Tłumaczenia na język angielski:

  • organic crop production   

Przykładowe zdania z "ekologiczna produkcja roślinna", pamięć tłumaczeniowa

add example
stosowanie nieekologicznych materiałów paszowych pochodzenia roślinnego, materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego i mineralnego, dodatków paszowych, niektórych produktów używanych w żywieniu zwierząt oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zostały one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy artin the case of non-organic feed materials from plant origin, feed materials from animal and mineral origin, feed additives, certain products used in animal nutrition and processing aids shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w celu wytworzenia produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a), z wyjątkiem materiału siewnego i roślinnego materiału rozmnożeniowegoThe organic production method implies that for the production of products referred to in Article ‧ (a) other than seeds and vegetative propagating material
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ przewiduje odstępstwo, na podstawie którego Państwa Członkowskie mogą zezwolić, podczas okresu przejściowego upływającego ‧ grudnia ‧ r., na stosowanie w produkcji ekologicznej nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są produkowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w przypadku gdy wytwórcy nie są w stanie uzyskać materiału rozmnożeniowego takimi metodamiArticle ‧) of Regulation (EEC) No ‧ provides for a derogation by which Member States may authorise, during a transitional period expiring on ‧ December ‧, the use in organic production of seed and vegetative propagating material not produced by the organic production method, where the producers are unable to obtain propagating material from the organic production method
Państwa członkowskie mogą na swoim terytorium stosować do ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej bardziej rygorystyczne przepisy, jeżeli przepisy te stosuje się również do produkcji nieekologicznej, oraz pod warunkiem że są one zgodne z prawem wspólnotowym i nie zakazują ani nie ograniczają obrotu produktami rolnictwa ekologicznego, które wytworzono poza terytorium danego państwa członkowskiegoMember States may apply stricter rules within their territory to organic plant and livestock production, where these rules are also applicable to non-organic production and provided that they are in conformity with Community law and do not prohibit or restrict the marketing of organic products produced outside the territory of the Member State concerned
Przed ‧ lipca ‧ r. Komisja bada dostępność i stosowanie nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które są uzyskiwane metodami produkcji ekologicznej oraz skuteczność wykonania niniejszego rozporządzenia, a także w miarę potrzeb wprowadza odpowiednie zmianyBefore ‧ July ‧ the Commission will examine the availability and use of seed or vegetative propagating material obtained by the organic production method and the effective implementation of the present regulation and will, if necessary, make the appropriate amendments
Każde Państwo Członkowskie powinno wobec tego zapewnić, aby została utworzona i udostępniona odbiorcom baza danych, w której będą mogły zostać zarejestrowane nasiona i sadzeniaki ziemniaka wyprodukowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej oraz odpowiednie ogólne kryteria produkcji nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowegoEach Member State should therefore ensure that a database, in which seed and seed potatoes produced by the organic production method and respecting the general criteria for production of seed and vegetative propagating material can be registered, is established and is made available to the users
GMO i produkty wytworzone z GMO lub przy ich użyciu nie są wykorzystywane w produkcji ekologicznej jako żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające glebę, nasiona, roślinny materiał rozmnożeniowy, mikroorganizmy i zwierzętaGMOs and products produced from or by GMOs shall not be used as food, feed, processing aids, plant protection products, fertilisers, soil conditioners, seeds, vegetative propagating material, micro-organisms and animals in organic production
Odstępstwo przewidziane w art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (EWG) nr ‧, zgodnie z którym Państwa Członkowskie mogą udzielić zezwolenia na stosowanie nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych we wspomnianym artykule, zostaje utrzymane po ‧ grudnia ‧ r. w odniesieniu do gatunków niewymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzeniaThe derogation provided for in Article ‧)(a) of Regulation (EEC) No ‧, according to which Member States may authorise the use of seed or vegetative propagating material not obtained by the organic production method, subject to the conditions set out in that Article, is maintained after ‧ December ‧ as regards species not listed in the Annex to this Regulation
produkty czyszczenia i odkażania w produkcji roślinnej stosuje się tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej zgodnie z artproducts for cleaning and disinfection in plant production shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
Podstawowymi elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są: zarządzanie żyznością gleby, wybór gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych i odpowiednie techniki uprawyThe essential elements of the organic plant production management system are soil fertility management, choice of species and varieties, multiannual crop rotation, recycling organic materials and cultivation techniques
Celem pomocy jest zorganizowanie na terenie Łotwy długoterminowych prezentacji w sektorach produkcji roślinnej i zwierzęcej (w tym rolnictwa ekologicznegoThe objective of the aid is to organise long-term demonstrations in the plant and animal production sectors (including organic farming) across Latvia
w ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości materii organicznej gleby, zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji glebyorganic plant production shall use tillage and cultivation practices that maintain or increase soil organic matter, enhance soil stability and soil biodiversity, and prevent soil compaction and soil erosion
