Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
Idę do szkoły.- Nie dzisiajI didn' t have to make myself
Od kiedy rząd podszedł, w sposób odpowiedzialny i sumienny, nie tylko do rekompensaty z tytułu reform, ale również zadania spełnienia obligatoryjnych kryteriów i zapewnienia sprawnego, ogólnego procesu, którego kulminacją jest przyjęcie Euro w dniu 1 stycznia 2009 r., dzisiaj Słowacja ma jedną z najlepszych gospodarek (nie tylko w Unii) i udało nam się także zwiększyć stopę zatrudnienia.Since the government approached, responsibly and conscientiously, not only the compensation with regard to the reforms but also the task of meeting the obligatory criteria and ensuring a smooth overall process culminating in the adoption of the euro on 1 January 2009, Slovakia today has one of the most successful economies (not only within the Union) and we have also succeeded in increasing the employment rate.
Matka czworga dzieci, niezdolna do zapłaty swoich hazardowych długów, umarła dzisiaj w nocyA mother of four, unable to pay a gambling debt, lies dead tonight
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Debatujemy dzisiaj nad istotną dyrektywą, służącą zasadniczemu zabezpieczeniu prawa do mobilności pacjentów europejskich, prawa do opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej.(IT) Mr President, ladies and gentlemen, today we are dealing with an important directive to secure substantially the right to mobility for European patients, the right to healthcare in the countries of the European Union.
171 Regulaminu podnoszę i składam następujący wniosek, w imieniu Grupy Socjalistycznej Parlamentu Europejskiego: w świetle pilnej potrzeby przedyskutowania regulaminu i jego wykładni, proponuję, aby posiedzenie zostało zawieszone i aby wszystkie dalsze debaty, wraz z wyjaśnieniami na temat głosowania, były odroczone do godz. 22:00 dzisiaj wieczorem.on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I rise under Rule 171 of the Rules of Procedure and table the following motion on behalf of the Socialist Group in the European Parliament: in view of the urgent need to discuss the Rules of Procedure and their interpretation, I move that the sitting be suspended as of now and that all further debates, including the explanations of vote, be postponed until ten o'clock this evening.
Ktoś jest tu dzisiaj w nastroju do interesówNobody will find them
Wydaje się, że co do tego faktu Europa jest zgodna i nikt, kto kwestionuje prawa mniejszości nie zyska dzisiaj poklasku!It appears that Europe is of one mind on this. Nowadays, anyone who queries the rights of minorities will certainly not succeed in the world of politics.
Jeśli wejdziesz do windy, tylko dlatego, że się martwisz że dzisiaj nie zaśniesz w nocyIf you get on that elevator, and it' s only ' cause you' re worried about getting to sleep tonight
Panie Przewodniczący! Jestem zadowolony, że dzisiaj jest 19. dzień przynależności Estonii do strefy euro, ale Estonia przygotowywała się do niej od czasu przystąpienia do UE.Mr President, I am happy to say that today is the 19th day of Estonia's membership of the eurozone, but Estonia has been preparing for this since its accession.
Wyrażając dzisiaj ogromną wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu, europejskim przywódcom i wszystkim naszym partnerom w obszarze rozwoju, chciałbym również z pokorą przyznać się do naszych własnych błędów i ograniczeń.As I speak here today with a deep sense of gratitude to you - to the European Parliament, to European leaders and to all our development partners - I wish with humility also to acknowledge our own failings and our limitations.
Zanieczyszczone jest około 70% terytorium Iraku i nawet dzisiaj nie mamy pewności co do rozmiarów straszliwego kosztu ludzkiego, będącego skutkiem zubożonego uranu.Some 70% of the territory of Iraq is contaminated and even today we are not certain of the extent of the terrible human cost of depleted uranium.
Do dzisiaj nigdy nie słyszałem o panu Barksdale, ale do jutraNow, as of today, I never heard of Mr. Barksdale... but by tomorrow
Żałuję, że w przedłożonych dzisiaj projektach rezolucji nie ma odniesienia do Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ.I regret the fact that no reference has been made to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the resolution submitted today.
Poza tym nie jest istotne, że spółka proponuje dzisiaj nadrobienie inwestycji nieprzeprowadzonych w ‧ r., ponieważ wdrożenie było związane z określonym harmonogramem czasowym, co uznano za jedyny sposób odzyskania rentowności do końca ‧ rFinally, it is also not relevant that the company is now offering to catch up with the investments forgone in ‧, because the implementation was bound to a particular time schedule, which was considered the only way to restore viability by the end of
Myślę, że nasze sądy - tak jak dzisiaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości - przyczyniają się znacznie do rozwoju naszego systemu sankcji, jednocześnie strzegąc podstawowych zasad, takich jak państwo prawa i prawo do obrony.I believe that our courts - as indeed the European Court of Justice has done today - contribute substantially to developing our sanctions system while at the same time safeguarding fundamental principles like the rule of law and due process.
