Tłumaczenia na język angielski:

  • to this day   

Przykładowe zdania z "do dzisiaj", pamięć tłumaczeniowa

add example
(EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Nawet gdybyśmy dzisiaj przyjęli bardzo stanowczą rezolucję na korzyść Turcji, kraj ten nie przestanie wykazywać ważnego deficytu demokracji, rażąco naruszając prawa człowieka w stosunku do milionów osób i okupując Republikę Cypryjską, będącą państwem członkowskim Unii Europejskiej.(EL) Madam President, Commissioner, even if the very strong resolution in Turkey's favour is adopted today, this country will not stop demonstrating an important democratic deficit, blatantly infringing the human rights of millions of people and occupying the Republic of Cyprus, a Member State of the European Union.
przewodniczący Komisji - Jestem dumny z tego, że w odpowiedzi na kryzys Komisja reprezentowana przez Kristalinę Georgiewą, która jest tu dzisiaj z nami, jako pierwsza po tych strasznych wydarzeniach wysłała do Japonii delegację na wysokim szczeblu.President of the Commission. - In the response to this crisis, I am proud that the Commission, represented by Kristalina Georgieva, who is here with us, was the first to send a high-level delegation to Japan after the terrible events there.
Panie przewodniczący! Chciałbym prosić pana o zapisanie w protokole moich zastrzeżeń odnośnie do nadużywania systemu poprawek ustnych w tej Izbie dzisiaj po południu.Mr President, I simply want to ask you to put on the record my objections to the abuse of the oral amendment system here this afternoon.
(SK) Szanowni państwo! Cieszę się z panującej dzisiaj dobrej atmosfery w trakcie debaty w sprawie rynku wewnętrznego i chciałabym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili.(SK) Ladies and gentlemen, I have been enjoying today's very good atmosphere during the debate on the internal market and I would like to thank all those who have contributed to it.
Widzimy dzisiaj skrajności, do których prowadzi brak skutecznego aparatu fiskalnego.We are seeing today the extremes to which the lack of an effective fiscal apparatus leads.
Dzisiaj jesteśmy świadkami wyraźnej zmiany, ponieważ do chwili obecnej greccy członkowie tej Izby zachowywali się kompletnie absurdalnie, wystawiając się na pośmiewisko przez swoje argumenty dotyczące nazwy tego kraju, która brzmi: Republika Macedonii.Today we have seen a significant change because, up until this point, Greek Members of this House have been making themselves look completely absurd, and have been placed in a position of ridicule because of their arguments about the name of this country, which is the Republic of Macedonia.
Na zakończenie, panie przewodniczący Hansie-Gercie, panie i panowie, chciałbym powiedzieć, że kwestia, którą omawiamy dzisiaj, a mianowicie to, w jaki sposób powinniśmy się zjednoczyć, aby stawić czoła wyzwaniom globalizacji, oraz jaki właściwie wpływ może Europa - a tu mam na myśli jej wymiar instytucjonalny, państwa w Komisji i nas w Parlamencie - mieć na dążenie do tych ambitnych celów, jest również miarą, według której nasi wyborcy będą nas oceniać.In conclusion, Mr President - Hans-Gert - ladies and gentlemen, let me say that the issue we are discussing today, namely how we should line up to face the challenge of globalisation and what influence Europe, by which I mean institutionalised Europe - you in the Commission and we in Parliament - can actually wield in pursuit of these ambitious goals, is also the measure by which the voters will judge us.
Zbyt często ludzie utwierdzali nas w przekonaniu, że ostatecznym celem europejskiej wspólnej polityki rybołówstwa jest dostosowanie sektora rybołówstwa do zglobalizowanego handlu produktami rybołówstwa, czego skrajnie niemiłych skutków dzisiaj doświadczamy tak w wymiarze społecznym, gospodarczym, jak i oczywiście środowiskowym.Too often people would have us believe that the ultimate objective of a European common fisheries policy is to adapt the fisheries sector to globalised trade in fishery products, the extremely harsh effects of which we can see today, whether it be socially, economically or, of course, environmentally.
Ja nawet nie trafiłam dzisiaj do pracyI didn' t even make it into work
Istnieje dzisiaj jednak ogromna różnica między celami zadeklarowanymi w strategii Europa 2020 a środkami finansowymi potrzebnymi do ich osiągnięcia.Today, however, there is a significant gap between the ambitions declared in the Europe 2020 Strategy and the financial resources needed to attain the goals.
Dzisiaj pracuję do późnaYeah, I' m gonna have to work late
Dzisiaj, Sidney mój prawiczku, podarujesz Panu Szczęśliwemu klucze do Włochatego Miasta' Tonight, Sidney my Cherry o ' Baby, ' you present Mr Happy with the keys to the Furry City
Panie przewodniczący! Jestem wdzięczny premierowi za jego oświadczenie wygłoszone dzisiaj rano, o ile zauważam decyzje szefów rządów, społeczeństwo brytyjskie i brytyjska partia konserwatywna były zbieżne co do ich obaw o konstytucję i bardzo podobny traktat reformujący.Mr President, I am grateful to the Prime Minister for his statement this morning and, whilst I note the decisions of the Heads of Government, the British people and the British Conservative Party have been consistent in their concerns about the Constitution and the very similar Reform Treaty.
Nie rozumiem, jak może pan tutaj dzisiaj występować w obronie wniosku Komisji dotyczącego podziału na strefy, który zmusi państwa europejskie do obniżenia swojego poziomu ochrony środowiska, jak również do ograniczenia poziomu ochrony konsumentów.I do not understand how you can stand here today and defend a proposal from the Commission concerning zone division that will force European countries to lower their environmental protection levels and will also force European countries to reduce their levels of consumer protection.
