Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie mam zamiaru odnosić się ani do każdej, podniesionej już tutaj dzisiaj kwestii, ani do każdej kwestii, która zostanie tutaj dzisiaj jeszcze podniesiona. Nie będę się także odnosić do wszystkiego, co zostało zawarte w naszym sprawozdaniu.I do not intend to discuss every point that has been raised today or is still to be raised, nor will I refer to everything that is contained in our resolution.
Gdyby na przykład na początku tego stulecia, gdy decyzje w zakresie traktatu z Nicei podejmowano w kręgach - częściowo podobnych do tych, w których obecnie podejmowane są decyzje - gdyby w momencie pierwszego odrzucenia traktatu z Nicei rozmawiano tak samo, jak to dzisiaj słyszeliśmy w niektórych grupach, musielibyśmy przyjąć do wiadomości fakt, iż sprawa została zamknięta. Po prostu musieliśmy podjąć tę decyzję i nadal pracować, inaczej nie przemawiałbym dzisiaj, bo bez traktatu z Nicei nie nastąpiłoby rozszerzenie, które moim zdaniem i w świetle obecnych wyników umocniło Unię Europejską i sprawiło, że jest lepiej przygotowana na globalne wyzwania.If for instance, around the beginning of this century, when decisions were being made in circles - similar in part to those where decisions are being taken now - on the Treaty of Nice, if they had spoken at that time after the first rejection of the Treaty of Nice in the same way as we have heard today from some benches - we would have to take on board the fact that the issue is finished; we simply have to adopt this decision and keep working - then I would not be speaking to you here, since without the Treaty of Nice there would not have been the great enlargement, which in my opinion and also in view of the present results has strengthened the European Union and made it more able to face global challenges.
Czasami przecenialiśmy jego znaczenie, ale z ogromną radością czekaliśmy, że ktoś się upomina o nasze prawa, i myślę, że my jako dzisiaj wolny świat powinniśmy taki głos dzisiaj zapewnić, tyle tylko, że do tego potrzebne jest to, o czym mówił poseł Häfner, to znaczy zapewnienie wolnych mediów, a przynajmniej dostępu do wolnych mediów w Korei Północnej.Sometimes we overestimated its significance, but we waited with great joy, hoping that someone would speak up for our rights, and I think that we as the free world should ensure that this voice is heard, today. Only for this we need, as Mr Häfner said, to ensure the existence of free media as well as access, at least, to these media in North Korea.
Do dzisiaj też tak myślałam... do dzisiajThat' s what I thought until now... until now
(PT) Chciałbym dołączyć moje gratulacje dla pana komisarza do tych, które juz tutaj zostały wyrażone, za przedstawiony przez niego dzisiaj dokument w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polityki morskiej dla UE i chciałbym powiedzieć, że dokument dzisiaj przedstawiony zawiera szereg inicjatyw, o których warto wspomnieć, w tym wniosek dotyczący europejskiej strategii na rzecz badań morskich, wsparcia dla zintegrowanego podejścia do krajowej polityki morskiej, oraz zalecenie, aby Europa na szczeblu nadzoru morskiego funkcjonowała jako sieć, a także wniosek dotyczący ustanowienia wielosektorowych klasterów morskich, wraz z między innymi odpowiednim dostosowaniem finansowym na szczeblu europejskim.(PT) I would like to add my congratulations to those already offered here to the Commissioner on his presentation today of the document on the action plan for the development of a maritime policy for the EU and I would like to say that the document presented today contains a series of initiatives worthy of mention, including the proposal for a European Strategy for Marine Research, support for an integrated approach to national maritime policies, plus the recommendation that Europe should operate as a network at the level of maritime surveillance as well as the proposal to set up multi-sectoral maritime clusters with the relevant financial adjustment at European level, among many other features, of course.
To co ma dla nas dzisiaj znacznie to ujawnienie tych, którzy są odpowiedzialni za tę sytuację, którą uważamy za wysoce niesatysfakcjonującą: przede wszystkim, europejska konwencja i jej przewodniczący, który stale odmawiał włączenia na czas do agendy złamania zasady weta w sprawie poprawek do traktatu i dzisiaj płaci cenę stałym zakłócaniem prac i pomijaniem.What matters to us today is to denounce those responsible for this situation, which we consider highly unsatisfactory: first of all, the European Convention and its President, who systematically refused to include in time on the agenda the breakdown of the dogma of the veto on amendments to the Treaty and today is paying the price with the systematic dismantling of his work and oblivion.
