Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nazwę karp zatorski stosuje się na potrzeby wprowadzania do obrotu żywych ryb, dlatego też w przypadku hurtowych dostaw ryb w zbiornikach transportowych i z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych, nazwa ta pojawia się na fakturach, kwitach dostaw i dokumentach przewozowych i może pojawić się na danym zbiorniku lub pojeździe mechanicznymThe name karp zatorski is used for the purposes of marketing live fish; therefore, in the case of wholesale deliveries of the fish in transport tanks using motor vehicles, this name appears on the invoices, delivery receipts and transport documents, and may also appear on the tank or motor vehicle
Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla wymogów certyfikacji zdrowia publicznego i dlatego stanowionych w niej wzorów dokumentów transportowych nie należy wymagać w przypadku wprowadzania do obrotu zwierząt akwakultury, ich jaj i gamet przeznaczonych bezpośrednio do spożycia przez ludziThis Decision is without prejudice to public health certification requirements, and therefore its model document should not be required when aquaculture animals, their eggs and gametes, are placed on the market directly for human consumption
Wszystkie strony dokumentu transportowego są ponumerowane – (numer strony) z (liczba stronAll pages of the movement document shall be numbered-(page number) of (total number of pages
decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiająca wzór dokumentów transportowych określonych w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ laying down the model of the movement documents referred to in Article ‧ of Council Directive ‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧, p
Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowejDocuments (except for the driver’s certificate) need not be carried on the transport unit
znać różnorodną dokumentację wymaganą do świadczenia drogowych usług transportowych oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, że zatwierdzone dokumenty związane z każdym transportem, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdują się zarówno w pojeździe jak i w siedzibie przedsiębiorstwabe familiar with the various documents required for operating road transport services and be able to introduce checking procedures for ensuring that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
przychylnie odnosi się do dokumentacji i wyjaśnień przekazanych przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dotyczących mechanizmów finansowego podziału ryzyka (RSFF); jest zdania, że można usunąć z budżetu rezerwę dotyczącą tych pozycji; niemniej wnosi o przekazywanie mu bieżących informacji i odnośnych dokumentów po przyjęciu wytycznych dotyczących drugiego komponentu CIP, instrumentów dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka, oraz wnosi o informowanie go o wynikach negocjacji prowadzonych przez EBI i Komisję w sprawie współpracy na rzecz instrumentu gwarancji pożyczkowej dla projektów transportowych TEN (LGTTWelcomes the documentation and explanations provided by the Commission and the European Investment Bank (EIB) concerning the Risk Sharing Finance Facilities (RSFF); is of the opinion that the reserve on these lines can be taken out of the budget; asks however to be informed and for the relevant documents to be forwarded to it when the guidelines are adopted for the second component of CIP, the venture capital instruments, and asks to be informed on the outcome of the negotiations between EIB and Commission on the joint cooperation for the Loan guarantee instrument for TEN-Transport (LGTT
Oryginał dokumentu transportowego musi być wypełniony w dniu załadunku przesyłki, z pieczęcią urzędową i podpisem inspektora urzędowego wyznaczonego przez właściwy organThe original of the movement document must be completed, on the day of loading of the consignment, with an official stamp and signed by an official inspector designated by the competent authority
Partie soczewicy wysyłane między zarejestrowanymi przedsiębiorstwami muszą być zaopatrzone w dokument transportowy wydany uprzednio przez radę regulacyjnąAll consignments of lentils transported between registered operators are accompanied by a special transport document (volante de circulación) issued in advance by the Regulatory Council
jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; luba single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or
Przy wprowadzaniu do obrotu żywych ryb, ikry i gamet pochodzących z zatwierdzonego gospodarstwa, wzór dokumentu transportowego jest określony w załączniku E rozdział ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWGWhere live fish, eggs or gametes from an approved farm are placed on the market, the movement document shall be as set out in Chapter ‧ of Annex E to Directive ‧/‧/EEC
bilet oznacza ważny dokument lub inny dowód zawarcia umowy transportowejticket means a valid document or other evidence of a transport contract
