Tłumaczenia na język angielski:

  • Structural Funds   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Fundusz strukturalnyStructural Funds and Cohesion Funds
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
kategorie interwencji funduszy strukturalnychcategories of intervention; fields of intervention

Przykładowe zdania z "fundusze strukturalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponad 15 miliardów euro jest obecnie przydzielonych z Funduszu Strukturalnego na przykład na biopaliwa.More than EUR 15 billion are currently being allocated from the Structural Funds to, for example, bio fuels, etc.
Przydzielone przez UE fundusze strukturalne na lata 2007 - 2013 wynoszą 53%.The allocation of Structural Funds by the EU for 2007-2013 is 53%.
Dlatego popieram apel sprawozdawcy dotyczący szybkiego wejścia w życie tej zmiany rozporządzenia dotyczącego funduszy strukturalnych.Therefore, I support the rapporteur's call for this amendment to the structural fund regulation to enter into force quickly.
Ponadto, ponieważ wycieki z rur prowadzą do znacznego marnotrawstwa, sugeruję, żeby państwa członkowskie mogły wykorzystywać fundusze strukturalne w celu doskonalenia i odnawiania istniejącej infrastruktury.Furthermore, as leakages from pipes result in much wastage, I suggested that Member States could use the Structural Funds to improve and renew existing infrastructure and technology.
Moim zdaniem powinniśmy wykluczyć renacjonalizację funduszy strukturalnych - i ze szczególnym zadowoleniem przyjąłem uwagi kandydata na komisarza ds. budżetu i programowania finansowego, który zadeklarował swój sprzeciw wobec renacjonalizacji polityki spójności i funduszy strukturalnych.I think we should rule out the renationalisation of structural funds and I particularly welcomed the comments from the Commissioner-designate for the Budget and Financial Programming, who stated his opposition to the renationalisation of cohesion policy and structural funds.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom, którzy ponoszą konsekwencje poważnych zmian strukturalnych w systemach światowego handlu, oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracyThe European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support to redundant workers who suffer from the consequences of major structural changes in world trade patterns and to assist them with their reintegration into the labour market
Nie mniej ważny jest apel Komisji o zwiększenie potencjału funduszy strukturalnych poprzez uproszczenie i poprawę podejścia oraz elastyczności ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru integracji społecznej po to, by pomóc państwom członkowskim w zoptymalizowaniu wyników polityki społecznej i zatrudnienia oraz osiągnięciu zrównoważonego wzrostu.No less important is the Commission's call to boost the potential of structural funds by simplifying and improving approaches and flexibility, with an emphasis on the dimension of social integration, in order to help Member States optimise the results of social policy and employment policy and achieve sustainable growth.
wzywa państwa członkowskie i społeczności lokalne i regionalne do przyjęcia innowacji ekologicznych, w ramach CIP, a także zwraca uwagę na możliwość wykorzystania pomocy finansowej dla MŚP, takich jak program JEREMIE; zachęca Komisję, państwa członkowskie i władze regionalne do wykorzystywania odnawialnych źródeł wsparcia finansowego na proinnowacyjne badania, takich jak system bonów na innowacje (innovation voucher system); zachęca podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby z funduszy strukturalnych finansowały również eksperymentalne, a więc ryzykowne środkiInvites the Member States and regional and local communities to adopt innovative, environmentally-friendly solutions under the CIP and also draws attention to the option of using financial aid for SMEs, such as in the Jeremie Programme; encourages the Commission, Member States and regional authorities to make use of renewable sources of financial support for innovation-oriented research such as the innovation voucher system; encourages the relevant actors at regional level to include experimental and therefore risky measures in funding from the Structural Funds
Zachęca ona państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania możliwości oferowanych w ramach funduszy strukturalnych.It encourages the Member States to make full use of the possibilities offered by the structural funds.
