wymowa: IPA: [ɛlɛktrɔˈɲit͡ʂnɨ] ˌɛlɛktrɔ̃ˈɲiʧ̑nɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • electronic     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  operating on behavior of electrons
   
  generated by electronic device
   
  związany z elektroniką, opierający się na elektronice
   
  Of, relating to or produced by means of electronics.

Pozostałe znaczenia:

 
electronic (generated by an electronic device)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

administracja elektronicznaelectronic government
arkusz elektronicznyspreadsheet
aukcja elektronicznaelectronic auction
bankowość elektronicznaelectronic banking
bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznegosecure signature creation device
biuletyn elektronicznye-newsletter
biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektronicznąelectronic newsletter
czasopismo elektronicznewebzine; ezine; e-zine; web magazine; electronic magazine
dokument elektronicznyelectronic document
dostęp elektronicznye-access
dowód elektronicznydigital evidence
dyrektywa o handlu elektronicznyme-commerce directive
elektroniczna
ElektronicznaElectronic
elektroniczna wymiana danychelectronic data interchange; EDI
elektroniczna wymiana informacjiEEI
elektroniczne instrumenty muzyczneelectronic musical instrument
elektroniczne pobieranie opłaty za przejazdElectronic Fee Collection; EFC
elektroniczne przetwarzanie danychelectronic data transmission
elektroniczne urządzenie sterownicze źródła światłaelectronic light source control gear
elektroniczne uzgadnianie saldelectronic reconciliation; e-reconciliation
elektroniczne zarządzanie dokumentamielectronic document management
elektroniczny podpis cyfrowyelectronic digital signature
elektroniczny pomiar gęstości przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnegoelectronic densimetry using a frequency oscillator
elektroniczny przelew na kontoelectronic transfer account (ETA)
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
elektroniczny supermarketelectronic mall
elektroniczny system celnyelectronic customs environment
elektroniczny system wspomagania hamulcówAntilock Braking System (ABS)
element elektronicznyelectronic component
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności ElektronicznejEuropean Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
formularz elektronicznye-form; electronic form
głosowanie elektronicznee-voting; electronic voting
handel elektronicznye-commerce; electronic commerce
Jednolity System Elektronicznych Maszyn CyfrowychES EVM
książka elektronicznaelectronic book; eBook; e-book
kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznegoqualified electronic signature creation device
kwalifikowany podpis elektroniczny (QES)qualified electronic signature (QES)
list elektronicznyemail
materiał elektronicznyelectronic material
model prowadzenia operacji elektronicznyche-Operating Model
niepożądana reklama elektronicznaunsolicited electronic advertising
obsługa operacji w ramach handlu elektronicznegosupport for e-commerce transactions
odpady elektroniczneelectronic waste; electronic scrap
oparte o współdziałanie dostarczanie usług elektronicznego zarządzania dla administracji państwowej, biznesu i obywateliIDABC; Interoperable Delivery of Pan-European e-government Services to Public Administrations, Businesses and Citizens
paneuropejskie płatności elektroniczne; płatności elektroniczne w obszarze SEPAe-SEPA
papieros elektronicznyelectronic cigarette; e-cigarette
pieniądz elektronicznyelectronic cash; electronic funds transfer; electronic money
poczta elektronicznae-mail; email; electronic mail
podpis elektronicznyelectronic signature
program elektronicznej obsługi celnejelectronic customs programme
Projekt elektronicznej realizacji zadań administracyjnychE-Gov-Project
przemysł elektronicznyelectronics industry
przepisy dotyczące odpadów elektronicznychelectronic scrap regulation
publikacja elektronicznaelectronic publishing
publikowanie pocztą elektronicznąe-mail publishing
ramowe zasady dotyczące paneuropejskich elektronicznych izb rozliczeniowych/mechanizmu rozliczeń i rozrachunkuPE-ACH/CSM Framework
ramowe zasady dotyczące płatności elektronicznyche-payments framework
Sport elektronicznyElectronic sports
sprzęt elektronicznyelectronic equipment
standardowe elektroniczne depesze o ruchuelectronic standard movement messages
standardowy dokument elektronicznystructured electronic document
system elektronicznego zgłaszaniaelectronic notification system
system elektronicznej kontroli stateczności (ESC)Electronic Stability Control (ESC) System
system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego — EESSIElectronic Exchange of Social Security information — EESSI
system poczty elektronicznejelectronic mail system
system przelewów elektronicznychelectronic funds transfer
szerokopasmowa łączność elektroniczna wykorzystująca linie energetycznepowerline communications; PLC
urządzenie elektroniczneelectronic device
usługa doręczenia elektronicznegoelectronic delivery service
usługi elektroniczneelectronic services; e-service
usługi świadczone drogą elektronicznąeletronically supplied services; electronically supplied services
ustawienia poczty elektroniczneje-mail settings
wiadomość przekazana poczta elektronicznae-mail
Wizytówka elektronicznaElectronic Business Card
wymiana danych elektronicznychinterchange of electronic data

