Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do dnia ‧ grudnia ‧ r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone, a także wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, mogą być przedstawiane na piśmie przy użyciu dokumentów handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że dokumenty te zawierają niezbędne daneUntil ‧ December ‧ the entry and exit summary declarations and the required additional elements referred to in this Article may be submitted in written form using commercial, port or transport documentation, provided that they contain the necessary particulars
Wyboru lokalizacji z placówkami konsularnymi i (lub) zagranicznymi biurami przedsiębiorstw transportowych, które są odpowiednie dla misji doradców ds. dokumentów z uwzględnieniem obecnej sytuacji, jaka istnieje w każdym wypadku, dokonuje odrębną notą Podgrupa ds. GranicThe choice of locations with consular representations and (or) transport company offices abroad that are suitable for document adviser assignments given the current situation as it applies in each case shall be made by the subgroup on Frontiers in a separate note
Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje umożliwiające identyfikację następujących danychSuch registers or records shall include in particular commercial documents such as invoices, manifests and transport and other dispatch documents containing sufficient information to allow the following to be identified
Działania te są stosowane w stosunku do wszystkich napisów umieszczanych na przesyłkach, fakturach, notach transportowych oraz dokumentach handlowych lub używanych w reklamach, znakach handlowych, nazwach rejestrowanych i ilustracjach dotyczących międzynarodowego marketingu oliwek stołowych, w sposób dopuszczający błędne informacje na napisach lub wprowadzający w błąd odbiorców co do pochodzenia, źródła lub jakości oliwek stołowychThis undertaking shall apply to any inscriptions placed on packagings, invoices, consignment notes and commercial documents or used in advertising, and to trade-marks, registered names and illustrations connected with the international marketing of table olives, in so far as such inscriptions might constitute false statements or give rise to confusion as to the quality of the table olives concerned
Jeżeli do celów identyfikacji zawartości przesyłki, do dokumentu transportowego dołączone są dodatkowe strony, są one traktowane jako stanowiące część oryginału, a poświadczający inspektor urzędowy podpisze i ostempluje każdą stronęIf for reasons of identification of the items of the consignment, additional pages are attached to the movement document, these pages shall be considered as forming part of the original and be signed and stamped by the certifying official inspector on each page
Jeśli Umawiające się Strony uznają międzynarodowe świadectwo ważenia pojazdu należycie wypełnione przez: a) operatora zatwierdzonego punktu ważenia pojazdów; oraz b) operatora transportowego/kierowcę (kierowców) pojazdu drogowego przewożącego towary, jest ono przyznawane i uznawane jako dokument zawierający prawidłowe i wiarygodne dane dotyczące ważenia pojazdu przez właściwe organy Umawiających się StronIf Contracting Parties accept the International Vehicle Weight Certificate duly filled in by (a) the operator of an approved weighing station and (b) the transport operator(s)/goods road vehicle driver(s), it shall be accepted and recognised as bearing valid weight measurements by the competent authorities of the Contracting Parties
jeżeli mają one być wprowadzone do strefy zatwierdzonej, to musi im, zgodnie z art. ‧, towarzyszyć dokument transportowy odpowiadający wzorowi określonemu w załączniku E rozdział ‧ lub ‧, potwierdzający, że pochodzą one z zatwierdzonej strefy lub zatwierdzonego gospodarstwa. Do czasu uzyskania wyników przeglądu przewidzianego w art. ‧, dodatkowe gwarancje, jakie należy zapewnić dla wprowadzenia do strefy zatwierdzonej ryb pochodzących z zatwierdzonego gospodarstwa położonego poza strefą zatwierdzoną, zostaną określone zgodnie z procedurą przewidzianą w artwhere they are to be introduced into an approved zone, they must, in accordance with Article ‧, be accompanied by a movement document corresponding to the model set out in Annex E, Chapter ‧ or ‧, certifying that they come from an approved zone or an approved farm. Pending the outcome of the review provided for in Article ‧, additional guarantees to be met for the introduction into an approved zone of fish coming from an approved farm situated in a non-approved zone shall be fixed in accordance with the procedure laid down in Article
