wymowa: IPA: ˌdɔɕfjjaṭˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • experience         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  event(s) of which one is cognizant
   
  activity which one has performed
   
  collection of events and/or activities from which an individual or group may gather knowledge
   
  the knowledge thus gathered
   
  ogół zdobytych wiadomości i umiejętności
 • experiment       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  test under controlled conditions
 • background       
  (Noun  ) (noun   )
   
  social heritage
 • test       
  (verb, noun   ) []
   
  To carry out an examination on (a substance, material, or system) by applying some chemical or physical procedure designed to indicate the presence of a substance or the possession of a property.
   
  wykonywanie badania (substancji, materiału lub systemu, organizmu) przez zastosowanie chemicznej lub fizycznej procedury, metody badań stworzonej do wykrywania obecności substancji lub właściwości
 • affliction   
  (noun   )
 • attempt       
  (verb, noun   )
 • essay       
  (verb, noun   )
 • experimenting   
  (noun   )
 • expertise   
  (noun   )
 • go         
  (verb, noun   )
 • hardship   
  (noun   )
 • ordeal   
  (noun   )
 • trial     
  (verb, noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
experience (event(s) of which one is cognizant)
 
experiment
 
wywoływanie jakichś zjawisk w sztucznych warunkach

Picture dictionary

test
test

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

doświadczeni naukowcyexperienced researchers
doświadczenia laboratoryjnelaboratory experiment
doświadczenia na zwierzętachanimal experiment; animal experiments
doświadczenia nabyteprior learning
doświadczenia w gospodarstwieon-farm trials
doświadczenie in vitroin vitro experimentation
doświadczenie in vivoin vivo experimentation
doświadczenie kliniczneclinical trials; clinical experimentation
doświadczenie laboratoryjnelaboratory experimentation
doświadczenie odmianowevariety trials
doświadczenie polowefield trials; field experiment; field experimentation; field experiments
doświadczenie wazonowepot experimentation
doświadczenie zawodoweprofessional experience; work experience
doświadczonyadept; able; conversant; skilled; experienced; expert; versed; practiced
doświadczony przez losexhausted
doświadczyćundergo; experience; feel; receive; sustain; tempt; try
jestem doświadczonym dziennikarzemI'm an expert journalist
mam doświadczenie wI have experience of
mieć doświadczenieto have experience
nabierać doświadczeniato get experience
nie mam żadnego doświadczeniaI have no experience
niedoświadczenieinexperience
niedoświadczonyinexperienced; fresh; green; inexpert; new; raw; unexperienced; unfledged; untrained; verdant; young
projekt doświadczeniaexperimental design
przeprowadzać doświadczenieexperiment
układ doświadczeniaexperimental devices; experimental design
z doświadczeniafrom experience