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "elektroniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Celem rezolucji Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie strategii na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego w Europie jest zachęcenie państw członkowskich do zwrócenia należnej uwagi na potrzebę zapobiegania nowym i istniejącym zagrożeniom dla sieci łączności elektronicznej i zwalczania takich zagrożeńThe Council Resolution of ‧ March ‧ on a strategy for a secure information society in Europe invites Member States to give due attention to the need to prevent and fight new and existing security threats to electronic communications networks
Podczas gdy głosowanie nad dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego miało charakter raczej techniczny, głosowanie nad projektem rezolucji dotyczącej kryzysu śmieciowego w Kampanii ma charakter wysoce polityczny.Whereas the vote on the directive on waste electrical and electronic equipment was rather technical, the vote on the motion for a resolution concerning the waste crisis in Campania is eminently political.
Przepisy prawne, wykonawcze i techniczne przyjęte przez Państwa Członkowskie dotyczące ochrony danych osobowych, prywatności i uzasadnionego interesu osób prawnych w sektorze łączności elektronicznej powinny zostać zharmonizowane w celu uniknięcia przeszkód uniemożliwiających rozwój wewnętrznego rynku łączności elektronicznej, zgodnie z art. ‧ TraktatuLegal, regulatory and technical provisions adopted by the Member States concerning the protection of personal data, privacy and the legitimate interest of legal persons, in the electronic communication sector, should be harmonised in order to avoid obstacles to the internal market for electronic communication in accordance with Article ‧ of the Treaty
Nie wydano dotychczas żadnego postanowienia, które pozwalałoby administracji innego państwa – posiadającej lub nie upoważnienie organu sądowego właściwego kraju – na przesłuchanie obywatela danego kraju lub przeprowadzenie rewizji jego majątku; nowy przepis wprowadza koncepcję równoznaczną z przeprowadzeniem rewizji drogą elektronicznąTo date, there is no provision allowing a foreign administration, with or without authorisation from the judicial authority of the relevant country, to question a citizen or search their property; the new provision introduces a concept equivalent to an electronic search
Jeżeli organy publiczne pobierają opłaty za usługi wymienione w art. ‧ ust. ‧ lit. b), c) lub e), Państwa Członkowskie zapewniają dostępność usług w zakresie handlu elektronicznegoWhere public authorities levy charges for the services referred to in points (b), (c) or (e) of Article ‧, Member States shall ensure that e-commerce services are available
W celu modernizacji systemu administracji i zarządzania, niezbędnym jest dostarczanie informacji wymaganych przez Komisję, drogą elektronicznąWith a view to modernising the management of the system, provision should be made for the electronic transmission of the information required by the Commission
Podobnie zależało nam na tym, żeby wziąć pod uwagę interesy obywateli i tych, którzy korzystają z pieniądza elektronicznego, zwłaszcza kiedy chcą rozwiązać swoją umowę, żeby instytucje zarządzające pieniądzem elektronicznym nie nakładały na nich nadmiernych z naszego punktu widzenia ograniczeń i opłat.In the same way, we were anxious to take into account the interests of citizens and those who use electronic money, particularly when they want to end their contracts, so that they did not have restrictions and fees imposed on them by the institutions managing electronic money that we would have seen as excessive.
testy i diagnostyka (w tym kody błędów/diagnozowanie i usuwanie usterek, oprogramowanie i inne informacje niezbędne do diagnozowania usterek w pojazdach) – duża część tych informacji, chociaż nie całość, znajduje się w specjalistycznych narzędziach elektronicznychtesting and diagnosis (including diagnostic fault/trouble-shooting codes, software and other information needed to diagnose faults on vehicles)- much, but not all, of this information is contained in specialised electronic tools
Numer pozwolenia na przywóz zostaje przekazany Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem zintegrowanej sieci ustanowionej na podstawie artThe import authorisation number shall be notified to the Commission electronically within the integrated network set up under Article
Kapitan statku rybackiego Wspólnoty ma bezpieczny dostęp do swoich danych z elektronicznego dziennika połowowego, przechowywanych w bazie danych państwa członkowskiego bandery, przez ‧ godziny na dobę i ‧ dni w tygodniuThe master of a Community fishing vessel shall have secure access to his own electronic logbook information stored in the database of the flag Member State on a ‧-hour, seven-days-a-week basis