A zatem o ile możemy być dumni z tekstu, mniejszy sukces osiągnęliśmy w odniesieniu do kalendarza prac: moim zdaniem naprawdę nie jest właściwe, aby rozłożyć wprowadzenie praw pasażerów na 15-to letni okres, jeśli naszym celem jest - i jest to naszym celem dzisiaj - rozwój transportu kolejowego.So, while we may be proud of this text, we have less to shout about with regard to the timetable: it is not really good enough, in my opinion, to introduce passengers' rights over a possible 15-year timescale if our aim - and it is our aim today - is to develop rail travel.
Czy mógłbym pomóc, że dzisiaj z taksówką, albo zawieść ci do hotelu?I wonder if I might help you out today with, like, a taxi or get you a hotel?
Jest jednak szereg rzeczy budzących moje wątpliwości. Są też pytania, na które nie uzyskaliśmy do dzisiaj odpowiedzi.However, there are a few things than I am not sure about in this regard, and the questions that we raised have not been answered.
Dzisiaj chciałbym przedstawić trzy doraźne, zdroworozsądkowe propozycje dotyczące najbardziej palących spraw i jednocześnie otwierających drogę do realnych zmian kierunków politycznych.Today, I just want to make three immediate, good-sense proposals to deal with the most pressing issues while opening the way for a real change of political orientation.
Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia, które uzyskaliśmy dzisiaj wieczorem, że UE nie poprze żadnych propozycji, które mogłyby prowadzić do wzrostu kłusownictwa słoni w celu pozyskania kości słoniowej, ale z niepokojem przyjmuję wiadomość, że Komisja wciąż powtarza, że wszelkie propozycje dotyczące przeniesienia słonia afrykańskiego z wykazu załącznika I do wykazu załącznika II do konwencji CITES powinny być poddawane obiektywnej ocenie pod kątem zasady określonych w konwencji CITES.Mr President, I welcome the assurances we have been given here this evening that the EU will not support any proposals which would lead to an increase in illegal ivory poaching, yet I am dismayed to hear that the Commission then goes on to state that any proposals to downgrade the African elephant from CITES Appendix I to Appendix II need to be assessed objectively on the basis of the rules laid down by CITES.
Do dzisiaj stosowany model produkcji wypracowany w soutos, poza widocznym powiązaniem z kulturą i tradycją uprawy kasztanów w Galicji, jest też ważnym źródłem materiału roślinnego wykorzystywanego do tworzenia nowych plantacji kasztanowców, w których stosowane są nowoczesne techniki uprawyIn addition to demonstrating the link with the culture and tradition of chestnut-growing in Galicia, the production model consisting of the soutos, still in use today, plays the important role of providing a source of plant material for use in new chestnut plantations to which modern cultivation techniques can be applied
Panie przewodniczący! Tak jak większość posłów w tej Izbie, głosowałam dzisiaj za zastosowaniem trybu pilnego w odniesieniu do artykułu 186.Mr President, like the majority of Members of this House, I voted today to support the urgent procedure in relation to Article 186.
W związku z tym dzisiaj chciałabym wyrazić protest wobec niestosownych uwag, jakie podczas naszej wczorajszej debaty wypowiedziała pani poseł Gebhardt, która wywołuje u wyborców poczucie, że tylko socjaliści chronią dobro konsumentów, w przeciwieństwie do demokratów, którzy chronią dobro przemysłu.Therefore, today I want to protest against improper comments during our debate yesterday by my fellow Member Mrs Gebhardt, who gives voters the impression that only the Socialists protect consumer interests, unlike the democrats who protect the interests of industry.
(DE) Panie przewodniczący! Stoimy dzisiaj w obliczu wybuchowej mieszanki upadku społecznego, konfliktów kulturowych, coraz większych deficytów demograficznych, strachu przed wstrzymaniem dostaw, inflacji, importowanych zagrożeń i spekulacyjnej bańki, która w każdej chwili może doprowadzić do katastrofy.(DE) Mr President, we are currently facing an explosive mix of social decline, cultural conflicts, increasing democratic deficits, the threat of supply bottlenecks, inflation, imported security risks and a speculation bubble which could burst at any moment.
Shawn wszedł dzisiaj rano z innymi ‧ do Miasta ObiecanegoShawn came into Promise City this morning with another
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1165331 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 75,47 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.