wymowa: IPA: ˌdɔɕfjjaṭˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • experience         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  the knowledge thus gathered
   
  ogół zdobytych wiadomości i umiejętności
 • experiment       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  test under controlled conditions
 • background       
  (Noun  ) (noun   )
   
  social heritage
 • test       
  (verb, noun   ) []
   
  To carry out an examination on (a substance, material, or system) by applying some chemical or physical procedure designed to indicate the presence of a substance or the possession of a property.
   
  wykonywanie badania (substancji, materiału lub systemu, organizmu) przez zastosowanie chemicznej lub fizycznej procedury, metody badań stworzonej do wykrywania obecności substancji lub właściwości
 • affliction   
  (noun   )
 • attempt       
  (verb, noun   )
 • essay       
  (verb, noun   )
 • experimenting   
  (noun   )
 • expertise   
  (noun   )
 • go         
  (verb, noun   )
 • hardship   
  (noun   )
 • ordeal   
  (noun   )
 • trial     
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
experience (event(s) of which one is cognizant)
 
experiment
 
wywoływanie jakichś zjawisk w sztucznych warunkach

Picture dictionary

test
test

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

doświadczeni naukowcyexperienced researchers
doświadczenia laboratoryjnelaboratory experiment
doświadczenia na zwierzętachanimal experiment; animal experiments
doświadczenia nabyteprior learning
doświadczenia w gospodarstwieon-farm trials
doświadczenie in vitroin vitro experimentation
doświadczenie in vivoin vivo experimentation
doświadczenie kliniczneclinical trials; clinical experimentation
doświadczenie laboratoryjnelaboratory experimentation
doświadczenie odmianowevariety trials
doświadczenie polowefield trials; field experiment; field experimentation; field experiments
doświadczenie wazonowepot experimentation
doświadczenie zawodoweprofessional experience; work experience
doświadczonyadept; able; conversant; skilled; experienced; expert; versed; practiced
doświadczony przez losexhausted
doświadczyćundergo; experience; feel; receive; sustain; tempt; try
jestem doświadczonym dziennikarzemI'm an expert journalist
mam doświadczenie wI have experience of
mieć doświadczenieto have experience
nabierać doświadczeniato get experience
nie mam żadnego doświadczeniaI have no experience
niedoświadczenieinexperience
niedoświadczonyinexperienced; fresh; green; inexpert; new; raw; unexperienced; unfledged; untrained; verdant; young
projekt doświadczeniaexperimental design
przeprowadzać doświadczenieexperiment
układ doświadczeniaexperimental devices; experimental design
z doświadczeniafrom experience