aktywne układy tłumienia lub eliminacji szumów albo łożyska magnetyczne, specjalnie opracowane do układów przenoszenia napędu, wyposażone w elektroniczne układy sterowania umożliwiające aktywne zmniejszanie wibracji urządzeń przez bezpośrednie generowanie do źródła dźwięków sygnałów tłumiących dźwięki i wibracjeactive noise reduction or cancellation systems, or magnetic bearings, specially designed for power transmission systems, and incorporating electronic control systems capable of actively reducing equipment vibration by the generation of anti-noise or anti-vibration signals directly to the source
Dokumenty przesyła się pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, o ile jest dostępna, w zależności od wnioskuDocuments shall be sent by mail, fax or, if available, by e-mail, depending on the application
Myślę, że trzeba stworzyć taką transparentną formę patentu, taką procedurę jego opisu, by można było wykorzystać dobrze internet i metody elektronicznego zapisu.I think that we need to create a transparent form for patents and a procedure for describing them, so that the Internet and electronic recording methods can be put to good use.
Niniejsza dyrektywa znajduje zastosowanie w odniesieniu do zezwoleń na dostęp do sieci i świadczenie usług w zakresie łączności elektronicznejThis Directive shall apply to authorisations for the provision of electronic communications networks and services
Strefę odczytu elektronicznego naklejki umieszcza się wzdłuż brzegu stronyThe machine-readable zone of the sticker shall be aligned with the edge of the page
W celu stosowania pierwszego akapitu art. ‧ niniejszego zarządzenia minister odpowiedzialny za lotnictwo cywilne publikuje projekt decyzji w formie elektronicznej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lotnictwa CywilnegoIn order to apply the first subparagraph of Article ‧ of this Order, the Minister responsible for civil aviation shall publish a draft Decision in electronic form on the site of the Directorate-General for Civil Aviation
dyrektywa ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnejDirective ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on Universal service and users
W okresie, o którym mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, ust. ‧ niniejszego artykułu nie ma zastosowania do niemających siedziby podatników świadczących usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze i usługi świadczone drogą elektronicznąDuring the period provided for in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, paragraph ‧ of this Article shall not apply to non-established taxable persons supplying telecommunication services and radio and television broadcasting services
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)- Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w odniesieniu do art. ‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ January ‧ on waste electrical and electronic equipment (WEEE)- Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission relating to Article ‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
w przypadku Worldspan: świadczenie usług turystycznych za pośrednictwem globalnego elektronicznego systemu dystrybucji Worldspanfor Worldspan: provision of travel distribution services, through the Worldspan GDS system
równoważenia dynamicznego na zamontowanych śmigłach, przy pomocy urządzeń elektronicznych służących do równoważenia w przypadku gdy jest to dozwolone w podręczniku obsługi technicznej lub w innych zatwierdzonych danych dotyczących zdatności do lotudynamic balancing on installed propellers using electronic balancing equipment where permitted by the maintenance manual or other approved airworthiness data
Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona o godz. ‧.‧ w południe czasu obowiązującego w BrukseliOnline registration will not be possible after ‧.‧ noon Brussels time
Komisja udostępnia państwom członkowskim drogą elektroniczną informacje i szacunki wynikające z działań określonych w art. ‧ ustThe Commission shall make the information and estimates which result from the measures referred to in Article ‧ available to the Member States electronically
wyemitowany przez daną instytucję pieniądz elektroniczny akceptowany jest jako środek płatniczy tylko przez ograniczoną liczbę podmiotów, które można w sposób wyraźny wyróżnić ze względu nathe electronic money that they issue is accepted as payment only by a limited number of undertakings, which can be clearly distinguished by
W rzeczywistości technologie wag elektronicznych i całego szeregu innych produktów są ze sobą ściśle powiązaneIndeed, the technologies of REWS and a whole range of other products are related
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15645 zdań frazy elektroniczny.Znalezione w 1,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.