miles away from the position that the evidence suggests is closest to the exact location where this catch was made
Boże, chciałbym być gąbkąOh.God. I wish I was a loofah
Jesteśmy wdzięczni za nową bieżnie na stadionie, ale ciągle będziemy wyciskać gąbkę na głowę Pana synaThat we' re grateful forthe athletics track, but couldn' t resist squeezing a smelly sponge over his son' s head
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie gąbekIf these symptoms occur, the administration has to be discontinued immediately
ograniczenie odpadków poprzez wyeliminowanie gąbek, pomarańczy i korków od butelekMinimisation of waste, removing sponges, oranges and bottle tops
krzaki czarnej porzeczki pochylają się, a owoce agrestu spadają.Trawnik robi się mokry jak gąbkaso the blackcurrant bushes bow and gooseberries fall off and the lawn gets all wet and squishy
niespecyficznych produktów czyszczących i koserwujących, takich jak woda destylowana, gąbki gospodarskie, irchy, detergenty itdnon-specific products for cleaning and maintenance such as distilled water, household sponges, chamois leathers, detergents, etc
anody, kule, pręty (łącznie z prętami karbowanymi i ciągnionymi), kęsy, bloki, bochny, brykiety, placki, katody, kryształy, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryły, pastylki, surówki, proszki, podkładki, śruty, płyty, owale osadnicze, gąbki, drążkiAnodes, balls, bars (including notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks
Do celów niniejszego rozdziału napotkanie wrażliwych ekosystemów morskich oznacza połów – przy określonym zestawie narzędzi – bioindykatorów wrażliwego ekosystemu morskiego w ilości ponad ‧ kg żywego korala i/lub ‧ kg żywej gąbkiFor the purposes of this Chapter, an encounter with vulnerable marine ecosystems means a catch, per gear set, of vulnerable marine ecosystem indicator species exceeding ‧ kg of live coral and/or ‧ kg of live sponge
Fibrynogen przekształcany jest w monomery fibryny, które ulegają samoistnej polimeryzacji do skrzepu fibrynowego, który powoduje ścisłe przyleganie gąbki kolagenowej do powierzchni ranyFibrinogen is converted into fibrin monomers which spontaneously polymerise to a fibrin clot, which holds the collagen sponge tightly to the wound surface
Szczotką lub ostrą gąbkąScrub brushes, steeI wool
To już trzeci raz z tą gąbką.- CzwartyThat sponge... its the third time- The fourth time
Przytrzymać gąbkę przez ‧– ‧ minut, wywierając delikatny naciskHold down the sponge with a gentle pressure for ‧ minutes
Oznacza to, że gąbka przywiera do powierzchni tkanki, krew krzepnie (miejscowa hemostaza) i następuje uszczelnienie tkankiThis means that the sponge sticks to the tissue surface, the blood coagulates (local haemostasis) and the tissue is sealed
Gąbkę należy stosować w taki sposób, aby pokryć obszar ‧ cm poza brzegiem ranyThe sponge should be applied so that it covers ‧ to ‧ cm beyond the edge of the wound
Po wyjęciu ze sterylnego opakowania gąbkę TachoSil należy wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej i natychmiast przyłożyćAfter removal of TachoSil from the sterile package the sponge should be pre-moistened in saline solution and then applied immediately
inne artykuły do higieny osobistej, na przykład: chusteczki papierowe, wata, waciki, gąbki itdother goods for personal care and personal hygiene, for example: paper handkerchiefs, cotton wool, cotton buds, sponges, etc
W ciele nie pozostają żadne resztki, które wymagałyby usunięcia- cała gąbka ulega rozpuszczeniu (wchłonięciu)!There is no residual product which needs to be removed, the entire sponge is dissolved (resorbed)!
Trałowanie przydenne wyrządza niespotykane szkody siedliskom głębinowych korali i gąbek.Bottom trawling is causing unprecedented damage to the deep-sea coral and sponge communities.
Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcegoNatural sponges of animal origin
Gąbek TachoSil nie wolno stosować wewnątrznaczyniowoTachoSil must not be applied inside a blood vessel
Lucio był jak gąbka, która wchłaniała wszystko, co mówił EI QuicoLucio was like a sponge and took in everything El Quico said
Obserwatorzy obecni na statku klasyfikują korale, gąbki i inne organizmy do najniższego możliwego poziomu taksonomicznegoObservers deployed shall identify corals, sponges and other organisms to the lowest possible taxonomical level
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy gąbka.Znalezione w 0,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.