zwraca uwagę na znaczenie pomocy państwa dla MŚP w Państwach Członkowskich; zwraca się do Komisji o utrzymanie w ramach funduszy strukturalnych wszystkich instrumentów pomocy na rzecz rekonwersji gospodarczej regionów dotkniętych skutkami delokalizacji przemysłowej; nalega na lepsze uwzględnienie małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw w tych regionach i ogólnie we wszystkich politykach dotyczących spójności; w tym celu, zwraca się do Komisji i do Rady o włączenie zaleceń Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw do priorytetów zawartych w celach zbieżności, konkurencyjności i współpracyNotes the importance of State Aid to SMEs in the Member States; calls on the Commission to maintain within the Structural Funds all aid instruments for the economic and socio-economic reconversion of regions affected by industrial relocation; urges better consideration for small and micro-enterprises in these regions and, more generally, in all cohesion policies; to this end, asks the Commission and the Council to integrate the recommendations of the European Charter for Small Enterprises into the priorities of the objectives of convergence, competitiveness and cooperation
zwraca się do Komisji, aby zapewniła, jako część planu działania, rozpowszechnianie najlepszych praktycznych wzorców w logistyce finansowej, takich jak inicjatywy wykorzystujące współfinansowanie prywatno- publiczne, możliwości Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz instrumenty strukturalne; wzywa Komisję, aby postarała się rozszerzyć rozwiązania opracowywane obecnie dla średnio- i długoterminowych projektów UE, takich jak Galileo, na inne projekty infrastrukturalneCalls on the Commission to ensure as part of the Action Plan the dissemination of best practices in financing logistics, such as, initiatives using private-public co-financing, European Investment Bank and European Investment Fund opportunities and structural instruments; calls on the Commission to endeavour to extend solutions currently under development for mid-and long term EU projects, such as Galileo, to other infrastructure projects
Popieram wniosek dotyczący przyznania funduszy strukturalnych na zrekompensowanie tej szkody, lecz takie działanie nie wystarczy.I support the proposal to allocate structural funds to compensate for this damage, but it is not enough.
Monitoring środków pochodzących z funduszy strukturalnychMonitoring of means from structural funds dating
Jednak w żadnym wypadku nie może zostać on wykorzystany jako alibi dla redystrybucji środków pomiędzy poszczególne państwa członkowskie i polityki, takie jak polityka z zakresu funduszy strukturalnych i wspólna polityka rolna, polityki, które, między innymi, zapewniają spójność, zatrudnienie, konwergencję terytorialną oraz aktywują wydatki w sektorze publicznym i prywatnym.Under no circumstances, however, can it be used as an alibi for redistributing resources between Member States and policies, such as the structural fund policies and the common agricultural policy, policies which, among other things, safeguard cohesion, employment, territorial convergence and the activation of public- and private-sector spending.
wykorzystanie istniejących funduszy UE (w szczególności funduszy na rozwój obszarów wiejskich z sekcji gwarancji Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnych EFGOR, funduszy strukturalnych [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- EFRR, Europejski Fundusz Społeczny- EFS, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa- FIAF, EFGOR –sekcja orientacji], Fundusz Spójności oraz program LIFE-Naturathe use of existing EU funds, (notably rural development funds made available under the Guarantee Section of the EAGGF, Structural Funds (such as the ERDF, ESF, the Financial Instrument for Fisheries' Guidance (FIFG), the EAGGF Guidance Section, the Cohesion Fund and LIFE-Nature
na piśmie. - Fundusze strukturalne są jednymi z najważniejszych narzędzi Unii Europejskiej.in writing. - Among the most important tools of the European Union are the structural funds.
