Tłumaczenia na język angielski:

  • Structural Funds   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Fundusz strukturalnyStructural Funds and Cohesion Funds
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
kategorie interwencji funduszy strukturalnychcategories of intervention; fields of intervention

Przykładowe zdania z "fundusze strukturalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie zwiększenia efektywności Europejskiego Funduszu Regionu Regionalnego (EFRR) i innych funduszy strukturalnych, ponieważ wierzę, że rozwój ram strategicznych zapewni wspólne podejście i umożliwi wykorzystanie synergii między poszczególnymi istniejącymi funduszami z myślą o realizacji określonych w Traktacie celów polityki spójności, a tym samym spełnieniu oczekiwań obywateli.I voted in favour of the report on increased effectiveness between the European Regional Development Fund (ERDF) and the other Structural Funds as I believe that the development of a strategic framework could ensure a common approach and capitalise on synergies between the various existing funds, with a view to achieving the objectives of cohesion policy as defined by the Treaties, thus meeting the expectations of citizens.
Zapewniona zostanie skuteczna koordynacja instrumentów finansowych Wspólnoty, w szczególności Siódmego programu ramowego i funduszy strukturalnychAn efficient coordination of the Community financial instruments, in particular the Seventh Framework Programme and the structural funds, will be ensured
Główne kwoty w tej pozycji obejmują ‧ mln EUR (w ‧ r.: ‧ mln EUR) na podstawie zestawień poniesionych wydatków za działania w ramach funduszy strukturalnychThe primary amounts here related to EUR ‧ million (‧: EUR ‧ million) in unpaid cost claims for structural fund actions
wzywa zatem Komisję do podjęcia niezbędnych działań w celu pełnego włączenia Parlamentu do zmian przepisów dotyczących funduszy strukturalnych, które zamierza wprowadzić w ramach przygotowań do następnego okresu finansowania, rozpoczynającego się w ‧ rCalls therefore on the Commission to take the necessary steps to fully involve Parliament in the modifications to the Structural Funds' regulations it intends to introduce in the run-up to the next financing period starting in
uważa, że planowany akt na rzecz małych przedsiębiorstw stanowi ważną strategię wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; z niecierpliwością oczekuje na konkretne propozycje dotyczące finansowania tego nowego narzędzia strategicznego; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensywniejszego korzystania w tym celu również ze środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych; odnotowuje, że zważywszy na to, iż MŚP szczególnie dotkliwie odczuły opóźnienia w płatnościach, Unia Europejska musi uniknąć takich opóźnień poprzez wypracowanie skutecznego i przejrzystego systemu monitorowania, aby zapewnić regulowanie płatności w ciągu podanego okresuConsiders the planned Small Business Act an important strategy to support SMEs; is eagerly awaiting precise proposals for funding this new strategic tool; urges the Commission and the Member States to make enhanced use for this purpose also of the resources available through the Structural Funds in this context; notes that, since SMEs are particularly hard hit by late payments, the European Union has to avoid late payments by finding an efficient and transparent monitoring scheme to ensure that payments are effected within a specified period
Pytanie ‧: Jak istniejące instrumenty finansowe, takie jak fundusze strukturalne i spójności, można lepiej wykorzystać dla finansowania zintegrowanego i zrównoważonego transportu miejskiego?Question ‧: How could existing financial instruments such as structural and cohesion funds be better used in a coherent way to support integrated and sustainable urban transport?
