wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
 • admissible     
  (adjv   ) []
 • allowable   
  (adjv   )
 • permissible   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowytotal allowable catches; TACs
dopuszczalna dawka dobowaacceptable daily intake
dopuszczalna ładownośćpermissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowegooccupational exposure limits (OEL)
dopuszczalna zmiana zbieżności i kąta pochylenia kółlimiting change of toe and camber
dopuszczalne dzienne pobranieacceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycietolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnieńauthorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne ofertyadmissible tenders
dopuszczalne poziomymaximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowegooccupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisjiemission limit value
Dopuszczalny Poziom Narażenia OperatoraAOEL
dopuszczalny poziom oddziaływaniapermissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzykaacceptable risk level
Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy)Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
maksymalne stężenie dopuszczalnemaximum admissible concentration; threshold limit value
masa projektowa przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowymdesign mass under exceptional payload
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)mrl (maximum residue limits)
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue limits; MRL; maximum residue level; maximum residue limit
połów dopuszczalnyauthorised catch
przekroczenie dopuszczalnej prędkościspeeding
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalneregulation on maximum permissible limits
wielkości dopuszczalne połowówfishing opportunities
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowegoindicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działańacceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podział wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy różne kategorie statków może również podlegać zmianie za obopólną zgodą stron, pod warunkiem poszanowania wszelkich zaleceń lub uchwał dotyczących zarządzania zasobami przyjętych przez IOTC, które mogłyby zostać naruszone w wyniku tego ponownego podziałuThe allocation of the fishing opportunities among different categories of vessels may also be reviewed by mutual agreement between the parties, provided that any changes comply with any recommendations or resolutions adopted by the IOTC regarding the management of stocks liable to be affected by such redistribution
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczychamending Regulation (EC) No ‧/‧ setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
Koszty związane z delegacjami odbywanymi przez personel laboratoriów obecnie muszą być pokrywane przez laboratoria z kosztów ogólnych beneficjentów do wysokości ‧ % całości dopuszczalnych kosztów związanych z działaniamiThe costs related to missions carried out by staff of the laboratories has currently to be financed by the laboratories from the beneficiary
Kapitałowy wymóg wypłacalności powinien odzwierciedlać taką wysokość dopuszczalnych środków własnych, jaka umożliwia zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji pokrycie znacznych strat, a ubezpieczającym i beneficjentom daje wystarczającą pewność, że płatności zostaną zrealizowane, gdy staną się wymagalneThe Solvency Capital Requirement should reflect a level of eligible own funds that enables insurance and reinsurance undertakings to absorb significant losses and that gives reasonable assurance to policy holders and beneficiaries that payments will be made as they fall due
Jeśli wnioski o licencję złożone przez państwa członkowskie nie wyczerpują dopuszczalnych wielkości połowów ustalonych Protokołem, Komisja może uwzględnić wnioski o licencję złożone przez jakiekolwiek inne państwo członkowskieIf licence applications from Member States do not cover all the fishing opportunities laid down by the Protocol, the Commission may take into consideration licence applications from any other Member State
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatuCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ January ‧ amending Council Directives ‧/‧/EEC as regards the maximum residue levels of diquat, fixed therein
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Republikę Austrii na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozachCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers is to be incorporated into the Agreement
jednakże wątroba i nerki są często usuwane z tusz zwierzęcych w handlu międzynarodowym i dlatego maksymalne dopuszczalne limity pozostałości należy zawsze ustalać dla tkanek mięśniowych i tłuszczowychwhereas, however, the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissues
Dopuszczalna jest alternatywna metoda stosowania pięciu stężeń, każde z nich jako pojedynczy pomiarAlternatively, five concentrations, each as single measurements, are acceptable
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on certain products of plant origin, including fruit and vegetables, and in particular Article ‧ thereof