Przedmiot: Stan wykorzystania środków funduszy strukturalnych (EFRR,EFS, Funduszu Spójności) przeznaczonych na realizację polityki spójności w państwach UE (wszystkich ‧) w pespektywie finansowejSubject: Uptake of Structural Fund appropriations (ERDF, ESF, Cohesion Fund) earmarked for implementation of the cohesion policy in all ‧ Member States under the ‧‐‧ multiannual financial framework
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalająca przybliżony podział przydzielonych środków między Państwa Członkowskie dla Celu ‧ funduszy strukturalnych w latach ‧–‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), w szczególności jej motyw piątyCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations for Objective ‧ of the Structural Funds for the period ‧ to ‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), and in particular recital ‧ thereof
Zalecałbym, aby w celu rozwoju turystyki państwa członkowskie korzystały z funduszy strukturalnych nie tylko do celów rozwoju regionalnego, ale również konkurencyjności i ożywienia gospodarczego.I would recommend that in order to develop tourism, Member States should use structural funds not only for regional development, but also for economic competitiveness and renewal.
Przewiduje, że skierowanie unijnych środków na zbliżenie systemów badań i innowacji do doskonałości jest najważniejszym wyzwaniem dla regionów w ramach celu funduszy strukturalnych obejmującego konkurencyjność regionalną i zatrudnienieforesees that gearing EU funding into moving the research and innovation systems to excellence is a crucial challenge for regions within the Regional Competitiveness and Employment objective of the SF
pani poseł Krehl, w imieniu Komisji Rozwoju Regionalnego, w sprawie dobrych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnych;by Mrs Krehl, on behalf of the Committee on Regional Development, on regional policy best practice and obstacles to use of Structural Funds;
zachęca w tym kontekście Państwa Członkowskie do scedowania niektórych uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących funduszy strukturalnych na rzecz władz regionalnych i lokalnych zgodnie z kierunkiem unijnej polityki decentralizacyjnejurges, in this context, the Member States to delegate some of their decision-making powers over the Structural Funds to regional and local authorities, in line with the Union's decentralisation policy
przyjmuje z zadowoleniem stwierdzenie Komisji, że unijne fundusze strukturalne i fundusze na rozwój obszarów wiejskich powinny w istotny sposób przyczyniać się do współfinansowania programu Natura ‧; równocześnie przyjmuje z zadowoleniem stworzenie możliwości finansowania sieci Natura ‧ z funduszy strukturalnych i funduszy na rozwój obszarów wiejskich; niemniej jednak po przeanalizowaniu stosownych projektów (fundusze strukturalne, fundusze na rozwój obszarów wiejskich i Life+), postrzega je jako niewystarczające dla odpowiedniego współfinansowania sieci Natura ‧ i dlatego nalega, aby utworzyć oddzielny fundusz przeznaczony na ten celWelcomes the Commission statement that the EU rural development and structural funds should make a substantial contribution towards co-financing the Natura ‧ network; further welcomes the enabling of financing for Natura ‧ from rural development and structural funds; nevertheless, having examined the relevant proposals (structural, rural and LIFE+), considers them insufficient for the adequate co-funding of the Natura ‧ network and therefore also insists that a dedicated fund be set up for this purpose
Programy ESC byłyby wdrażane za pomocą działań zbliżonych do finansowanych przez te dwa fundusze strukturalne, w obszarze inwestycji sektora produkcyjnego, rozwoju zasobów ludzkich oraz infrastruktury związanej z przedsiębiorczościąThe ESC programmes would be implemented through measures similar to those financed by these two Structural Funds, in the areas of productive sector investment, human resource development and business related infrastructure
Co więcej, jest tendencja - i byłoby dobrze zgodzić się teraz z tym - do przechodzenia od inwestowania w beton i asfalt, jeśli możemy tak powiedzieć, do inwestowania w wiedzę i infrastrukturę; lwia część funduszy strukturalnych, mniej więcej 70%, zostanie wydana w najbliższych latach w ramach strategii lizbońskiej.Furthermore, the tendency is - and it would be good to agree on this now - to go from investing in concrete and asphalt, if we can put it like that, to investing in knowledge and infrastructure; the lion's share of the Structural Funds, some 70%, will be spent in the coming years on the Lisbon Strategy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44976 zdań frazy fundusze strukturalne.Znalezione w 7,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.