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "doświadczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
zadowalającą znajomość wymagań, dotyczących zadań certyfikacyjnych, które jednostka ta wykonuje, oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie procesu certyfikacjisatisfactory knowledge of the requirements of the certification tasks they carry out and adequate experience of such processes
Technologia produkcji oraz doświadczenie zdobyte przez przemysł wspólnotowy w produkcji płyt CD-R stanowiło i będzie nadal stanowić podstawę do dalszych innowacji w produkcji innych nośników przechowywania danychThe production technology and experience gained by the Community industry in CD-Rs production has provided, and will continue to provide, a basis for further innovation in the manufacture of other related data storage media products
Rodzaje ataków i bilans doświadczeńTypical attack profiles and lessons learnt
Wszystkie te miejsca doświadczyły wyzwań związanych z ramami prawnymi i bankowością, i wszystkie napotkały problemy porównywalne - a w wielu wypadkach znacznie gorsze - do tych, przed którymi stanęliśmy w Irlandii.All these places have experienced regulatory and banking challenges and problems equal to and, in many cases, far worse than those we have faced in Ireland.
Umiejętność rozpoznania potencjalnych zagrożeń i bezpieczna praca wymagają zdrowego rozsądku , a także zmysłu obserwacji , przeszkolenia i doświadczenia .The ability to recognise potential hazards and work safely requires common sense , but also observation , training and experience .
a)wnioskodawcy występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu przed przeprowadzeniem doświadczeń z udziałem kręgowców, kierują do właściwego organu Państwa Członkowskiego, w którym zamierzają złożyć wniosek zapytanieapplicants for authorization of plant protection products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which they intend making application
W oparciu o to doświadczenie, chciałbym poruszyć dwie sprawy.And from that experience, I have two points to make in this debate.
odpowiednie doświadczenie kliniczne zdobyte w szpitalach pod odpowiednim nadzoremsuitable clinical experience in hospitals under appropriate supervision
Państwa Członkowskie odnotowują każdy przypadek, w którym przyznają nowe prawa sadzenia w odniesieniu do obszarów przeznaczonych do doświadczeń dotyczących uprawy winorośliMember States shall record each case where they grant new planting rights in respect of areas intended for wine-growing experiments
Proszę podać informacje na temat Państwa doświadczeń związanych ze stosowaniem planu obniżania emisjiPlease provide information about your experience with the application of the reduction scheme
Dlatego właśnie uważam, że Komisja Europejska i Parlament Europejski muszą jak najszybciej zapewnić obecnemu rządowi pomoc finansową, a ponadto podzielić się doświadczeniami, jakimi Unia Europejska dysponuje w dziedzinach, które mają być przedmiotem reform, takich jak sądownictwo i gospodarka.This is why I believe that both the European Commission and European Parliament must support this government with financial assistance, which must be granted as quickly as possible, as well as through the expertise the European Union has to offer in the various areas targeted for reform, such as justice or the economy.
doświadczenie wykazało potrzebę zmiany tych przepisów w celu umożliwienia większej elastyczności przy dobieraniu składu grupy inspekcyjnej oraz przy organizacji inspekcji na miejscuwhereas experience has demonstrated the need to amend these provisions in order to allow for greater flexibility in the composition of the inspection group and the organisation of on-the-spot inspections
Niepowtarzalność sera Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs wynika z wieloletniego doświadczenia heskich serowarni, w których wybiera się najlepsze partie kwaśnego skrzepu, aby w ten sposób podkreślić doskonałe właściwości seraThe uniqueness of Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs derives from the long experience of the Hessen cheese dairies in obtaining the best characteristics from each batch of sour milk quark in order to emphasise the best properties of the quark
Masz o wiele większe doświadczenie w tej branży niż jaYou have much more experience in this record than I do
podkreśla odpowiedzialność Państw Członkowskich oraz krajów partnerskich EURO-MED za całkowite wdrażanie Karty oraz zachęca je do wykorzystania ich wzajemnych doświadczeń w wymianie dobrych praktyk w tej dziedzinieHighlights the responsibility of the Member States and EURO-MED partner countries for more thorough implementation of the Charter and encourages them to learn from each other through the exchange of good practice in this area
w świetle uzyskanego doświadczenia, jak i poziomu technologii jest obecnie możliwe ustalenie odpowiednich przepisów w sposób pełniejszy, bardziej rygorystyczny i lepiej dostosowany do rzeczywistych warunków badańWhereas, in the light of the experience gained and in view of the present state of technology, it is now possible to make the relevant provisions fuller, more stringent and better adapted to actual test conditions