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni‧, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/EWG‧, w szczególności jej art. ‧ iHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ November ‧ relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, as last amended by Directive ‧/EEC and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Dwie strony spotykające się w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w artykule ‧ Umowy, na podstawie wyników wspomnianych powyżej eksperymentalnych połowów oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, konsultują się w celu włączenia, w miarę potrzeb, zrównoważonych poziomów wielkości dopuszczalnych połowów dla statków rybackich przeznaczonych do połowów głębokowodnych krabów, oraz udziału finansowego mającego zastosowanie od drugiego roku stosowania protokołuThe two parties, meeting within the framework of the Joint Committee provided for in Article ‧ of the Agreement, shall consult on the basis of the results of the experimental fishing mentioned above and in the light of the best available scientific advice to include, where appropriate, sustainable levels of fishing opportunities for deep-water fishing vessels targeting crab and the financial contribution applicable from the second year of application of the Protocol
Uważa się, że art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska, wymieniający ogólne warunki mające zastosowanie do wszystkich oświadczeń, jest wystarczająco jasny w tym względzie, ponieważ zastrzega, że stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy można oczekiwać, że przeciętny konsument zrozumie opisane w oświadczeniu korzystne działanieIt is considered that Article ‧ of the common position, listing the general conditions applicable to all claims, is sufficiently clear in this respect as it stipulates that the use of nutrition and health claims shall only be permitted if the average consumer can be expected to understand the beneficial effects as expressed in the claim
kierowca i równomiernie rozłożony ładunek w bagażniku, w celu otrzymania dopuszczalnego obciążenia na odpowiednią ośdriver, plus an evenly distributed load in the boot, in order to obtain the permissible load on the corresponding axle
Plan ten może opierać się na zwiększeniu dopuszczalnej długości pociągu, skrajni ładunkowej lub nacisku na oś, dopuszczonych w odniesieniu do pociągów kursujących w korytarzu towarowym; orazThis plan may be based on increasing the length, loading gauge or axle load authorised for the trains running in the freight corridor; and
Współpraca w formie porozumienia o wzajemnym honorowaniu dokumentów przewozowych (interline agreement) z pozostałymi operatorami nie jest wymagana, ale jest dopuszczalnaCooperation in the form of an interline agreement with other carriers is not an absolute requirement but is permitted
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, and in particular Article ‧ thereof
Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita, podana przez producenta (iTechnically permissible maximum laden mass stated by the manufacturer (i
uznanie skargi za dopuszczalną i zasadnąDeclare the action admissible and well founded
Ponadto Komisja odniosła się do kolejnych rozporządzeń Rady dotyczących działań strukturalnych Wspólnoty w sektorze rybołówstwa i akwakultury, do których wytyczne odnoszą się w sposób nieprzerwany, w szczególności dotyczących kwalifikujących się inwestycji i dopuszczalnego poziomu pomocyThe Commission also referred to the successive Council Regulations concerning Community structural measures in the fisheries and aquaculture sector, to which these Guidelines constantly refer, in particular as regards eligible investments and permissible aid rates
Technicznie dopuszczalna masa ciągniona oznaczaTechnically permissable towable mass(es) means
w celu dokonania oceny zgodności z całkowitą dopuszczalną wartością emisji wyrażonej w emisji rozpuszczalnika na jednostkę produktu, lub w inny sposób określony w części ‧ i ‧, plan zarządzania rozpuszczalnikami jest sporządzany corocznie w celu ustalenia emisji (E). Emisje oblicza się według następującego równaniafor assessing compliance with a total emission limit value expressed in solvent emissions per unit product or otherwise stated in Parts ‧ and ‧, the solvent management plan shall be done annually to determine the emissions (E). The emissions shall be calculated according to the following equation
Dlatego, niemożliwe jest ustanowienie dopuszczalnej dziennej dawkiIt is, therefore, not possible to establish a tolerable daily intake
Sprawozdanie to będzie zawierało szczególną sekcję w sprawie zastosowania załącznika II.‧, w szczególności w sprawie ekonomicznej i technicznej wykonalności w odniesieniu do istniejących pieców cementowych, określonych w przypisie do załącznika II.‧. dla przestrzegania dopuszczalnych wielkości emisji NO‧ dla nowych pieców cementowych określonych w tym załącznikuThis report will include a specific section on the application of Annex II.‧. and in particular on the economic and technical feasibility for existing cement kilns as referred to in the footnote to Annex II.‧. of respecting the NOx emission limit value for new cement kilns set out in that Annex
bez uszczerbku dla dalszych środków przewidzianych w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, w przypadku stwierdzenia, że produkt pochodzący z kraju trzeciego przekracza maksymalne dopuszczalne poziomy skażenia, nasila się kontrole wszystkich produktów tego samego rodzaju pochodzących z odnośnego kraju trzeciegowithout prejudice to the further measures provided for in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, where a product originating in a third country is recorded as exceeding the maximum permitted levels, checks shall be intensified for all products of the same type originating in the third country in question
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 4,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.