Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (80)

alokacja siły roboczejlabour allocation
bezpieczna grupa roboczasecurity-enabled workgroup
brak siły roboczejlabour shortage
braki siły roboczejlabour shortage
cały wczorajszy dzieńthe whole of yesterday
co dzieńevery day; daily
dni roboczeavailable days; workable days
dokument roboczyroom document
dokument roboczy służb KomisjiCommission staff working document
dolna granica zakresu roboczegolower end of the working range
dziennik elementu roboczegowork item log
Dzień Edukacji NarodowejTeachers’ Day
dzień roboczyworking day; workday; weekday; business day
Dzień SzakalaThe Day of the Jackal
dzień świetlnylight-day
Dzień ZiemiEarth Day
ekipa roboczawork teams
eksplorator obszarów roboczychworkspace explorer
element roboczywork item
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i GotowaniaEuropean Day of Healthy Food and Cooking
folder roboczyworking folder
górna granica zakresu roboczegoupper end of the working range
graniczna temperatura roboczaoperation limit temperature
grupa roboczaworking group; workgroup
Grupa roboczaWorkgroup
Grupa Robocza ds. Finansowych Aspektów Pomocy RozwojowejDAC FA
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
Grupa Robocza ds. Rynku PracyLabour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk RegionalnychRegional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służbinter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardówExpert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza roboczaa working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnymFamily Agricultural Work Unit (FAWU)
Jeszcze dzień życiaAnother Day of Life
Język zapytań dla elementów roboczychWork Item Query Language
katalog roboczyworking directory
Klasyczny obszar roboczyClassic Workspace
koń roboczydraft horses; carthorses
kopia roboczaworking copy
menedżer grupy roboczejworkgroup manager
menedżer obszarów roboczychworkspace manager
moduł Obszar roboczyWorkplace module
najemna siła roboczahired labour
napięcie roboczeoperating voltage
napływowa siła roboczamigrant labour
normalne położenie robocze części ruchomejnormal position of use of a movable component
obszar roboczyworkspace
Obszar roboczyWorkplace
obszar roboczy dokumentuDocument Workspace
obszar roboczy Reguły biznesoweBusiness Rules workspace
obszar roboczy spotkańMeeting Workspace
obszar roboczy WymiaryDimensions workspace
okienko roboczeworkpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczejworkgroup information file
plik obszaru roboczegoworkspace file
potrzeby siły roboczejmanpower needs
proces roboczyworkflow; worker process
przeglądarka obszaru roboczegoworkspace browser
Rada Grupy Roboczej ds. AfrykiAfrica Working Group Council
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki (Rada AWG)Council AWG
robocza baza danych analitycznychanalysis work file
roboczyworking; scratch; draft; workaday
roztwór roboczywork solution
siła roboczaemployee; manpower; hands; work force; labor force; labour force; man-power; workforce
siła robocza (ludzka)manpower
siła robocza niewykwalifikowanaunskilled labour
siła robocza w rolnictwieagricultural labour force
siła robocza wykwalifikowanaskilled labour
stacja roboczaworkstation
Szablon grupy roboczejWorkgroup Template
tryb izolacji procesu roboczegoworker process isolation mode
typ elementu roboczegowork item type
ubrania robocze kuchennework kitchen clothes
ubrania robocze przemysłowework industry clothes
ubrania robocze rzeźniczework butchering clothes
Wersja roboczaDraft
Widok formularza elementu roboczegoWork Item Form view
widok roboczydraft view
witryna obszaru roboczegoworkspace site
Wyspa dnia poprzedniegoThe Island of the Day Before

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
W szczególności, odniesienia do zawieszających procedur celnych na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady[‧]In particular, the references to suspensive customs procedures pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code, as last amended by Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council, and the references to Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ should be updated
Tworzy się grupę roboczą, działającą pod auspicjami specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa, który zostanie utworzony zgodnie z artykułem ‧ Układu o Stabilizacji i StowarzyszeniuA working group functioning under the auspices of a special Committee on Agriculture to be created in accordance with Article ‧ of the Stabilisation and Association Agreement shall be established
Należy ustanowić właściwe wewnętrzne procedury wspólnotowe w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania sprawności energetycznej urządzeń biurowych, podpisanego w Waszyngtonie dnia ‧ grudnia ‧ r. [‧]The appropriate internal Community procedures should be established to ensure the proper functioning of the Agreement between the Government of the United States of America and the European Community on the coordination of energy-efficient labelling programmes for office equipment, signed in Washington on ‧ December
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), w szczególności jego art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ w związku z jego artHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation), and in particular Articles ‧ and ‧ in conjunction with Article ‧ thereof
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European Union