Nie należy umożliwiać stosowania nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w odniesieniu do gatunków, dla których nie brakuje nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego produkowanych metodami ekologicznymi w znacznej liczbie odmianFor the species for which there will be adequate amounts of organically produced seed or vegetative propagating material of a significant number of varieties available it should not be possible to use seed or vegetative propagating material not obtained by the organic production method
Konieczne jest zatem utrzymanie możliwości stosowania nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego, które nie są uzyskiwane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej, jeżeli nie można zastosować nasion lub roślinnego materiału rozmnożeniowego uzyskanych zgodnie z tymi metodamiIt is therefore necessary to maintain the possibility to use seed and vegetative propagating material not obtained by the organic production method if it is not possible to obtain seed or vegetative propagating material produced by the organic production method
Poza ogólnymi zasadami produkcji rolnej, określonymi w art. ‧, do ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się następujące zasadyIn addition to the general farm production rules laid down in Article ‧, the following rules shall apply to organic plant production
produkcja materiału siewnego, roślinnego materiału rozmnożeniowego i sadzonek stanowi działalność podejmowaną przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, prowadzące produkcję ekologiczną obok produkcji tych produktów metodami konwencjonalnymiWhereas production of seed, vegetative propagating material and transplants is an activity undertaken by specialized operators practising organic production in addition to production of these products by a conventional production method
Ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania i zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozjiOrganic plant production should contribute to maintaining and enhancing soil fertility as well as to preventing soil erosion
W produkcji ekologicznej można stosować nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w art. ‧ oraz wyłącznie wtedy, gdy są one wymienione w załączniku V, a także przestrzegane są ograniczenia określone w tym załącznikuNon-organic feed materials of plant and animal origin may be used in organic production subject to the restrictions laid down in Article ‧ and only if they are listed in Annex V and the restrictions laid down therein are complied with
Konieczne jest stworzenie ogólnych wspólnotowych ram obejmujących zasady ekologicznej produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz produktów akwakultury, w tym zasad dotyczących zbioru dziko rosnących roślin i wodorostów, zasad konwersji, jak również zasad dotyczących produkcji żywności przetworzonej, w tym wina, a także paszy oraz drożdży ekologicznychA general Community framework of organic production rules should be established with regard to plant, livestock, and aquaculture production, including rules for the collection of wild plants and seaweeds, rules on conversion, as well as rules on the production of processed food, including wine, and feed and organic yeast
nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego, materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego i mineralnego, dodatki paszowe, niektóre produkty używane w żywieniu zwierząt oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie są stosowane wyłącznie w przypadku gdy zostały one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy artnon organic feed materials from plant origin, feed materials from animal and mineral origin, feed additives, certain products used in animal nutrition and processing aids shall be used only if they have been authorised for use in organic production under Article
Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w przypadku materiału siewnego i roślinnego materiału reprodukcyjnego roślina mateczna dla materiału siewnego oraz rośliny rodzicielskie dla roślinnego materiału rozmnożeniowego zostały wytworzone zgodnie z przepisami lit. a) i b) poprzedniego ustępu przez co najmniej jedno pokolenie lub, w przypadku roślin wieloletnich, dwa sezony wegetacyjneThe organic production method implies that for seeds and vegetative reproductive material, the mother plant in the case of seeds and the parent plant(s) in the case of vegetative propagating material have been produced in accordance with the provisions of subparagraphs (a) and (b) of the previous paragraph for at least one generation or, in the case of perennial crops, two growing seasons
Istotne jest zwiększenie przejrzystości podaży i popytu na nasiona oraz roślinny materiał rozmnożeniowy, które są produkowane zgodnie z metodami produkcji ekologicznej w celu pobudzenia wzrostu produkcji z użyciem tych metod, a także stosowania nasion i roślinnego materiału rozmnożeniowego produkowanych zgodnie z tymi metodamiIt is important to make the supply and demand for seed and vegetative propagating material produced by the organic production method more transparent in order to stimulate increased production and use of seed and vegetative propagating material produced by this method
W celu zapewnienia spójności z prawodawstwem Wspólnoty dotyczącym innych dziedzin w przypadku produkcji roślinnej i zwierzęcej państwom członkowskim należy zezwolić na stosowanie na swoim terytorium zasad bardziej rygorystycznych niż wspólnotowe zasady dotyczące produkcji ekologicznej, jeżeli zasady te stosuje się również do produkcji nieekologicznej oraz jeżeli są one zgodne z prawem wspólnotowymFor the sake of consistency with Community legislation in other fields, in the case of plant and livestock production, Member States should be allowed to apply within their own territories, national production rules which are stricter than the Community organic production rules, provided that these national rules also apply to non-organic production and are otherwise in conformity with Community law
Metoda produkcji ekologicznej oznacza, że w produkcji produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a), innych niż nasiona oraz roślinny materiał rozmnożeniowyThe organic production method implies that for the production of products referred to in Article ‧)(a) other than seeds and vegetative propagating material
używany jest tylko materiał siewny lub roślinny materiał rozmnożeniowy wytworzony za pomocą metody produkcji ekologicznej określonej w ustonly seed or vegetative propagating material produced by the organic production method referred to in paragraph ‧ is used
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65454 zdań frazy ekologiczna produkcja roślinna.Znalezione w 6,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.