Parlament Europejski przywołuje wspólne oświadczenia trzech instytucji z listopada ‧ roku i kwietnia ‧ roku w sprawie realizacji polityki spójności oraz podkreśla, że potrzebne są dalsze działania na rzecz przyspieszenia realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnościThe European Parliament recalls the joint declarations of the three institutions on the implementation of the Cohesion policy of November ‧ and April ‧ and underlines the necessity to continue the efforts for accelerating the implementation of structural and cohesion funds
Przeznaczone są również na finansowanie poprzednich działań wieloletnich, w szczególności tych zatwierdzonych i wdrożonych zgodnie z wyżej wymienionymi rozporządzeniami, które nie są objęte celami priorytetowymi funduszy strukturalnychIt also funds the former multiannual measures, in particular those approved and implemented under the other abovementioned regulations, which are not covered by the priority objectives of the Structural Funds
podkreśla, że propagowanie badań naukowych i rozwoju musi zostać wzięta pod uwagę podczas przygotowywania nowych programów funduszy strukturalnychemphasises that the promotion of R&D has to be taken into consideration in the preparation of new structural fund programmes
Uważam, że liczba przypadków, w których Parlament zatwierdzał w ostatnich miesiącach uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), utworzonego w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym następstwami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym, dobitnie świadczy o kryzysie, przez który przechodzi Europa.The number of times in recent months that this House has approved the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF), which was set up to provide additional support for workers suffering from the consequences of major changes in the structure of world trade, is, in my view, highly indicative of the crisis that Europe is going through.
ponownie podkreśla wagę przywiązywaną do zasady solidarności w obrębie Unii; ma zamiar podjąć wszelkie starania w celu zagwarantowania odpowiedniejszego finansowania polityki spójności, tak aby zapewnić możliwość stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom; uważa, że tym bardziej konieczne jest dokonanie oceny stosowania zasady n+‧ i n+‧, aby zapewnić pełne wykonanie funduszy strukturalnych i funduszu spójnościReiterates the importance it attaches to the solidarity principle within the Union; intends to make every effort to guarantee more adequate funding for cohesion policy in order to be able to deal with current and future challenges; believes it is now even more necessary to assess the application of the n+‧ and n+‧ rule with a view to ensuring full execution of the Structural Funds and the Cohesion Fund
Zastanawia się nad głosami krytyki dotyczącymi pokrywających się obszarów objętych wsparciem dla infrastruktury badawczej w ramach funduszy strukturalnych i ‧. PR oraz podkreśla, że w tym zakresie konieczna jest skuteczniejsza koordynacja i przemyślane podejście do inwestycji w infrastrukturę badań i rozwoju opartych na obu unijnych instrumentach, umożliwiające zapewnienie równowagi między dążeniem do spójności a dążeniem do doskonałości, a także skoncentrowane na wsparciu dla poszczególnych etapów tworzenia infrastrukturyreflects on criticisms related to overlaps in the support for research infrastructure under both Structural Funds and FP‧, and stresses that in this regard a more effective coordination and reasoned approach to R&D infrastructure investments based on both EU instruments is needed, which balances the cohesion versus excellence approach and focuses on the support for different phases of infrastructure creation
Fundusz rezerwowy może być wykorzystywany dla odpowiednich środków określonych w art. ‧ dyrektywy ‧/WE, w szczególności przy stosowaniu środków ulepszeń strukturalnych na poziomie Wspólnoty, zgodnie z procedurą zdefiniowaną ust. ‧ oraz art. ‧ niniejszego rozporządzeniaThe reserve fund may be used in connection with the suitable measures referred to in Article ‧ of Directive ‧/EC and, in particular, in the course of the improvement measures organised at Community level in accordance with the procedure defined in paragraph ‧ and Article ‧ of the Regulation
zachęca Trybunał Obrachunkowy do zbadania przeprowadzania przez organy zarządzające zewnętrznej oceny w odniesieniu do funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na niezależność oceny w przypadkach, gdy jej koszty ponosi osoba korzystająca z ocenyInvites the Court of Auditors to assess how the external evaluations in respect of the Structural and Cohesion Funds are performed by the managing authorities, and to pay particular attention to the independence of the evaluation when it is paid for by the evaluation beneficiary
Do pewnego stopnia przyczyną tych błędów są zbyt zawiłe przepisy dotyczące funduszy strukturalnych.Overly complex rules governing the Structural Funds are partly responsible for these errors.
