Tłumaczenia na język angielski:

  • Eurobond   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

EuroobligacjaEurobond

Przykładowe zdania z "euroobligacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Uważamy, że utworzenie systemu euroobligacji to ciekawa i obiecująca koncepcja, ale sądzimy, że tę sprawę należy odpowiednio przeanalizować zanim jego wprowadzenie będzie można uznać za właściwe.We consider the creation of a Eurobonds system to be an interesting and promising idea, but we believe that the matter must be investigated properly before it can be considered appropriate to go on to actually implement it.
Z tego co mi wiadomo, emisja euroobligacji, która spowodowałaby zablokowanie rynku światowego przez euro, jest częścią tego pakietu.As far as I am concerned, the creation of Eurobonds, which could create a global market backed up by the euro, is part of this package.
Bardzo dobrze, oczywiście zgadzam się nimi, ale dlaczego nie pomyśleć o euro jako o walucie, która nie tylko wybawia nas od inflacji, ale za pomocą w pewnym sensie pozornego i gwarantowanego długu zapewnia nam również większą płynność w celu rozpoczęcia poważnego europejskiego programu inwestycyjnego, w drodze emisji euroobligacji?Very well, I am obviously in agreement, but why not think of the euro as a currency that saves us not only from inflation but, by means of a little virtuous and guaranteed debt, also secures us greater liquidity to launch a major European investment programme by issuing Eurobonds?
Tymczasem główną rolę we wzmacnianiu euroobligacji powinni pełnić uczestnicy sektora finansowego.It should be the players from the financial sector that take the main role in reinforcing the eurobond.
Uważam również, że oficjalne zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Komisji dotyczące emisji euroobligacji oraz przyjęcia wspólnego podejścia wobec wyzwań w strefie euro (pkt 26) jest szczególnie ważne w kontekście polityki, którą Unia Europejska zamierza prowadzić w najbliższej przyszłości.I also consider that the European Parliament's official recommendation to the Commission that eurobonds be issued and that a common approach be taken to the challenges within the euro area (paragraph 26) is particularly important in light of the policy which the European Union decides to pursue in the immediate future.
Popieram obronę emisji euroobligacji, które ułatwiłyby dostęp do rynku mniej stabilnym krajom strefy euro i jestem zdania, że system ten "byłby korzystny dla wszystkich uczestniczących w nim państw członkowskich i dla całej strefy euro”.I applaud the defence of the launch of Eurobonds, which would facilitate access to the market for the more fragile euro area countries, and the opinion that this would be beneficial 'to all participating Member States and to the euro area as a whole'.
Pani Przewodnicząca! Debatujemy dziś nad ambitną polityką przemysłową, a dziś rano głosowaliśmy nad podatkiem od transakcji finansowych i euroobligacji.Today, Madam President, we are debating an ambitious industrial policy, and this morning, we voted on a tax on financial transactions, and on Eurobonds.
Jeśli chodzi o euroobligacje, o czym wspomniał pan poseł Verhofstadt, musimy faktycznie uruchomić fundusz obrony i poinformować o tym obywateli, ale jeśli nie mamy funduszu inwestycyjnego, jeśli nie jesteśmy w stanie realnie udowodnić, że chcemy ponownego uruchomienia całej tej machinerii - dlatego też potrzebujemy euroobligacji nie tylko do celów obrony, ale i inwestycji - jeśli nie podążymy tą drogą, obywatele nic z tego nie zrozumieją, a zwłaszcza tej polityki.As far as Eurobonds are concerned, as mentioned by Mr Verhofstadt, what we need to tell citizens and what we need to mobilise is indeed a defence fund, but if we have no investment fund, if we can show no real evidence of wanting to get the machinery going again - and that is why we need Eurobonds not only for defence but also for investment - well, if we do not go down that road, citizens will fail to understand anything and in particular this policy.
W kontekście tym popieramy emisję wspólnych euroobligacji w celu finansowania projektów infrastrukturalnych.In this context, we support the common Eurobond issuance to finance infrastructure projects.
Po euroobligacjach - należy bowiem rozróżnić pomiędzy euroobligacjami i obligacjami przeznaczonymi do finansowania konkretnych projektów - nadszedł czas na rozwijanie naszej gospodarki poprzez obligacje przeznaczone do finansowania konkretnych projektów, w szczególności infrastruktury ogólnoeuropejskiej w sektorach transportu, energii i telekomunikacji, w oparciu o badania i innowacje.Through Eurobonds - we must distinguish between Eurobonds and project bonds - the time has come to develop and drive our economy through the fund known as the project bond, in particular, trans-European infrastructures in the transport, energy and telecommunications sectors, backed by research and innovation.
Zwróciłbym tu uwagę na kwestię politycznej, a zatem i parlamentarnej, kontroli nad euroobligacjami.Here, I would raise the issue of the political, and therefore parliamentary, control of these Eurobonds.
