Tłumaczenia na język angielski:

  • Eurobond   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

EuroobligacjaEurobond

Przykładowe zdania z "euroobligacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
(SK) Panie Przewodniczący! Portugalia jest kolejnym państwem, które potrzebuje pomocy finansowej z euroobligacji, ale powinniśmy być uczciwi i przyznać, że przyklejanie temu kryzysowi etykiety "kryzysu związanego z zadłużeniem” czy "kryzysu euro” jest zdecydowanie wprowadzaniem w błąd.(SK) Mr President, Portugal is another country in need of financial assistance from the Eurobond, but us be honest and admit that the labelling of this crisis as a 'debt' crisis or a 'euro' crisis is highly misleading.
Przedmiotowy dokument zawiera analizę następujących możliwości dotyczących innowacyjnych metod finansowania: opodatkowania sektora finansowego, euroobligacji i opodatkowania sektora energetycznego.The document examines the following possibilities for innovative financing: taxation of the financial sector, Eurobonds and taxation of the energy sector.
W tym tygodniu znalazł się on tymczasem - moim zdaniem słusznie - w porządku obrad Parlamentu Europejskiego obok podatku węglowego i euroobligacji.Yet this week, it is on the agenda of the European Parliament alongside a CO2 tax and Eurobonds, and rightly so in my opinion.
Mówiono: "Nie chcemy euroobligacji.'We do not want Eurobonds.
Dlaczego niektóre państwa członkowskie blokują prace nad europejskim podatkiem od transakcji finansowych oraz euroobligacjami?Why are some Member States blocking progress on the European financial transaction tax and the eurobonds?
Dlatego też w sprawozdaniu wzywamy do wprowadzenia euroobligacji lub podobnych środków, które należy stosować, by zgodnie z zasadą solidarności pomóc słabszym państwom członkowskim.This is why we are calling in the report for eurobonds or similar measures to be applied, in order to help the weaker Member States by means of solidarity.
Chociaż euroobligacje mogą być postrzegane jako sprytne rozwiązanie, dzięki któremu rządy mogą pozyskać fundusze, wydaje się, że nie istnieją podstawy prawne, na których można by to oprzeć. Prawdopodobnie nie będzie można zatem zastosować tego wariantu.While Eurobonds may be regarded as a clever idea which can deliver funds to governments, there seems no legal base on which this can be achieved, so it looks unlikely that this option can be exercised.
W sprawie euroobligacji zostało dziś poruszonych wiele kwestii.Regarding Eurobonds, many issues have been set out here today.
Zwróciłbym tu uwagę na kwestię politycznej, a zatem i parlamentarnej, kontroli nad euroobligacjami.Here, I would raise the issue of the political, and therefore parliamentary, control of these Eurobonds.
przewodniczący Komisji - Euroobligacje to interesujący pomysł.President of the Commission. - Eurobonds are an interesting idea.
Co do euroobligacji, nie jest to nowy pomysł.Regarding Eurobonds, this is not a new idea.
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie usiłowała wprowadzić kluczowe poprawki zmierzające do wykorzystania euroobligacji, konwergencji fiskalnej oraz ograniczenia wysokości sankcji finansowych i innych zachęt.The Group of the Greens/European Free Alliance tried to introduce key amendments asking for the use of Eurobonds, fiscal convergence and the application of a cap on financial sanctions and other incentives.
Nie rozumiem, dlaczego nie idziemy następującą drogą: euroobligacje są rozwiązaniem sensownym.I do not understand why we are not taking the following route. Eurobonds are a sensible solution.
Jeśli chodzi o euroobligacje, to dzielą się one na trzy kategorie.With regard to Eurobonds, there are three categories.
Aczkolwiek, by możliwe były poważne inwestycje, Europa musi zapewnić sobie euroobligacje oraz system nagród i kar, tak aby mogła osiągnąć swoje cele gospodarcze.For substantial investment to be possible, however, Europe must equip itself with Eurobonds and with a system of rewards and penalties so that it can achieve its economic objectives.
Brakuje nam poważnego planu odbudowy gospodarczej, brakuje nam działania w głównych obszarach, takich jak ożywienie polityki infrastrukturalnej poprzez zastosowanie euroobligacji i brakuje nam europejskiego podejścia.We are lacking a major economic recovery plan, we are lacking in major areas such as the revival of the infrastructure policy with Eurobonds, and we are lacking a high-profile European approach.
Lukę tę moglibyśmy zamknąć, gdybyśmy zdecydowali się poważnie rozważyć utworzenie wspólnego mechanizmu zarządzania częścią długu państw członkowskich poprzez emisję euroobligacji.A gap that we could plug if we were to decide to seriously consider the creation of a joint mechanism to manage part of the Member States' debt by issuing Eurobonds.
Lękliwość EBC oraz państw strefy euro powstrzymuje nas przed przyjęciem skuteczniejszej polityki naprawy gospodarczej w drodze emisji euroobligacji gwarantowanych przez Unię Europejską, której zdolność finansowania pozostaje nietknięta.The timidity of the ECB and the euro area states is preventing us from funding a more effective economic recovery policy through the issue of Eurobonds guaranteed by a European Union whose funding capacity remains intact.
Przedstawiony w sprawozdaniu pomysł wprowadzenia euroobligacji należy moim zdaniem zdecydowanie odrzucić.The introduction of Eurobonds that is also recommended in the report is, in my opinion, to be decisively rejected.
Możemy zwiększyć zasoby dzięki zastosowaniu takich instrumentów jak obligacje projektowe i euroobligacje, którymi należy jednak zarządzać bardzo surowo, tak aby nie groziło nam tworzenie dalszego zadłużenia, co byłoby niebezpieczne.We can raise resources by using instruments such as project bonds and Eurobonds, which must, however, be managed with the utmost rigour so as not to risk the creation of further debt, which would be dangerous.
Popieram obronę emisji euroobligacji, które ułatwiłyby dostęp do rynku mniej stabilnym krajom strefy euro i jestem zdania, że system ten "byłby korzystny dla wszystkich uczestniczących w nim państw członkowskich i dla całej strefy euro”.I applaud the defence of the launch of Eurobonds, which would facilitate access to the market for the more fragile euro area countries, and the opinion that this would be beneficial 'to all participating Member States and to the euro area as a whole'.
Francja, która obecnie przewodniczy G20, chce propagować pomysł ogólnoświatowej reformy monetarnej, a brakuje propozycji na wzór euroobligacji, które obecnie usiłujemy przeforsować, by uczynić euro prawdziwie globalną walutą.France, which is currently chairing the G20, wants to promote the idea of global monetary reform and there is no proposal, like that of the Eurobonds which we are trying to push, that would attempt to make the euro a truly global currency.
Trzeba też dążyć do tego celu, wdrażając koncepcję śladu ekologicznego produktów oraz znajdując instrumenty finansowania, które mogą nam pomóc w realizacji tych ekologicznych inwestycji, w tym euroobligacje mające w zamyśle pokryć znaczące potrzeby inwestycyjne związane z przejściem do gospodarki przyjaznej środowisku.It is also to be achieved by introducing an environmental footprint for products and by finding financing instruments that can help to enable these green investments to be made, including Eurobonds, which are intended to cover our large requirement for investment in connection with the conversion to a green economy.
Myślę tu między innymi o sprawie euroobligacji.I refer, for example, to the matter of Eurobonds.
Mój drugi przykład dotyczy euroobligacji.My second example relates to Eurobonds.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy euroobligacja.Znalezione w 0,246 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.