Dzisiaj będzie lepiej// Dzisiaj będzie wyjątkowo// Dzisiaj nic się nie stanie// Stanie się gdzieś indziej// Dzisiaj moje słońce świeci// Dzisiaj jest coś nowego// Dzisiaj podszyte jest srebrem// Dzisiaj przejrzy mnie na wylot// Dzisiaj będzie lepiej// Dzisiaj będzie wyjątkowo// Dzisiaj nic się nie stanie// Stanie się gdzieś indziej// Dzisiaj się dowiesz, że cię kocham// Dzisiaj zobaczysz, że to prawda// Dzisiaj jest dzień, by powiedzieć, kocham cięToday will be betterToday will be the one Today is no red letter
Uważam, że mamy teraz do dyspozycji trochę czasu, ponieważ Komisja zbiera wszystkie wnioski i moja komisja - i jestem przekonany, że także Komisja Transportu, której przedstawiciele są dzisiaj obecni - chciałyby wykorzystać ten czas na wspólne zastanowienie się nad przyszłością kilku kwestii, które zostały dzisiaj poruszone.I think that we have some time available now, as the Commission is putting its ideas together, in which my committee and, I am sure, the Committee on Transport, whose representatives are here as well, will want to reflect together about many of the issues that you have raised and how this is going to move forward.
Poparliśmy traktat konstytucyjny - mimo jego ogromnych defektów - i dzisiaj mamy nadzieję, że ten skomplikowany dokument - nie możemy nazwać go uproszczonym traktatem, ponieważ byłby to żart - jaki dzisiaj został nam przedstawiony, zostanie ratyfikowany, tak abyśmy mogli, panie Crowley, przejść do następnego etapu.We supported the Constitutional Treaty - albeit with its enormous defects - and today we hope that this confused thing, we cannot call it a simplified treaty because frankly that is a joke, which today you have presented to us, is ratified so that we can proceed, Mr Crowley, to the next stage.
Jest przy tym charakterystyczne, że o ile europejska prawica nie relatywizuje dzisiaj zbrodni nazistowskich, europejska lewica relatywizuje zbrodnie komunistyczne, co widać wyraźnie ze stosunków socjalistów i komunistów do projektu rezolucji w tej sprawie, jaką dzisiaj negocjowaliśmy.It is, by the way, characteristic that while the European Right does not relativise Nazi crimes today, the European Left does relativise Communist crimes. This is abundantly clear from the attitude of the socialists and Communists to the draft resolution on the matter which we have been negotiating today.
Parlament przystąpił dzisiaj do drugiego czytania budżetu na rok budżetowy ‧, ostatniego etapu tego długiego procesu negocjacji, zakończonego dzisiaj sukcesemToday you have carried out the second reading of the ‧ budget, the last stage in a long process of negotiations that have now come to a successful conclusion
Aby pokazać, jak to bardzo jest konieczne, zwrócę uwagę na historię naszego kolegi, posła do Parlamentu Europejskiego, który jest tutaj na sali - pana Tomczaka, który dzisiaj w Polsce od wielu lat przechodzi sprawę karną, która dzisiaj się ma ku końcowi i może zaważyć tutaj na losie jego jako posła.To illustrate how necessary this, is I would like to draw attention to the story of our colleague, an MEP, who is present here with us: Mr Tomczak, who has been involved in a criminal case in Poland for many years, which is now approaching a conclusion and could impact on his future as a Member of the European Parliament.
Nie przemawiam w imieniu grupy UEN, czy istotne jest dyskutowanie na temat odpadów we Włoszech o 21:00 dzisiaj wieczorem lub o 17:00 jutro, lub czy istotne jest aby po głosowaniu nastąpiły wyjaśnienia dotyczące głosowania, ponieważ zawsze należało to do zwyczajów Parlamentu, kiedy głosowanie zostało przeprowadzone, jak to powinno było być dzisiaj rano.I am not saying on behalf of the UEN Group whether it is important to discuss the waste in Italy at 9 p.m. this evening or at 5 p.m. tomorrow, or whether it is important for explanations of vote to follow the vote, as has always been the custom in this Parliament, when the vote is expressed as it should have been this morning.
