wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektronicznewebzine; ezine; e-zine; web magazine; electronic magazine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychelectronic data interchange; EDI
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdElectronic Fee Collection; EFC
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaelectronic book; eBook; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic waste; electronic scrap
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliIDABC; Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic cash; electronic funds transfer; electronic money
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektroniczneelectronic services; e-service
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
przyjęciu skoordynowanej strategii przez producentów instrumentów płatniczych, dostawców usług płatniczych oraz władze w celu zapewnienia użytkownikom najwyższego, ekonomicznie osiągalnego, poziomu zabezpieczeń płatności elektronicznychthe implementation of a coordinated approach by manufacturers of payment products, payment service providers and the relevant authorities to ensure users the highest economically-viable level of security for electronic payments
korzystanie z internetu do zamawiania sprzętu elektronicznego (w tym kamer) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcyInternet usage for ordering electronic equipment (incl. cameras) in the last ‧ months
Podać numer telefonu i adres poczty elektronicznejInclude the telephone No and the address for electronic mail
W głosowaniu elektronicznym (‧ głosy za, ‧ przeciw, ‧ wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosekParliament rejected the request by electronic vote (‧ in favour, ‧ against, ‧ abstentions
opracowuje procedurę elektronicznej wymiany informacjideveloping an electronic information exchange procedure
Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającegoName, address, telegraphic address, electronic address, telephone number, telex and fax number of the contracting entity
Rola bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej na podstawie badania opinii mieszkańców dużych miast polskichThe role of security in electronic banking based on a survey performed among habitants of large Polish cities
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest doskonałym źródłem metali szlachetnych oraz innych zasobów przywożonych do UE.Waste electrical and electronic equipment are an excellent source of precious metals and other resources imported to the EU.
Korzystanie przez uczniów klas 1 - 3 z mediów elektronicznych a ich wyniki nauczania i wychowaniaUse by student's in grades 1 - 3 from electronic media and the results of teaching and education
Ustalanie cen dostępu do informacji znajdujących się w sieci elektronicznejPricing of access to the information contained in the electronic network
Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwe organy mogły wymagać od przedsiębiorstw zapewniających publiczne sieci łączności lub publicznie dostępne usługi łączności elektronicznej zablokowania w indywidualnych przypadkach dostępu do numerów lub usług, w przypadku gdy jest to uzasadnione ze względu na oszustwo lub nadużycie, oraz wymagać, aby w takich przypadkach dostawcy usług łączności elektronicznej wstrzymali dochody z odpowiednich połączeń wzajemnych lub innych usługMember States shall ensure that the relevant authorities are able to require undertakings providing public communications networks and/or publicly available electronic communications services to block, on a case-by-case basis, access to numbers or services where this is justified by reasons of fraud or misuse and to require that in such cases providers of electronic communications services withhold relevant interconnection or other service revenues
Zarządzanie radiowymi częstotliwościami dla celów świadczenia usług łączności elektronicznejManagement of radio frequencies for electronic communications services
Europejski organ rynku usług komunikacji elektronicznej i Urząd ***II (głosowanieBody of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office ***II (vote
Ugrupowania terrorystyczne są coraz lepiej wyposażone , coraz ściślej powiązane sieciami elektronicznymi i coraz bardziej skłonne do posługiwania się nieograniczoną przemocą , aby ich działania przyniosły ofiary na masową skalę .Increasingly , terrorist movements are well-resourced , connected by electronic networks , and are willing to use unlimited violence to cause massive casualties .
Państwa Członkowskie zapewnią, by na szczeblu krajowym istniały skuteczne mechanizmy, które umożliwią użytkownikom oraz przedsiębiorstwom udostępniającym sieci lub usługi łączności elektronicznej, których dana decyzja wydana przez krajowy organ regulacyjny dotyczy, korzystanie z prawa odwołania się od takiej decyzji do organu odwoławczego niezależnego od stron zaangażowanych w spórMember States shall ensure that effective mechanisms exist at national level under which any user or undertaking providing electronic communications networks and/or services who is affected by a decision of a national regulatory authority has the right of appeal against the decision to an appeal body that is independent of the parties involved
Minimalna wielkość płaszczyzny uziemiającej zależy od wielkości badanego podzespołu elektrycznego/elektronicznego, ale powinna ona umożliwiać rozłożenie zespołu przewodów i elementów konstrukcyjnych PZEThe minimum size of the ground plane depends on the size of the ESA under test but shall allow for the distribution of the ESA's wiring harness and components
Informacje określone w art. ‧ i ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ przekazuje się, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, za pomocą bezpiecznego połączenia, przy użyciu modułu opracowanego w tym celu przez KomisjęThe information referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ shall be sent, whenever it is possible to do so, by electronic means, using the module provided by the Commission for this purpose via a secure connection
zagwarantować poufność systemów elektronicznych kart zdrowia, jak również przewidzieć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym zasady dotyczące procedur wykrywania incydentów i zarządzania nimi w razie naruszenia mechanizmów bezpieczeństwa lub tożsamości prowadzącego do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieupoważnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych w systemach elektronicznych kart zdrowiaguarantee the confidentiality of electronic health record systems as well as provide for appropriate technical and organisational measures, including rules on incident detection and management processes, in case of a breach of security or identity mechanisms leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of or access to personal data transmitted, stored or otherwise processed in electronic health record systems
Wzywa się państwa członkowskie do składania Komisji corocznych sprawozdań o podjętych przez nie działaniach w odniesieniu do wprowadzania w życie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych kart zdrowiaMember States are invited to report, on a yearly basis, to the Commission on the measures they have taken in relation to the implementation of cross-border interoperability of electronic health record systems
Karta nieobsługiwana. Użyj proszę karty elektronicznej z obsługą openct. To jest niestety ograniczenie OpenswanUnsupported card found. Please use a smartcard with openct support. This is a Openswan limitation, sorry
wpływ mediów elektronicznych na funkcjonowanie dziecka 2w środowisku domowym i szkolnymthe impact of electronic media on child's functioning in home and school environment
zwolnienia z wymogu przedkładania elektronicznych deklaracji wyładunkowych oraz warunki i wymagania dotyczące powiadamiania państwa nadbrzeżnego o takich zwolnieniachexemptions from the requirements to submit electronic landing declarations and conditions and notification requirements to inform the Coastal state of such exemptions
Bezsporne jest , że zakaz ten dotyczy zarówno przesyłek pocztowych , jak również przekazu elektronicznego przez Internet ( zamówienie lub dostawa przez pocztę lub przez Internet ) .It is common ground that such a prohibition applies to s ales effected both by post and electronically via the internet ( order and / or delivery made by post and / or via the internet ) .
Gdyby istniało uzasadnienie dla wprowadzenia elektronicznej identyfikacji w tym sektorze, właściciele stad rozumieliby tę konieczność i wprowadziliby ją sami na zasadzie dobrowolności.If there is a legitimate justification for EID in this sector, stock owners would be responsive and would set about introducing it themselves on a voluntary basis.
Bezpieczeństwo elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowychThe safety of electronic banking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16411 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 3,609 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.