wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektronicznewebzine; ezine; e-zine; web magazine; electronic magazine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychelectronic data interchange; EDI
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdElectronic Fee Collection; EFC
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaelectronic book; eBook; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic waste; electronic scrap
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliIDABC; Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic cash; electronic funds transfer; electronic money
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektroniczneelectronic services; e-service
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
przyjmuje z zadowoleniem niedawne rozszerzenie systemu bezwizowego na kolejnych siedem państw członkowskich UE; wzywa jednak USA do zniesienia obowiązku wizowego wobec całej UE i do traktowania wszystkich obywateli UE jednakowo i na zasadach pełnej wzajemności; nie zgadza się z planowanym wprowadzeniem opłat administracyjnych za wydawanie obywatelom UE pozwoleń na wjazd na teren USA w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ESTA) i wzywa Komisję, by uznała tę kwestię za priorytet w stosunkach z rządem USAWelcomes the recent extension of the visa waiver programme to another seven EU Member States; urges the US, however, to lift the visa regime for the entire EU and to treat all EU citizens equally and on the basis of full reciprocity; criticises the planned introduction of administrative fees for the granting of Electronic System for Travel Authorisations (ESTA) to EU citizens as a retrograde step and calls on the Commission to treat this as a priority with the US administration, including the option of imposing reciprocity
Do pobierania proporcjonalnej próbki cząstek stałych oraz do wyznaczania poziomu przepływu można użyć wymiennika ciepła HE lub elektronicznego kompensatora przepływu EFCA heat exchanger HE or electronic flow compensation EFC may be used for proportional particulate sampling and for flow determination
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
wzywa Komisję i Radę Ministrów Rolnictwa UE do zbadania możliwości wprowadzenia finansowania wspólnotowego na rzecz wdrożenia w całej Unii elektronicznego systemu identyfikacji owiec, planowanego na ‧ grudnia ‧ r., ponieważ o ile system ten poprawi identyfikowalność i zarządzanie stadami oraz wzmocni walkę z oszustwami, będzie generować dodatkowe wydatki administracyjne i wysokie koszty dla sektora znajdującego się w kryzysieCalls on the Council of Agriculture Ministers and the Commission to consider the possibility of introducing Community financing for the application throughout the European Union of the system- intended for ‧ December ‧- of electronic identification for sheep, because, even if this system will improve traceability, flock management and measures against fraud, it will create new administrative burdens and high costs for this sector, which is in crisis
Dalsze prace nad opracowaniem niezbędnych systemów informatycznych umożliwiających wymianę danych elektronicznych z UE i jej Państwami CzłonkowskimiContinue developing the necessary IT systems to allow the exchange of electronic data with the EU and its Member States
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można składać wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSSProposals for indirect RTD actions are invited to be submitted only as an electronic proposal via the web-based Electronic Proposal Submission System (EPSS
EBC może przeprowadzać procedury przetargowe w formie elektronicznej zgodnie z ogólnymi wymogami dla elektronicznych zamówień publicznych określonymi w art. ‧ w związku z załącznikiem X dyrektywy o zamówieniach publicznychThe ECB may carry out electronic tender procedures in line with the general requirements for electronic procurement as reflected in Article ‧ of the Procurement Directive in connection with its Annex X. In such case, the contract notice shall specify in particular the formal requirements to be observed by the candidates/tenderers and how to access the electronic platform
Wywozowa deklaracja skrócona nie jest wymagana w przypadku gdy elektroniczne zgłoszenie tranzytowe zawiera dane wywozowej deklaracji skróconej, pod warunkiem że urząd przeznaczenia jest również urzędem celnym wyprowadzenia lub urząd przeznaczenia znajduje się poza obszarem celnym WspólnotyNo exit summary declaration is required when an electronic transit declaration contains the exit summary declaration data provided the office of destination is also the customs office of exit or the office of destination is outside the customs territory of the Community
Środki ochrony konsumentów w handlu elektronicznym z uwzględnieniem poszczególnych etapów zawierania umówMeans of consumer protection in elektronic commerce with acknowledgement of consequent stages of concluding contracts
ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urządestablishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office
Państwa członkowskie prowadzą bazy danych dotyczące działania ich systemu elektronicznego raportowaniaMember States shall maintain databases on the functioning of their electronic reporting system
Książka elektroniczna i jej funkcjonowanie - od historii do współczesnościElectronic book and its functioning - from history to the present day
Internetowa sprzedaż elektroniczna według typu klienta: B‧B i B‧GInternet e-sales by type of client: B‧B and B‧G
Przed elektronicznym złożeniem formularza, proszę go zatwierdzić. Tylko ostateczna wersja Pani/Pana formularza powinna zostać przesłana elektronicznie.Before submitting the report electronically, please validate it. Please note that only the final version of your report should be submitted electronical ly.