Przytłacza mnie smutek i złość, a ponieważ nie chcę dzisiaj dać ponieść się emocjom w obliczu tej masakry, w obliczu propagandy wojennej, którą słyszę wokół, w obliczu zmieszania, a także w obliczu fali nienawiści i antysemityzmu, która zaczyna wylewać się na nasze ulice, powiem dzisiaj tylko kilka słów. Europa musi powrócić do kwestii zasadniczych.I am overcome with sadness and anger, and while I do not wish today to let myself become overwhelmed with emotion in the face of this massacre, in the face of the war propaganda that I hear around me, in the face of the confusion, in the face also of the wave of hatred and anti-Semitism that is beginning to sweep through our streets, I have but a few words to say: Europe must go back to basics, and for me, these are obvious facts, but sometimes it is good to point them out.
Było to swoiste wiano, które wnosiliśmy do wspólnej Europy, bardzo dobrze zresztą widoczne w postaci małych i średnich zakładów, które zupełnie dobrze sobie dzisiaj radzą, ale ukryte również jako potencjał, zwłaszcza potencjał ludzki, w tych trzech stoczniach, o których dzisiaj rozmawiamy.This was a kind of dowry, which we brought to a united Europe, and this can be seen in the small and medium-sized enterprises that are performing well today, but is concealed also the in potential - including the human potential - that resides in the three shipyards we are discussing today.
Niestety te błędy są do naprawienia dzisiaj i dzisiaj polski rząd powinien mieć czas, co najmniej rok, na to, żeby te błędy nie uderzyły w polskich pracowników.Unfortunately they have to be rectified now, and the Polish Government needs time now - at least one year - to ensure that these mistakes do not hit Polish workers.
Sprawa, która kiedyś była zamknięta, która w domyśle może przy jakimś politycznym zawirowaniu znów wróciła i dzisiaj poseł Tomczak, który dwukrotnie już przechodził demokratyczny wybór społeczny (w 2005 r. został posłem, w 2004 r. posłem do Parlamentu Europejskiego, naszym kolegą), dzisiaj może być podważony jego immunitet i jego mandat.A case that at one time was closed, which perhaps under the influence of some political turbulence has been reopened; and now, Mr Tomczak, who has twice been elected (our colleague became an MP in 2005, and an MEP in 2004), now, his immunity as well as his mandate may be removed.
Dzisiaj można powiedzieć, że Grecja chyba za wcześnie weszła do euro, ale ponieważ stawiano politykę przed ekonomią, to dzisiaj mamy taki a nie inny kryzys.We can say, today, that Greece probably adopted the euro too early, but because politics was put before the economy, we have the crisis which we have today.
Ale jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy otoczeni przez umowy konsumenckie, rozpoczynając dzisiaj wcześnie rano do zakupu filiżanki kawy - to już jest umowa konsumencka - możemy przekonać się, jak ważne dla obywateli Unii Europejskiej jest to, nad czym dzisiaj debatujemy.But when you realise that we are surrounded by consumer contracts, starting early in the morning when we buy a cup of coffee - this is already a consumer contract - you can see how important what we are debating today is to the citizens' agenda of the European Union.
Dla tych z Państwa, którzy byli wcześniej nieobecni, dzisiaj był u mnie tunezyjski minister spraw zagranicznych w ramach swojej pierwszej podróży zagranicznej do Unii Europejskiej, ponieważ go zaprosiłam i ponieważ wie, jak wiele znaczymy, nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłym tygodniu, miesiącu czy roku.For some of you who were not here earlier, the Tunisian Foreign Minister was in my office today, making his very first visit outside Tunisia to the European Union because I invited him and because he knows how important we are, not just today but next week and next month and next year.
(PL) Pani przewodnicząca! Pragnę odnieść się dzisiaj do wielkiego oskarżenia, jakie padło w tej Izbie pod adresem posłów do Parlamentu, i do zniesławienia Parlamentu Europejskiego, jakiego dopuścił się pan Martin, mówiąc, że niektórzy posłowie nie głosują, lecz wysyłają swoich przedstawicieli do głosowania, którzy używają ich kart do głosowania.(PL) Madam President, I would like today to comment on the serious accusation which was made in this Chamber against Members of the European Parliament, and on the slander of the European Parliament uttered by Mr Martin when he said that some MEPs do not vote themselves, but send proxies, who vote using the MEPs' voting cards.
