wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektronicznewebzine; ezine; e-zine; web magazine; electronic magazine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychelectronic data interchange; EDI
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdElectronic Fee Collection; EFC
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaelectronic book; eBook; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic waste; electronic scrap
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliIDABC; Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic cash; electronic funds transfer; electronic money
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektroniczneelectronic services; e-service
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwo członkowskie identyfikacji niezwłocznie informuje drogą elektroniczną właściwe organy pozostałych państw członkowskich o wykluczeniu podatnika niemającego siedziby z rejestru identyfikacyjnegoThe Member State of identification shall without delay inform by electronic means the competent authorities of the other Members States if a non-established taxable person is excluded from the identification register
zalecenie Komisji ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczące transakcji realizowanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych, a w szczególności związku między emitentem a posiadaczemCommission Recommendation ‧/EC of ‧ July ‧ concerning transactions by electronic payment instruments and in particular the relationship between issuer and holder
Powiadomienie to odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z formularzem znajdującym się w ZałącznikuThis notification shall be made by e-mail, using the form in the Annex hereto
Zatwierdź i prześlij swoje zgłoszenie elektroniczne we wskazanym terminieConfirm and validate your online application by the given deadline
Dynamiczny system zakupów, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, jest w pełni elektronicznym procesem dokonywania bieżących zakupów, otwartym przez cały czas jego trwania dla każdego wykonawcy, który odpowiada kryteriom kwalifikacji i który złożył orientacyjną ofertę zgodnie ze specyfikacją i wszelkimi dodatkowymi dokumentamiThe dynamic purchasing system, as referred to in Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, shall be a completely electronic process for making commonly used purchases which is open throughout its duration to any economic operator who satisfies the selection criteria and has submitted an indicative tender that complies with the specification and any additional documents
Dostrzegamy, że rozległe badania i konsultacje pozwoliły Komisji osiągnąć dobre rozeznanie w sektorze łączności elektronicznej oraz opracować politykę wspierającą silny i zrównoważony rozwój- dlatego wyrażamy stanowcze poparcie dla Planu działania e-Europa ‧ i popieramy realizację działań zalecanych w komunikacie COM ‧ finalWe note that extensive research and consultation has gone into the understanding of the electronic communications sector and the development of policy to foster strong and sustained growth: we are strongly supportive of the eEurope ‧ Action Plan and support the actions recommended in the communication COM ‧ final
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, ‧/‧/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i ‧/‧/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CODEuropean Parliament legislative resolution of ‧ May ‧ on the Council common position for adopting a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives ‧/‧/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, ‧/‧/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and ‧/‧/EC on the authorisation of electronic communications networks and services (‧/‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
poprawa poziomu wiedzy i innowacji poprzez naukę i technikę, jak również rozwój sieci komunikacji elektronicznej oraz dostęp do nich w celu poprawy wzrostu społeczno-ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z międzynarodowym wymiarem polityki badawczej UEimproving knowledge and innovation through science and technology as well as development of, and access to, electronic communication networks in order to improve socio-economic growth and sustainable development in conjunction with the international dimension of EU research policy
bankowość elektroniczna jako nowy etap dystrybucji usługOnline banking as a new stage of distribution of services
tytuł dokumentu lub nazwa załącznika w formie elektronicznejTitle of document or name of electronic file attachment
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)- Urząd- Dotacja w ramach tytułów ‧ iBody of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)- Office- Subsidy under Titles ‧ and
Handel elektronicznyElectronic commerce
Jeżeli sprzeciw jest składany w formie elektronicznej zgodnie z ust. ‧, musi być podpisany zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEWhere the statement of opposition is submitted in electronic form in accordance with paragraph ‧, it shall be signed in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Zmieniona dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej upoważnia Komisję do przyjęcia technicznych środków wykonawczych, tj. szczegółowych środków dotyczących powiadamiania o naruszeniach bezpieczeństwa, w drodze procedury komitetowejThe revised ePrivacy Directive empowers the Commission to adopt technical implementing measures, i.e. detailed measures on security breach notification, through a comitology procedure
ubolewa, że niektóre Państwa Członkowskie nie transponowały jeszcze w pełni ram regulacyjnych lub też nie zastosowały ich prawidłowo i zwraca się do Państw Członkowskich o natychmiastowe dostosowanie się do prawa wspólnotowego w dziedzinie łączności elektronicznejRegrets the fact that some Member States have not yet fully transposed the regulatory framework or have not applied it properly, and calls on these Member States to comply immediately with Community law on electronic communications
Bankowość elektroniczna - szanse, zagrożenia, perspektywyElectronic banking - opportunities, threats, prospects
Witam z zadowoleniem zainicjowany przez Komisję program pilotażowy dla systemu zamówień publicznych on-line PEPPOL, a także decyzję w sprawie wykazu akredytowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne i europejskiego planu utworzenia służby walidacyjnej podpisów elektronicznych.I welcome the PEPPOL pilot project launched by the Commission for online public procurement, as well as the decision about the list of accredited certification service providers and the European plan for setting up a digital signature validation service.