Ugrupowania terrorystyczne są coraz lepiej wyposażone , coraz ściślej powiązane sieciami elektronicznymi i coraz bardziej skłonne do posługiwania się nieograniczoną przemocą , aby ich działania przyniosły ofiary na masową skalę .Increasingly , terrorist movements are well-resourced , connected by electronic networks , and are willing to use unlimited violence to cause massive casualties .
Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji w Internecie, mogą zwrócić się z prośbą – najlepiej pocztą elektronicznąIf you have a disability that prevents you from registering online, you may request- preferably by e-mail
Biorąc pod uwagę postęp w dziedzinie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ułatwień, jakie ze sobą niosą, należy uznać, że elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacjiIn view of new developments in information and communications technology, and the simplifications these can bring, electronic means should be put on a par with traditional means of communication and information exchange
Powyższe przepisy nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów państw członkowskich dotyczących procedury podejmowania przez spółkę decyzji dotyczących wprowadzenia lub realizacji wszelkich form udziału za pośrednictwem środków elektronicznychThis is without prejudice to any legal rules which Member States have adopted or may adopt concerning the decision-making process within the company for the introduction or implementation of any form of participation by electronic means
W ogólnym rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa został ustanowiony wymóg montowania systemów elektronicznej kontroli stabilności pojazdu we wszystkich pojazdach oraz zaawansowanego systemu hamowania awaryjnego i systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu w pojazdach ciężkich.The general safety regulation requires the mandatory fitting of electronic stability control systems on all vehicles, and an advanced emergency braking system and a lane-departure warning system on heavy duty vehicles.
Państwo członkowskie, w stosunku do którego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ nie stało się jeszcze skuteczne, udostępnia swoje informacje wizowe państwom członkowskim, do których rozporządzenie ma zastosowanie, w odpowiedzi na odpowiednio uzasadniony pisemny lub elektroniczny wniosek, o ile spełnione są warunki określone w art. ‧ ustA Member State in respect of which Regulation (EC) No ‧/‧ has not yet been put into effect shall make its visa information available to Member States to which Regulation (EC) No ‧/‧ applies, on the basis of a duly reasoned written or electronic request, subject to compliance with the conditions laid down in Article
Sprzeciw wnosi się w formie papierowej lub przy wykorzystaniu wszelkich innych środków komunikacji, w tym w formie elektronicznej, akceptowanych przez państwo członkowskie wydania i dostępnych dla sądu wydaniaThe statement of opposition shall be submitted in paper form or by any other means of communication, including electronic, accepted by the Member State of origin and available to the court of origin
w przypadku układu wykorzystującego elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światła lub urządzenie do regulacji zmiennego natężenia światła, stanowiące część światła: poprzez przyłożenie do zacisków wejściowych światła napięcia o wartości określonej przez producenta lub, jeżeli nie została określona, odpowiednio ‧,‧ V, ‧,‧ V lub ‧,‧ VIn the case of a system that uses an electronic light source control gear or a variable intensity control, being part of the lamp applying at the input terminals of the lamp the voltage declared by the manufacturer or, if not indicated, ‧,‧ V, ‧,‧ V or ‧,‧ V respectively
W dniu ‧ lutego ‧ r. przedsiębiorstwo NAM przesłało Komisji drogą elektroniczną wniosek na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEOn ‧ February ‧, NAM transmitted a request pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC to the Commission by e-mail
Pytanie ‧ (Giovanna Corda): Skargi konsumentów dotyczące handlu elektronicznego on lineQuestion ‧ (Giovanna Corda): Consumer complaints about e-commerce
W swojej rezolucji z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie europejskiego społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia Parlament Europejski wezwał do udzielenia pierwszeństwa kwestiom interoperacyjności oraz najlepszym praktykom w dziedzinie elektronicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw, kierując się dążeniem do ułatwienia swobody i nieograniczania przemieszczania się, przedsiębiorczości oraz zatrudniania obywateli w państwach członkowskichIn its resolution of ‧ March ‧ on a European information society for growth and employment, the European Parliament called for emphasis to be given to the issues of interoperability and best practices in public-sector electronic services for citizens and businesses, with the overriding objective of facilitating the free and unimpeded movement, establishment and employment of citizens in the Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16411 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 1,985 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.