& korganizer; posiada trzy paski narzędzi: Główny pasek narzędzi (z przyciskami Nowe zdarzenie, Nowe zadanie, Drukuj, Cofnij, Ponów, Wytnij, Kopiuj, Wklej, Znajdź, Idź do przodu i Idź do dzisiaj), pasek narzędzi Widoki (do przełączania się pomiędzy Widokiem najbliższych zdarzeń, Widokiem listy, Widokiem dnia, Widokiem tygodnia roboczego, Widokiem tygodnia, Widokiem następnych x dni, Widokiem listy zadań, Widokiem dziennika oraz Widokiem miesiąca), pasek Rozkład zajęć (z poleceniami takimi jak Publikuj, Wyślij zaproszenia do uczestników, Wyślij aktualizację statusu oraz Książka adresowa), a także pasek Filtry, pozwalający na wybór filtru widoku. Możesz dostosowywać te paski narzędzi na wiele różnych sposobów: możesz dodawać nowe ikony, zmieniać rozmiar ikon, zmieniać położenie paska narzędzie oraz dodać opisy tekstowe do ikon& korganizer; has three toolbars: a Main toolbar (with New Event, New To-do, Print, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Find, Go Backward, Go Forward and Goto Today buttons), a Views toolbar (for selecting between Whats Next view, List view, Day view, Work Week view, Week view, Next X Day view, Month view, To-do List view and Journal view buttons), a Schedule toolbar (with Publish Item Information, Send Invitations to Attendees, Send Status Update and Open Address Book buttons) and a Filters toolbar, which allows you to choose a filter for the & korganizer; views. You can customize these toolbars in various ways: you can add new icons, change the icon size, change toolbar position and add text description to the icons
zwraca się do państw członkowskich, które w ostatnich latach wykorzystały swoje instytucje sądowe do łamania prawa dziennikarzy do nieujawniania źródeł, a także prawa dziennikarzy i wydawców do publikowania informacji, lub które planują dokonać zmiany swych przepisów prawnych w tej dziedzinie, o poprawę ich przepisów i praktyk, tak by były zgodne z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia ‧ marca ‧ r,. oraz zaleceniem komitetu ministrów Rady Europy w sprawie prawa dziennikarzy do nieujawniania źródeł informacji, ponieważ łamanie tego prawa stanowi dzisiaj największe zagrożenie dla wolności słowa dziennikarzy w UE i nie odnotowano znaczącej poprawy sytuacji w ostatnich latachCalls on those Member States which over the last few years have used their judicial institutions, or are planning to change their legislation in that way, to violate the right of reporters to confidentiality of sources as well as of journalists and of editors to publish information, to improve their legislation and their practices in keeping with the ECtHR's judgment of ‧ March ‧ and the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the right of journalists not to disclose their sources of information, since violation of that right is nowadays the greatest threat to reporters' freedom of expression in the EU and there has been no significant improvement in this situation over the last few years
Skądinąd spotkanie z ludźmi urodzonymi 4 czerwca czasem nie pozwala się już czuć młodym, bo widzi się, że to są już dorosłe osoby, ale chcę powiedzieć, że kiedy dzisiaj z nimi rozmawiałem i uświadomiłem sobie, że oni wsiedli w Rzeszowie - to miasto na południowym wschodzie Polski - do autobusu i bez granic przyjechali tutaj do Strasburga, do swojego Parlamentu, to myślę sobie, że nikt z nas, kto pamięta 4 czerwca, nie mógł sobie takich szczęśliwych wydarzeń wyobrazić. Dziś młodzi Polacy, młodzi Czesi, Estończycy i Litwini przyjeżdżają tutaj jako do swojego Parlamentu.However, I want to say that when I talked with them today, and I realised that they got on the bus in Rzeszów, a city in the south-east of Poland, and without having to stop at any borders, they came here to Strasbourg, to their Parliament, I thought that none of us who remember 4 June could imagine such felicitous events - today, young Poles, young Czechs, Estonians and Lithuanians come here to their Parliament.
Pragnę wyrazić swoje pełne poparcie dla faktu, że Parlament poświęcił dzisiaj uwagę kwestiom tak ważnym jak prawo do zdrowia, prawo do tożsamości seksualnej i prawo do ochrony zdrowia psychicznego oraz fizycznej i psychicznej integralności kobiet, która jest bardzo często naruszana przez te wynikające z nienawiści do kobiet praktyki.I wish to express my full support for the attention paid today by this Parliament to such important issues as the right to health, the right to sexual identity, the right to protection of mental health and the physical and mental integrity of women, which is very often violated by these gynophobic practices.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1105199 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 59,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.