171 Regulaminu podnoszę i składam następujący wniosek, w imieniu Grupy Socjalistycznej Parlamentu Europejskiego: w świetle pilnej potrzeby przedyskutowania regulaminu i jego wykładni, proponuję, aby posiedzenie zostało zawieszone i aby wszystkie dalsze debaty, wraz z wyjaśnieniami na temat głosowania, były odroczone do godz. 22:00 dzisiaj wieczorem.on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, I rise under Rule 171 of the Rules of Procedure and table the following motion on behalf of the Socialist Group in the European Parliament: in view of the urgent need to discuss the Rules of Procedure and their interpretation, I move that the sitting be suspended as of now and that all further debates, including the explanations of vote, be postponed until ten o'clock this evening.
W rzeczy samej, ostrożność z jaką reagowaliśmy do dzisiaj, da się w sposób łatwy i niepokojący wytłumaczyć naszą obsesją na punkcie stabilizacji rozumianą jako napędzane naszymi lękami podejście nastawione w pierwszym rzędzie na bezpieczeństwo; podejście, na którego jedyne priorytety składały się walka z imigracją, terroryzmem i radykalnym islamem oraz pewne interesy gospodarcze, przy czym niebagatelne znaczenie miał dostęp do energii.Indeed, the caution with which we have reacted to date is easily and worryingly explained by our obsession with stability, by which I mean that safety-first approach fuelled by our fears, an approach of which the sole priorities were the fight against immigration, terrorism and radical Islam, along with some economic interests, not least access to energy.
Gość je obiad, wraca do domu, wchodzi do windy, dochodzi do wniosku, że jest ustawiony na dzisiajGuy has dinner, comes home, gets in his elevator, figures he' s done for the day
Proponowane dzisiaj identyczne rezolucje są nie do przyjęcia; wzywają one Wietnam do podporządkowania się sugestiom Unii Europejskiej.The identical resolutions proposed today are unacceptable and call on Vietnam to comply with the suggestions of the European Union.
Galaktyki eliptyczne, to sferyczne koncentracje miliardów gwiazd przypominające gromady kuliste w dużej skali. Nie posiadają one dobrze zorganizowanej strukturywewnętrznej; gęstość gwiazd spada wraz z oddalaniem się od środka galaktyki. Zazwyczaj zawierają one niewielką ilość gwiezdnego gazu i pyłu, a co za tym idzie niewiele młodych populacji gwiezdnych (jakkolwiek są wyjątki od tej reguły). Edwin Hubble zaklasyfikował galaktyki eliptyczne jako galaktyki wczesnego typu, ponieważ myślał, ewoluowały one, aby stać się galaktykami spiralnymi (które nazwał galaktykami późnego typu). Obecnie astronomowie wierzą w zupełną odwrotność (galaktyki spiralne mogą się stać galaktykami eliptycznymi), jednakże określenia Hubble' a pozostały do dzisiaj w użyciuElliptical galaxies are spheroidal concentrations of billions of stars that resemble Globular Clusters on a grand scale. They have very little internal structure; the density of stars declines smoothly from the concentrated center to the diffuse edge, and they can have a broad range of ellipticities (or aspect ratios). They typically contain very little interstellar gas and dust, and no young stellar populations (although there are exceptions to these rules). Edwin Hubble referred to Elliptical galaxies as early-type galaxies, because he thought that they evolved to become Spiral Galaxies (which he called late-type galaxies). Astronomers actually now believe the opposite is the case (ie;, that Spiral galaxies can turn into Elliptical galaxies), but Hubble 's early-and late-type labels are still used
Spóźniłem się na samolot straciłem pracę, moja córka, bierze ślub dzisiaj, zdecydowana, że do ołtarza poprowadzi ją ojczymI missed the plane, I lost my job...... and my daughter, who' s getting married today...... decided that she wanted her stepfather rather than me to give her away, okay?
Ponaglałam do wspierania pani poseł Gräßle w jej dążeniach i uważam, że właśnie to dzisiaj czynimy.I rushed down to support Mrs Gräßle in her efforts and I think we all are doing that here today.
Ustawa, którą dzisiaj przyjmiemy, tworzy podstawę dla jednolitej, ogólnoświatowej informacji z dziedziny środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjalnie niebezpiecznych chemikaliów.The legislation we are going to adopt today creates the basis for globally uniform environmental, health and safety information relating to potentially dangerous chemicals.
Jedno jest pewne, i nikt dzisiaj w tym Parlamencie tego nie kwestionował: ze wszystkich sił musimy dążyć do osiągnięcia możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.One thing that is certain, and no one in this Chamber has disputed this today, is that we must strive to achieve maximum safety with all our strength.
Od dzisiaj, aż do chwili waszej śmierci, gdziekolwiek będziecie, każdy żołnierz Piechoty będzie waszym bratemFrom now on, until the day you die...... wherever you are...... every Marine is your brother
Ponieważ rozumieliśmy, że misją polityki spójności jest przewidywanie przemian, a nie reagowanie na nie, do programu polityki spójności na lata 2007-2013 włączyliśmy te wszystkie priorytetowe zadania, które widnieją dzisiaj w dokumencie Komisji zatytułowanym "Europa 2020”.It is because we have understood that the mission of cohesion policy is to anticipate change, not to follow it, that we have put on the cohesion policy agenda for 2007-2013 all those priorities which we see today in the Commission's Europe 2020 agenda.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1165331 zdań frazy do dzisiaj.Znalezione w 107,13 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.