Tłumaczenia na język angielski:

  • thank you and the same to you   

Przykładowe zdania z "dziękuję i wzajemnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pan rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel pana rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swoją pracę.The Ombudsman often attends meetings of the Committee on Petitions and always provides detailed information on his work. Committee meetings are always attended by a representative of the Ombudsman who is present here today, and I would like to thank him for that as it demonstrates that we are following each other's work.
Dziękuję bardzo i dziękuję, że dane mi było być częścią wydarzenia społecznego, podczas którego ludzie dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę i życzą powodzenia wszystkim tym, którzy odchodzą.Thank you very much and thank you also for this being partly a social event, where people are thanking each other for the good cooperation and wishing all those who are leaving good luck.
Powiedziałam, " miłego lunchu, " on odpowiedział, " Dziękuję, wzajemnie. "I said, " Have a nice lunch, " and he said, " Thank you.You, too. "
Wspólnota i Albania informują się wzajemnie o uzgodnieniach administracyjnych przyjętych w stosunku do produktów objętych niniejszym protokołemThe Community and Albania shall inform each other of the administrative arrangements adopted for the products covered by this Protocol
Organy celne państw członkowskich Wspólnoty i Albanii udostępniają sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Wspólnot Europejskich wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.‧ oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturzeThe customs authorities of the Member States of the Community and of Albania shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.‧ and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations
Obejmują one zarówno działania w zakresie współpracy finansowej, technicznej, jak i działania w zakresie współpracy gospodarczej, które wzajemnie uzupełniają sięThese include both financial and technical and economic cooperation activities, which are mutually reinforcing and complementary
w granicach swoich odpowiednich kompetencji, w przypadku wyniknięcia jakiegokolwiek sporu, Strony postanawiają konsultować się wzajemnie w sprawach związanych z handlem lub sporami handlowymi, obejmujących prawa własności i zamówienia publicznewithin the limits of their respective competence, the Parties agree to consult each other in connection with trade or trade dispute related matters, including property rights and public procurement, on any dispute which may arise
W przypadku takiego potwierdzenia, niniejszy list wraz z jego dodatkami i Pański list potwierdzający będzie stanowił Porozumienie w formie wymiany listów, które wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca po dniu, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur prawnych niezbędnych w tym celuShould this be the case, this Letter together with its Appendix and your Letter of Acceptance will constitute an Agreement in the form of an Exchange of Letters which shall enter into force on the first day of the month following the day on which the Parties have notified each other that the legal procedures necessary to this end have been completed
Siedzenie podwójne oznacza siedzenie zaprojektowane oraz skonstruowane w celu pomieszczenia dwóch pasażerów siedzących obok siebie; dwa siedzenia znajdujące się obok siebie i niepołączone wzajemnie uznaje się za siedzenia pojedynczeDouble seat means a seat designed and constructed for the accommodation of two seated passengers side by side; two seats side by side and having no interconnection shall be regarded as two individual seats
Prezydencja, SG/WP i Komisja regularnie informują się wzajemnie o przedmiotowych projektach zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjamiThe Presidency, the SG/HR and the Commission shall keep each other regularly informed about the projects, in accordance with their respective competences
Jak zauważyliśmy, obecne osiągnięcie zasadniczo polega na tym, że ta współpraca horyzontalna stanowi ogromną szansę, a w kolejnej kadencji Parlamentu powinniśmy zagwarantować, że ludzie będą ze sobą więcej rozmawiać i że nie będziemy mieć wyłącznie poszczególnych grup, przeciwstawiających się sobie wzajemnie.Today's achievement, which we have noted, is essentially that this horizontal cooperation presents a great opportunity, and with the next composition of Parliament we ought to make sure that people talk to each other more and that we do not just have individual groups opposing each other.
Państwa Członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie oraz Komisję o środkach podjętych na podstawie niniejszego wspólnego stanowiska i dostarczają sobie wzajemnie wszelkie istotne informacje będące w ich posiadaniu, w związku z niniejszym wspólnym stanowiskiemMember States shall immediately inform each other and the Commission of the measures taken under this Common Position and shall supply each other with any other relevant information at their disposal in connection with this Common Position
SPUE wraz z innymi podmiotami UE obecnymi w terenie zapewnia rozpowszechnianie i przekazywanie sobie wzajemnie informacji przez podmioty UE obecne w terenie, tak by osiągnąć wysoki stopień zbieżności wiedzy na temat sytuacji i jej ocenyThe EUSR, with other EU actors present in the field, shall ensure the dissemination and sharing of information among EU actors in theatre with a view to achieving a high degree of common situation awareness and assessment
Władze celne Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach przy wystawianiu zaświadczeń transportowych EUR.‧ oraz adresy organów celnych właściwych dla weryfikacji tych świadectw i deklaracji na fakturzeThe customs authorities of the Contracting Parties shall provide each other with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.‧ and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations
Jest to zatem pakiet legislacyjny, który godzi interes zdrowia i środowiska naturalnego z interesem w dziedzinie konkurencyjności i innowacji nie przeciwstawiając ich sobie wzajemnie, co w przeszłości było aż nazbyt częstym przypadkiem.It is a legislative package, then, that reconciles health and the environment with competitiveness and innovation, instead of pitting them against one another, as is all too often the case.
