Tłumaczenia na język angielski:

  • thank you and the same to you   

Przykładowe zdania z "dziękuję i wzajemnie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dziękuję bardzo i dziękuję, że dane mi było być częścią wydarzenia społecznego, podczas którego ludzie dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę i życzą powodzenia wszystkim tym, którzy odchodzą.Thank you very much and thank you also for this being partly a social event, where people are thanking each other for the good cooperation and wishing all those who are leaving good luck.
Pan rzecznik uczestniczy często w naszych posiedzeniach Komisji Petycji i zawsze udziela nam pełnych informacji na temat swojej pracy, a zawsze na posiedzeniach komisji obecny jest przedstawiciel pana rzecznika, obecny też tutaj, za co bardzo dziękujemy, bo to wskazuje na to, że wzajemnie obserwujemy swoją pracę.The Ombudsman often attends meetings of the Committee on Petitions and always provides detailed information on his work. Committee meetings are always attended by a representative of the Ombudsman who is present here today, and I would like to thank him for that as it demonstrates that we are following each other's work.
Powiedziałam, " miłego lunchu, " on odpowiedział, " Dziękuję, wzajemnie. "I said, " Have a nice lunch, " and he said, " Thank you.You, too. "
Szczególnym celem współpracy podatkowej z krajami rozwijającymi się jest niedopuszczenie do tego, aby stały się one rajami podatkowymi dla przedsiębiorstw międzynarodowych, co ze względu na wzajemnie powiązany globalny system gospodarczy wiązałoby się z zakłóceniem konkurencji i negatywnym wpływem na rozwój postępu gospodarczego.The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.
Znów pojawia się tutaj sprawa owej dżentelmeńskiej umowy, która została zawarta jeszcze przed bezpośrednimi wyborami i która stanowi, że Parlament i Rada, jako dwa elementy władzy ustawodawczej, zachowują indywidualnie pełną odpowiedzialność za własny wewnętrzny budżet nie patrząc wzajemnie na swoje budżety wewnętrzne, ani też nie krytykując ich.It raises again this gentlemen's agreement, which dates from before direct elections, that Parliament and the Council, as two branches of the legislative authority, each retain fully the responsibility for their own internal budget without each other looking at each other's budget internally or criticising it.
W miarę potrzeb lub zależnie od wymagań określonych w niniejszym rozdziale, państwa członkowskie udzielają sobie wzajemnie pomocy celem zapewnienia skutecznych kontroli oraz autentyczności składanych dokumentów i dokładności wymienianych danych, które mają być poddawane weryfikacjiAs far as necessary or as required by this Chapter, the Member States shall assist one another mutually to ensure effective controls, and enable the authenticity of documents submitted and the accuracy of the data exchanged to be verified
Jeżeli przedstawiono takie dokumenty, państwa członkowskie i Serbia wzajemnie uznają obywatelstwo bez prowadzenia dalszego dochodzeniaIf such documents are presented, the Member States and Serbia shall mutually recognise the nationality without further investigation being required
Wspólnota i Bośnia i Hercegowina informują się wzajemnie o regulacjach administracyjnych przyjętych w odniesieniu do produktów objętych niniejszym protokołemThe Community and Bosnia and Herzegovina shall inform each other of the administrative arrangements adopted for the products covered by this Protocol
Umawiające się Strony są zobowiązane do przekazywania sobie wzajemnie, albo z własnej inicjatywy albo na wniosek, wszelkich informacji służących zapobieganiu kierowania substancji kontrolowanych do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych i do prowadzenia dochodzenia w sprawach podejrzenia o takie kierowanieThe Contracting Parties shall supply to each other, either on their own initiative or on request, any information to prevent the diversion of controlled substances to the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances and shall investigate cases of suspected diversion
Wszystkie trzy boki trójkąta (edukacja–badania–innowacje) powinny wzajemnie się wspierać i zasilaćAll three sides of the triangle (education-research-innovation) should mutually support and feed into each other
wprowadzić wspólny lub wzajemnie uznawany mechanizm badania zgodności i certyfikacji interoperacyjnej elektronicznych kart zdrowia oraz innych aplikacji e-zdrowia, takich jak techniki i metodyki oferowane przez różnorodne konsorcja przemysłoweput into place a joint or mutually recognised mechanism for conformity testing and certification of interoperable electronic health records and other eHealth applications, such as the techniques and methodologies offered by various industry consortia
