wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • acceptable         
  (adjv   )
 • admissible     
  (adjv   ) []
 • allowable   
  (adjv   )
 • permissible   
  (adjv   )
 • permitted       
  (verb   )
 • possible       
  (advb, verb, adjv   )
 • sufferable   
  (adjv   )
 • supportable   
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

całkowite dopuszczalne połowyTACs; total allowable catches
dopuszczalna dawka dobowaacceptable daily intake
dopuszczalna ładownośćpermissible payload
dopuszczalna wartość narażenia zawodowegooccupational exposure limits (OEL)
dopuszczalna zmiana zbieżności i kąta pochylenia kółlimiting change of toe and camber
dopuszczalne dzienne pobranieacceptable daily intake; ADI
dopuszczalne dzienne spożycietolerable daily intake
dopuszczalne limity odprowadzania promieniotwórczych uwolnieńauthorised limits for discharging radioactive effluents
dopuszczalne ofertyadmissible tenders
dopuszczalne poziomymaximum limits
dopuszczalne wartości narażenia zawodowegooccupational exposure limit values
dopuszczalny poziom emisjiemission limit value
Dopuszczalny Poziom Narażenia OperatoraAOEL
dopuszczalny poziom oddziaływaniapermissible exposure limit
dopuszczalny poziom ryzykaacceptable risk level
Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy)Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (to Chemical Agents)
maksymalne stężenie dopuszczalnemaximum admissible concentration; threshold limit value
masa projektowa przy dopuszczalnym obciążeniu użytkowymdesign mass under exceptional payload
mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)mrl (maximum residue limits)
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue limits; maximum residue level; maximum residue limit; MRL
połów dopuszczalnyauthorised catch
przekroczenie dopuszczalnej prędkościspeeding
ustawodawstwo określające poziomy dopuszczalneregulation on maximum permissible limits
wielkości dopuszczalne połowówfishing opportunities
wskaźnikowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowegoindicative occupational exposure limit values
zasady dopuszczalnych działańacceptable use policy

