Tłumaczenia na język angielski:

Przykro nam, ale nie mamy tłumaczenia frazy "dni+robocze" w słowniku polski angielski. Rozważ proszę dodanie nowego tłumaczenia Glosbe.

  dodaj tłumaczenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (80)

alokacja siły roboczejlabour allocation
bezpieczna grupa roboczasecurity-enabled workgroup
brak siły roboczejlabour shortage
braki siły roboczejlabour shortage
cały wczorajszy dzieńthe whole of yesterday
co dzieńevery day; daily
dni roboczeavailable days; workable days
dokument roboczyroom document
dokument roboczy służb KomisjiCommission staff working document
dolna granica zakresu roboczegolower end of the working range
dziennik elementu roboczegowork item log
Dzień Edukacji NarodowejTeachers’ Day
dzień roboczyworking day; workday; weekday; business day
Dzień SzakalaThe Day of the Jackal
dzień świetlnylight-day
Dzień ZiemiEarth Day
ekipa roboczawork teams
eksplorator obszarów roboczychworkspace explorer
element roboczywork item
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i GotowaniaEuropean Day of Healthy Food and Cooking
folder roboczyworking folder
górna granica zakresu roboczegoupper end of the working range
graniczna temperatura roboczaoperation limit temperature
grupa roboczaworking group; workgroup
Grupa roboczaWorkgroup
Grupa Robocza ds. Finansowych Aspektów Pomocy RozwojowejDAC FA
grupa robocza ds. rozpowszechniania informacji o funduszach strukturalnychSIFT working group; working group structural funds information team
Grupa Robocza ds. Rynku PracyLabour Market Working Group
Grupa Robocza ds. Statystyk RegionalnychRegional Statistics Working Group
grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych służbinter-service working group, interservice working group
grupy robocze specjalistów w zakresie języków oraz wskaźników i standardówExpert Working Groups on Languages and on Indicators and Benchmarks
hipoteza roboczaa working hypothesis
jednostka robocza w rodzinnym gospodarstwie rolnymFamily Agricultural Work Unit (FAWU)
Jeszcze dzień życiaAnother Day of Life
Język zapytań dla elementów roboczychWork Item Query Language
katalog roboczyworking directory
Klasyczny obszar roboczyClassic Workspace
koń roboczydraft horses; carthorses
kopia roboczaworking copy
menedżer grupy roboczejworkgroup manager
menedżer obszarów roboczychworkspace manager
moduł Obszar roboczyWorkplace module
najemna siła roboczahired labour
napięcie roboczeoperating voltage
napływowa siła roboczamigrant labour
normalne położenie robocze części ruchomejnormal position of use of a movable component
obszar roboczyworkspace
Obszar roboczyWorkplace
obszar roboczy dokumentuDocument Workspace
obszar roboczy Reguły biznesoweBusiness Rules workspace
obszar roboczy spotkańMeeting Workspace
obszar roboczy WymiaryDimensions workspace
okienko roboczeworkpane; work pane
plik informacyjny grupy roboczejworkgroup information file
plik obszaru roboczegoworkspace file
potrzeby siły roboczejmanpower needs
proces roboczyworkflow; worker process
przeglądarka obszaru roboczegoworkspace browser
Rada Grupy Roboczej ds. AfrykiAfrica Working Group Council
Rada Grupy Roboczej ds. Afryki (Rada AWG)Council AWG
robocza baza danych analitycznychanalysis work file
roboczyworking; scratch; draft; workaday
roztwór roboczywork solution
siła roboczaemployee; manpower; hands; work force; labor force; labour force; man-power; workforce
siła robocza (ludzka)manpower
siła robocza niewykwalifikowanaunskilled labour
siła robocza w rolnictwieagricultural labour force
siła robocza wykwalifikowanaskilled labour
stacja roboczaworkstation
Szablon grupy roboczejWorkgroup Template
tryb izolacji procesu roboczegoworker process isolation mode
typ elementu roboczegowork item type
ubrania robocze kuchennework kitchen clothes
ubrania robocze przemysłowework industry clothes
ubrania robocze rzeźniczework butchering clothes
Wersja roboczaDraft
Widok formularza elementu roboczegoWork Item Form view
widok roboczydraft view
witryna obszaru roboczegoworkspace site
Wyspa dnia poprzedniegoThe Island of the Day Before