Ponadto, jeżeli istnieją wystarczające możliwości, można oferować doradztwo ds. dokumentów tym przedsiębiorstwom transportowym, które nie obsługują bezpośrednio miejsc przeznaczenia w obszarze Schengen, jednakże świadczą usługi dowozu pasażerów do punktów wyjazdowych łączących się za pomocą połączeń lotniczych i morskich z obszarem SchengenFurthermore, if there is sufficient capacity, document advice may also be offered to transport companies which do not directly serve destinations in the Schengen area but operate feeder trips to departure points for connecting air and sea links to the Schengen area
Przy wprowadzaniu do obrotu ryb, żywych i żyjących na wolności mięczaków lub skorupiaków, ich jaj lub ich gamet, wzór dokumentu transportowego jest określony w załączniku I do decyzji Komisji ‧/‧/WEWhere live wild fish, molluscs or crustaceans, their eggs or gametes are placed on the market, the movement document shall be as set out in Annex I to Commission Decision ‧/‧/EC
Dowód transportu odbywającego się bezpośrednio w kierunku Wspólnoty i daty jego rozpoczęcia należy przedstawić, zgodnie z wymogami właściwych organów, na podstawie oryginału dokumentu transportowegoProof of direct transport to the Community and of the date on which the transport commenced shall be provided, to the satisfaction of the relevant authorities, on the basis of the original transport document
Tam, gdzie do wykazania przejęcia przez handel detaliczny potrzebny jest kontrolny egzemplarz T ‧, który- z powodów niezależnych od zainteresowanej strony- nie został zwrócony do władz celnych kraju, z którego dokonano wysyłki, lub do centralnego urzędu celnego w przeciągu ‧ miesięcy od końcowego terminu składania ofert, o którym stanowi art. ‧ ust. ‧, wówczas przed upłynięciem ‧-miesięcznego terminu, o którym stanowi akapit drugi, zainteresowana strona może złożyć do właściwych władz uzasadniony wniosek o równoważne postępowanie, załączając dokumentację na poparcie wniosku, w tym dokumenty transportowe oraz dokument stwierdzający przejęcie masła przez handel detalicznyWhere a T ‧ control copy must be used as proof of taking-over by the retail trade and has, owing to circumstances beyond the control of the interested party, not been returned to the customs office of departure or to the central return office within ‧ months of the deadline for the submission of tenders referred to in Article ‧, that party may lodge with the competent authorities a reasoned application before the expiry of the ‧-month time limit referred to in the second subparagraph for equivalence of treatment, together with supporting documents, which must include the transport document and a document proving that the butter has been taken over by the retail trade
Odpowiednie organy muszą sprawdzić pisemne zobowiązanie i plan trasy z zewnętrznej granicy do miejsca przeznaczenia, jeżeli firma transportowa zobowiązana jest dostarczyć te dokumenty na mocy dyrektywy ‧/EWGThe competent authority must check the written undertaking and the route plan from the external border to the final destination where required to be supplied by the transporter under Directive ‧/EEC
Każdemu transportowi towarzyszy dokument przesyłania oraz dokument zgłoszeniowy zawierający pisemne zgody oraz warunki określone przez zainteresowane właściwe organyThe movement document and copies of the notification document containing the written consents and the conditions of the competent authorities concerned shall accompany each transport
W tym celu wskazują między innymi również numery oraz daty dokumentów towarzyszących transportowi określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie dokumentów towarzyszących dla przewozu wyrobów winiarskich oraz prowadzenia odpowiednich rejestrów, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nrTo that end, they should indicate, among other things, the numbers and dates of the accompanying documents provided for in Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on the accompanying documents for the carriage of wine products and the relevant records to be kept, as amended by Regulation (EC) No