Umawiające się Strony postanawiają wspierać wymianę informacji o wzajemnie korzystnych możliwościach rynkowych i konstruktywnie prowadzić konsultacje w sprawach środków taryfowych i pozataryfowych, usług, zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska oraz wymogów technicznychThe Contracting Parties agree to promote the exchange of information about mutually beneficial market opportunities and to hold consultations in a constructive spirit on the issues of tariff, non-tariff, services, health, safety or environmental measures, and technical requirements
Ocena środowiska i jego wpływu na dobrobyt człowieka pod względem finansowym i ekonomicznym ma szczególne znaczenie dla wzajemnie powiązanych kwestii zmian klimatycznych i bioróżnorodności, które będą prawdopodobnie należeć do najważniejszych problemów ‧ wiekuThe financial and economic valuation of the environment and its implications for human well-being is particularly pertinent to the inter-related topics of climate change and biodiversity, which are expected to be major global issues in the ‧st century
OPINIA D. RUIZA-JARABA — SPRAWY POŁĄCZONE C- 55 / 07 I C-56 / 07 i wzajemnie między nimi , należy przejść do rozpoznania co do istoty pytania postawionego przez Landesgericht Bozen poprzez zbadanie , w pierwszej kolejności , zgodności spornych przepisów włoskich z dyrektywą 97 / 81 , a następnie z dyrektywą 76 / 207 .OPINION OF MR RUIZ-JARABO JOINED CASES C-55 / 07 AND C-56 — / 07 between parttime and fulltime employment contracts .
konieczne jest, aby w miarę rozwoju wspólnego rynku mleka i przetworów mlecznych Państwa Członkowskie i Komisja dostarczały sobie wzajemnie informacje niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzeniaWhereas it is necessary that, as the common market in milk and milk products develops, the Member States and the Commission should keep each other supplied with the information necessary for applying this Regulation
Jak widzieliśmy, Unia Europejska chciała najpierw wykorzystać mechanizmy rynkowe, aby stworzyć konkurencyjny rynek, który byłby skuteczniejszy, i dzięki transeuropejskim sieciom energetycznym doprowadzić do powstania wzajemnie powiązanego rynkuAs we have seen, the European Union wanted at first to use market mechanisms, with the aim of setting up a competitive market which would supposedly be more efficient and thus, thanks to the trans-European energy networks, achieve an interconnected market
A kiedy mężowie i żony okłamują się wzajemnie, jedno z nich przychodzi do mnie i okłamuje mnieAnd when husbands and wives lie to each other, one of them comes to my office and lies to me
Gospodarki są wzajemnie powiązane i konsekwencje zarządzania gospodarką działają w obie strony.Economies are interconnected and the consequences of economic management cut both ways.
Stwierdza, że zagrożenia i ryzyko stały się z natury bardziej złożone i wzajemnie zależnepoints out that, by their very nature, the dangers and risks have become more complex and inter-dependent
w reflektorze z wyładowczym światłem krótkim i światłem długim o maksymalnym natężeniu światła zawierającym się w przedziale ‧-‧ kandeli (co wskazuje liczba ‧), zaprojektowanym dla obu systemów ruchu, homologowanym w Niemczech (e‧) pod bazowym numerem identyfikacyjnym ‧ zgodnie z wymogami załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG, kolejny nr ‧, który jest wzajemnie sprzężony z takim samym przednim światłem pozycyjnym jak powyżeja headlamp with a gas discharge passing beam and a driving beam with a maximum luminous intensity comprised between ‧ and ‧ candelas (as indicated by the number ‧), designed for both traffic systems and approved in Germany (e‧) under the base approval number ‧ in accordance with the requirements of Annex ‧ to Directive ‧/EEC, sequence No ‧, which is reciprocally incorporated with the same front position lamp as above
Wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach. Są one obdarzone rozumem i sumieniem oraz powinny postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1660514 zdań frazy dziękuję i wzajemnie.Znalezione w 115,18 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.