Przykładowe zdania z "dni+robocze", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ lipca ‧ r., a także na stronie internetowej EPSOBefore applying, you should carefully read the guide published in Official Journal C ‧ A of ‧ July ‧ and on the EPSO website
Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia ‧ czerwca ‧ r. o godzinie ‧.‧ (czasu obowiązującego w BrukseliThe last partial invitation to tender shall expire at ‧.‧ (Brussels time) on ‧ June
Z zastrzeżeniem ewentualnego zawarcia Umowy w późniejszym terminie, należy podpisać Umowę parafowaną dnia ‧ lipca ‧ rSubject to its conclusion at a later date, the Agreement initialled on ‧ July ‧ should be signed
Zaszczepieni z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie powinni być poddani uważnej obserwacji ze względu na to, że takie działania niepożądane mogą wystąpić w ciągu ‧ dni po szczepieniuVaccinees with a history of febrile convulsions should be closely followed up as such adverse events may occur within ‧ to ‧ days post vaccination
Oseltamiwir skracał czas do ustąpienia objawów o ‧, ‧ dnia (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dnia; p = ‧, ‧) i czas trwania gorączki (≥ ‧, ‧° C), kaszlu i kataru o jeden dzień (‧ % przedział ufności ‧, ‧ – ‧, ‧ dnia; p < ‧, ‧), w porównaniu z placeboOseltamivir reduced the time to alleviation of all symptoms by ‧ days (‧ % CI ‧ ‧ days; p = ‧) and the duration of fever (‧ °C), cough and coryza by one day (‧ % CI ‧ ‧ days; p < ‧) compared to placebo
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności jego art. ‧ ustHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy, and in particular Article ‧ thereof
W związku z terminem wprowadzenia w życie rozporządzenia (WE) nr ‧, Komisja nie mogła ustalić maksymalnej kwoty udziału finansowego Wspólnoty na ‧ r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w sprawie wykonania programów działania Państw Członkowskich dotyczących kontroli wydatków Sekcji Gwarancji EFOGR‧, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nrAs a result of the date of entry into force of Regulation (EC) No ‧ the Commission was unable to fix the maximum amount of the Community financial participation for ‧ in accordance with Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No ‧ on the implementation of Member States
Od dnia ‧ października ‧ r. Państwa CzłonkowskieFrom ‧ October ‧, Member States
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. ustalającego minimalne ceny sprzedaży masła w ramach ‧. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nrto the Commission Regulation of ‧ March ‧ fixing the minimum selling prices for butter for the ‧th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union
Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wprowadza w życie system przywozu z państw AKP zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE podpisaną w Kotonu dnia ‧ czerwca ‧ rRegulation (EC) No ‧/‧ implements the arrangements for imports from the ACP States made as a result of the ACP-EC Partnership Agreement signed in Cotonou on ‧ June
uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Norwegii, z drugiej strony, w sprawie protokołu ‧ do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii, w szczególności jej artHaving regard to Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community, of the one part, and the Kingdom of Norway, of the other part, on Protocol ‧ to the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Norway, and, in particular, Article ‧ thereof
Za ‧ dni pocałuję Michelle w jej słodkie usta, możesz w to uwierzyć?In ‧ days I' il kiss Michelle on the lips, do you believe it?
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ marca ‧ rMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before ‧ March
Kwotę połowową przyznaną na ‧ r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym ZałącznikuThe fishing quota allocated to the Member State referred to in the Annex to this Regulation for the stock referred to therein for ‧ shall be deemed to be exhausted from the date set out in that Annex
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zatwierdzające program modułów ad hoc obejmujących lata ‧ w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej wprowadzonym rozporządzeniem Komisji (WE) nrCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ adopting the programme of ad hoc modules, covering the years ‧ to ‧, to the labour force sample survey provided by Council Regulation (EC) No
Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu ‧ dni od daty niniejszej publikacjiObservations must reach the Commission not later than ‧ days following the date of this publication
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejThis Directive shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European Union
Ostatecznie, w piśmie z dnia ‧ maja ‧ r., zarejestrowanym w tym samym dniu, Polska poinformowała Komisję, że spółka Amber wycofała się z procesu prywatyzacjiFinally, by letter of ‧ May ‧, registered on the same day, Poland informed the Commission that Amber had withdrawn from the privatisation process
Inne informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: BCHMHT‧R‧Z‧T, b) nazwisko matki: Bannour Hedia, c) skazany we Włoszech dnia ‧.‧.‧ r. (wyrok: trzy i pół roku pozbawienia wolności). w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienieOther information: (a) Italian fiscal code: BCHMHT‧R‧Z‧T, (b) his mother's name is Bannour Hedia, (c) convicted in Italy on ‧.‧.‧ (three and half year sentence). under the heading Natural persons shall be replaced by
Przewoźnicy muszą jednakże uwzględnić konieczność zapewnienia jednego lotu w obie strony w ciągu dnia na Sardynię oraz zapewnić możliwość przebywania pasażerów w miejscu, które jest celem ich podróży, przez znaczną część dniaHowever, such carriers shall take in account the necessity to guarantee the return flight during the day in Sardinia and a significant stay at each destination
Jednostka może stosować wymagania MSSF do wszystkich aktywów trwałych (lub grup do zbycia), które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, oraz do działalności, które spełniają kryteria klasyfikacji jako zaniechane po dowolnym dniu przed wejściem w życie standardu, jeśli kwoty oraz inne informacje potrzebne do zastosowania MSSF były uzyskane na dzień, na który kryteria zostały pierwotnie spełnioneAn entity may apply the requirements of the IFRS to all non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after any date before the effective date of the IFRS, provided the valuations and other information needed to apply the IFRS were obtained at the time those criteria were originally met
Sporządzono w Brukseli dnia ‧ września ‧ rDone at Brussels, ‧ September
uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości z dnia ‧ grudnia ‧ rHaving regard to the request of the Court of Justice of ‧ December
Prawdopodobnie niemożliwe będzie przeprowadzenie drugiej tury głosowania w większej części delty w dniu 24 maja.Probably it will be impossible to hold the second round of voting in most areas of the Irrawaddy delta on 24 May.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 343492 zdań frazy dni+robocze.Znalezione w 23,999 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.