wspierać mobilność młodzieży dzięki odpowiedniemu finansowaniu wspólnotowemu- z uwzględnieniem pułapów ram finansowych- w szczególności z funduszy strukturalnych (w tym celu należy przede wszystkim lepiej wykorzystywać możliwości oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny), a w dłuższej perspektywie dzięki dostosowaniu, zgodnie z priorytetami państw członkowskich, wytycznych i zarządzania związanych z tymi funduszami, tak by uwzględniały one cel mobilnościsupport youth mobility through appropriate Community financing, within the ceilings of the Financial Framework, in particular from the Structural Funds- mainly by better use of the possibilities afforded by the European Social Fund- and in the long term by adapting their guidelines and their management in line with the Member States' priorities to take the mobility objective into account
Podstawowe kwoty w tej pozycji odnoszą się do niezrealizowanych płatności na podstawie wniosków o zwrot kosztów za działania w ramach funduszy strukturalnych, a także do kwoty zwrotu w wysokości ‧,‧ mld EUR należnej państwom członkowskim w związku z budżetem korygującym sporządzonym na koniec ‧ r. (‧,‧ mld EUR w ‧ rThe primary amounts here related to unpaid cost claims for structural fund actions and also EUR ‧,‧ billion due back to Member States following the rectifying budget made at the end of ‧ (‧: EUR ‧,‧ billion
Państwa członkowskie powinny również wykorzystywać fundusze strukturalne dla celów rozwoju infrastruktury lotnisk regionalnych.Member States should also use Structural Funds in order to develop the infrastructure of their regional airports.
Donatorzy mogą cieszyć się z niższych płatności z funduszy strukturalnych UE, mając na względzie reorientację tych funduszy na inne cele, ale nie oszukujmy się.Donor countries might relish lower payments from the EU Structural Funds, with a view to the reorientation of these funds for other uses, but let us not deceive ourselves.
Obejmuje to zapewnienie skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz poprawy zdrowia populacjiThis includes ensuring that structural funds are used effectively to improve population health
W budżecie na lata ‧–‧ na ‧. PR przeznaczono kwotę ‧ mld euro, zaś w ramach funduszy strukturalnych na badania naukowe i innowacje zarezerwowano kwotę ‧ mld euro, a więc ok. ‧ % środkówThe FP‧ now has ‧ billion euros in the budget for ‧-‧ and, for research and innovation; there is also roughly ‧ %, or ‧ billion euros, reserved in the structural funds
zachęcającego efektu inwestycji publicznych współfinansowanych przez fundusze strukturalne w ramach polityki spójności, które są zachętą dla inwestycji prywatnych oraz możliwości wykorzystywania finansowania przez Wspólnotę do finansowania prywatnych inwestycji tam, gdzie nie ma strategii inwestycji publicznych.the incentive effect of public investments co-financed by the Structural Funds under the cohesion policy, which attract private investment and the possibility of using Community funding to finance private investment where there is no public investment strategy.
Rozpatrywane możliwości mogą obejmować Fundusz Solidarności UE oraz przeprogramowanie funduszy strukturalnych i rozwoju obszarów wiejskich.Possibilities may include the EU Solidarity Fund and the reprogramming of the Structural and Rural Development Funds.
Wzywa władze lokalne i regionalne, by w celu wspierania mobilności edukacyjnej nie tylko realizowały projekty w ramach programu uczenia się przez całe życie, ale także dogłębnie przeanalizowały, w jakim stopniu rozwiązania na rzecz mobilności, np. w ramach dwu- lub wielostronnych partnerstw regionów w dziedzinie kształcenia zawodowego, można finansować także ze środków europejskich funduszy strukturalnychcalls on the local and regional authorities, in promoting learning mobility, not only to carry out projects in the framework of the lifelong learning programme, but also to consider to what extent mobility measures, e.g. in the framework of bilateral and multilateral regional vocational education partnerships, can be financed from European Structural Fund resources
Nawet w przypadku programów ESC na lata ‧ i ‧ nadal istniało podobne ryzyko przyznania środków urzędom, które w ostatecznym rozrachunku nie zostaną wyznaczone jako instytucje zarządzające funduszami strukturalnymiEven for ESC programmes in ‧ and ‧ there still existed a similar risk of funds being allocated to ministries which in the end would not be designated to manage the Structural Funds
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44976 zdań frazy fundusze strukturalne.Znalezione w 5,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.