Chciałbym jednak także powiedzieć, że być może nadszedł czas na ogólną europejską reakcję, poprzez zatwierdzenie euroobligacji i zezwolenie na ich sprzedaż na rynku pierwotnym, w reakcji na rynki międzynarodowe.However, I would also say here that it is perhaps time to have a general European response by accepting Eurobonds and accepting the possibility of selling them on the primary market, to respond to the international markets.
Wszyscy twierdzą, że trzeba podjąć działania w czterech kwestiach: po pierwsze, paktu stabilności z realnymi sankcjami; po drugie, stałego, powiększonego funduszu kryzysowego - to nie ja go proponuję, to pan prezes Trichet uważa, że trzeba go powiększyć, a tymczasem szefowie państw lub rządów nie chcą go powiększać, chcielibyśmy zaś przywrócić zaufanie na rynkach; po trzecie, realnego zarządzania gospodarczego i fiskalnego, unii fiskalnej i gospodarczej; wreszcie po czwarte, jednolitego rynku euroobligacji.Everyone says that action needs to be taken on four points: first, a stability pact with real sanction mechanisms; second, a permanent, enlarged crisis fund - I am not the one proposing it, Mr Trichet says that it must be enlarged, the Heads of State or Government do not want to enlarge it, and we want confidence to return to the markets; third, real economic and fiscal governance, fiscal and economic union and, fourth, a single eurobond market.
Potrzebujemy zatem euroobligacji, obligacji przeznaczonych do finansowania konkretnych projektów.Therefore, we need these Eurobonds, these project bonds.
Euroobligacje (eurobondsDebt securities
Jeżeli podejmiemy te kroki zmierzające do integracji, będziemy mogli rozmawiać o wprowadzeniu euroobligacji.If we take these steps towards more integration, then we can talk about the introduction of eurobonds.
Dlatego też głosowałem za przyjęciem sprawozdań pana posła Feio i pani poseł Wortmann-Kool, wstrzymałem się natomiast od głosu w przypadku sprawozdań pań poseł Ferreiry i Ford oraz pana posła Haglunda; głosowałem też za przyjęciem sprawozdania pani poseł Goulard (dotyczącego euroobligacji).I therefore voted for the Feio and Wortmann-Kool reports while I abstained on the Ferreira, Ford and Haglund reports and I voted for the Goulard report (for Eurobonds).
Jeżeli chodzi o perspektywy finansowe, to zobowiązałem się już do przedstawienia wniosku dotyczącego specjalnego rodzaju euroobligacji - euroobligacji na euro projekty- i mimo że słyszałem już pewne negatywne komentarze z niektórych stolic, nadal mam nadzieję, że uda się je wprowadzić.Regarding the financial perspectives, I have already made a commitment to putting forward the proposal for a specific kind of Eurobond - euro project Eurobonds - and, even though I have already heard some negative comments from some capitals, I am still hopeful that this will come into being.
Po drugie, chciałbym wyrazić moje pełne poparcie dla wprowadzenia euroobligacji jako sposobu pozyskiwania środków, w tym środków sektora prywatnego, na finansowanie europejskich projektów infrastrukturalnych.Secondly, I wish to express my full support for the introduction of Eurobonds to finance European infrastructure projects as a means to attract resources and also attract private sector resources to fund these projects.
Narzekania niektórych krajów posiadających nadwyżkę, że euroobligacje zwiększą ich obciążenia odsetkowe, są niemożliwe do przyjęcia, jako że kraje te jednocześnie zarabiają więcej na eksporcie do krajów posiadających deficyt.The complaints by some countries in surplus that Eurobonds would increase their interest burden are unacceptable since, at the same time, these countries in surplus are earning more from their exports to deficit countries.
Z gospodarczego punktu widzenia oznacza to, że Europejski Bank Centralny musi aktywniej odpierać ataki spekulacyjne na dług państwowy, a w 2011 roku trzeba położyć podwaliny pod europejską agencję ds. zadłużenia, która będzie mogła emitować euroobligacje.From an economic point of view, this means that the European Central Bank needs to be more active in response to speculative assaults on sovereign debt, and in 2011 we need to lay the foundations for a European debt agency that can issue eurobonds.
Co więcej, w przedmiotowym sprawozdaniu wzywa się do dokładniejszej analizy możliwości emisji euroobligacji i nałożenia podatku węglowego.Moreover, the report calls for the possibilities of issuing Eurobonds and imposing a CO2 tax to be examined in greater detail.
Będzie to możliwe jedynie, jeśli otworzymy furtkę dla euroobligacji.That will only be possible if we also open up the way for Eurobonds.
Teraz planujemy wdrożyć euroobligacje, ale konstruujemy sensowny pakiet.We are now planning to launch eurobonds, but we are putting together a sensible package.
Nie wspominając o tym, że ustanowienie euroobligacji pociągałoby za sobą konieczność zaciągania długów, co mogłoby być sprzeczne z zasadą równowagi budżetowej Unii Europejskiej.Not to mention the fact that the idea of Eurobonds involves debt and might clash with the principle of a balanced European budget.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy euroobligacja.Znalezione w 0,296 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.