Przykładowe zdania z "dopuszczalny", pamięć tłumaczeniowa

add example
poziomy te odzwierciedlają użycie minimalnej ilości pestycydów niezbędnej dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli, przy czym pestycydy stosowane są w taki sposób, aby wielkość ich pozostałości odpowiadała możliwie najmniejszym dawkom i była dopuszczalna ze względów toksykologicznychwhereas these levels represent the use of minimum quantities of pesticide to achieve adequate control, applied in such a manner that the amount of residue is the smallest practicable and is toxicologically acceptable
Rada, nie później niż do końca ‧ r., rozważy na podstawie wniosku Komisji możliwość dalszego zmniejszenia wartości dopuszczalnych dla trzech zanieczyszczeń stanowiących przedmiot niniejszej dyrektywy i ustalenia wartości dopuszczalnych dla emisji cząstek stałychNot later than the end of ‧, the Council will consider, on the basis of a proposal from the Commission, a further reduction of the limit values for the three pollutants concerned by this Directive and the fixing of limit values for particulate emissions
Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDPP) ustala się na niższym progu oznaczenia analitycznego w przypadku braku zezwolenia na stosowanieMRLs should be fixed at the lower limit of analytical determination where there are no authorised uses
proces stałego monitorowania zapewnia, aby zagrożenia dla bezpieczeństwa były znane, środki bezpieczeństwa zostały zdefiniowane w celu zmniejszenia tych zagrożeń do dopuszczalnego poziomu zgodnie z podstawowymi zasadami i minimalnymi standardami zawartymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa mających zastosowanie do Rady i Komisji oraz aby środki te były stosowane zgodnie z koncepcją głębokiej obronya permanent monitoring process shall ensure that security risks are known, security measures are defined to reduce such risks to an acceptable level in accordance with the basic principles and minimum standards set out in the security rules applicable to the Council and the Commission and that these measures are applied in line with the concept of defence in depth
Apeluje ponadto do instytucji o rozważenie możliwości udzielania pomocy w tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej głównych elementów inicjatywy uznanej za dopuszczalną, tak by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli się z nią zapoznaćalso calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of it
Pojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kgmotor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding ‧ kg and designed and constructed for the carriage of no more than eight passengers in addition to the driver; motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed ‧ kg
Wszystkie sektory, w których dopuszczalna jest pomoc dla MŚP, o której mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. i rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ rAll sectors eligible for aid to SMEs under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ and Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December
Dopuszczalne ilości przenoszone w ramach kwot na obszarach Zachodniej Grenlandii mogą wynosić maksymalnie ‧ ton w skali rokuThe transfers of quotas can only take place within a maximum of ‧ tonnes annually in areas of West Greenland
W odniesieniu do fluazuronu został złożony wniosek o ustanowienie najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałościAn application for establishing of maximum residue limits for fluazuron has been submitted
z tym, że w przypadku gdy oznaczono fazę rozwoju, maksymalny dopuszczalny udział pieczarek w poprzednim i następnym stadium rozwoju wynosi łącznie ‧ %However, when the stage of development is indicated, a maximum of ‧ % in total by number or weight of mushrooms of the previous stage of development and of mushrooms of the next stage of development are allowed
stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalnadeclare that this action is formally admissible
Zniżkę ‧ % w opłatach stosuje się w stosunku do stawek pełnych i dodatkowych związanych z ustanowieniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrA ‧ % reduction shall apply to the full and additional maximum residue limits (MRL) fees, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
wskazanie częstotliwości kontroli oraz zakresu dopuszczalnych odchyleń dla mierzonych wartości norm geometrycznych oraz środków stosowanych do ich sprawdzania, ze wskazaniem dla tych ostatnich zasad równoważności z wartościami podanymi w ppktan indication of the frequency of checks and of the tolerances on measured values of the geometrical standards and of the means used to check them, with for the latter an indication of the rules of equivalence with the values quoted in Point
Pomoc na działania wynosi maksymalnie ‧ % dopuszczalnych kosztówActivities will be supported at a maximum rate of ‧ % of eligible costs
Komisja zaangażowana jest w bezzwłoczne dostosowanie wartości dopuszczalnych i dat niniejszej dyrektywy do przyszłych zmian w dyrektywie ‧/WEThe Commission is committed to aligning without delay the limit values and dates in this Directive to future changes in Directive ‧/EC
Maksymalne dopuszczalne dawki tych substancji określone są w załącznikuThe maximum permissible doses of those substances are fixed in Annex
Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości powinny następnie stać się poziomami ostatecznymiThe provisional MRLs should then become definitive
dopuszczalny poziom narażenia użytkownika (AOEL) ustalony w kontekście włączenia substancji czynnej(-ych) do załącznika I, i/lubthe Acceptable Operator Exposure Level(s) (AOEL) established in the context of inclusion of the active substance(s) in Annex I, and/or
Termin zaczyna biec dopiero z chwilą pisemnego pouczenia kandydatów lub oferentów o dopuszczalnym środku zaskarżenia przeciwko decyzji, zwłaszcza w odniesieniu do instancji, terminu i formyThe time-limit shall begin to run only once the candidate or tenderer has been informed in writing of the legal remedies available against the decision, in particular as regards the instance, time-limit and form
BŁĘDY GRANICZNE DOPUSZCZALNE I LEGALIZACJAMAXIMUM PERMISSIBLE ERRORS AND VERIFICATION
Maksymalne dopuszczalne poziomy zawartości ołowiu, kadmu i rtęci muszą być bezpieczne i tak niskie, jak to jest rozsądnie osiągalne (ALARA), poprzez stosowanie dobrej praktyki produkcyjnej oraz rolniczej/w zakresie rybołówstwaMaximum levels for lead, cadmium and mercury must be safe and as low as reasonably achievable (ALARA) based upon good manufacturing and agricultural/fishery practices
ogólny dopuszczalny połów (TAC) oznacza roczną ilość odławianych ryb z każdego stadatotal allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
W zasadzie wartości dopuszczalne dla cząstek stałych nie mogą zastąpić poszczególnych wartości dopuszczalnych dla kadmu, ołowiu i rtęci, ponieważ ilość metali towarzysząca emisji cząstek różni się w zależności od danego procesuIn principle, limit values for particulate matter cannot replace specific limit values for cadmium, lead and mercury, because the quantity of metals associated with particulate emissions differs from one process to another
Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ niniejszej dyrektywy Komisja ustala metody badania dla kontroli kryteriów chemicznych oraz stosowanych wartości dopuszczalnychIn accordance with the procedure laid down in Article ‧ of this Directive, the Commission shall determine the testing methods for checking the chemical criteria and the limit values applicable
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczychCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ amending Regulation (EC) No ‧ setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13425 zdań frazy dopuszczalny.Znalezione w 3,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.