Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (80)

alokacja siły roboczejlabour allocation
bezpieczna grupa roboczasecurity-enabled workgroup
brak siły roboczejlabour shortage
braki siły roboczejlabour shortage
cały wczorajszy dzieńthe whole of yesterday
co dzieńevery day; daily
dni roboczeavailable days; workable days
dokument roboczyroom document
dokument roboczy służb KomisjiCommission staff working document
dolna granica zakresu roboczegolower end of the working range
dziennik elementu roboczegowork item log
Dzień Edukacji NarodowejTeachers’ Day
dzień roboczyworking day; workday; weekday; business day
Dzień SzakalaThe Day of the Jackal
dzień świetlnylight-day
Dzień ZiemiEarth Day
ekipa roboczawork teams
eksplorator obszarów roboczychworkspace explorer
element roboczywork item
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i GotowaniaEuropean Day of Healthy Food and Cooking
folder roboczyworking folder
górna granica zakresu roboczegoupper end of the working range
graniczna temperatura roboczaoperation limit temperature
grupa roboczaworking group; workgroup
Grupa roboczaWorkgroup
Grupa Robocza ds. Finansowych Aspektów Pomocy RozwojowejDAC FA
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
Grupa Robocza ds. Rynku PracyLabour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk RegionalnychRegional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służbinter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardówExpert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza roboczaa working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnymFamily Agricultural Work Unit (FAWU)
Jeszcze dzień życiaAnother Day of Life
Język zapytań dla elementów roboczychWork Item Query Language
katalog roboczyworking directory
Klasyczny obszar roboczyClassic Workspace
koń roboczydraft horses; carthorses
kopia roboczaworking copy
menedżer grupy roboczejworkgroup manager
menedżer obszarów roboczychworkspace manager
moduł Obszar roboczyWorkplace module
najemna siła roboczahired labour
napięcie roboczeoperating voltage
napływowa siła roboczamigrant labour
normalne położenie robocze części ruchomejnormal position of use of a movable component
obszar roboczyworkspace
Obszar roboczyWorkplace
obszar roboczy dokumentuDocument Workspace
obszar roboczy Reguły biznesoweBusiness Rules workspace
obszar roboczy spotkańMeeting Workspace
obszar roboczy WymiaryDimensions workspace
okienko roboczeworkpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczejworkgroup information file
plik obszaru roboczegoworkspace file
potrzeby siły roboczejmanpower needs
proces roboczyworkflow; worker process
przeglądarka obszaru roboczegoworkspace browser
Rada Grupy Roboczej ds. AfrykiAfrica Working Group Council
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki (Rada AWG)Council AWG
robocza baza danych analitycznychanalysis work file
roboczyworking; scratch; draft; workaday
roztwór roboczywork solution
siła roboczaemployee; manpower; hands; work force; labor force; labour force; man-power; workforce
siła robocza (ludzka)manpower
siła robocza niewykwalifikowanaunskilled labour
siła robocza w rolnictwieagricultural labour force
siła robocza wykwalifikowanaskilled labour
stacja roboczaworkstation
Szablon grupy roboczejWorkgroup Template
tryb izolacji procesu roboczegoworker process isolation mode
typ elementu roboczegowork item type
ubrania robocze kuchennework kitchen clothes
ubrania robocze przemysłowework industry clothes
ubrania robocze rzeźniczework butchering clothes
Wersja roboczaDraft
Widok formularza elementu roboczegoWork Item Form view
widok roboczydraft view
witryna obszaru roboczegoworkspace site
Wyspa dnia poprzedniegoThe Island of the Day Before

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
źródła demograficzne (spisy ludności, badania siły roboczej Wspólnoty) stanowią skuteczne sposoby uwiarygodnienia zatrudnienia, stanowiącego podstawę PKBcrWhereas demographic sources (population censuses, the Community labour force survey) constitute an efficient means of validating the employment underlying GDPmp
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European Union
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi‧, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. bHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the zootechnical and genealogical conditions govering intra-Community trade in equidae, and in particular Article ‧ (b) thereof
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lipca ‧ r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. ‧ ust. ‧ PorozumieniaThis Decision shall enter into force on ‧ July ‧, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee
Zaleca się, aby pacjentka odbyła stosunek w dniu podania oraz w następnym dniu po podaniu hCGThe patient is recommended to have coitus on the day of, and the day following, hCG administration
Według Biblii, Bóg stworzył świat w sześć dni.According to the Bible, God created the world in six days.
