Przykładowe zdania z "dokument transportowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy otrzymane w punkcie odbioru jaj partie są rozdzielane w celu dostarczenia więcej niż jednemu podmiotowi gospodarczemu, dokumenty towarzyszące mogą zostać zastąpione odpowiednimi etykietami na opakowaniach transportowych, pod warunkiem że etykiety te zawierają informacje, o których mowa w ustWhere batches received by a collector are subdivided for delivery to more than one operator, the accompanying documents may be substituted by appropriate transport container labels, provided that the latter include the information referred to in paragraph
Decyzja Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości ‧–‧ MHz na potrzeby inteligentnych systemów transportowych (ITS) związanych z bezpieczeństwem (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ August ‧ on the harmonised use of radio spectrum in the ‧-‧ MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS) (notified under document number C
Partie ciecierzycy wysyłane między poszczególnymi przedsiębiorstwami muszą być zaopatrzona w dokument transportowy wydany uprzednio przez radę regulacyjnąChickpeas transported between the various operators will have to be accompanied by a transit document issued in advance by the Regulatory Council
przychylnie odnosi się do dokumentacji i wyjaśnień przekazanych przez Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dotyczących mechanizmów finansowego podziału ryzyka (RSFF); jest zdania, że można usunąć z budżetu rezerwę dotyczącą tych pozycji; niemniej wnosi o przekazywanie mu bieżących informacji i odnośnych dokumentów po przyjęciu wytycznych dotyczących drugiego komponentu CIP, instrumentów dotyczących kapitału podwyższonego ryzyka, oraz wnosi o informowanie go o wynikach negocjacji prowadzonych przez EBI i Komisję w sprawie współpracy na rzecz instrumentu gwarancji pożyczkowej dla projektów transportowych TEN (LGTTWelcomes the documentation and explanations provided by the Commission and the European Investment Bank (EIB) concerning the Risk Sharing Finance Facilities (RSFF); is of the opinion that the reserve on these lines can be taken out of the budget; asks however to be informed and for the relevant documents to be forwarded to it when the guidelines are adopted for the second component of CIP, the venture capital instruments, and asks to be informed on the outcome of the negotiations between EIB and Commission on the joint cooperation for the Loan guarantee instrument for TEN-Transport (LGTT
określone podmioty gospodarcze nie powinny być dodatkowo obciążane w zakresie dokumentacji transportowej, stąd należy dopuścić możliwość używania już istniejących dokumentów handlowych pod warunkiem spełnienia przez nie określonych warunkówWhereas the traders concerned should not bear any additional burden as regards transport documents, and provision should therefore be made for the use of already existing commercial documents provided they fulfil certain conditions
dokumenty transportowetransport documents
Ponieważ transport ten jest transportem lokalnym i ponieważ dotyczy on rozładunku statku transportującego ładunki masowe, w tym wieloelementowe ładunki transportowe [przeładowywane tego samego dnia lub w czasie kolejnych dni] tej samej substancji pomiędzy statkiem transportującym ładunki masowe i odbiorcą; pojedynczy dokument przewozowy określający przybliżoną całkowitą masę każdego ładunku powinien być dokumentem wystarczającym, a stosowanie Specjalnego Przepisu CV‧ nie będzie konieczneAs the transport is local and as it concerns the unloading of a bulk ship, involving multiple transport loads [on the same or consecutive days] of the same substance between the bulk ship and the consignee; a single transport document, with an approximate total mass of each load, should suffice and it should not be necessary to require the Special Provision CV
Nazwę Třeboňský kapr (karp trzeboński) stosuje się na potrzeby wprowadzania do obrotu żywych ryb, dlatego też w przypadku hurtowych dostaw ryb w zbiornikach transportowych i z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych, nazwa ta pojawia się na fakturach, kwitach dostaw i dokumentach przewozowych i może się pojawiać na danym zbiorniku bądź pojeździe mechanicznymThe designation Třeboňský kapr is used for the purposes of marketing live fish, so that where wholesale supplies of fish are delivered in transport tanks and by motor vehicle, the name appears on the invoices, delivery notes and shipping documents and may appear on the tank or on the motor vehicle
jednolity dokument transportowy obejmujący przejazd z kraju wywozu przez kraj tranzytu; luba single transport document covering the passage from the exporting country through the country of transit; or
Istnieje szereg dokumentów, w tym dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywa w sprawie inteligentnych systemów transportowych, których przyjęcie jest uzależnione od tempa dopracowania zasad współpracy instytucjonalnej.There are several dossiers, including the Energy Performance of Buildings Directive and the Intelligent Transport Systems Directive, whose adoption depends on how quickly these rules for institutional cooperation will be drawn up.
