wymowa: IPA: /ˈfarbɨ/

Tłumaczenia na język angielski:

 
nominative plural of farba
 
accusative plural of farba
 
vocative plural of farba
 
genitive singular of farba

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

farb
farbadye-stuff; ; distemper; paintwork; paints; dyestuff; handler; color; dye; paint; blood; colour; dyeing; hue
farba fotochromowachromotropic ink
farba olejnaoil paint
farba optycznie zmiennacolour-shifting ink
farba reaktywnafugitive ink
farba termochromowathermochromic ink; termochromic ink
farba zmienna optycznieoptically variable ink; OVI
farby i lakierypaints and varnishes
farby olejneoil
Kropla farbyPaint Drip
produkt do usuwania farbypaint stripper
sklep z farbamipaint shop
wielokolorowa farba zabezpieczającamulticolour security ink

Przykładowe zdania z "farby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie podobała mi się farba zmieszana przez malarzyI' m mixing because I didn' t like the paint the painters mixed
To jest rozpylacz do farbyWhat is this?
Dotyczy: ryzyka dla zdrowia związanego z używaniem farb do włosówSubject: Hair dyes' health risk
Ten efekt synergii jest sz czególnie zauważalny w przypadku łącznego działania hałasu i niektórych rozpuszczalników organicznych , w tym toluenu , styrenu i disiarczku węgla . Substancje te mogą być wykorzystywane w zakładach pracy zajmujących się produkcją tworzyw sztucznych , farb i lakierów oraz w drukarniach , gdzie również występuje hałas .This synergy has been particularly noted between noise and some organic solvents , including toluene , styrene , and carbon disulphide.These substances may be used in noisy environ ments in sectors such as the plastics and printing industries , and paint and lacquer manufacturing .
aminoazobenzen, jako składnik farby do włosów (CAS nrAminoazobenzene (Cas No
Etykiety na opakowaniach farb i lakierów zawierających ołów w ilości przekraczającej ‧,‧ % (wyrażone jako masa metalu) całkowitej masy mieszaniny, ustalonej zgodnie z normą ISO ‧, umieszcza się napis następującej treściThe label on the packaging of paints and varnishes containing lead in quantities exceeding ‧,‧ % (expressed as weight of metal) of the total weight of the mixture, as determined in accordance with ISO standard ‧, shall bear the following statement
Przepuszczalność wody: Jeśli stwierdza się, że zewnętrzne farby murarskie i do betonu są wodoodporne lub elastomerowe, farbę klasyfikuje się w klasie ‧ (niska przepuszczalność wody) zgodnie z metodą DIN ENLiquid water permeability: Where claims are made that exterior masonry and concrete paints are water repellent or elastomeric, the coating shall be classified as Class ‧ (low liquid permeability) according to method DIN EN
Stosuje się ją także w tuszach drukarskich, spoiwach, szczeliwach/zaprawach, farbach nitrocelulozowych, błonach filmowych, włóknach szklanych i produktach kosmetycznychOther uses are in printing inks, adhesives, sealants/grouting agents, nitrocellulose paints, film coatings and glass fibres and cosmetic products
Składający wniosek i/lub jego dostawca(-y) dostarczy raport z badań wykonanych metodą ISO ‧ (Farby i lakiery-ustalenie siły krycia-Część ‧: metoda Kubelka-Munka dla farb białych i lekko barwionych) lub ‧ (Część ‧: ustalenie współczynnika kontrastu (nieprzezroczystości) farb lekko barwionych przy stałej wydajności), lub (dla farb zaprojektowanych specjalnie dla uzyskania trójwymiarowego efektu dekoracyjnego, stąd charakteryzujących się bardzo grubą warstwą) metodą NF T ‧ (lub równoważnąThe applicant and/or his supplier(s) shall provide a test report using the method ISO ‧ (Paints and varnishes-determination of hiding power-Part ‧: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints) or ‧ (Part ‧: determination of contrast ration (opacity) of light-coloured paints at a fixed spreading rate), or (for paints specially designed to give a three-dimensional decorative effect and characterised by a very thick coat) the method NF T ‧ (or equivalent
zestawy składające się z zabawek w postaci foremek wtryskowych i foremek do past modelarskich wraz z innymi przedmiotami, takimi jak farby w tubkach lub tabletkach, pasty modelarskie, ołówki i kredysets consisting of toys in the form of injection moulds and moulds for modelling pastes together with other items such as tubes or tablets of paint, modelling pastes, pencils and chalks
wszelkie inne produkty (włączając w to wszystkie inne farby, lakiery, bejce, powłoki i farby podłogowe i produkty pokrewne): ‧ % produktu (m/mall other products (including all other paints, varnishes, woodstains, floor coatings and floor paints, and related products): ‧ % of the product (m/m
Świeża farba ulepsza to miejsce, mogę zachęcić tym kupcaWell....Fresh paint makes it look better
Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowychImproving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
Upuściłam farbęI dropped the paint
Filtr farb olejnychNameOilpaint filter
Celem omawianego wniosku jest zmiana dyrektywy Rady ‧/‧/EWG poprzez wprowadzenie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu dichlorometanu (DCM) w przypadkach stosowania go jako podstawowego składnika środków do usuwania farby, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, profesjonalnych i konsumenckichThis proposal seeks to amend Council Directive ‧/‧/EEC by adding restrictions on the marketing and use of dichloromethane (DCM) when used as a major component of paint strippers for industrial, professional and consumer use
Takie usterki były ręcznie poprawiane przez uważne retuszowanie fiImu, kIatka po kIatce, małym pędzeIkiem i nieprzezroczystą farbąFixing these slight problem areas was accomplished by individuals who carefuIly retouched the film, frame by frame, with a very smaII brush and opaque dye
fleksografia – rodzaj czynności drukarskiej stosującej nośnik obrazu z gumy lub z elastycznych fotopolimerów, na których powierzchnie drukujące znajdują się powyżej powierzchni niedrukujących, z zastosowaniem ciekłych farb drukarskich schnących poprzez odparowanieflexography-a printing activity using an image carrier of rubber or elastic photopolymers on which the printing areas are above the non-printing areas, using liquid inks which dry through evaporation
Czasami używa się benzyny jako rozcieńczalnika w farbach i lakierach, którą po spaleniu można pomylić ze śladami rozlaniaSometimes gas is used as a thinner for paints and varnishes, and if burned, can be mistaken for pour patterns
NACE ‧.‧: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniającychNACE ‧.‧: Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie z badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody ISO ‧/‧ (Farby i lakiery – określanie zdolności krycia – Część ‧: metoda Kubelka-Munka dla farb białych i lekko barwionych) lub ‧/‧ (Część ‧: ustalenie współczynnika kontrastu (nieprzezroczystości) farb lekko barwionych przy stałej wydajności), lub – dla farb zaprojektowanych specjalnie dla uzyskania trójwymiarowego efektu dekoracyjnego, stąd charakteryzujących się bardzo grubą warstwą – metodą NF T ‧ (lub równoważnąAssessment and verification: The applicant shall provide a test report using the method ISO ‧/‧ (Paints and varnishes- determination of hiding power- Part ‧: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints) or ‧/‧ (Part ‧: determination of contrast ratio (opacity) of light-coloured paints at a fixed spreading rate), or for paints specially designed to give a three-dimensional decorative effect and characterised by a very thick coat the method NF T ‧ ‧ (or equivalent
Całe mnóstwo działań, w tym mazanie farbą pomników słoweńskich, ścian słoweńskich szkół i znaków regionalnych z nazwami w języku słoweńskim, głęboko zraniło uczucia włoskich obywateli pochodzenia słoweńskiego i obywateli Republiki Słowenii.A whole host of acts, involving paint being daubed on Slovenian monuments, on the walls of Slovenian schools and on regional signs bearing names in Slovenian, have deeply hurt the feelings of Italian citizens of Slovenian descent and the Slovenian people of the Republic of Slovenia.
powłok powierzchniowych otrzymanych z żywicy lub polimeryzowanych wyrobów płynnych, proszku lub dyspersji, takich jak pokosty, farby, lakiery itdsurface coatings obtained from resinous or polymerised products in liquid, powder or dispersion form, such as varnishes, lacquers, paints, etc
Najnowsze badania wskazują, że MEE został zastąpiony innymi rozpuszczalnikami we wszystkich farbach i produktach do usuwania farby znajdujących się w powszechnej sprzedażyAccording to the most recent surveys, DEGME has now been replaced by other solvents in all paints and paint strippers sold to the general public
Sprawozdanie to ma zbadać zakres i potencjalne możliwości dalszych redukcji zawartości LZO w produktach objętych zakresem zastosowania niniejszej dyrektywy, w tym również wprowadzenia rozróżnienia farb wnętrzowych i zewnętrznych w podkategoriach d) i e) załącznika I, ppkt ‧, oraz sekcji A załącznikaThis report shall examine the broad scope and potential for making further reductions in VOC content of products inside the scope of this Directive, including the possible distinction between paints used for interiors and exteriors in subcategories (d) and (e) of Annex I, point ‧. and Annex II, section A
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 986 zdań frazy farby.Znalezione w 0,707 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.