Protokół ‧ do Porozumienia został zmieniony decyzją nr ‧ Wspólnego Komitetu EOG z dnia ‧ marca ‧ r. [‧]Protocol ‧ to the Agreement was amended by Decision No ‧ of the EEA Joint Committee of ‧ March
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze wieprzowiny przewiduje, że pozwolenia na wywóz wydaje się w środę następującą po tygodniu, w którym składa się wnioski o pozwolenie, jeżeli w tym czasie Komisja nie podjęła żadnych szczególnych środkówArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector provides that export licences are to be issued on the Wednesday following the week in which the licence applications have been lodged, provided that no special measures have since been taken by the Commission
decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. (COMP/M.‧ – VEBA/VIAGCommission Decision of ‧ June ‧ (COMP/M.‧-VEBA/VIAG
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu ‧ września ‧ r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/.../WE w sprawie kontroli państwa portu (przekształceniePosition of the European Parliament adopted at second reading on ‧ September ‧ with a view to the adoption of Directive ‧/.../EC of the European Parliament and of the Council on port State control (recast
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia ‧ grudnia ‧ rThis Decision shall expire on ‧ December
Ze skutkiem od dnia ‧ lipca ‧ r. kwotę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. ‧a akapit drugi i trzeci Regulaminu pracowniczego, ustala się na ‧,‧ EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – ‧,‧ EURWith effect from ‧ July ‧, the amount of the parental leave allowance referred to in the second and third paragraphs of Article ‧a of the Staff Regulations shall be EUR ‧,‧ and EUR ‧,‧ for single parents
Decyzja Rady z dnia ‧ września ‧ rDecision of the Council of ‧ September
W przypadku Bułgarii i Rumunii krajowa ochrona oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia istniejąca w dniu przystąpienia może być nadal stosowana przez okres dwunastu miesięcy po dniu przystąpieniaIn the case of Bulgaria and Romania, the national protection of geographical indications and designations of origin existing on the date of their accession may continue for twelve months from the date of their accession
wielkość przywozu do Unii, w metrach kwadratowych, produktu objętego dochodzeniem wyprodukowanego w państwie, którego dotyczy postępowanie, w okresie od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r., w stosownych przypadkachthe volume in m‧ imported into the Union of the product under investigation produced in the country concerned during the period ‧ April ‧ till ‧ March ‧, if applicable
Jak planowaliśmy, początkowa zdolność operacyjna zostanie osiągnięta za kilka dni, w połowie tego miesiąca.As planned, the initial operating capability will be reached in a few days, in the middle of this month.
Potencjalne roszczenia spółek Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság i Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (lub ich nabywców lub następców prawnych) opisane w części Definicja ryzyka O jednostronnego oświadczenia spółki Erste Bank z dnia ‧ kwietnia ‧ r. nie kwalifikują się jako mające zastosowanie po przystąpieniuThe potential claims by Arthur Andersen Audit Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaság and Prudentia Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (or their assignees or legal successors), as included in Risk definition O in the Erste Bank unilateral declaration of ‧ April ‧, do not qualify as applicable after accession
Pacjenci, którzy przerwali stosowanie preparatu VIRAMUNE na okres dłuższy niż ‧ dni, powracając do leczenia muszą rozpocząć je od zalecanej dwutygodniowej fazy wstępnejPatients who interrupt VIRAMUNE dosing for more than ‧ days should restart the recommended dosing regimen using the two week lead-in period
Regulamin ten określa w szczególności procedury zastępowania członków, procedury powierzania pewnych zadań grupom roboczym, zasady tworzenia grup roboczych i ustalania procedury przyjmowania opinii w trybie pilnymThese rules shall in particular lay down the procedures for replacing members, the procedures for delegating certain tasks to working groups, the creation of working groups and the establishment of a procedure for the urgent adoption of opinions
Aktywa rynkowe wyemitowane przed dniem ‧ stycznia ‧ r. przez podmiot, który nie jest ustanowiony w EOG, albo w jednym z krajów grupy G‧ niewchodzącym w skład EOG, ale gwarantowane przez podmiot ustanowiony w EOG, zachowują status aktywów kwalifikowanych do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że spełniają pozostałe kryteria kwalifikujące i wymogi odnoszące się do gwarancji określone w pkt ‧.‧.‧, a po tej dacie przestają być kwalifikowaneMarketable assets issued before ‧ January ‧ by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G‧ countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until ‧ December ‧, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section ‧.‧.‧, and become ineligible after that date
R ‧: rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sR ‧: Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Sporządzono w Brukseli, dnia ‧ sierpnia ‧ rDone at Brussels, ‧ August
Zróbcie blokadę w ‧ dniMake it within ‧ days
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu ‧ października ‧ r. w sprawie T-‧/‧ SGL Carbon AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu ‧ grudnia ‧ r. przez SGL Carbon AGAppeal brought on ‧ December ‧ by SGL Carbon AG against the judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) delivered on ‧ October ‧ in Case T-‧/‧ SGL Carbon AG v Commission of the European Communities
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ maja ‧ rThis Regulation shall enter into force on ‧ May
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 331129 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 75,469 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.