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "doświadczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu zapewnienia uwzględnienia w załącznikach I i III–VIII postępu technicznego lub naukowego, przy uwzględnieniu doświadczenia zdobytego przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności dzięki sprawozdaniom, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja może, zgodnie z art. ‧ i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧ i ‧, wprowadzać poprzez akty delegowane zmiany do tych załączników, z wyjątkiem sekcji I i ‧ załącznika VIIIIn order to ensure that the provisions of Annexes I and ‧ to ‧ reflect the state of technical or scientific progress, taking into account the experience gained in the implementation of this Directive, in particular through the reporting referred to in Article ‧, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article ‧ and subject to the conditions laid down in Articles ‧ and ‧, modifications of those Annexes, with the exception of provisions of Sections I and ‧ of Annex VIII
Przy ustalaniu wysokości takich świadczeń uwzględnia się przewidywane zmiany takich zmiennych na podstawie dotychczasowych doświadczeń i innych wiarygodnych źródełThe measurement of such benefits reflects expected changes in such variables, based on past history and other reliable evidence
w rezultacie doświadczeń nabytych w czasie realizacji poprzednich badań plantacji drzew owocowych, klasyfikacja statystyczna w zakresie charakterystyki technicznej dokonywanej zgodnie z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotycząca badań statystycznych, które mają zostać przeprowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych drzew owocowych‧, powinna zostać utrzymana, z zastrzeżeniem pewnych zmian w celu zapewnienia stałego dostosowania statystyki do warunków ekonomicznychWhereas, following the experience acquired during the previous surveys of fruit tree plantations, the statistical classification of the technical characteristics to be surveyed as specified in Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the statistical surveys to be carried out by the Member States in order to determine the production potential of plantations of certain types of fruit trees are to be retained subject to certain amendments in order to ensure that statistics are continuously adapted to economic conditions
Zainteresowane linie lotnicze wzywa się do składania dokumentów przetargowych, zawierających zaświadczenie o sytuacji finansowej (należy dostarczyć sprawozdanie roczne oraz sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat zbadane przez biegłych rewidentów wraz z wartością obrotu i zysku przed opodatkowaniem za ostatnie trzy lata), a także dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie i możliwości techniczne świadczenia opisywanych usługAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
Wiedza na temat europejskich programów nawigacji satelitarnej oraz doświadczenie w tym zakresie będzie dodatkowym atutem, orazKnowledge of and experience in the EU satellite navigation programmes would be an asset, and
Istnieje konieczność pełnego uznania wartości wszelkiego typu mobilności w systemach oceny i rozwoju kariery zawodowej naukowców, gwarantując że tego typu doświadczenie sprzyja rozwojowi zawodowemuThe value of all forms of mobility needs to be fully recognised in the career appraisal and career advancement systems for researchers, thus guaranteeing that such an experience is conducive to their professional development
Wiem, że nie masz zbyt dużo doświadczenia w tym.. ale... takWell, sometimes, Jimmy-- and I know you don' t have that much experience with this-- but... things work out
jest do dyspozycji osobiście, lub wyznacza inną osobę mającą doświadczenie w produkcji roślinnej i związanych z tym kwestii zdrowia roślin, w celu utrzymywania kontaktów ze wspomnianymi właściwymi organamiis available personally or designates another person technically experienced in plant production and related plant-health matters, to liaise with the said responsible official bodies
Należy zmierzyć stężenie tlenu i/lub potencjał redoks w wodzie i w powierzchniowej warstwie osadu, aby wykazać istnienie warunków aerobowe, chyba że jest to oczywiste na podstawie oceny wyglądu i historycznych doświadczeń dotyczących miejscaOxygen concentration and/or redox potential in water and in the sediment surface layer should be measured in order to demonstrate aerobic conditions unless this is obvious as judged from appearance and historic experience with the site
W 2008 r. zespół Centrum D ziałań w Sytuacjach nadzwyczajnych rozpoczął wizyty w państwach członkowskich, które miały na celu poprawę poziomu wiedzy i wymianę doświadczeń.In 2008, the Emergency Operations Centre (EOC) team started to visit MS in order to improve levels of knowledge and exchange experiences.
Umiejętność rozpoznania potencjalnych zagrożeń i bezpieczna praca wymagają zdrowego rozsądku , a także zmysłu obserwacji , przeszkolenia i doświadczenia .The ability to recognise potential hazards and work safely requires common sense , but also observation , training and experience .
Spójność społeczna i gospodarcza może stać się priorytetem w oparciu o doświadczenia zebrane przy programach pomocowych UE w Indiach, dotyczących podstawowego kształcenia i podstawowej ochrony zdrowiaSocial and economic cohesion could be made a priority, based on the experience gained in EU support programmes in India in elementary education and basic health
Poza moim krajem podobne doświadczenia miały ostatnio także inne państwa, w tym Grecja.Aside from my country, there are others that have recently undergone similar experiences, Greece being one of them.
spełniają wymagania dotyczące poziomu wiedzy teoretycznej i doświadczenia, stosownie do prowadzonego instruktażumeet the theoretical knowledge and the experience requirements appropriate for the instruction being given
Rada otrzymuje i analizuje informacje uzyskiwane od swych partnerów i wielu przedstawicieli organizacji rządowych na temat ich doświadczeń z surowszymi sankcjami.The Council receives and studies information from its partners and many representatives in governmental organisations about their experience with the stricter sanctions.
Uważa, że możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy poprzez współpracę oraz interakcję między różnymi podmiotami stanowi istotną część wysiłków ukierunkowanych na rozwój zrównoważonyconsiders that the possibility of pooling experiences and acquiring new knowledge by means of cooperation and interaction between the various players is a major part of the drive towards sustainable development
Od początku wielu najlepszych fachowców, nie teoretyków, lecz doświadczonych ekspertów, zajmuje się tymi sprawami na co dzień.There are many top-quality professionals, not people sitting here spouting hot air, but rather people that have been working on these issues day in day out since the beginning.
Dodatkowa opcja: tylko dla doświadczonych użytkowników, pozwala na wpisanie opcji linii komend gpg, na przykład "--armor "Custom option: for experienced users only, allows you to enter a gpg command line option, like: '--armor '
Sekcja ta powinna przedstawiać streszczenia wszystkich dostępnych danych z poprzednich badań klinicznych i doświadczeń w stosowaniu u ludzi dotyczących proponowanych badanych produktów leczniczychThis section should provide summaries of all available data from previous clinical trials and human experience with the proposed IMPs
doświadczenie zawodowe w pracy w języku innym niż język ojczysty kandydataProfessional experience of working in a language other than the candidate's mother tongue
Metoda wspólnotowa powinna zostać wzbogacona o innowacyjne i eksperymentalne praktyki, oparte na doświadczeniu i kompetencji przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, którzy najczęściej stają przed zadaniem wdrożenia wspólnej polityki i zastosowania prawodawstwa wspólnotowegoThe Community method should be enriched by innovative and experimental practices benefiting from the experience and expertise of local and regional elected representatives who are, more often than not, required to implement the common policies and apply Community legislation
Podejście to powinno być oparte na doświadczeniach i wyciągniętych wnioskach oraz zmierzać do poprawy współpracy między agencjami pomocy humanitarnej i pomocy na rzecz rozwoju i innymi podmiotami zaangażowanymi w działania pomocowe, także wśród społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w terenie oraz w sytuacjach niestabilnych lub w złożonych sytuacjach kryzysowychThese approaches should be based on experiences and lessons learnt and address improved cooperation between humanitarian and development agencies and other aid actors, including in the international community, particularly at field level and in situations of fragility or complex emergencies
Nie chciałem, żeby ktokolwiek musiał przechodzić to co doświadczyłem tracąc SharonWhen you do this thing that we do, death' s just part of the deal
Kompelsowy punkt obsługi dla firm zrzeszonych w izbie przemysłowo-handlowej : udzielanie informacji , porady indywidualne , osobisty nadzór i pomoc w ubieganiu się o unijne certykaty potwierdzające kwalikacje i doświadczenie zawodowe .One-stop shop service for businesses aliated to the chamber of commerce and industry : provision of information , individual consultancy , personal supervision and support in applying for EU attestations of qualications and work experience .
Doświadczenia BSC w zakresie przekazywania EFC wyników analiz dotyczących nadzoru ostrożnościowego w skali makro sugerują, że w zwykłych okolicznościach przekazywanie raportu dwa razy w roku byłoby odpowiedniejszeThe BSC's experience as regards the communication of the results of its macro-prudential analysis to the EFC suggests that biannual reporting would be more appropriate in normal times
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18890 zdań frazy doświadczenie.Znalezione w 5,979 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.