wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
 • admissible     
  (adjv   ) []
 • allowable   
  (adjv   )
 • permissible   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
mogący być dozwolonym, możliwy
 
Tolerowany
 
Ujdzie
 
dozwolony, możliwy
 
Możliwy
 
Niezabroniony
 
Akceptowalny
 
Możliwy w grach

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowytotal allowable catches; TACs
dopuszczalna dawka dobowaacceptable daily intake
dopuszczalna ładownośćpermissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowegooccupational exposure limits (OEL)
dopuszczalna zmiana zbieżności i kąta pochylenia kółlimiting change of toe and camber
dopuszczalne dzienne pobranieacceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycietolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnieńauthorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne ofertyadmissible tenders
dopuszczalne poziomymaximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowegooccupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisjiemission limit value
Dopuszczalny Poziom Narażenia OperatoraAOEL
dopuszczalny poziom oddziaływaniapermissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzykaacceptable risk level
Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy)Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
maksymalne stężenie dopuszczalnemaximum admissible concentration; threshold limit value
masa projektowa przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowymdesign mass under exceptional payload
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)mrl (maximum residue limits)
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue limits; MRL; maximum residue level; maximum residue limit
połów dopuszczalnyauthorised catch
przekroczenie dopuszczalnej prędkościspeeding
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalneregulation on maximum permissible limits
wielkości dopuszczalne połowówfishing opportunities
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowegoindicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działańacceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do celów tego obliczenia jednostkę dominującą traktuje się tak, jakby była zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji podlegającym w odniesieniu do kapitałowego wymogu wypłacalności przepisom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧, i podlegała warunkom określonym w tytule I rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcje ‧, ‧ i ‧ w odniesieniu do środków własnych dopuszczalnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalnościFor the purpose of that calculation, the parent undertaking shall be treated as if it were an insurance or reinsurance undertaking subject to the rules laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the Solvency Capital Requirement and subject to the same conditions as laid down in Title I, Chapter VI, Section ‧, Subsections ‧, ‧ and ‧ as regards the own funds eligible for the Solvency Capital Requirement
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Community waters and for Community vessels, in waters where catch limitations are required, lays down quotas for
Dopuszczalne jest odchylenie wielkości ‧ % między parametrami fotometrycznymi a wartościami mierzonymi przed przeprowadzeniem badania, wliczając tolerancje procedury pomiaru fotometrycznegoA ‧ per cent discrepancy between the photometric characteristics and the values measured prior to the test is permissible including the tolerances of the photometric procedure
Technicznie dopuszczalnym statycznym naciskiem pionowym na urządzenia sprzęgające jest nacisk określony przez producentaThe technically permissible static vertical load on the coupling device is that stated by the manufacturer
Zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, którego to dotyczy, co trzy miesiące przedkłada organowi nadzoru sprawozdanie z postępów, w którym wskazuje podjęte środki i postępy dokonane w celu przywrócenia poziomu dopuszczalnych środków własnych pokrywającego kapitałowy wymóg wypłacalności lub obniżenia profilu ryzyka w celu zapewnienia zgodności z kapitałowym wymogiem wypłacalnościThe insurance or reinsurance undertaking concerned shall, every three months, submit a progress report to its supervisory authority setting out the measures taken and the progress made to re-establish the level of eligible own funds covering the Solvency Capital Requirement or to reduce the risk profile to ensure compliance with the Solvency Capital Requirement
W szczególności zgłoszony środek wprowadza obowiązkową wartość dopuszczalnej emisji pyłu zawieszonego wynoszącą ‧ mg/km dla pojazdów użytkowych o maksymalnej dopuszczalnej masie wynoszącej ‧ kg (pojazdy N‧, klasa I) oraz osobowych (pojazdy M‧) w ten sposób uniemożliwiając korzystanie z pojazdów tych kategorii spełniających wymogi dyrektywy ‧/‧/EWG zmienionej dyrektywą ‧/‧/WEIn particular the notified measure imposes a mandatory limit value for the emissions of particulate matter of ‧ mg/km on commercial vehicles with a maximum permissible weight of ‧ kg (N‧ vehicles, class I) and passenger cars (M‧ vehicles), thus preventing the use of vehicles in these categories complying with the requirements of Directive ‧/‧/EEC, as amended by Directive ‧/‧/EC
Zgodnie z tym sprawozdaniem z kontroli, dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) fluroksypyru zostało ustalone na poziomie ‧ mg/kg wagi ciała na dzieńIn this review report the acceptable daily intake (ADI) for fluroxypyr was set at ‧ mg/kg bw/day
w sprawie przepisów krajowych zgłoszonych przez Królestwo Szwecji na podstawie art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, dotyczących maksymalnej dopuszczalnej zawartości kadmu w nawozachon the national provisions notified by the Kingdom of Sweden under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers
W przypadku śledzia Zatoki Botnickiej kwoty całkowitego dopuszczalnego połowu zwiększono o 1 % ( do 104 369 ton ) , natomiast dla śledzia Zatoki Ryskiej ( 36 400 ton ) kwoty całkowitego dopuszczalnego połowu pozostają na tym samym poziomie , mimo iż Komisja pragnęła obniżyć je odpowiednio o 12 i 10 % .The TACs for herring for the Gulf of Bothnia were increased by 1 % ( 104 369 tonnes ) while those for the Gulf of Riga ( 36 400 tonnes ) did not change , in spite of the Commission s wish ’ to cut them by 12 % and 10 % respectively .