jeżeli mają być one wprowadzane na obszar strefy zatwierdzonej, to musi im towarzyszyć zgodnie z art. ‧ dokument transportowy odpowiadający wzorowi, jaki zostanie sporządzony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧, potwierdzający, że pochodzą one ze strefy o takim samym statusie zdrowotności, z zatwierdzonego gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej, lub z gospodarstwa które może być położone w strefie niezatwierdzonej, pod warunkiem że takie gospodarstwo nie obejmuje ryb należących do gatunków podatnych określonych w załączniku A wykaz ‧ kolumna ‧ oraz nie jest ono połączone z ciekami wodnymi lub z wodami przybrzeżnymi albo ujściami rzekwhere they are to be introduced into an approved zone, they must, in accordance with Article ‧, be accompanied by a movement document corresponding to the model to be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article ‧, certifying that they come from a zone of the same health status, from an approved farm in a non-approved zone or from a farm which may be situated in a non-approved zone on condition that such a farm contains no fish belonging to the susceptible species referred to in Annex A, column ‧, list II, and is not connected with a watercourse or with coastal or estuarial waters
korzystanie z ADE w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transportowychuse of ADE for: sending or receiving transport documents
DOKUMENT TRANSPORTOWY DLA MAŁŻY Z ZATWIERDZONEJ STREFY PRZYBRZEŻNEJMOVEMENT DOCUMENT FOR MOLLUSCS FROM AN APPROVED COASTAL ZONE
dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz być w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwathe various documents required for operating road transport services and the introduction of checking procedures to ensure that the approved documents relating to each transport operation, and in particular those relating to the vehicle, the driver, the goods and luggage are kept both in the vehicle and on the premises of the undertaking
odniesienia w dokumentach transportowychreferences in transport documents
Zarówno komunikat Komisji, jak i Biała księga dotycząca transportu z ‧ r. stanowią dokumenty, w których brakuje sprecyzowania następujących punktów: a) nie przedstawiają jasnej analizy gospodarczo-finansowej i budżetowej w odniesieniu do problemów, którym należy sprostać; b) polityka transportowa UE nie nadaje konkurencji uregulowanej znaczenia, jakie przypisuje jej Komisja; c) w ramach badań w zakresie środowiska naturalnego należałoby dążyć do bardziej szczegółowego podziału według środków i rodzajów transportu, tak aby przeanalizować skutki i podjąć ewentualne kroki naprawczeBoth the Commission communication and the ‧ Transport White Paper are documents that need to be fleshed out, in that: a) they provide no clear economic/financial or budgetary analysis of the issues that the Commission considers should be addressed; b) transport policy does not give regulated competition the leading role that the Commission itself claims it should have and c) more detailed work needs to be done on breaking down environmental and other studies by modes and particular types of transport, in order to study the effects and possible solutions
Dokumenty (z wyjątkiem świadectwa kierowcy) nie muszą być przewożone w jednostce transportowejDocuments (except for the driver’s certificate) need not be carried on the transport unit
Informacje, o których mowa w lit. a)–d) akapitu pierwszego, mogą być także zawarte w dokumencie towarzyszącym, jeśli dokument taki może być niezaprzeczalnie powiązany z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem transportowym zawierającym produktThe information referred to in points (a) to (d) of the first subparagraph may also be presented on an accompanying document, if such a document can be undeniably linked with the packaging, container or vehicular transport of the product
Oryginał dokumentu transportowego i etykiety określone we wzorze dokumentu transportowego sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczeniaThe original of the movement document and the labels referred to in the model movement document shall be drawn up in at least one official language of the Member State of destination
Informacja wymagana w dokumencie przewozowym powinna, w miarę możliwości, mieścić się w jednym dokumencie, takim, jakiego wymagają przepisy transportoweThe information required on the movement document shall where possible be integrated in one document with that required under transport rules
upewnić się, że dokumenty przewidziane umową dwustronną lub wielostronną towarzyszące towarom i opisujące zawartość jednostki transportowej, są prawidłowesatisfy themselves of the accuracy of the accompanying documents approved by the bilateral or multilateral agreement and describing the contents of the transport unit
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 55674 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 9,166 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.