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, w szczególności jego art. ‧ usthaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, and in particular Article ‧ thereof
w przypadku transakcji walutowych: ekspozycji powstałych w normalnym toku rozliczeń w terminie dwóch dni roboczych po dokonaniu płatnościin the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following payment
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na ‧ r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe, określa kwoty na rokCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing for ‧ the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Community waters and for Community vessels, in waters where catch limitations are required, lays down quotas for
Mniemam że o dzień drogi od niej nie ma żadnego PiktaI' il wager there isn' t a Pict within a day' s ride of her
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zrównoważonego rolnictwa i biogazu: potrzeba przeglądu prawodawstwa UE (‧/‧(INIEuropean Parliament resolution of ‧ March ‧ on sustainable agriculture and biogas: a need for review of EU legislation (‧/‧(INI
Sprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lutego ‧ r.- Hippocrate Vounakis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Urzędnicy- Awans- Artykuł ‧ ust. ‧ regulaminu- Zażalenie- Terminy- Odwołanie oczywiście bezzasadneCase C-‧/‧ P: Order of the Court (Sixth Chamber) of ‧ February ‧- Hippocrate Vounakis v Commission of the European Communities (Appeal- Officials- Promotion- Article ‧ of the Staff Regulations- Complaint- Time-limits- Appeal manifestly unfounded
Komisja zwróciła się pismem z dnia ‧ września ‧ r., zarejestrowanym pod numerem D/‧, z prośbą o przedłożenie dalszych informacjiThe Commission asked further information by letter dated ‧ September ‧, registered under number D
Niech kradzież nie psuje panu dniaDon' t let the robbery spoil your day
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę ‧/‧/EWG a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o takich przepisach, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. ‧ wymienionej dyrektywydeclare that, by not bringing into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to give effect to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ February ‧ concerning the management of bathing water quality and repealing Directive ‧/‧/EEC, and in any event by not informing the Commission of those measures, the Republic of Poland has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of that directive
Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sCouncil Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Spotkamy się za ‧ dni plażyWe meet at Fano in six days, on the beach
Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia ‧ grudnia ‧ rDone at Frankfurt am Main, ‧ December
Użyj domyślnego profilu roboczegoUse default workspace profile
podkreśla znaczenie istniejącego prawodawstwa UE, takiego jak dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich oraz dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, gwarantującego prawo do edukacji uczniom z krajów trzecich; wzywa Komisję do stałej kontroli wszystkich podejmowanych w państwach członkowskich środków, których celem jest ograniczenie lub zniesienie nabytych prawStresses the importance of the existing EU legislation guaranteeing the educational rights of third-country students, such as Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the status of third-country nationals who are long-term residents; calls on the Commission to undertake ongoing monitoring of all measures taken in the Member States tending to curtail or abolish the rights acquired
W przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzeniaIn the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk and skimmed-milk powder used in feeding stuffs, Member States shall communicate the following information to the Commission, not later than the ‧th of each month for the previous month, using the model in Annex V to this Regulation
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych lub subsydiowanych z państw niebędących członkami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej [‧], w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community, and in particular Article ‧ thereof
Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ marca ‧ rDone at Brussels, ‧ March
uchylenie dorozumianej decyzji z dnia ‧ września ‧ r., mocą której Komisja odmówiła przyznania skarżącej diety dziennej od dnia rozpoczęcia przez nią służbyannul the implied decision of ‧ September ‧, by which the Commission refused to grant the applicant the daily subsistence allowances following her entry into service
Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na pokrycie ewentualnych strat w związku z pożyczkami na projekty poza terytorium Wspólnoty (kraje Europy Środkowo-Wschodniej, kraje basenu Morza Śródziemnego, Ameryka Łacińska i Azja oraz Republika Południowej Afryki) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strCouncil Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (central and eastern Europe, Mediterranean countries, Latin America and Asia and the Republic of South Africa) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 343492 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 35,166 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.