Dotychczasowe doświadczenie kliniczne obejmuje około ‧ pacjentolatClinical experience has been collected in about ‧ patient-years
Kompelsowy punkt obsługi dla firm zrzeszonych w izbie przemysłowo-handlowej : udzielanie informacji , porady indywidualne , osobisty nadzór i pomoc w ubieganiu się o unijne certykaty potwierdzające kwalikacje i doświadczenie zawodowe .One-stop shop service for businesses aliated to the chamber of commerce and industry : provision of information , individual consultancy , personal supervision and support in applying for EU attestations of qualications and work experience .
W uzasadnieniu swojej skargi, skarżąca podnosi w szczególności naruszenie zasady równości szans i traktowania, ponieważ komisja konkursowa dopuściła się dyskryminacji niektórych kandydatów poprzez faworyzowanie tych, którzy nabyli już doświadczenie zawodowe w instytucjach wspólnotowych, w szczególności w dyrekcji generalnej, w której zatrudniona była przewodnicząca komisji konkursowejIn support of her application, the applicant relies, in particular, on a breach of the principle of equal opportunity, inasmuch as the selection board discriminated between candidates in favour of those who already had work experience in the Community institutions, in particular in the directorate general to which the president of the selection board belongs
Z uwagi na fakt ograniczonego doświadczenia w stosowaniu tego produktu u zwierząt chorych i osłabionych jego zastosowanie u takich osobników powinno być oparte na ocenie bilansu korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktuThere is limited experience on the use of the product in sick and debilitated animals, thus the product should only be used based on a risk-benefit assessment for these animals
Docenia znaczenie, jakie dla MŚP stanowi przełamywanie początkowych barier utrudniających dostęp do rynku zamówień publicznych, gdyż MŚP, które odnoszą największe sukcesy, zazwyczaj mają największe doświadczenie w zakresie procedury przetargowej, a zatem apeluje o poprawę przepływu do MŚP informacji dotyczących możliwości na rynku zamówień publicznych oraz o dopilnowanie, by MŚP opracowały oparte na solidnych informacjach podejście strategiczne do zdobywania przedmiotowego rynkuappreciates the importance for SMEs of breaking the initial barrier to the public procurement market, as the most successful SMEs tend to have the greatest experience of the tendering process and therefore urges better provision of information for SMEs on the opportunities that exist in the public procurement market and to ensure that SMEs develop a well-informed strategic approach to entering the market
Procesy te są zwykle udokumentowane, ale zorganizowana siła robocza posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie w stosowaniu zasad i konwencji może przeprowadzić niezbędne procesy, które w efekcie zastosowania ich do wkładów mają zdolność tworzenia produktów. (Księgowość, rozliczenia, płace i inne systemy administracyjne nie są generalnie procesami stosowanymi w celu wytworzenia produktówThese processes typically are documented, but an organised workforce having the necessary skills and experience following rules and conventions may provide the necessary processes that are capable of being applied to inputs to create outputs. (Accounting, billing, payroll and other administrative systems typically are not processes used to create outputs
Jak pokazuje doświadczenie związane ze stosowaniem rozporządzenia (UE) nr ‧/‧, w niektórych przypadkach przepisy tego rozporządzenia w niewspółmiernym stopniu wpływają na przemieszczanie ograniczonych populacji psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, które są często przemieszczane w celach niehandlowych w liczbie większej niż pięć w celu udziału w określonych imprezach sportowych i wystawachExperience in the application of Regulation (EU) No ‧/‧ has shown that in certain cases the provisions of that Regulation affect in a disproportionate manner the movement of a limited population of pet dogs, cats and ferrets that are frequently moved for non-commercial purposes in numbers higher than five to take part in certain sport events and shows
"Poranek Marii i inne opowiadania" Julii Fiedorczuk jako symfonia głosów kobiecych. Poszukiwanie nowego języka dla wyrażenia doświadczenia kobiecości w ponowoczesności.„Mary’s Morning and the other narrations” by Julia Fiedorczuk as a woman’s voices symphony. Searching a new language to express femininty experience in postmodernity.
Należy uwzględnić doświadczenia uzyskane z różnych kart opracowanych w dziedzinie zdrowia publicznegoThe experience acquired from different charters in the field of public health should be taken into account
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18890 zdań frazy doświadczenie.Znalezione w 3,399 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.