jakość dopuszczalna, jeśli nie więcej niż c/n wartości mieści się w przedziale między m a M, a pozostałe wartości są ≤ macceptable, if a maximum of c/n values are between m and M, and the rest of the values observed are ≤ m
Podawane informacje określają co najmniej poziom przekraczający wyznaczone cele jakości powietrza, uwzględniając przy tym wartości dopuszczalne, wartości docelowe, progi alarmowe, progi informowania i cele długoterminowe dla substancji zanieczyszczającej podlegającej uregulowaniomThe information shall at least indicate any levels exceeding air quality objectives including limit values, target values, alert thresholds, information thresholds or long term objectives of the regulated pollutant
Maksymalne dopuszczalne przeciwciśnienie wydechu przy prędkości znamionowej silnika i ‧ % obciążenia oraz w warunkach eksploatacji określonych w regulaminie nr ‧, seria poprawekMaximum allowable exhaust back pressure at rated engine speed and at ‧ per cent load as specified in and under the operating conditions of Regulation No ‧, ‧ series of amendments
Poniżej wymienione są maksymalne dopuszczalne graniceThe maximum permissible limits are
W świetle ograniczonego wpływu na środowisko naturalne, jak również ograniczeń ekonomicznych napotykanych przez zakłady spalania odpadów lub zakłady prowadzące działalność powiązaną ze spalaniem spalające mniej niż jedną tonę odpadów na godzinę, zakłady te są wyłączone z obowiązku przestrzegania wartości dopuszczalnych emisji, zawartego w dyrektywie ‧/WE i nadal podlegają dopuszczalnym wielkościom emisji, które zawarte są w dyrektywach ‧/EWG [‧], ‧/EWG [‧]In light of their limited environmental impact as well as the economic constraints encountered by incineration and co-incineration plants treating less than one tonne of waste per hour, these incineration and co-incineration plants shall be exempted from compliance with the emission limit values contained in Directive ‧/EC and continue to be subject to the emission limit values contained in Directives ‧/EEC, ‧/EEC and ‧/EC
Dyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości diazynonuCommission Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EEC as regards maximum residue levels for diazinon
Dlatego, uważa się za dopuszczalne przedłużenie tymczasowego zezwolenia dla BADGE na jeden rok, zależnie od otrzymania nowych danych toksykologicznych i ich oceny przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa ŻywnościTherefore, it is considered admissible to extend the provisional authorisation of BADGE for one year, pending the submission of the new toxicological data and their evaluation by the European Food Safety Authority
Krew i składniki krwi muszą zgodne z poniższymi pomiarami jakości technicznej i odpowiadać dopuszczalnym wynikomBlood and blood components must comply with the following technical quality measurements and meet the acceptable results
powierzchni wszystkich części podłogi, których pochylenie przekracza maksymalne wartości dopuszczalne określone w ppktthe area of all parts of the floor in which the slope exceeds the maximum permissible values as determined in paragraph
Odrębny najwyższy dopuszczalny poziom dla dioksyn (PCDD/F) obowiązuje nadal w okresie tymczasowymThe separate maximum level for dioxins (PCDD/F) remains applicable for a temporary period
Minimalną dopuszczalną wielkość ryb zwiększono z 10 do 30 kilogramów, a jedenastomiesięczny sezon połowu stał się jedenastomiesięcznym sezonem zamkniętym.The minimum size of fish has increased from 10 to 30 kilos, and an 11-month fishing season has become an 11-month closed season.
Wszystkie dopuszczalne wielkości emisji oblicza się w temperaturze ‧,‧ K, pod ciśnieniem ‧,‧ kPa i po odliczeniu zawartości pary wodnej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawartości O‧ wynoszącej ‧ %la paliw stałych, ‧ % dla kotłów wykorzystujących paliwa płynne i gazowe, oraz ‧ % dla turbin i silników gazowychAll emission limit values shall be calculated at a temperature of ‧,‧ K, a pressure of ‧,‧ kPa and after correction for the water vapour content of the waste gases and at a standardised O‧ content of ‧ % for solid fuels, ‧ % for boilers using liquid and gaseous fuels and ‧ % for gas turbines and gas engines
Rada nie mogła zaakceptować poprawki nr ‧, ponieważ państwa członkowskie podjęły decyzję, by nie rozpatrywać ponownie kwestii obowiązujących wartości dopuszczalnychAmendment ‧ is not acceptable for the Council since Member States have decided not to reopen the existing limit values
Jeśli dopuszcza się mniej rygorystyczne wartości dopuszczalne stężenia metali ciężkich w glebie zgodnie z załącznikiem I A przypis ‧, proszę wypełnić poniższą tabelę, określając, które z podanych danych są szacunkoweIf any less stringent limit values for heavy-metal concentrations in soils have been permitted in accordance with Annex I A, footnote ‧, please complete the following table, stating whether any of the informations given is an estimate
Ilość zrzutów, a więc i ich ranking, są określone przez wielkość rocznych dopuszczalnych zrzutów (patrz wartości dopuszczalne w A‧ i AThe quantity of the discharges and thus their ranking are to be determined by the size of the annual load permitted (see limit values in A‧ and A
Plan odtworzenia NAFO został wdrożony tymczasowo na mocy odpowiednio rozporządzeń (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ ustalających wielkości dopuszczalnych połowów na rok ‧ i ‧ oraz inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów ryb i grup zasobów ryb, mające zastosowanie na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz, w odniesieniu do statków wspólnotowych, na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe do czasu przyjęcia rozporządzenia Rady wprowadzającego wieloletnie działania zmierzające do odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiegoThe NAFO rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Regulations (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ respectively fixing for ‧ and ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in the Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required, pending the adoption of a Council Regulation implementing multi-annual measures to rebuild the Greenland halibut stock
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14013 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 3,966 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.