wzajemnie powiadamiać o zaistniałej klęsce i informować o koniecznych działaniachalert each other as a disaster emerges and provide information on their intended response
Strony informują się wzajemnie o zmianach w odpowiednich przepisach, specyfikacjach, metodach badań, normach i procedurach administracyjnych w ciągu trzydziestu dni roboczych od powiadomienia ich państw o tych zmianachThe Parties shall also inform each other of changes to relevant regulations, specifications, test methods, standards and administrative procedures within thirty working days of their domestic notification
I wzajemnieMerry Christmas to you
Strony pomagają sobie wzajemnie w dziedzinach leżących w granicach ich jurysdykcji w sposób i na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole, w ochronie, wykrywaniu i prowadzeniu dochodzeń w sprawie naruszeń ustawodawstwa celnegoThe Parties shall assist each other, in the areas within their jurisdiction, in the manner and under the conditions laid down in this Protocol, in preventing, detecting and investigating operations in breach of customs legislation
Komitet rozważa daną propozycję oraz wszelkie wnioski o wprowadzenie dostosowań rekompensujących daną zmianę, mając na względzie konieczność utrzymania równowagi praw i obowiązków oraz porównywalnego stopnia wzajemnie uzgodnionego zakresu stosowania postanowień Porozumienia przed takim zawiadomieniemThe Committee shall consider the proposal and any claim for compensatory adjustments, with a view to maintaining a balance of rights and obligations and a comparable level of mutually agreed coverage provided in this Agreement prior to such notification
Właściwe organy informują się wzajemnie o dozwolonej broni, amunicji i dozwolonym sprzęcie oraz o warunkach ich stosowaniaThe competent authorities shall inform one another of the arms, ammunition and equipment permitted and of the conditions for their use
Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie się wspierają w celu ułatwienia stosowania niniejszej dyrektywyThe competent authorities of the host Member State and of the home Member State shall work in close collaboration and shall provide mutual assistance in order to facilitate application of this Directive
W swoich wnioskach dotyczących migracji i rozwoju z dnia ‧ maja ‧ r. Rada potwierdziła potrzebę większej koordynacji pomiędzy tymi oddzielnymi, ale wzajemnie powiązanymi obszarami politykiIn its conclusions on migration and development of ‧ May ‧, the Council affirmed the need for greater coordination between these separate but interrelated policy areas
Wchodzi w życie w dniu, w którym obie Strony notyfikują sobie wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu i staje się skuteczna od dnia ‧ grudnia ‧ rokuIt shall enter into force on the date on which both Parties have notified each other of the completion of their procedures for that purpose and shall take effect on ‧ December
W ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach obserwujemy kolejne spotkania ministrów z państw członkowskich, którzy usiłują wzajemnie pomagać sobie w wyjściu z problemów.Over recent days, weeks and months, we have constantly seen ministers from Member States coming together to try to help find ways out of each other's individual problems.
BIORĄC pod uwagę wrażliwość środowiskową obszaru Alp, w szczególności w sprawach dotyczących działań związanych z produkcją, przesyłem i wykorzystaniem energii, które oddziałują wzajemnie na aspekty nierozłącznie związane z ochroną przyrody, zagospodarowaniem terenu i wykorzystaniem glebyTAKING ACCOUNT of the environmental sensitivity of the Alpine region, particularly concerning production, transport and energy-use activities which interact with the key aspects of nature protection, town and country planning and land use
Państwa Członkowskie i Komisja dostarczają sobie wzajemnie niezbędnych informacji i współpracują przy zastosowaniu niniejszego rozporządzeniaMember States and the Commission shall provide each other with the requisite information and shall cooperate in applying this Regulation
przedstawiciele BPB, Knauf, Lafarge i Gyproc wielokrotnie wzajemnie informowali się i ustalali wprowadzenie podwyżki cen na rynku niemieckim między ‧ a ‧ rthe representatives of BPB, Knauf, Lafarge and Gyproc exchanged information on various occasions and concerted their action on the application of price increases on the German market between ‧ and
Nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo rynki finansowe są ze sobą powiązane i jak jesteśmy wzajemnie od siebie zależni w poszukiwaniu wspólnego rozwiązania.Suddenly it became clear to us how interlinked the financial markets were and how interdependent we all were in finding a common response.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1560532 zdań frazy dziękuję i wzajemnie.Znalezione w 266,994 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.