Wzory dokumentów transportowychModels of movement documents
W przypadku marchwi wysyłanej luzem (bezpośredni załadunek na pojazd transportowy lub do przegrody pojazdu) powyższe dane szczegółowe występują w dokumencie towarzyszącym towarom lub w informacji umieszczonej w widocznym miejscu wewnątrz pojazduFor carrots dispatched in bulk (direct loading into a transport vehicle or vehicle compartment), the above particulars appear on a document accompanying the goods or on a notice placed in a visible position inside the vehicle
przeprowadzeniu kontroli dokumentów na podstawie wszystkich odpowiednich dokumentów kontroli, w tym w szczególności opisów procesu produkcji dotyczących przedmiotowych produktów, dokumentów transportowych i handlowych; orazit has carried out a documentary check on the basis of all relevant inspection documents, including in particular the production plan for the products concerned, transport documents and commercial documents; and
Takie rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje umożliwiające identyfikację następujących danychSuch registers or records shall include in particular commercial documents such as invoices, manifests and transport and other dispatch documents containing sufficient information to allow the following to be identified
Zintegrowany dokument dotyczący praw pasażerów umożliwi wszystkim - także osobom niepełnosprawnym - korzystanie z usług transportowych, między innymi w formie podróży grupowych.An integrated charter of passengers' rights would enable everyone - including people living with disabilities - to make use of transportation services, including group travel services.
sprawdzania ksiąg i innych dokumentów, dotyczących działalności przedsiębiorstw transportowychcheck the books and other documentation relating to the operation of the transport undertaking
Znaczenie transportu morskiego dostrzeżono w Białej Księdze Komisji: Europejska polityka transportowa do roku ‧: Czas na decyzje i przedstawiono w zarysie w dokumencie poświęconym polityce morskiej: Ustawodawstwo i cele Unii Europejskiej w odniesieniu do transportu morskiegoThe importance of sea transport was identified in a White Paper from the Commission entitled European Transport Policy for ‧: Time to Decide and outlined in a maritime policy document entitled European Union Legislation and Objectives for Sea Transport
DOKUMENT TRANSPORTOWY DLA MAŁŻY Z GOSPODARSTWA ZATWIERDZONEGOMOVEMENT DOCUMENT FOR MOLLUSCS FROM AN APPROVED FARM
jeżeli mają być one wprowadzane na obszar strefy zatwierdzonej, to musi im towarzyszyć, zgodnie z art. ‧, dokument transportowy odpowiadający wzorowi, jaki zostanie wprowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, potwierdzający, że pochodzą one ze strefy o takim samym statusie zdrowotności, z zatwierdzonego gospodarstwa położonego w strefie niezatwierdzonej lub z gospodarstwa, które może być położone w strefie niezatwierdzonej, pod warunkiem, że takie gospodarstwo nie obejmuje ryb, małży, ani skorupiaków należących do gatunków podatnych, określone w kolumnie ‧ wykazów I i ‧ załącznik A, i że nie jest ono połączone z ciekami wodnymi lub z wodami przybrzeżnymi albo ujściami rzekwhere they are to be introduced into an approved zone, they must be accompanied in accordance with Article ‧ by a movement document corresponding to the model to be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article ‧, certifying that they come from a zone of the same health status, from an approved farm in a non-approved zone or from a farm which may be situated in a non-approved zone on condition that such a farm contains no fish, molluscs or crustaceans belonging to the susceptible species referred to in Annex A, column ‧ of lists I and ‧ and is not connected with a watercourse or with coastal or estuarial waters
Przy arbuzach przewożonych luzem (bezpośredni załadunek na pojazd transportowy) dane te muszą widnieć na dokumencie towarzyszącym towarom, umieszczonym w widocznej pozycji wewnątrz pojazdu transportowegoFor watermelons transported in bulk (direct loading into a transport vehicle) these particulars must appear on a document accompanying the goods, and attached in a visible position inside the transport vehicle
Przy wprowadzaniu do obrotu ryb, mięczaków lub skorupiaków hodowlanych, ich jaj i gamet nie należących do gatunków wrażliwych, w zależności od przypadku, na IHN, VHS, bonamiozę lub marteiliozę, wzór dokumentu transportowego jest określony w załączniku I do decyzji Komisji ‧/‧/WEWhere farmed fish, molluscs or crustaceans, their eggs or gametes not belonging to species susceptible to IHN, VHS or bonamiosis or marteiliosis, as applicable, are placed on the market, the movement document shall be as set out in Annex I to Commission Decision ‧/‧/EC
korzystanie z ADE w celu: wysyłania lub odbierania dokumentów transportowychuse of ADE for: sending or receiving transport documents
jeżeli mają być one wprowadzone do strefy zatwierdzonej, to musi im towarzyszyć, zgodnie z art. ‧, dokument transportowy odpowiadający wzorowi, jaki zostanie wprowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, potwierdzający, że pochodzą one ze strefy o tym samym statusie zdrowotnościwhere they are to be introduced into an approved zone, they must be accompanied in accordance with Article ‧ by a movement document corresponding to the model to be drawn up in accordance with the procedure laid down in Article ‧, certifying that they come from a zone of the same health status
Pokazuję stronę 4. Znaleziono 59956 zdań frazy dokument transportowy.Znalezione w 14,746 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.