Skarżąca, członek personelu miejscowego Komisji, nie miała możliwości dokonania w formie elektronicznej zgłoszenia swojej kandydatury na konkurs o charakterze wewnętrznym dotyczący przejścia z kategorii C do kategorii B (COM/PB/‧), zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, ponieważ Komisja, zdaniem skarżącej, skonfigurowała system informatyczny obsługujący zgłoszenia w sposób stanowiący przeszkodę w zgłaszaniu kandydatur przez członków personelu miejscowegoThe applicant, a member of the local staff of the Commission, was faced with the impossibility of entering electronically internal competition COM/PB/‧ to pass from category C to category B, in accordance with the competition notice, since the Commission had configured the computer system for entering in such away as to obstruct the candidature of local staff
Dane pobierane są od dostawcy paliwa lub odnotowywane w dokumentacji masy i arkuszu wyważenia, w dzienniku technicznym statku powietrznego lub są przesyłane w formie elektronicznej ze statku powietrznego do operatora statku powietrznegoThe data shall be taken from the fuel supplier, or recorded in the mass and balance documentation, in the aircraft technical log or be transmitted electronically from the aircraft to the aircraft operator
zapewniając, że, w podobnych okolicznościach, nie występuje dyskryminacja w traktowaniu przedsiębiorstw udostępniających sieci i usługi łączności elektronicznejensuring that, in similar circumstances, there is no discrimination in the treatment of undertakings providing electronic communications networks and services
W przypadku gdy propozycja nazwy odmiany jest przedkładana w sposób elektroniczny, odpowiada ona warunkom określonym w art. ‧ ust. ‧ akapit drugi niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do podpisuWhere the proposal for a variety denomination is submitted by electronic means it shall comply with the second subparagraph of Article ‧ of this Regulation as regards the signature
E-government - elektroniczna administracja w Polsce i na świecie. Analiza i rekomendacjeE-government - electronic government in Poland and in the world. Analysis and recommendations
Jeśli wyroby akcyzowe są przeznaczone dla uprawnionego prowadzącego skład podatkowy w państwie członkowskim wysyłki, właściwe organy tego państwa członkowskiego przekazują elektroniczny dokument administracyjny bezpośrednio takiemu prowadzącemu składWhere the excise goods are intended for an authorised warehousekeeper in the Member State of dispatch, the competent authorities of that Member State shall forward the electronic administrative document directly to him
Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧, niniejszą dyrektywę stosuje się do sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczającego się do kategorii ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ wymienionych w załączniku IA do dyrektywy ‧/WE (OSEE) oraz do żarówek elektrycznych i opraw oświetleniowych w gospodarstwach domowychWithout prejudice to Article ‧, this Directive shall apply to electrical and electronic equipment falling under the categories ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ set out in Annex IA to Directive No ‧/EC (WEEE) and to electric light bulbs, and luminaires in households
W szczególności zapis w lit. b) precyzuje status instytucji pieniądza elektronicznego, ustanawiając w sposób jednoznaczny, że do celów przedmiotowej dyrektywy należy je traktować w każdym względzie na równi z instytucjami kredytowymiArticle ‧(b) in particular clarifies the position of electronic money institutions, laying down unequivocally that, for the purposes of the directive, these are to be considered in exactly the same way as credit institutions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 3,584 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.