wzywa Komisję do rozważenia możliwości opracowania jednolitego dokumentu transportowego dla kontenerów we Wspólnocie w celu uproszczenia procedur administracyjnychCalls on the Commission to examine the possibility of introducing a single transport document for containers in the Community so as to streamline administrative procedures
Dokument transportowy zachowuje ważność przez ‧ dni od daty wydaniaThe movement document shall be valid for ‧ days from the date of issue
w przypadku zwierząt opuszczających gospodarstwo, nazwisko przewoźnika, numer rejestracyjny części środka transportowego, przewożącego zwierzęta, kod identyfikacyjny lub nazwę i adres gospodarstwa przeznaczenia lub, w przypadku zwierząt przewożonych do rzeźni kod identyfikacyjny lub nazwę rzeźni i datę wyjazdu, lub a duplikat albo potwierdzoną kopię dokumentu o zmianie miejsca pobytu wymienionego w artin the case of animals leaving the holding, the name of the transporter, the registration number of the part of the means of transport carrying the animals, the identification code or the name and address of the holding of destination or, in the case of animals moved to a slaughterhouse, the identification code or name of the slaughterhouse and the date of departure, or a duplicate or a certified copy of the movement document referred to in Article
Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. przyznająca Austrii odstępstwo zgodnie z decyzją ‧/‧/WE w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości ‧–‧ MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ February ‧ granting a derogation to Austria pursuant to Decision ‧/‧/EC on the harmonised use of radio spectrum in the ‧-‧ MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS) (notified under document number C
DOKUMENT TRANSPORTOWY DLA MAŁŻY Z GOSPODARSTWA ZATWIERDZONEGOMOVEMENT DOCUMENT FOR MOLLUSCS FROM AN APPROVED FARM
wzór dokumentu transportowego przewidziany w art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/EWGa model of the movement document provided for in Article ‧) and of Directive ‧/EEC
Dokumenty, które zgodnie z art. ‧ lit. c) i art. ‧ mają towarzyszyć każdemu transportowi, mogą mieć formę elektroniczną z podpisami elektronicznymi, jeżeli możliwe jest ich odczytanie w każdym czasie w trakcie transportu oraz jeżeli taka forma jest akceptowana przez zainteresowane właściwe organyThe documents to accompany each transport in accordance with Article ‧(c) and Article ‧ may be in an electronic form with digital signatures if they can be made readable at any time during the transport and if this is acceptable to the competent authorities concerned
Dane te dotyczą operacji transportowych i mają być podane na dokumencie w toku operacji przez przewoźnika odpowiedzialnego za środek transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowanyThe details relate to the transport operation and must be entered by the carrier responsible for the means of transport on which the goods are loaded as and when the corresponding activities are carried out
Dokumentów dotyczących pojazdu i transportowych, wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osóbVehicle and transport documents required for the national and international carriage of goods and passengers
jeżeli mają być one wprowadzane na obszar strefy zatwierdzonej, to musi im towarzyszyć, zgodnie z art. ‧, dokument transportowy odpowiadający wzorowi, jaki zostanie wprowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, potwierdzający, że pochodzą one ze strefy o takim samym statusie zdrowotności, z zatwierdzonego gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej lub z gospodarstwa, które może być położone w strefie niezatwierdzonej, pod warunkiem, że takie gospodarstwo nie obejmuje ryb, małży, ani skorupiaków należących do gatunków podatnych, określone w kolumnie ‧ wykazów I i ‧ załącznik A, i że nie jest ono połączone z ciekami wodnymi lub z wodami przybrzeżnymi albo ujściami rzekwhere they are to be introduced into an approved zone, they must be accompanied in accordance with Article ‧ by a movement document corresponding to the model to be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article ‧, certifying that they come from a zone of the same health status, from an approved farm in a non-approved zone or from a farm which may be situated in a non-approved zone on condition that such a farm contains no fish, molluscs or crustaceans belonging to the susceptible species referred to in Annex A, column ‧ of lists I and ‧ and is not connected with a watercourse or with coastal or estuarial waters
Jednakże jeśli ten sam personel pracuje przy zbieraniu, w zakładzie wysyłkowym, obszarze umieszczenia lub zakładzie przetwórczym miejsca przeznaczenia, dokument rejestracyjny może być zastąpiony przez stałe zezwolenie transportowe, wydane przez odpowiedni organHowever, if gathering is carried out by the same staff operating the dispatch centre, purification centre, relaying area or processing plant of destination, the registration document may be replaced by a permanent transport authorization granted by the competent authority
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 55674 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 6,357 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.