wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farb
farbadye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; dye; paint; blood; colour; dyeing; hue
farba fotochromowachromotropic ink
farba olejnaoil paint
farba optycznie zmiennacolour-shifting ink
farba reaktywnafugitive ink
farba termochromowathermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznieoptically variable ink; OVI
farby i lakierypaints and varnishes
farby olejneoil
Kropla farbyPaint Drip
produkt do usuwania farbypaint stripper
sklep z farbamipaint shop
wielokolorowa farba zabezpieczającamulticolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
zakres i potencjalne możliwości redukcji zawartości LZO w produktach nieobjętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, w tym również w aerozolach do farb i lakierówthe broad scope and potential for making reductions in the VOC content of products outside the scope of this Directive including aerosols for paints and varnishes
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakieromCommission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishes
Jeżeli dane osobowe umieszczone są na naklejce, niepowtarzalny numer dokumentu powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkoweIf a sticker is used for biographical data the unique document number should be printed using fluorescent ink, and a special style of figures or typeface is obligatory
farby ścienne (zgodnie z EN ‧): ‧ g/l (minus wodawall paints (according to EN ‧): ‧ g/l (minus water
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczneWaste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances
Niektóre substancje używane w farbach do włosów zostały zabronione w wyniku opinii wydanej przez SCCP bądź z powodu braku danych na temat bezpieczeństwaSome hair dye substances have already been banned, either as a result of opinions by the SCCP or due to lack of safety data
Na rynku dostępne są już różne alternatywne środki względem produktów do usuwania farby na bazie DCM.Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.
Stosuje się ją także w tuszach drukarskich, spoiwach, szczeliwach/zaprawach, farbach nitrocelulozowych, błonach filmowych, włóknach szklanych i produktach kosmetycznychOther uses are in printing inks, adhesives, sealants/grouting agents, nitrocellulose paints, film coatings and glass fibres and cosmetic products
Upuściłam farbęI dropped the paint
pranie, czyszczenie i usuwanie kurzu, pokrywanie tlenkami, olejami, farbami lub innymi substancjamiwashing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings
Stajenny wylał na moje farbęSome fool stable girl upset paint all over mine
mycie, czyszczenie, odkurzanie, usuwanie tlenku, oleju, farby lub innych warstwwashing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings
Odpady z wodnych farb drukarskichWaste from water-based ink
Farby i lakiery wewnętrzne (‧ punktIndoor paints and varnishes (‧ point
Najlepsze praktyki zarzadzania kategoria produktów na rynku dóbr szybkozbywalnych na przykładzie aktywnosci firmy L’Oreal Polska w kategorii farb do włosówBest practices of category management on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) markets, basing on the activity of L’Oreal Poland in hair colourants category.
D ‧: decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego farbom i lakierom zewnętrznym (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sD ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ August ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to outdoor paints and varnishes (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
jako plastyfikatorów w farbach, powłokach malarskich i szczeliwachas plasticisers in paints, coatings or sealants
Chlapał farbami i darł rysunkiHe went wild, destroying other paintings
W porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającą zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla farb i lakierów do stosowania wewnątrz pomieszczeń i zmieniająca decyzję ‧/‧/WECommission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision ‧/‧/EC is to be incorporated into the Agreement
W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniającą dyrektywę ‧/‧/WEDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive ‧/‧/EC is to be incorporated into the Agreement
W odniesieniu do farb stanowiących część systemu barwiącego wnioskodawca musi umieścić na opakowaniu produktu informację dla konsumenta i/lub poinformować punkt sprzedaży, jaki odcień bądź środek gruntujący/podkład (jeśli to możliwe, oznakowany ekologicznie przez Wspólnotę) powinno się zastosować jako bazę przed położeniem ciemniejszego odcieniaFor paints that are a part of a tinting system, the applicant must advise the end-user on the product packaging and/or POS which shade or primer/undercoat (if possible carrying the European Eco-label) should be used as a basecoat before applying the darker shade
przedsiębiorstwo Omya: produkcja i sprzedaż minerałów przemysłowych, w tym talku, wytrąconego węglanu wapnia (PCC) oraz zmielonego węglanu wapnia (GCC) przeznaczonych do produkcji papieru, farb, plastyku, metalu, żelaza, szkła oraz do przemysłu związanego z ochroną środowiska, rolnictwa i dostawy substancji chemicznychfor Omya: production and sale of industrial minerals, including talc, precipitated calcium carbonate (PCC) and ground calcium carbonate (GCC) for paper, paints, plastic, steel, iron, glass, environmental and agricultural industries and the supply of chemicals
To tylko kulki z czerwoną farbąIt' s just red paint
Podajcie beczkę farby!Pass down a barrel of paint, please
Dlaczego tak lubisz farby?Why do you love paint so much?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 950 zdań frazy farby.Znalezione w 0,788 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.